Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

29. 3. 2019 - Ing. Lukáš Vébr
Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 28.03.2019 od 15:00 hod. ve studentském centru Střelnice

Program jednání:

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 2490 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 7697/1 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej p. p. č. 167 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.04 Návrh na bezúplatné nabytí p. p. č. 2244/1 v k. ú. Dolní Podluží
1.05 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 1592/12 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě v důsledku realizace stavby „VO v ul. Mariánská, Varnsdorf
1.07 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
1.08 Návrh na prodej p. p. č. 2562/6, části p. p. č. 2562/5, části p. p. č. 2564, části p. p. č. 2562/7 a části p. p. č. 2563/2 vše v k. ú. Varnsdorf
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé 

3.01 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2018
3.02 Poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2019 v rámci Koncepce podpory sportu
4. Finanční záležitosti  
4.01 Žádost o návratnou finanční výpomoc pro organizaci S radostí, z. s.
4.02 Žádost Technických služeb města Varnsdorf s. r. o.
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr
     

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 2490 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 20/2019  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 2490 – zahrada o výměře 213 m2 v k. ú. Varnsdorf a to tak, že jednu polovinu manželům J. a D. S. a jednu polovinu paní H. D. za kupní cenu 21.300 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 7697/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 21/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 7697/1 – trvalý travní porost o výměře 1.353 m2 (dle geometrického plánu č. 5753-33/2018 část označena jako p. p. č. 7697/12) v k. ú. Varnsdorf paní M. Ch. za kupní cenu 270.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 270.600 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.03 Návrh na prodej p. p. č. 167 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 22/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 167 – orná půda o výměře 1.015 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku manželům S. a D. N. za kupní cenu 101.500 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.04 Návrh na bezúplatné nabytí p. p. č. 2244/1 v k. ú. Dolní Podluží
Usnesení č. 23/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo bezúplatně nabýt p. p. č. 2244/1 v k. ú. Dolní Podluží od Státního pozemkového úřadu, IČ 1312774. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí Město Varnsdorf.

1.05 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 1592/12 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 24/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě prodej části p. p. č. 1592/12 – ostatní plocha, komunikace o výměře cca 15 m2 v k. ú. Varnsdorf k umístění soustavy DTS v rámci stavby DC - Varnsdorf, DC_2006, DTS, kVN za následujících podmínek:
- Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15ti dnů od dokončení stavby, po předložení zaměření skutečného zastavění pozemku.
- Kupní cena bude stanovena na 200 Kč/m2 dle Zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.06 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě v důsledku realizace stavby „VO v ul. Mariánská, Varnsdorf
Usnesení č. 25/2019/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvu č. VI/1012/2019DC o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení „Veřejné osvětlení – ul. Mariánská Varnsdorf, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, jakož i strpět vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav zařízení, a to dle geometrického plánu, který vymezí územní rozsah služebnosti, a který bude nedílnou součástí vlastní smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 4.000 Kč. K úhradě bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu. Jednorázová úplata bude splatná nejpozději do 30ti dnů od doručení faktury budoucímu oprávněnému.

a dále

Usnesení č. 25/2019/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy č. VI/1012/2019DC o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení „Veřejné osvětlení – ul. Mariánská Varnsdorf“, včetně jeho součástí.

a dále

Usnesení č. 25/2019/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvu č. X/1012/2019/DC o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby „VO v ul. Mariánská, Varnsdorf“. Město Varnsdorf je povinno zaplatit za zásah do tělesa komunikace a silničního pozemku v důsledku jím prováděných stavebních prací jako podíl na nákladech na zachování a opravy tělesa komunikace a silničního pozemku. Výše úhrady bude stanovena v souladu s ceníkem schváleným usnesením Rady Ústeckého kraje č. 32/27R/2017 ze dne 01.11.2017.

a dále

Usnesení č. 25/2019/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy č. X/1012/2019/DC o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby „VO v ul. Mariánská, Varnsdorf“.

1.07 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
Usnesení č. 26/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření uvedeným příspěvkovým organizacím města dle předloženého návrhu.

1.08 Návrh na prodej p. p. č. 2562/6, části p. p. č. 2562/5, části p. p. č. 2564, části p. p. č. 2562/7 a části p. p. č. 2563/2 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 27/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 2562/5, p. č. 2562/6, p. č. 2562/7, p. č. 2563/2 a p. č. 2564 vše k. ú. Varnsdorf, učinit kroky k navrácení pozemku a přistoupit k vymáhání pohledávky, v souladu s nájemní smlouvou a smlouvou o budoucí kupní smlouvě č. 1/2013.


2. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Různé
3.01 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2018
Usnesení č. 28/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2018.

3.02 Poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2019 v rámci Koncepce podpory sportu
Usnesení č. 29/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2019 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf v souhrnné výši 1.387.350 Kč dle předloženého návrhu a schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv.


4. Finanční záležitosti  
4.01 Žádost o návratnou finanční výpomoc pro organizaci S radostí, z. s.
Usnesení č. 30/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci S radostí, z.s. IČ: 27011003, Plzeňská 1261, 407 47 Varnsdorf, za podmínky podepsání směnky dvěma členy spolku.

4.02 Žádost Technických služeb města Varnsdorf s. r. o.
Usnesení č. 31/2019/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 4.800.000 Kč společnosti Technické služby města Varnsdorf s.r.o. s lhůtou navrácení do 31.12.2020 a za podmínek dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 31/2019/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 1.200.000 Kč společnosti Technické služby města Varnsdorf s.r.o. za podmínek dle předloženého návrhu.


5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny)


7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 32/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.


8. Závěr

 

ING. STANISLAV HORÁČEK                                          THMGR. ROLAND SOLLOCH
starosta města                                                         místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: PharmDr. Jindřich Šmíd