Usnesení z 36. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

20. 6. 2018 - +DiS. Tomáš Secký
Usnesení z 36. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 19.06.2018 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice.

Program jednání  

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na uzavření dodatku ke kupní smlouvě
1.02 Návrh na uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě
1.03 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
1.04 Zajištění financování akce „Oprava kleneb Červeného kostela ve Varnsdorfu“
1.05 Zajištění předfinancování akce „Demolice ubytovny č. p. 2335 ul. Lounská ve Varnsdorfu“
2. Zprávy výborů ZM
2.01 Zpráva Kontrolního výboru č. 06 – situace na stavbě obchodního centra na ul. Národní
3. Různé 
3.01 Výroční zpráva společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za rok 2017
4. Finanční záležitosti  
4.01 Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2018
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr
     

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na uzavření dodatku ke kupní smlouvě
Usnesení č. 65/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dodatek ke kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 6897/1 – trvalý travní porost o výměře 1.315 m2, část p. p. č. 6898 – trvalý travní porost o výměře 285 m2 a část p. p. č. 6900/1 – trvalý travní porost o výměře 7 m2 (dle geometrického plánu č. 5565-18/2/2017 části označeny jako 6897/1) s panem T. R. a to tak, že z p. p. č. 6897/1 – trvalý travní porost se převádí 1.241 m2 a tím se mění kupní cena na 153.300 Kč.

1.02 Návrh na uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě
Usnesení č. 66/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí kupní smlouvě s VDF Dent s. r. o., IČ 06686753, zastoupené jednatelem společnosti panem Milanem Wielem na část p. p. č. 2841/1 v k. ú. Varnsdorf za účelem vybudování parkoviště pro budoucí dentální centrum v č. p. 2914 v k. ú. Varnsdorf za následujících podmínek:

  • cena za prodej bude 300 Kč/m2
  • kupní smlouva bude uzavřena po předložení zaměření stavby pouze na skutečně zastavěnou část
  • kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 30-ti dnů od kolaudace stavby parkoviště
  • nájemné je stanoveno po dobu realizace stavby na 1 Kč/m2/rok
  • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky.

1.03 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
Usnesení č. 67/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření uvedeným příspěvkovým organizacím města dle předloženého návrhu.

1.04 Zajištění financování akce „Oprava kleneb Červeného kostela ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 68/2018/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s přijetím dotace z Havarijního programu Ministerstva kultury v roce 2018 ve výši 300.000 Kč.

a dále

Usnesení č. 68/2018/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním financování akce „Oprava kleneb Červeného kostela ve Varnsdorfu“ ve výši 504.188 Kč z rozpočtu města.

1.05 Zajištění předfinancování akce „Demolice ubytovny č. p. 2335 ul. Lounská ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 69/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním předfinancování akce „Demolice ubytovny č. p. 2335 ul. Lounská ve Varnsdorfu“ ve výši 6.152.784,97 Kč vč. DPH z rozpočtu města pro rok 2018.

2. Zprávy výborů ZM

2.01 Zpráva Kontrolního výboru č. 06 – situace na stavbě obchodního centra na ul. Národní
Usnesení č. 70/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit starostovi města vyvolat jednání se stavebníkem a v součinnosti se stavebním úřadem a odborem správy majetku a investic hledat východiska jak dokončit stavbu.

3. Různé

3.01 Výroční zpráva společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za rok 2017
Usnesení č. 71/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Výroční zprávu společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za rok 2017.

4. Finanční záležitosti  

4.01 Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2018
Usnesení č. 72/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 7 na rok 2018 dle předloženého návrhu.

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

Usnesení č. 73/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

8. Závěr

Ing. Stanislav Horáček
starosta města

Josef Hambálek
místostarosta města

Předseda návrhové komise
Ing. Jaroslav Draský