Usnesení z 35. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

25. 5. 2018 - +DiS. Tomáš Secký
usnesení z 35. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 24.05.2018 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice.

Program jednání:  

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 3814/22 v k. ú. Varnsdorf

1.02 Návrh na prodej p. p. č. 476/1, p. p. č. 476/2 a p. p. č. 477/2 vše v k. ú. Varnsdorf

1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 1686/1 v k. ú. Varnsdorf

1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 5117/1 v k. ú. Varnsdorf

1.05 Návrh na prodej p. p. č. 1519/133 a p. p. č. 1519/148 v k. ú. Varnsdorf

1.06 Návrh na zrušení usnesení a dále návrh na prodej části p. p. č. 2148/1 v k. ú. Varnsdorf

1.07 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města

1.08 Uzavření smlouvy o dílo a zajištění financování nad rámec schváleného rozpočtu na akci ,,Výstavba hřiště s umělým povrchem v areálu Sportovní haly“

1.09 Uzavření smlouvy o dílo a zajištění financování akce „Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distribuce jídel pro nemocnici Varnsdorf“

2. Zprávy výborů ZM

3. Různé 

3.01 DMO Lužické a Žitavské hory, z. s. 

3.02 Memorandum o vzájemné spolupráci při prosazování společných zájmů v oblasti tzv. sociálního bydlení

3.03 Koncepce udržení dostupnosti zdravotní péče ve Varnsdorfu

3.04 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2017

3.05 Nabytí nemovitostí – soubor 25 bytových jednotek v č. p. 2763 v k. ú. Varnsdorf

3.06 Nabytí nemovitostí – soubor 42 bytových jednotek v č. p. 2761 v k. ú. Varnsdorf

3.07 Obecně závazná vyhláška o komunitním kompostování

4. Finanční záležitosti  

4.01 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2018

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr     

 

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 3814/22 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 47/2018  (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3814/22 – trvalý travní porost o výměře 2.145 m2 (dle GP č. 4126-166/2008 části označeny jako p. p. č. 3814/29 a p. p. č. 3814/30) v k. ú. Varnsdorf panu M. H., DiS. za kupní cenu 429.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 429.000 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.02 Návrh na prodej p. p. č. 476/1, p. p. č. 476/2 a p. p. č. 477/2 vše v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 48/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 476/1 – zahrada o výměře 561 m2, p. p. č. 476/2 – ostatní plocha o výměře 261 m2 a p. p. č. 477/2 – ostatní plocha, komunikace o výměře 178 m2 vše v k. ú. Varnsdorf paní L. S. za kupní cenu 183.090 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 1686/1 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 49/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 1686/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 158 m2 (dle GP č. 5811-3/2018 část označena jako p. p. č. 1686/3) v k. ú. Varnsdorf paní L. J. za kupní cenu 31.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 5117/1 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 50/2018/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 5117/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 51 m2 (dle GP č. 5812-94/2018 část označena jako p. p. č. 5117/6) v k. ú. Varnsdorf paní H. J. za kupní cenu 5.355 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 50/2018/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 5117/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 12 m2 (dle GP č. 5812-94/2018 část označena jako p. p. č. 5117/7) v k. ú. Varnsdorf panu M. Z. za kupní cenu 1.260 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 50/2018/3 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 5117/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 12 m2 (dle GP č. 5812-94/2018 část označena jako p. p. č. 5117/8) v k. ú. Varnsdorf manželům T. a I. K. za kupní cenu 1.260 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.05 Návrh na prodej p. p. č. 1519/133 a p. p. č. 1519/148 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 51/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 1519/133 – zastavěná plocha o výměře 79 m2 a p. p. č. 1519/148 – zahrada o výměře 532 m2 v k. ú. Varnsdorf panu A. H. a paní V. C. a to tak, že každému jednu ideální polovinu za kupní cenu 122.200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.06 Návrh na zrušení usnesení a dále návrh na prodej části p. p. č. 2148/1 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 52/2018/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 68/2017 ze dne 22.06.2017.

a dále

Usnesení č. 52/2018/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 2148/1 – ostatní plocha, komunikace o výměře 18 m2 (dle GP č. 5601-106/2017 část označena jako p. p. č. 2148/4 – ostatní plocha, jiná plocha) v k. ú. Varnsdorf manželům V. a N. K. za kupní cenu 1.890 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.07 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města

Usnesení č. 53/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví garsoniéru v bytovém domě č. p. 2761/25 ul. Kovářská ve Varnsdorfu od pana M. E. za cenu 30.000 Kč včetně podílu na společných částech domu a p. p. č. 6204/7 v k. ú. Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.08 Uzavření smlouvy o dílo a zajištění financování nad rámec schváleného rozpočtu na akci ,,Výstavba hřiště s umělým povrchem v areálu Sportovní haly“

Usnesení č. 54/2018  (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou Eurogreen CZ s. r. o. Jiřetín pod Jedlovou, IČ 64651959 na akci: „Výstavba hřiště s umělým povrchem v areálu Sportovní haly č. p. 2984 ul. Západní ve Varnsdorfu“ a zároveň rozhodlo schválit dofinancování akce částkou 1.035 mil. Kč nad rámec plánovaného rozpočtu pro
r. 2018.

 

1.09 Uzavření smlouvy o dílo a zajištění financování akce „Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distribuce jídel pro nemocnici Varnsdorf“

Usnesení č. 55/2018/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distribuce jídel pro nemocnici Varnsdorf“ s vybraným dodavatelem společností TERMI s. r. o., Pohraniční stráže 2047, 40747 Varnsdorf, IČ 25032840 za cenu ve výši 28.920.886 Kč bez DPH.

a dále

Usnesení č. 55/2018/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním financování akce „Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distribuce jídel pro nemocnici Varnsdorf“ ve výši 28.920.886 Kč bez DPH z rozpočtu města v letech 2018-2020.

 

2. Zprávy výborů ZM

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Různé

3.01 DMO Lužické a Žitavské hory, z. s. 

Usnesení č. 56/2018/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit členství města Varnsdorf ve spolku DMO Lužické a Žitavské hory, z.s.  

a dále

Usnesení č. 56/2018/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města zastupováním v orgánech spolku DMO Lužické a Žitavské hory, z.s.   

a dále

Usnesení č. 56/2018/3 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Stanovy spolku DMO Lužické a Žitavské hory, z.s.  dle předloženého návrhu.

 

3.02 Memorandum o vzájemné spolupráci při prosazování společných zájmů v oblasti tzv. sociálního bydlení

Usnesení č. 57/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Memorandum o vzájemné spolupráci při prosazování společných zájmů v oblasti tzv. sociálního bydlení dle předloženého návrhu.

 

3.03 Koncepce udržení dostupnosti zdravotní péče ve Varnsdorfu

Usnesení č. 58/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Koncepci udržení dostupnosti zdravotní péče ve Varnsdorfu dle pozměňovacího návrhu.

 

3.04 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2017

Usnesení č. 59/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2017.

 

3.05 Nabytí nemovitostí – soubor 25 bytových jednotek v č. p. 2763 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 60/2018/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví nemovitosti – soubor 25 bytových jednotek v bytovém panelovém domě v ul. Kovářská č. p. 2763 na p. p. č. 6204/3 v k. ú. Varnsdorf formou elektronické aukce konané dne 06.06.2018.

a dále

Usnesení č. 60/2018/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit RM určením nejvyššího podání v mezích schváleného rozpočtu na rok 2018.

 

3.06 Nabytí nemovitostí – soubor 42 bytových jednotek v č. p. 2761 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 61/2018/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví nemovitosti – soubor 42 bytových jednotek v bytovém panelovém domě v ul. Kovářská č. p. 2761 na p. p. č. 6204/7 v k. ú. Varnsdorf formou elektronické aukce konané dne 13.06.2018.

a dále

Usnesení č. 61/2018/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit RM určením nejvyššího podání v mezích schváleného rozpočtu na rok 2018.

 

3.07 Obecně závazná vyhláška o komunitním kompostování

Usnesení č. 62/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se stanoví systém komunitního kompostování na území města Varnsdorf.

 

 

4. Finanční záležitosti  

4.01 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2018

Usnesení č. 63/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 6 na rok 2018 dle předloženého návrhu.

 

 

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

 

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

Usnesení č. 64/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

 

8. Závěr

 

 

ING. STANISLAV HORÁČEK                                          JOSEF HAMBÁLEK

starosta města                                                            místostarosta města

 

 

Předseda návrhové komise: Zbyněk Šimák