Usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

27. 4. 2018 - +DiS. Tomáš Secký
Usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 26.04.2018 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice.

Program jednání: 

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 3814/22 v k. ú. Varnsdorf

1.02 Návrh na prodej p. p. č. 947/1 a p. p. č. 948 v k. ú. Studánka u Rumburku

1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 6234/33 v k. ú. Varnsdorf

1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 74/5 v k. ú. Varnsdorf

1.05 Návrh na zrušení usnesení

1.06 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města

2. Zprávy výborů ZM

3. Různé 

3.01 Pravidelná roční zpráva Jednotky Sboru dobrovolných hasičů za rok 2017

3.02 Nabytí nemovitostí – soubor 39 bytových jednotek v č. p. 2761 na p. p. č. 6204/7 v k. ú. Varnsdorf do vlastnictví města

4. Finanční záležitosti  

4.01 Závěrečný účet města za rok 2017 a schválení účetní závěrky 2017 

4.02 Přehled plnění příjmů a výdajů k 31.03.2018

4.03 Vyjádření k nabídce odkupu akcie od Okresní hospodářské komory Ústí nad Labem

4.04 Odpis daňových pohledávek (na vědomí)

4.05 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2018

4.06 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2018

4.07 Projednání žádosti TJ Slovan o finanční příspěvek

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr     

 

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 3814/22 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 31/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3814/22 – trvalý travní porost o výměře 962 m2 (dle GP č. 4126-166/2008 část označena jako p. p. č. 3814/34) v k. ú. Varnsdorf panu J. R. za kupní cenu 192.400 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 192.400 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.02 Návrh na prodej p. p. č. 947/1 a p. p. č. 948 v k. ú. Studánka u Rumburku

Usnesení č. 32/2018/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 114/2017 ze dne 26. 10. 2017.

a dále

Usnesení č. 32/2018/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 947/1 – trvalý travní porost o výměře 883 m2 a p. p. č. 948 – orná půda o výměře 1.237 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku panu M. B. za kupní cenu 424.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 6234/33 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 33/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést části p. p. č. 6234/33 – ostatní plocha o celkové výměře 29 m2 (dle GP č. 5709-162/2017 a GP č. 5671-124/2017 části označeny jako p. p. č. 6234/78, p. p. č. 6234/79 a p. p. č. 6234/80) v k. ú. Varnsdorf paní A. M. za kupní cenu 5.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 74/5 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 34/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 74/5 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 1 m2 (dle GP č. 5569-234/2016 část označena jako p. p. č. 74/6) v k. ú. Varnsdorf Povodí Ohře, s. p., IČ 70889988, zastoupeným panem Ing. Jindřichem Břečkou za kupní cenu 10 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.05 Návrh na zrušení usnesení

Usnesení č. 35/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 78/2016/1 ze dne 22. 09. 2016.

 

1.06 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města

Usnesení č. 36/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví byt 1+1 v bytovém domě č. p. 2763/14 ul. Kovářská ve Varnsdorfu od paní V. K. za cenu 65.000 Kč včetně podílu na společných částech domu a p. p. č. 6204/3 v k. ú. Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

2. Zprávy výborů ZM

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Různé

3.01 Pravidelná roční zpráva Jednotky Sboru dobrovolných hasičů za rok 2017

Usnesení č. 37/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Pravidelnou roční zprávu JSDH za rok 2017.

 

3.02 Nabytí nemovitostí – soubor 39 bytových jednotek v č. p. 2761 na p. p. č. 6204/7 v k. ú. Varnsdorf do vlastnictví města

Usnesení č. 38/2018/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví nemovitosti – soubor 39 bytových jednotek v bytovém panelovém domě v ul. Kovářská č. p. 2761 na p. p. č. 6204/7 v k. ú. Varnsdorf formou elektronické aukce konané dne 02. 05. 2018.

a dále

Usnesení č. 38/2018/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit RM určením nejvyššího podání v mezích schváleného rozpočtu na rok 2018.

 

 

4. Finanční záležitosti  

4.01 Závěrečný účet města za rok 2017 a schválení účetní závěrky 2017 

Usnesení č. 39/2018/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Varnsdorf za rok 2017 bez výhrad.

a dále

Usnesení č. 39/2018/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo přijmout opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků vyplývající ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Varnsdorf za rok 2017 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 39/2018/3 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit účetní závěrku města Varnsdorf za rok 2017.

a dále

Usnesení č. 39/2018/4 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města ukládá starostovi zajistit předložení zastupitelstvu Zprávy o hospodaření subjektů s majetkovou účastí města, které nebyly součástí závěrečného účtu, samostatně delegovanými zástupci města.

a dále

Usnesení č. 39/2018/5 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo o převedení výsledku hospodaření v hospodářské činnosti města ve výši 5.300.000 Kč do hlavní činnosti a jeho zapojení do rozpočtu na investice v oblasti bytového hospodářství.

 

4.02 Přehled plnění příjmů a výdajů k 31. 03. 2018

Usnesení č. 40/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Přehled plnění příjmů a výdajů k 31. 03. 2018.

 

4.03 Vyjádření k nabídce odkupu akcie od Okresní hospodářské komory Ústí nad Labem

Usnesení č. 41/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo nekoupit akcii Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s.

 

4.04 Odpis daňových pohledávek (na vědomí)

Usnesení č. 42/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí odepsání daňové pohledávky dle předloženého návrhu.

 

4.05 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2018

Usnesení č. 43/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 3 na rok 2018 dle předloženého návrhu.

 

4.06 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2018

Usnesení č. 44/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 4 na rok 2018 dle předloženého návrhu.

 

4.07 Projednání žádosti TJ Slovan o finanční příspěvek

Usnesení č. 45/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit finanční příspěvek ve výši 200.000 Kč TJ Slovan Varnsdorf z. s.

 

 

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

 

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

Usnesení č. 46/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

 

8. Závěr

 

 

ING. STANISLAV HORÁČEK                                          JOSEF HAMBÁLEK

starosta města                                                            místostarosta města

 

 

 

 

 

Předseda návrhové komise: PharmDr. Jindřich Šmíd