Usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

23. 3. 2018 - +DiS. Tomáš Secký
Usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 22.03.2018 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice.

Program jednání:  

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/53 a p. p. č. 4306/23 v k. ú. Varnsdorf

1.02 Návrh na prodej objektu na p. p. č. 1010/2 a p. p. č. 1010/2 v k. ú. Varnsdorf

1.03 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města

1.04 Zajištění financování akce „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“

2. Zprávy výborů ZM

3. Různé 

3.01 Poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2018 v rámci Koncepce podpory sportu

3.02 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2017

4. Finanční záležitosti  

4.01 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2018

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr     

 

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/53 a p. p. č. 4306/23 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 23/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 4306/23 – zastavěnou plochu, zbořeniště o výměře 14 m2 a část p. p. č. 4306/53 – ostatní plocha, komunikace o výměře 64 m2 (dle geometrického plánu č. 5685-201/2017 část označena jako 4306/186 – ostatní plocha, jiná plocha) paní J. K. za kupní cenu 9.200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.02 Návrh na prodej objektu na p. p. č. 1010/2 a p. p. č. 1010/2 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 24/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést objekt technické vybavenosti bez č. p. na p. p. č. 1010/2 a p. p. č. 1010/2 – zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 112 m2 panu V. N. za kupní cenu 23.400 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.03 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města

Usnesení č. 25/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření uvedeným příspěvkovým organizacím města dle předloženého návrhu.

 

1.04 Zajištění financování akce „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“

Usnesení č. 26/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním předfinancování akce „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“ ve výši 42.224.447,29 Kč vč. DPH z rozpočtu města v letech 2018/2019.

 

2. Zprávy výborů ZM

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Různé

3.01 Poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2018 v rámci Koncepce podpory sportu

Usnesení č. 27/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2018 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf v souhrnné výši 1.207.485 Kč dle předloženého návrhu a schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv.

 

3.02 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2017 

Usnesení č. 28/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2017.

 

4. Finanční záležitosti  

4.01 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2018

Usnesení č. 29/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 2 na rok 2018 dle předloženého návrhu.

 

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

Usnesení č. 30/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

 

ING. STANISLAV HORÁČEK                                          JOSEF HAMBÁLEK

starosta města                                                            místostarosta města

 

 

Předseda návrhové komise: Ing. František Hricz