Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

23. 2. 2018 - +DiS. Tomáš Secký
Usnesení 32. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 22.02.2018 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice.

Program jednání

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 1967/2 v k. ú. Varnsdorf

1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 894 v k. ú. Studánka u Rumburku

1.03 Uzavření Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „A. Jiráska - výstavba vodovodu, dešťové kanalizace a rekonstrukce splaškové kanalizace“

2. Zprávy výborů ZM

3. Různé 

3.01 Volba přísedícího u soudu

3.02 Projekt Koukáme se k sousedům

3.03 Zastoupení města v obchodní společnosti

3.04 Nabytí nemovitostí – soubor 23 bytových jednotek v bytovém panelovém domě v ul. Žitavská č. p. 2764 Varnsdorf do vlastnictví města

4. Finanční záležitosti  

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr     

 

 

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 1967/2 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 15/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 1967/2 – trvalý travní porost o výměře 1.008 m2 (dle geometrického plánu č. 5739-252/2018 byly sloučeny části p. p. č. 1967/2 a p. p. č. 1975) v k. ú. Varnsdorf manželům M. a I. Č. za kupní cenu 201.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 201.600 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 894 v k. ú. Studánka u Rumburku

Usnesení č. 16/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 894 – zahrada o výměře 527 m2 (dle geometrického plánu č. 531-251/2017 část označena jako díl „a“) v k. ú. Studánka u Rumburku paní PaedDr. J. S. za kupní cenu 52.700 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.03 Uzavření Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „A. Jiráska - výstavba vodovodu, dešťové kanalizace a rekonstrukce splaškové kanalizace“

Usnesení č. 17/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „A. Jiráska – výstavba vodovodu, dešťové kanalizace a rekonstrukce splaškové kanalizace“, která bude provedena v r. 2018.

 

2. Zprávy výborů ZM

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Různé

3.01 Volba přísedícího u soudu

Usnesení č. 18/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit pana L. K. přísedícím Okresního soudu v Děčíně pro funkční období 2018-2022.

 

3.02 Projekt Koukáme se k sousedům

Usnesení č. 19/2018/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Smlouvu o spolupráci mezi lead partnerem a projektovými partnery v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 na realizaci projektu „Koukáme se k sousedům - rozhledny a vyhlídky česko-saského příhraničí“ dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 19/2018/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Prohlášení kooperačních partnerů dle předloženého návrhu.

 

3.03 Zastoupení města v obchodní společnosti

Usnesení č. 20/2018/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 111/2014/4.

a dále

Usnesení č. 20/2018/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo delegovat zástupce města pana Ing. Stanislava Horáčka na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti a. s. s platností do konce volebního období 2014-2018. 

 

3.04 Nabytí nemovitostí – soubor 23 bytových jednotek v bytovém panelovém domě v ul. Žitavská č. p. 2764 Varnsdorf do vlastnictví města

Usnesení č. 21/2018/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví nemovitosti – soubor 23 bytových jednotek v bytovém panelovém domě v ul. Žitavská č. p. 2764 na p. p. č. 6210 v k. ú. Varnsdorf formou elektronické aukce konané dne 14. 03. 2018.

a dále

Usnesení č. 21/2018/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit RM určením nejvyššího podání v mezích schváleného rozpočtu na rok 2018.

 

4. Finanční záležitosti  

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

Usnesení č. 22/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

 

ING. STANISLAV HORÁČEK                                          JOSEF HAMBÁLEK

starosta města                                                            místostarosta města

 

 

Předseda návrhové komise: Jiří Sucharda