Usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

26. 1. 2018 - +DiS. Tomáš Secký
Usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 25.01.2018 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice.

Program jednání

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 481/2 v k. ú. Varnsdorf

1.02 Návrh na prodej p. p. č. 1531/28 v k. ú. Varnsdorf

1.03 Návrh na prodej p. p. č. 150 v k. ú. Studánka u Rumburku

1.04 Návrh na nabytí části p. p. č. 1929 v k. ú. Varnsdorf

1.05 Návrh na zrušení usnesení a prodej části p. p. č. 1954/1 v k. ú. Varnsdorf

1.06 Návrh na zrušení usnesení

1.07 Převod objektu muzea č. p. 415, který je součástí p. p. č. 1583 a dále p. p. č. 1584 vše v k. ú. Varnsdorf darem do vlastnictví Ústeckého kraje

1.08 Smlouva o poskytnutí investiční dotace

1.09 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města

2. Zprávy výborů ZM

3. Různé 

3.01 Přijetí daru od Ústeckého kraje

3.02 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o regulaci hlučných činností a výjimečném zkrácení doby nočního klidu

3.03 Zpráva o výsledku hospodaření Bytového družstva Varnsdorf za rok 2016

4. Finanční záležitosti  

4.01 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2018

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr     

 

 

 

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 481/2 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 1/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 481/2 – ostatní plochu o výměře 312 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům J. a M. J. za kupní cenu 62.400 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.02 Návrh na prodej p. p. č. 1531/28 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 2/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 1531/28 – zastavěnou plochu o výměře 30 m2 v k. ú. Varnsdorf panu Ing. R. H. za kupní cenu 6.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.03 Návrh na prodej p. p. č. 150 v k. ú. Studánka u Rumburku

Usnesení č. 3/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 150 – trvalý travní porost o výměře 908 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku panu M. L. a paní H. M. a to tak, že každému jednu ideální polovinu za kupní cenu 181.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 181.600 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na těchto pozemcích. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.04 Návrh na nabytí části p. p. č. 1929 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 4/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví města Varnsdorf část p. p. č. 1929 – ostatní plochu o výměře 272 m2 (dle geometrického plánu č. 5604-105/2017 část označena jako 1929/5) v k. ú. Varnsdorf od firmy FORTE s. r. o. za cenu 54.400 Kč.

 

1.05 Návrh na zrušení usnesení a prodej části p. p. č. 1954/1 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 5/2018/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 132/2017 ze dne 30. 11. 2017.

a dále

Usnesení č. 5/2018/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 1954/1 – trvalý travní porost o výměře 287 m2 (dle geometrického plánu č. 5604-105/2017 část označena jako 1954/26) manželům Z. a J. O. za kupní cenu 28.700 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.06 Návrh na zrušení usnesení

Usnesení č. 6/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 83/2015 ze dne 22. 10. 2015 a č. 67/2016/3 ze dne 23. 06. 2017.

 

1.07 Převod objektu muzea č. p. 415, který je součástí p. p. č. 1583 a dále p. p. č. 1584 vše v k. ú. Varnsdorf darem do vlastnictví Ústeckého kraje

Usnesení č. 7/2018/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo darovat pozemek p. č. 1583, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 903 m2, jehož součástí je stavba č. p. 415 a pozemek p. č. 1584, zahradu o výměře 387 m2, v katastrálním území Varnsdorf, jak jsou zapsány na LV 2990 u katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk do vlastnictví Ústeckého kraje, IČ: 70892156, se sídlem Velká Hradební č. p. 3118, Ústí nad Labem, a to za podmínky zachování provozu pobočky příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Oblastní muzeum Děčín v č. p. 415 ve Varnsdorfu min. po dobu 5ti let od dokončení rekonstrukce budovy.

a dále

Usnesení č. 7/2018/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem darovací smlouvy o převodu pozemku p. č. 1583, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 903 m2, jehož součástí je stavba č. p. 415 a pozemku p. č. 1584, zahradu o výměře 387 m2, v katastrálním území Varnsdorf, jak jsou zapsány na LV 2990 u katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk z vlastnictví města Varnsdorf do vlastnictví Ústeckého kraje, IČ: 70892156, se sídlem Velká Hradební č. p. 3118, Ústí nad Labem, a to za podmínky zachování provozu pobočky příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Oblastní muzeum Děčín v č. p. 415 ve Varnsdorfu min. po dobu 5ti let od dokončení rekonstrukce budovy.

 

1.08 Smlouva o poskytnutí investiční dotace

Usnesení č. 8/2018/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo přijmout investiční dotaci ve výši 500.000,00 Kč z Fondu Ústeckého kraje za účelem realizace akce „Záchrana evang. kostela ve Varnsdorfu – obnova oken“.

a dále

Usnesení č. 8/2018/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy č. 17/SML40747/SoPD/SPRP o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje k realizaci projektu „Záchrana evang. kostela ve Varnsdorfu – obnova oken“.

 

1.09 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města

Usnesení č. 9/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví byt 1+1 v bytovém domě č. p. 2762/16 ul. Kovářská ve Varnsdorfu od pana P. B. za cenu 65.000 Kč včetně podílu na společných částech domu a p. p. č. 6204/6 v k. ú. Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

 

2. Zprávy výborů ZM

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Různé

3.01 Přijetí daru od Ústeckého kraje

Usnesení č. 10/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo přijmout dar Ústeckého kraje, a to 4 komplety dýchacích přístrojů Dräger PSS 4000 v hodnotě 159.996 Kč.

 

3.02 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o regulaci hlučných činností a výjimečném zkrácení doby nočního klidu

Usnesení č. 11/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o regulaci hlučných činností a výjimečném zkrácení doby nočního klidu, v předloženém znění.

 

3.03 Zpráva o výsledku hospodaření Bytového družstva Varnsdorf za rok 2016

Usnesení č. 12/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření Bytového družstva Varnsdorf za rok 2016.

 

 

4. Finanční záležitosti  

4.01 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2018

Usnesení č. 13/2018/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet města Varnsdorf na rok 2018 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 13/2018/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2018 a ujednání k provádění rozpočtových opatření v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 13/2018/3 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města ukládá vedoucí ekonomického odboru zajistit v termínu do 31.01.2018 rozpis rozpočtu dle §14 zák. č. 250/2000 Sb. 

a dále

Usnesení č. 13/2018/4 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí dotací (transferů) fyzickým a právnickým osobám, které jsou součástí předloženého rozpočtu na rok 2018.

a dále

Usnesení č. 13/2018/5 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2018 – správa bytů (správce REGIA a.s.) v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 13/2018/6 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2018 – pult centrální ochrany (správce Městská policie) v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 13/2018/7 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet sociálního fondu na rok 2018 v předloženém znění.  

 

 

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

 

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

Usnesení č. 14/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

 

8. Závěr

 

 

ING. STANISLAV HORÁČEK                                          JOSEF HAMBÁLEK

starosta města                                                                  místostarosta města

 

 

Předseda návrhové komise: Martin Louka