Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

6. 12. 2017 - +DiS. Tomáš Secký
Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 30.11.2017 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice.

Program jednání

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 7747, p. p. č. 7728/1 a p. p. č. 7728/4 vše v k. ú. Varnsdorf

1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 5075/2 v k. ú. Varnsdorf

1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/53 v k. ú. Varnsdorf

1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/91 v k. ú. Varnsdorf

1.05 Návrh na prodej p. p. č. 4306/89, p. p. č. 4306/24 a části p. p. č. 4306/91 v k. ú. Varnsdorf

1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 1954/1 v k. ú. Varnsdorf

1.07 Návrh na prodej části p. p. č. 1954/1 v k. ú. Varnsdorf

1.08 Návrh na prodej části p. p. č. 1954/1 v k. ú. Varnsdorf

1.09 Návrh na prodej části p. p. č. 6897/1, části p. p. č. 6898 a části p. p. č. 6900/1 v k. ú. Varnsdorf

1.10 Návrh na prodej části p. p. č. 6889 a části p. p. č. 6641 v k. ú. Varnsdorf

1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 6889, části p. p. č. 6893 a části p. p. č. 6641 v k. ú. Varnsdorf

1.12 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města

1.13 Nabytí nemovitostí – bytové panelové domy v ul. Hrnčířská - č. p. 2725 na p. p. č. 4553 a č. p. 2726 na p. p. č. 4554/2 v k. ú. Varnsdorf do vlastnictví města

1.14 Uzavření smlouvy o dílo a zajištění financování akce „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“

1.15 Schválení podání žádostí o dotaci do Podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách pro rok 2018 vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj

2. Zprávy výborů ZM

3. Různé 

3.01 Studie udržitelného rozvoje systému zásobování teplem města Varnsdorf

3.02 Odměny neuvolněným členům ZM

3.03 Spolufinancování veřejně prospěšných prací

4. Finanční záležitosti  

4.01 Členské příspěvky města Varnsdorf na rok 2018

4.02 Rozpočtové provizorium na rok 2018

4.03 Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2017

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr     

 

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 7747, p. p. č. 7728/1 a p. p. č. 7728/4 vše v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 125/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 7747 – zahradu o výměře 749 m2, p. p. č. 7728/1 – trvalý travní porost o výměře 808 m2, p. p. č. 7728/4 – trvalý travní porost o výměře 4 m2 v k. ú. Varnsdorf panu R. I. a E. H. a to tak, že každému jednu ideální polovinu za kupní cenu 468.300 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 468.300 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 5075/2 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 126/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 5075/2 – zahradu o výměře 382 m2 (dle geometrického plánu č. 5637-196/2017 část označena jako 5075/6) manželům E. a Ing. L. P. za kupní cenu 76.400 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/53 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 127/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 4306/53 – ostatní plocha, komunikace o výměře 76 m2 (dle geometrického plánu č. 5685-201/2017 část označena jako 4306/184 – ostatní plocha, jiná plocha) manželům J. a S. K. za kupní cenu 7.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/91 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 128/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 4306/91 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 71 m2 (dle geometrického plánu č. 5685-201/2017 část označena jako 4306/91) paní V. Š. za kupní cenu 7.100 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.05 Návrh na prodej p. p. č. 4306/89, p. p. č. 4306/24 a části p. p. č. 4306/91 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 129/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 4306/89 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 27 m2, p. p. č. 4306/24 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 22 m2 a část p. p. č. 4306/91 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 38 m2 (dle geometrického plánu č. 5685-201/2017 část označena jako 4306/187) paní I. Z. za kupní cenu 10.900 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 1954/1 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 130/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 1954/1 – trvalý travní porost o výměře 387 m2 (dle geometrického plánu č. 5604-105/2017 část označena jako 1954/24) manželům E. a P. M. za kupní cenu 38.700 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.07 Návrh na prodej části p. p. č. 1954/1 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 131/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 1954/1 – trvalý travní porost o výměře 373 m2 (dle geometrického plánu č. 5604-105/2017 část označena jako 1954/25) paní A. P., panu K. P. a panu P. P. a to tak, že 2/3 paní P., 1/6 panu K. P. a 1/6 panu P. P. za kupní cenu 37.300 Kč, splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.08 Návrh na prodej části p. p. č. 1954/1 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 132/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 1954/1 – trvalý travní porost o výměře 293 m2 (dle geometrického plánu č. 5604-105/2017 část označena jako 1954/26) panu Z. O. za kupní cenu 29.300 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.09 Návrh na prodej části p. p. č. 6897/1, části p. p. č. 6898 a části p. p. č. 6900/1 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 133/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6897/1 – trvalý travní porost o výměře 1.315 m2, část p. p. č. 6898 – trvalý travní porost o výměře 285 m2 a část p. p. č. 6900/1 – trvalý travní porost o výměře 7 m2 (dle geometrického plánu č. 5565-18/2/2017 části označeny jako 6897/1) panu T. R. za kupní cenu 160.700 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.10 Návrh na prodej části p. p. č. 6889 a části p. p. č. 6641 v k. ú. Varnsdorf

(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

 

1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 6889, části p. p. č. 6893 a části p. p. č. 6641 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 134/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6889 – trvalý travní porost o výměře 718 m2, část p. p. č. 6893 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 82 m2 a část p. p. č. 6641 – ostatní plocha, komunikace o výměře 24 m2 (dle geometrického plánu č. 5565-18/2/2017 části označeny jako 6889/3) panu L. B. za kupní cenu 82.400 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.12 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města

Usnesení č. 135/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření uvedeným příspěvkovým organizacím města dle předloženého návrhu.

 

1.13 Nabytí nemovitostí – bytové panelové domy v ul. Hrnčířská - č. p. 2725 na p. p. č. 4553 a č. p. 2726 na p. p. č. 4554/2 v k. ú. Varnsdorf do vlastnictví města

Usnesení č. 136/2017/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví nemovitosti č. p. 2725 na p. p. č. 4553 a č. p. 2726 na p. p. č. 4554/2 v k. ú. Varnsdorf formou dražby konané dne 27. 12. 2017.

a dále

Usnesení č. 136/2017/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit radu města určením nejvyššího podání v mezích schváleného rozpočtu na rok 2017.

 

1.14 Uzavření smlouvy o dílo a zajištění financování akce „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“

Usnesení č. 137/2017/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy o dílo na akci „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“ se „Společností_SG_autobusové nádraží ve Varnsdorfu“, vedoucí účastník společnosti: SaM silnice a mosty a. s., účastník společnosti: Gardenline s. r. o., IČO: 25018094, se sídlem Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa ve výši 34.896.237,43 Kč bez DPH.

a dále

Usnesení č. 137/2017/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním financování projektu „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“ nad rámec poskytnuté dotace.

 

1.15 Schválení podání žádostí o dotaci do Podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách pro rok 2018 vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj

Usnesení č. 138/2017/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit  podání žádosti do programu Ministerstva pro místní rozvoj  117D08 - Podpora revitalizace území, podprogramu 117DO81 – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na projekt Demolice ubytovny č. p. 2335, ul. Lounská ve Varnsdorfu.

a dále

Usnesení č. 138/2017/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním financování projektu Demolice ubytovny č. p. 2335, ul. Lounská ve Varnsdorfu ve výši min. 20 % ze skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

a dále

Usnesení č. 138/2017/3 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit projekt následného využití revitalizovaného území s názvem Návrh řešení výsadeb po demolici ubytovny č. p. 2335, ul. Lounská ve Varnsdorfu.

 

 

2. Zprávy výborů ZM

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

 

3. Různé

3.01 Studie udržitelného rozvoje systému zásobování teplem města Varnsdorf

Usnesení č. 139/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Studii udržitelného rozvoje systému zásobování teplem města Varnsdorf.

 

3.02 Odměny neuvolněným členům ZM

Usnesení č. 140/2017/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo stanovit měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:

neuvolněný člen zastupitelstva                                                     969 Kč,                     

člen výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvl. orgánu               2.738 Kč,                  

předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady                          3.475 Kč,                  

člen rady                                                                                    4.193 Kč,                  

místostarosta                                                                              35.989 Kč.      

a dále

Usnesení č. 140/2017/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo, že v případě souběhu výkonu více funkcí se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva poskytne až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce, a to funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo člena komise rady obce anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce.

a dále

Usnesení č. 140/2017/3 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo, že měsíční odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se bude poskytovat od 1. ledna 2018.

 

3.03 Spolufinancování veřejně prospěšných prací

Usnesení č. 141/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo spolufinancovat vytvořená pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací na základě dohody s Úřadem práce České republiky do výše minimální mzdy v letech 2017 – 2018.

 

 

4. Finanční záležitosti  

4.01 Členské příspěvky města Varnsdorf na rok 2018

Usnesení č. 142/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit členství v uvedených organizacích a výši členských příspěvků pro rok 2018 dle předloženého návrhu.

 

4.02 Rozpočtové provizorium na rok 2018

Usnesení č. 143/2017/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové provizorium na rok 2018 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 143/2017/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Statut sociálního fondu na rok 2018 dle předloženého návrhu.

 

4.03 Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2017

Usnesení č. 144/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 12 na rok 2017 dle předloženého návrhu.

 

 

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

 

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

 

8. Závěr

 

 

ING. STANISLAV HORÁČEK                                         JOSEF HAMBÁLEK

starosta města                                                           místostarosta města

 

 

Předseda návrhové komise: Ing. Vladimír Reiber