Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

25. 1. 2019 - +DiS. Tomáš Secký
Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 24.01.2019 od 15:00 hodin ve Studentském centru Střelnice.

Program jednání

1. Převody majetku města
1.01 Žádost o prodej pozemků pod DTS
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 2584/1 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej p. p. č. 1519/38 se stavbou garáže v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej p. p. č. 51 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.05 Návrh na prodej p. p. č. 158 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 6459/1 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na prodej p. p. č. 2555/1 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na nabytí části p. p. č. 3814/5 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na prodloužení termínu realizace a kolaudace stavby
1.10 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě
1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 593 a p. p. č. 596 v k. ú. Varnsdorf
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé 

3.01 Jednací řád Zastupitelstva města Varnsdorf
3.02 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o regulaci hlučných činností
3.03 Schválení podání Programu prevence kriminality a zajištění spolufinancování
3.04 Návrh na nabytí 33 bytových jednotek v k. ú. Varnsdorf
3.05 Návrh na nabytí areálu bývalých Jatek ul. Plzeňská ve Varnsdorfu
4. Finanční záležitosti  
4.01 Členské příspěvky města Varnsdorf na rok 2019
4.02 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2019
5.  Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr   
  

1. Převody majetku města

1.01 Žádost o prodej pozemků pod DTS
Usnesení č. 1/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 4605/3 – zastavěná plocha, o výměře 18 m2, p. p. č. 4858/3 – zastavěná plocha, o výměře 26 m2, p. p. č. 521/2 – zastavěná plocha, o výměře 27 m2, p. p. č. 798/2 – zastavěná plocha, o výměře 26 m2, p. p. č. 2673/2 – zastavěná plocha, o výměře 38 m2, p. p. č. 3439/3 – zastavěná plocha, o výměře 34 m2, p. p. č. 2268/5 – zastavěná plocha, o výměře 12 m2, p. p. č. 6770/2 – zastavěná plocha, o výměře 5 m2, p. p. č. 7295/2 – zastavěná plocha, o výměře 15 m2, vše v k. ú. Varnsdorf společnosti ČEZ Distribuce a.s. IČ 24729035 za kupní cenu 40.200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 2584/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 2/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 2584/1 – ostatní plocha, komunikace o výměře 1 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle GP část označena jako p. p. č. 2584/4 – zastavěná plocha) manželům Z. a S. H. za kupní cenu 105 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

1.03 Návrh na prodej p. p. č. 1519/38 se stavbou garáže v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 3/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 1519/38 – zastavěná plocha o výměře 24 m2 se stavbou garáže v k. ú. Varnsdorf paní I. N. za kupní cenu 4.801 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

1.04 Návrh na prodej p. p. č. 51 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 4/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 51 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 890 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku panu T. J. za kupní cenu 89.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

1.05 Návrh na prodej p. p. č. 158 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 5/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 158 – trvalý travní porost o výměře 1.168 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku manželům P. a A. H. za kupní cenu 116.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 6459/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 6/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6459/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 210 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle GP část označena jako 6459/25 – ostatní plocha) panu Bc. V. L. DiS. a paní D. N. a to tak, že každému jednu polovinu za kupní cenu 42.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

1.07 Návrh na prodej p. p. č. 2555/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 7/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 2555/1 – zahrada o výměře 292 m2 v k. ú. Varnsdorf.

1.08 Návrh na nabytí části p. p. č. 3814/5 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 8/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví část p. p. č. 3814/5 – trvalý travní porost o výměře 7.518 m2 v k. ú. Varnsdorf od pana B. P. za kupní cenu 751.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

1.09 Návrh na prodloužení termínu realizace a kolaudace stavby
Usnesení č. 9/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města uzavřením dodatku ke kupní smlouvě na prodej č. p. 232 s přilehlými pozemky v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf a panem J. Š., kterým se prodlužuje lhůta dokončení stavebních úprav do 31.12.2023.

1.10 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě
Usnesení č. 10/2019/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a umístění stavby „Parkoviště u zimního stadionu ve Varnsdorfu – výustní objekt dešťových vod“ spočívající v právu vstupu a umístění stavby uvedené v bodě 1. článku II. této smlouvy mezi městem Varnsdorf jako oprávněným a Povodím Ohře, s. p. Vlastní smlouva bude uzavřena za jednorázovou úhradu vypočtenou takto: plošná výměra služebnosti x sazba nájemného za m2 (13,80 Kč) x 5 let, minimálně však 600 Kč plus DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, splatnou nejpozději do 30 dnů od data vystavení daňového dokladu.

a dále

Usnesení č. 10/2019/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a umístění stavby „Parkoviště u zimního stadionu ve Varnsdorfu – výustní objekt dešťových vod“ spočívající v právu vstupu a umístění stavby uvedené v bodě 1. článku II. této smlouvy mezi městem Varnsdorf jako oprávněným a Povodím Ohře, s. p.

1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 593 a p. p. č. 596 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 11/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 593 – orná půda o výměře 108 m2 a p. p. č. 596 – zahrada o výměře 1.248 m2 k. ú. Varnsdorf panu J. Š. za kupní cenu 271.200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

2. Zprávy výborů ZM

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé

3.01 Jednací řád Zastupitelstva města Varnsdorf
Usnesení č. 12/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Jednací řád Zastupitelstva města Varnsdorf dle předloženého návrhu.

3.02 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o regulaci hlučných činností
Usnesení č. 13/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o regulaci hlučných činností a výjimečném zkrácení doby nočního klidu, v předloženém znění.

3.03 Schválení podání Programu prevence kriminality a zajištění spolufinancování
Usnesení č. 14/2019/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Program prevence kriminality města Varnsdorf pro rok 2019.

a dále

Usnesení č. 14/2019/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s podáním Programu prevence kriminality města Varnsdorf do dotační výzvy Ministerstva vnitra.

a dále

Usnesení č. 14/2019/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zajistit finanční spoluúčast Programu prevence kriminality města Varnsdorf dle předloženého návrhu. 

3.04 Návrh na nabytí 33 bytových jednotek v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 15/2019/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt bytové jednotky v domě č. p. 2762 v ul. Kovářské a to:
byt č. 2, byt č. 4, byt č. 5, byt č. 6, byt č. 7, byt č. 8, byt č. 9, byt č. 14, byt č. 15, byt č. 17, byt č. 18, byt č. 21, byt č. 22, byt č. 24, byt č. 25, byt č. 26, byt č. 27, byt č. 28, byt č. 30, byt č. 31, byt č. 32, byt č. 33, byt č. 36, byt č. 37, byt č. 40, byt č. 41, byt č. 43, byt č. 44, byt č. 45, byt č. 47, byt č. 48, byt č. 50, byt č. 51, včetně podílu na pozemku zastavěné plochy, včetně podílu na společných částech nebytových prostor a odpovídajícího podílu nesplaceného závazku společenství bytových jednotek č. p. 2762 ul. Kovářská ve Varnsdorfu od pana P. N. za cenu 4.620.000 Kč splatnou v den podání návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel.

a dále

Usnesení č. 15/2019/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy o nabytí 33 bytových jednotek v č. p. 2762 v ul. Kovářská ve Varnsdorfu mezi městem Varnsdorf jako kupujícím a panem P. N. jako prodávajícím, za předpokladu zajištění financování kupní ceny schválením v rozpočtu města na rok 2019.

3.05 Návrh na nabytí areálu bývalých Jatek ul. Plzeňská ve Varnsdorfu
Usnesení č. 16/2019/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt p. p. č. 4839 – zahrada – 639 m2, p. p. č. 4840 – zastavěná plocha – 397 m2, p. p. č. 4841 – zahrada – 185 m2, p. p. č. 4842 – zahrada – 290 m2, p. p. č. 4843 – zahrada – 379 m2, p. p. č. 4844 – zastavěná plocha – 67 m2, p. p. č. 4845 – zastavěná plocha – 398 m2, p. p. č. 4846 – ostatní plocha – 253 m2, p. p. č. 4847 – ostatní plocha – 69 m2, p. p. č. 4848 – zastavěná plocha – 692 m2, p. p. č. 4849 – zahrada – 309 m2, p. p. č. 4850 – zahrada – 174 m2, p. p. č. 4851 – zastavěná plocha – 375 m2, p. p. č. 4852 – zahrada – 596 m2, p. p. č. 4853 – zastavěná plocha – 399 m2, p. p. č. 4854 – ostatní plocha – 5815 m2, p. p. č. 4855 – zastavěná plocha – 388 m2, p. p. č. 4856/2 – ostatní plocha – 308 m2, p. p. č. 4857 – zastavěná plocha – 415 m2, p. p. č. 4858/1 – zahrada – 835 m2 v k. ú. Varnsdorf od fy Greenlinestav CZ s.r.o. v likvidaci, IČ 10426558, Praha formou veřejné dražby, konané 20. 3. 2019 dle dražební vyhlášky.

a dále

Usnesení č. 16/2019/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit RM určením nejvyššího podání nabídkové ceny v mezích schváleného rozpočtu na r. 2019.

4. Finanční záležitosti  

4.01 Členské příspěvky města Varnsdorf na rok 2019
Usnesení č. 17/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit členství v uvedených organizacích a výši členských příspěvků dle předloženého návrhu.

4.02 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2019
Usnesení č. 18/2019/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet města Varnsdorf na rok 2019 dle pozměněného návrhu.

a dále

Usnesení č. 18/2019/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2019 a ujednání k provádění rozpočtových opatření v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 18/2019/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ukládá vedoucí ekonomického odboru zajistit v termínu do 31.01.2019 rozpis rozpočtu dle §14 zák. č. 250/2000 Sb.  

a dále

Usnesení č. 18/2019/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí dotací (transferů) fyzickým a právnickým osobám, které jsou součástí předloženého rozpočtu na rok 2019.

a dále

Usnesení č. 18/2019/5 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2019 – správa bytů (správce REGIA a. s.) v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 18/2019/6 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2019 – pult centrální ochrany (správce Městská policie) v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 18/2019/7 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet sociálního fondu na rok 2019 v předloženém znění.  

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

Usnesení č. 19/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

8. Závěr

Ing. Stanislav Horáček
starosta města

Josef Hambálek
místostarosta města

Předseda návrhové komise: Mgr. Jan Šišulák