Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

27. 10. 2017 - +DiS. Tomáš Secký
Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 26.10.2017 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice.

Program jednání

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 947/1 v k. ú. Studánka u Rumburku

1.02 Návrh na prodej p. p. č. 1561 a p. p. č. 1566/3 v k. ú. Varnsdorf

1.03 Návrh na prodej p. p. č. 1561 a p. p. č. 1566/3 v k. ú. Varnsdorf

1.04 Návrh na prodej p. p. č. 1561 a p. p. č. 1566/3 v k. ú. Varnsdorf

1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 1547/1 v k. ú. Varnsdorf

1.06 Návrh na prodej p. p. č. 3501 a p. p. č. 3502 v k. ú. Varnsdorf

1.07 Návrh na nabytí p. p. č. 4450 a p. p. č. 4451 do majetku města Varnsdorf

1.08 Vybudování nového samostatného zdroje pro soustavu CZT

2. Zprávy výborů ZM

3. Různé 

3.01 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Nemocnice Varnsdorf

4. Finanční záležitosti  

4.01 Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2017

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr     

 

 

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 947/1 v k. ú. Studánka u Rumburku

Usnesení č. 114/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 947/1 – trvalý travní porost o výměře 898 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku (dle geometrického plánu č. 524-110/2017) panu M. B. za kupní cenu 179.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.02 Návrh na prodej p. p. č. 1561 a p. p. č. 1566/3 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 115/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 1561 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 323 m2 (dle geometrického plánu č. 5665-195/2017 část označena jako 1561/2) manželům MUDr. R. a O. Š. za kupní cenu 96.900 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.03 Návrh na prodej p. p. č. 1561 a p. p. č. 1566/3 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 116/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 1561 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 379 m2 a část p. p. č. 1566/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 231 m2 (dle geometrického plánu č. 5665-195/2017 části označeny jako 1561/1) manželům T. a E. J. za kupní cenu 183.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.04 Návrh na prodej p. p. č. 1561 a p. p. č. 1566/3 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 117/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 1566/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 344 m2 (dle geometrického plánu č. 5665-195/2017 část označena jako 1566/3) společnosti TRADE REALITY s. r. o., IČ 01662511, zastoupené jednatelkou společnosti paní Ivetou Pilařovou za kupní cenu 103.200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 1547/1 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 118/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 1547/1 – zahrada o výměře 1.113 m2 (dle geometrického plánu č. 5606-109/2017 část označena jako 1547/1) panu J. K. a Ing. V. K. a to tak, že každému jednu polovinu za kupní cenu 222.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.06 Návrh na prodej p. p. č. 3501 a p. p. č. 3502 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 119/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 3501 – zahrada o výměře 1.163 m2 a p. p. č. 3502 – orná půda o výměře 960 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům P. a J. B. za kupní cenu 424.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 424.600 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.07 Návrh na nabytí p. p. č. 4450 a p. p. č. 4451 do majetku města Varnsdorf

Usnesení č. 120/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví p. p. č. 4450 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 205 m2 a p. p. č. 4451 – trvalý travní porost o výměře 1.313 m2 v k. ú. Varnsdorf od paní E. K. za cenu 227.700 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.08 Vybudování nového samostatného zdroje pro soustavu CZT

Usnesení č. 121/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města zahájením jednání vedoucím k zajištění technické a administrativní přípravy pro vybudování nového samostatného zdroje pro soustavu CZT ve vlastnictví města Varnsdorf od roku 2020.

 

 

2. Zprávy výborů ZM

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

 

3. Různé

3.01 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Nemocnice Varnsdorf

Usnesení č. 122/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Nemocnice Varnsdorf, Karlova 2280, okres Děčín dle předloženého návrhu.

 

 

4. Finanční záležitosti  

4.01 Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2017

Usnesení č. 123/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 11 na rok 2017 dle předloženého návrhu.

 

 

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

 

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

Usnesení č. 124/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

 

8. Závěr

 

 

ING. STANISLAV HORÁČEK                                          JOSEF HAMBÁLEK

starosta města                                                            místostarosta města

 

 

Předseda návrhové komise: Ing. František Hricz