Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

22. 9. 2017 - +DiS. Tomáš Secký
Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 21.09.2017 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice.

Program jednání 

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 5898/1 v k. ú. Varnsdorf

1.02 Návrh na prodej p. p. č. 8013 v k. ú. Varnsdorf

1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 2432/1 v k. ú. Varnsdorf

1.04 Návrh na prodej p. p. č. 3195/2 a p. p. č. 3201 v k. ú. Varnsdorf

1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 5342/1 v k. ú. Varnsdorf

1.06 Návrh na prodej p. p. č. 5280 v k. ú. Varnsdorf

1.07 Návrh na zrušení usnesení a prodej p. p. č. 1928/3 v k. ú. Varnsdorf

1.08 Návrh na nabytí pozemků do majetku města Varnsdorf

1.09 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě

1.10 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města

1.11 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města

1.12 Zajištění projektových dokumentací na rekonstrukci městských objektů v rámci sociálních programů

1.13 Převod objektu muzea č. p. 415 do vlastnictví Ústeckého kraje

2. Zprávy výborů ZM

3. Různé 

3.01 Spolufinancování projektu Lední školička bruslení 2017

3.02 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2016

3.03 Zpráva o činnosti společnosti REGIA a. s. za rok 2016

3.04 Způsob svolávání Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Varnsdorf

3.05 Schválení OZV č. 2/2017, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města

3.06 Schválení podání projektu Bárka z OP Zaměstnanost

3.07 Schválení podání projektu Cesta k domovu z OP Zaměstnanost

3.08 Schválení podání projektu Komunitní centrum Střelnice z OP Zaměstnanost

3.09 Schválení podání projektu Konečně společně z OP Zaměstnanost

3.10 Schválení zajištění financování akce Výměna oken a vstupních dveří, oprava střechy a vstupů do budovy polikliniky č. p. 3012, 3013, 3063, ul. Lesní

4. Finanční záležitosti  

4.01 Rozbory hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2017

4.02 Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2017

4.03 Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně organizace Nadační fond Hrádek – Burgsberg Varnsdorf

4.04 Rozpočtový výhled města Varnsdorf na rok 2018-2020

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr     

 

 

 

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 5898/1 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 89/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 5898/1 – trvalý travní porost o výměře 2.150 m2 panu J. J. za kupní cenu 215.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.02 Návrh na prodej p. p. č. 8013 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 90/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 8013 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1.263 m2 společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s., IČ 49099469 za kupní cenu 252.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 2432/1 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 91/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 2432/1 – zahrada o výměře 26 m2 (dle geometrického plánu č. 5657-130/2017 část označena jako 2432/19) paní Mgr. G. S. za kupní cenu 5.200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.04 Návrh na prodej p. p. č. 3195/2 a p. p. č. 3201 v k. ú. Varnsdorf

(Předložený návrh usnesení nebyl schválen.) (výsledky hlasování)

 

1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 5342/1 v k. ú. Varnsdorf

(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání.) (výsledky hlasování)

 

1.06 Návrh na prodej p. p. č. 5280 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 92/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 5280 - zahradu o výměře 668 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům M. a R. M. za kupní cenu 133.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 133.600 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na těchto pozemcích. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující. 

 

1.07 Návrh na zrušení usnesení a prodej p. p. č. 1928/3 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 93/2017/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 78/2016/5 ze dne 22.09.2016.

a dále

Usnesení č. 93/2017/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 1928/3 – trvalý travní porost o výměře 1.055 m2 v k. ú. Varnsdorf panu M. H. a paní Mgr. V. Ř. a to tak, že každému jednu ideální polovinu za kupní cenu 211.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 211.000 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na těchto pozemcích. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující. 

 

1.08 Návrh na nabytí pozemků do majetku města Varnsdorf

Usnesení č. 94/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do majetku města Varnsdorf p. p. č. 854/4 o výměře 739 m2 – lesní pozemek v k. ú. Varnsdorf od V. M. a paní I. M. za cenu 50.252 Kč.

 

1.09 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě

Usnesení č. 95/2017/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvu č. 920/2017 o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a umístění stavby, spočívající v právu vstupu a umístění stavby uvedené v bodě 1. článku III. této smlouvy mezi městem Varnsdorf jako povinným a Povodím Ohře, s. p. Vlastní smlouva bude uzavřena za jednorázovou úhradu vypočtenou dle vzorce: plošná výměra služebnosti x sazba nájemného za m2 (13,80 Kč) x 5 let, minimálně však 600 Kč plus DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, splatnou nejpozději do 30 dnů od data vystavení daňového dokladu.

a dále

Usnesení č. 95/2017/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy č. 920/2017 o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a umístění stavby spočívající v právu vstupu a umístění stavby uvedené v bodě 1. článku III. této smlouvy mezi městem Varnsdorf jako povinným a Povodím Ohře, s. p.

 

1.10 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města

Usnesení č. 96/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví garsoniéru v bytovém domě č. p. 2762/23 ul. Kovářská ve Varnsdorfu od paní M. Š. za cenu 30.000 Kč včetně podílu na společných částech domu a p. p. č. 6204/6 v k. ú. Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.11 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města

Usnesení č. 97/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví byt 1+1 v bytovém domě č. p. 2762/03 ul. Kovářská ve Varnsdorfu od paní J. G. za cenu 65.000 Kč včetně podílu na společných částech domu a p. p. č. 6204/6 v k. ú. Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.12 Zajištění projektových dokumentací na rekonstrukci městských objektů v rámci sociálních programů

(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny.) (výsledky hlasování)

 

1.13 Převod objektu muzea č. p. 415 do vlastnictví Ústeckého kraje

Usnesení č. 98/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města k projednání převodu budovy č. p. 415 na p. p. č. 1583 v k. ú. Varnsdorf z vlastnictví města Varnsdorf do vlastnictví Ústeckého kraje.

 

2. Zprávy výborů ZM

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Různé

3.01 Spolufinancování projektu Lední školička bruslení 2017

Usnesení č. 99/2017/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s přijetím neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na projekt Lední školička bruslení 2017 ve výši 50.000 Kč do rozpočtu města Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 99/2017/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se spolufinancováním projektu Lední školička bruslení 2017 ve výši 30.000 Kč z rozpočtu města Varnsdorf v roce 2017.

 

3.02 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2016

Usnesení č. 100/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2016.

 

3.03 Zpráva o činnosti společnosti REGIA a. s. za rok 2016

Usnesení č. 101/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti REGIA a. s. za rok 2016.

 

3.04 Způsob svolávání Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Varnsdorf

Usnesení č. 102/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo pro vyhlašování požárního poplachu při svolávání JSDH města Varnsdorf prostřednictvím Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje využívat stávající elektronické poplachové sirény, systém AMDS (automatické telefonické volání) a program Port-All bez použití městského rozhlasu.

 

3.05 Schválení OZV č. 2/2017, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města

Usnesení č. 103/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města dle pozměněného návrhu paní Juricové. 

 

3.06 Schválení podání projektu Bárka z OP Zaměstnanost

Usnesení č. 104/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit podání projektu Bárka – soutěskou sociálního vyloučení bezpečně k pracovnímu uplatnění a zajistit spolufinancování města ve výši 5 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

 

3.07 Schválení podání projektu Cesta k domovu z OP Zaměstnanost

Usnesení č. 105/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit podání projektu Cesta k domovu – prevence ztráty bydlení ve městě Varnsdorf a zajistit spolufinancování města ve výši 5 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

 

3.08 Schválení podání projektu Komunitní centrum Střelnice z OP Zaměstnanost

(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání.) (výsledky hlasování)

 

3.09 Schválení podání projektu Konečně společně z OP Zaměstnanost

Usnesení č. 106/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit podání projektu Konečně společně – prevence sociálního vyloučení ve Varnsdorfu a zajistit spolufinancování města ve výši 5 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

 

3.10 Schválení zajištění financování akce Výměna oken a vstupních dveří, oprava střechy a vstupů do budovy polikliniky č. p. 3012, 3013, 3063, ul. Lesní

Usnesení č. 107/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním financování akce Výměna oken a vstupních dveří, oprava střechy a vstupů do budovy polikliniky č. p. 3012, 3013, 3063, ul. Lesní, Varnsdorf z rozpočtu města pro rok 2018.

 

4. Finanční záležitosti  

4.01 Rozbory hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2017

Usnesení č. 108/2017/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí „Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2017“ s jeho přílohami dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 108/2017/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí „Plnění příjmů a výdajů k 31.08.2017.

 

4.02 Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2017

Usnesení č. 109/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 10 na rok 2017 dle předloženého návrhu.

 

4.03 Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně organizace Nadační fond Hrádek – Burgsberg Varnsdorf

Usnesení č. 110/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo prominout společnosti Nadační fond Hrádek – Burgsberg Varnsdorf odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 11.330 Kč.

 

4.04 Rozpočtový výhled města Varnsdorf na rok 2018-2020

Usnesení č. 111/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtový výhled města Varnsdorf na období     2018–2020 dle předloženého návrhu.

 

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

 

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

Usnesení č. 112/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města jednáním s Ústeckým krajem ve věci zajištění zdravotní péče ve Šluknovském výběžku.

 

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

Usnesení č. 113/2017 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

 

8. Závěr

 

 

ING. STANISLAV HORÁČEK                                          JOSEF HAMBÁLEK

starosta města                                                            místostarosta města

 

 

Předseda návrhové komise: Jiří Sucharda