Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

11. 8. 2017 - +DiS. Tomáš Secký
Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 10.08.2017 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice.

Program jednání:  

1. Převody majetku města

1.01 Podání žádosti o dotaci do Programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy

1.02 Zajištění financování akce „Podzemní kontejnery na separovaný odpad ve Varnsdorfu"

1.03 Zajištění financování akce „Domácí kompostování na území města Varnsdorf“

2. Zprávy výborů ZM

3. Různé 

3.01 Schválení přijetí příspěvku na CHilldump WorkCamp 2017 a zajištění spolufinancování

4. Finanční záležitosti  

4.01 Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2017

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr     

 

 

1. Převody majetku města

1.01 Podání žádosti o dotaci do Programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
Usnesení č. 83/2017/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s podáním žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem ve Varnsdorfu“ do Programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu, Podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – USC, SK a TJ, vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


a dále


Usnesení č. 83/2017/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním vlastních nutných finančních prostředků na dofinancování akce „Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem ve Varnsdorfu“ v rámci Programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu, Podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ, vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve výši min. 40 % z celkových nákladů na realizaci projektu.

 

1.02 Zajištění financování akce „Podzemní kontejnery na separovaný odpad ve Varnsdorfu"
Usnesení č. 84/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním finančního krytí na předfinancování a vlastního podílu akce „Podzemní kontejnery na separovaný odpad ve Varnsdorfu“ v rámci dotačního titulu Operačního programu životního prostředí pro období 2014-2020 specifický cíl aktivita 3.2.1 – Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů z OPŽP ve výši 2.290.000 Kč.

 

1.03 Zajištění financování akce „Domácí kompostování na území města Varnsdorf“
Usnesení č. 85/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním finančního krytí na předfinancování a vlastního podílu akce „Domácí kompostování na území města Varnsdorf“ v rámci dotačního titulu Operačního programu životního prostředí pro období 2014-2020 specifický cíl aktivita 3.2.1 – Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů z OPŽP ve výši 1.591.150 Kč.

 

2. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Různé

3.01 Schválení přijetí příspěvku na CHilldump WorkCamp 2017 a zajištění spolufinancování
Usnesení č. 86/2017/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit přijetí příspěvku Českoněmeckého fondu budoucnosti.

a dále

Usnesení č. 86/2017/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy o příspěvku s Českoněmeckým fondem budoucnosti.

a dále

Usnesení č. 86/2017/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zajistit spolufinancování projektu ve výši 175.500 Kč dle předloženého návrhu.

 

4. Finanční záležitosti  

4.01 Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2017
Usnesení č. 87/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 9 na rok 2017 dle předloženého návrhu.

 

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 88/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

 

 

ING. STANISLAV HORÁČEK                                                JOSEF HAMBÁLEK

starosta města                                                                  místostarosta města

 

 

Předseda návrhové komise: Jaroslav Tomášek