Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

24. 6. 2022 - Ing. Lukáš Vébr
Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 23. června 2022 od 15:00 hod. na Lidové zahradě

Program jednání:  

1. Převody majetku města
1.01 Návrh prodej části p. p. č. 5088 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 5688/55 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 157 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 5538/1 v k. ú. Varnsdorf
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé 

3.01 Návrh na vydání Územního plánu Varnsdorf (ÚP Varnsdorf)
3.02 Vybudování odborné učebny polytechniky, robotiky, digitálních technologií na Základní škole Varnsdorf, Východní 1602
3.03 Dodatek smlouvy o závazku veřejné služby Zajištění dopravní obslužnosti – městská autobusová doprava ve Varnsdorfu
4. Finanční záležitosti  
4.01 Závěrečný účet města za rok 2021 a schválení účetní závěrky 2021
4.02 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2022
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr
     

 

1. Převody majetku města

1.01 Návrh prodej části p. p. č. 5088 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 60/2022/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 4/2022/2 ze dne 27.01.2022.

a dále

Usnesení č. 60/2022/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 5088 – ostatní plocha, komunikace o výměře 45 m2 (dle geometrického plánu č. 6398-143/2021 část označena jako p. p. č. 5088/2) v k. ú. Varnsdorf manželům M. a M. S. za kupní cenu 9.000 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy.

 

1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 5688/55 v k. ú. Varnsdorf
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny.) (výsledky hlasování) (výsledky hlasování)

 

1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 157 v k. ú. Varnsdorf
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu zasedání.) (výsledky hlasování)

 

1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 5538/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 61/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 5538/1 v k. ú. Varnsdorf.

 

2. Zprávy výborů ZM
Usnesení č. 62/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ukládá finančnímu a kontrolnímu výboru prověřit správnost účetních odpisů CZT za účelem kontroly podkladů pro kalkulaci a stanovení ceny tepla pro rok 2022. Zpráva výborů bude předložena na zasedání ZM dne 08.09.2022.

 

3. Různé

3.01 Návrh na vydání Územního plánu Varnsdorf (ÚP Varnsdorf)
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny.) (výsledky hlasování)

 

3.02 Vybudování odborné učebny polytechniky, robotiky, digitálních technologií na Základní škole Varnsdorf, Východní 1602
Usnesení č. 63/2022/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s podáním žádosti Základní školy Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace, IČ: 70698155 do výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, jejímž poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.

a dále

Usnesení č. 63/2022/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zajistit předfinancování nákladů v plné výši do obdržení dotace na projekt Základní školy Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace, IČ: 70698155 s názvem Odborná učebna na ZŠ Varnsdorf, Východní.

a dále

Usnesení č. 63/2022/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s poskytnutím spolufinancování min. 10 % dle reálné výše projektu Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace, IČ: 70698155.

 

3.03 Dodatek smlouvy o závazku veřejné služby Zajištění dopravní obslužnosti – městská autobusová doprava ve Varnsdorfu
Usnesení č. 64/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby se společností Autobusy Karlovy Vary, a. s., sídlem Sportovní 578/4, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary, IČO 25332473 na Zajištění dopravní obslužnosti – městské autobusové dopravy ve Varnsdorfu, který mění cenu dopravního výkonu na 1 km ve výši 45,00 Kč a zároveň stanoví ukončení Smlouvy ke dni 31. 08. 2022.

 

4. Finanční záležitosti  

4.01 Závěrečný účet města za rok 2021 a schválení účetní závěrky 2021
Usnesení č. 65/2022/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Varnsdorf za rok 2021 bez výhrad.

a dále

Usnesení č. 65/2022/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit účetní závěrku města Varnsdorf za rok 2021.

a dále

Usnesení č. 65/2022/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ukládá starostovi zajistit předložení zastupitelstvu Zprávy o hospodaření subjektů s majetkovou účastí města, které nebyly součástí závěrečného účtu, samostatně delegovanými zástupci města.

a dále

Usnesení č. 65/2022/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo o převedení výsledku hospodaření v hospodářské činnosti města ve výši 4.093.383,57 Kč do hlavní činnosti a jeho zapojení do rozpočtu na investice v oblasti bytového hospodářství.

 

4.02 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2022
Usnesení č. 66/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2022 dle pozměněného návrhu.

 

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 67/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

THMGR. ROLAND SOLLOCH                              MGR. BC. LADISLAVA KŘÍŽOVÁ
starosta města                                              místostarostka města

 

Předseda návrhové komise: Marta Maryšková