Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

21. 4. 2017 - +DiS. Tomáš Secký
Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 20.04.2017 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice.

Program jednání:

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 3814/22 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Nabídka na odprodej garsoniéry
1.03 Demolice ubytovny Lounská
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
3.01 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2016 
3.02 Zahraniční služební cesta
4. Finanční záležitosti
4.01 Závěrečný účet města za rok 2016 a schválení účetní závěrky 2016
4.02 Přehled plnění příjmů a výdajů k 31.03.2017
4.03 Návratná finanční výpomoc pro ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše, příspěvkovou organizaci
4.04 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2017
4.05 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2017
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

 

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 3814/22 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 41/2017/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 78/2016/2 ze dne 22. 09. 2016.

a dále

Usnesení č. 41/2017/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3814/22 – trvalý travní porost o výměře 1.071 m2 (dle GP č. 4126-166/2008 část označena jako p. p. č. 3814/31) v k. ú. Varnsdorf panu Bc. P. H. za kupní cenu 214.200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 214.200 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.02 Nabídka na odprodej garsoniéry
Usnesení č. 42/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví garsoniéru v bytovém domě č. p. 2762/49 ul. Kovářská ve Varnsdorfu od paní T. M. za cenu 30.000 Kč včetně podílu na společných částech domu a p. p. č. 6204/6 v k. ú. Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí uhradí kupující.

1.03 Demolice ubytovny Lounská
Usnesení č. 43/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s odstraněním stavby na p. p. č. 6304 v k. ú. Varnsdorf a pověřit Odbor správy majetku a investic zpracováním demoličního výměru.

 

2. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Různé

3.01 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2016 
Usnesení č. 44/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2016.

3.02 Zahraniční služební cesta
Usnesení č. 45/2017/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit zahraniční služební cestu starosty města Ing. Stanislava Horáčka ve dnech 11. 06. 2017 – 14. 06. 2017 do Číny na 3. Konferenci malých a středních podniků o mezinárodní strategické spolupráci.

a dále

Usnesení č. 45/2017/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s uhrazením cestovních náhrad dle vnitřního předpisu na zahraniční služební cestu starosty města Ing. Stanislava Horáčka do Číny dle předloženého návrhu.

 

4. Finanční záležitosti

4.01 Závěrečný účet města za rok 2016 a schválení účetní závěrky 2016
Usnesení č. 46/2017/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Varnsdorf za rok 2016 bez výhrad.

a dále

Usnesení č. 46/2017/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo přijmout opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků vyplývajících ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Varnsdorf za rok 2016 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 46/2017/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit účetní závěrku města Varnsdorf za rok 2016.

a dále

Usnesení č. 46/2017/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ukládá starostovi zajistit předložení zastupitelstvu Zprávy o hospodaření subjektů s majetkovou účastí města, které nebyly součástí závěrečného účtu, samostatně delegovanými zástupci města.

a dále

Usnesení č. 46/2017/5 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo o převedení výsledku hospodaření v hospodářské činnosti města ve výši 5.000.000 Kč do hlavní činnosti a jeho zapojení do rozpočtu na investice v oblasti bytového hospodářství.

4.02 Přehled plnění příjmů a výdajů k 31.03.2017
Usnesení č. 47/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Přehled plnění příjmů a výdajů k 31. 03. 2017.

4.03 Návratná finanční výpomoc pro ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 48/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 122.540 Kč ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše, příspěvkové organizaci, s návratností do 31. 03. 2018.

4.04 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2017
Usnesení č. 49/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 3 na rok 2017 dle předloženého návrhu.

4.05 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2017
Usnesení č. 50/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 4 na rok 2017 dle předloženého návrhu.

 

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 51/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

ING. STANISLAV HORÁČEK                                        JOSEF HAMBÁLEK
starosta města                                                          místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: Ing. Bc. Petr Jakubec