Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

27. 5. 2022 - Ing. Lukáš Vébr
Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 26. května 2022 od 15:00 hod. na Lidové zahradě

Program jednání:  

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 6853, části p. p. č. 6854/1, části p. p. č. 6855 a části p. p. č. 6997/5 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej p. p. č. 892/2 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.03 Návrh na prodej p. p. č. 6862 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej p. p. č. 5391/1 a p. p. č. 5401 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej p. p. č. 6472/1 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 2426/1 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na nabytí p. p. č. 4306/118 a 4306/120 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na nabytí části p. p. č. 3931 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na uplatnění předkupního práva
1.10 Návrh na nabytí p. p. č. 6241, jejíž součástí je stavba č. p. 1072, p. p. č. 6242, p. p. č. 6247/1 a p. p. č. 6247/2 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej p. p. č. 2533 a p. p. č. 2528/1 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 1519/98 v k. ú. Varnsdorf
1.13 Návrh na prodej části p. p. č. 3771 v k. ú. Varnsdorf
1.14 Návrh na prodej p. p. č. 6900/1, p. p. č. 6900/2 a p. p. č. 6897/11 v k. ú. Varnsdorf
1.15 Návrh na směnu části p. p. č. 892/1 za část p. p. č. 895 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.16 Návrh na nabytí 106 bytových jednotek v domě č.p. 2761, 2762 a 2763 ve Varnsdorfu
1.17 Schválení uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf“
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé 

3.01 Akční plán zlepšování kvality ovzduší – Zóna Severozápad CZ04 – Varnsdorf
3.02 Pravidelná roční zpráva JSDH za rok 2021
3.03 Schválení podání Programu prevence kriminality a zajištění spolufinancování
4. Finanční záležitosti  
4.01 Nabídka koupě akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s.
4.02 Žádost o individuální dotaci spolku DRUG-OUT Klub, z. s., pro projekt Poradna pro závislosti Varnsdorf
4.03 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2022
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr
     

 

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 6853, části p. p. č. 6854/1, části p. p. č. 6855 a části p. p. č. 6997/5 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 35/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6853 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 112 m2, část p. p. č. 6854/1 – travní porost o výměře 1.566 m2, část p. p. č. 6855 – orná půda o výměře 239 m2 a část p. p. č. 6997/5 – travní porost o výměře 257 m2 (dle geometrického plánu č. 6532-242/2021 části označeny jako p. p. č. 6853/1 a p. p. č. 6854/1) v k. ú. Varnsdorf manželům M. a D. P. za kupní cenu 434.800 Kč, splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 434.800 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.02 Návrh na prodej p. p. č. 892/2 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 36/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 892/2 o výměře 644 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku panu M. B. a paní S. K. a to tak, že každému jednu polovinu, za kupní cenu 128.800 Kč, splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 128.800 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.03 Návrh na prodej p. p. č. 6862 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 37/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 6862 – orná půda o výměře 810 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům A. P. a P. P. B. za kupní cenu 243.000 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 243.000 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.04 Návrh na prodej p. p. č. 5391/1 a p. p. č. 5401 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 38/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 5391/1 – travní porost o výměře 210 m2 a p. p. č. 5401 – zahrada o výměře 631 m2 v k. ú. Varnsdorf panu H. N. a paní A. P. za kupní cenu 252.300 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.05 Návrh na prodej p. p. č. 6472/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 39/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 6472/1 – travní porost o výměře 336 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům L. a J. K. za kupní cenu 100.800 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy.

 

1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 2426/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 40/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 2426/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 105 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6644-103/2022 část označena jako p. p. č. 2426/26) panu R. B. za kupní cenu 31.500 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.07 Návrh na nabytí p. p. č. 4306/118 a 4306/120 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 41/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt p. p. č. 4306/118 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 4.714 m2 a p. p. č. 4306/120 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 27.987 m2, vše v k. ú. Varnsdorf od pana J. N. za kupní cenu 3.000.000 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.08 Návrh na nabytí části p. p. č. 3931 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 42/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt část p. p. č. 3931 – zahrada o výměře 26 m2 vše v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6602-42/2022 část označena jako p. p. č. 3931/2 – ostatní plocha, komunikace) od paní P. R. za kupní cenu 7.800 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.09 Návrh na uplatnění předkupního práva
Usnesení č. 43/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví p. p. č. 211 – travní porost o výměře 1.546 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku od L. a Š. Č. za cenu 309.200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí prodávající.

 

1.10 Návrh na nabytí p. p. č. 6241, jejíž součástí je stavba č. p. 1072, p. p. č. 6242, p. p. č. 6247/1 a p. p. č. 6247/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 44/2022/1  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt p. p. č. 6241 – zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 773 m2, jejíž součástí je stavba č. p. 1072, p. p. č. 6242 – zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 230 m2, p. p. č. 6247/1 – ostatní plochu o výměře 512 m2 a p. p. č. 6247/2 – ostatní plochu o výměře 336 m2, vše v k. ú. Varnsdorf od pana M. B. formou elektronické dražby, konané 23. 06. 2022 dle dražebních vyhlášek.

a dále

Usnesení č. 44/2022/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit RM určením nejvyššího podání nabídkové ceny v mezích schváleného rozpočtu na r. 2022.

 

1.11 Návrh na prodej p. p. č. 2533 a p. p. č. 2528/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 45/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 2533 a p. p. č. 2528/1 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 1519/98 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 46/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést část p. p. č. 1519/98 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.13 Návrh na prodej části p. p. č. 3771 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 47/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 3771 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.14 Návrh na prodej p. p. č. 6900/1, p. p. č. 6900/2 a p. p. č. 6897/11 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 48/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 6900/1, p. p. č. 6900/2 a p. p. č. 6897/11 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.15 Návrh na směnu části p. p. č. 892/1 za část p. p. č. 895 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 49/2022/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést část p. p. č. 892/1 v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále

Usnesení č. 49/2022/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nenabýt část p. p. č. 895 v k. ú. Studánka u Rumburku.

 

1.16 Návrh na nabytí 106 bytových jednotek v domě č.p. 2761, 2762 a 2763 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 50/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nenabýt 106 bytových jednotek v č. p. 2761, 2762, 2763 ul. Kovářská v k. ú. Varnsdorf za 95.000.000 Kč od společnosti Butterly Factory s. r. o. IČO 08427071, Na Folimance 2155/15, Vinohrady – Praha 2, 120 00.

 

1.17 Schválení uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf“
Usnesení č. 51/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf“ se společností STAMO, spol. s r. o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I, IČO 43222323, kterým se navyšuje cena díla o 6.633.234,00 Kč vč DPH.

 

2. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Různé

3.01 Akční plán zlepšování kvality ovzduší – Zóna Severozápad CZ04 – Varnsdorf
Usnesení č. 52/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Akční plán zlepšování kvality ovzduší – Zóna Severozápad CZ04 – Varnsdorf.

 

3.02 Pravidelná roční zpráva JSDH za rok 2021
Usnesení č. 53/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Pravidelnou roční zprávu JSDH za rok 2021.

 

3.03 Schválení podání Programu prevence kriminality a zajištění spolufinancování
Usnesení č. 54/2022/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pokračovat v programu „Asistenti prevence kriminality a Domovník preventista“ pro další období 2022-2026.

a dále

Usnesení č. 54/2022/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit spoluúčast financování pracovních míst na přechodnou dobu červenec–říjen 2022.

a dále

Usnesení č. 54/2022/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s podáním Programu prevence kriminality města Varnsdorf v dotační výzvě Ministerstva práce a sociálních věcí, a to prostřednictvím Operačního programu zaměstnanosti pro další období.

a dále

Usnesení č. 54/2022/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města se zavazuje spolufinancovat program dle podmínek dotační výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí prostřednictvím Operačního programu zaměstnanosti pro další období.

 

4. Finanční záležitosti  

4.01 Nabídka koupě akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s.
Usnesení č. 55/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nenakupovat nabízené akcie Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s. se sídlem v Ústí nad Labem, PSČ 400 02, Velká Hradební 3118/48, IČ: 60279524.

 

4.02 Žádost o individuální dotaci spolku DRUG-OUT Klub, z. s., pro projekt Poradna pro závislosti Varnsdorf
Usnesení č. 56/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo neposkytnout individuální dotaci ve výši 280.000 Kč společnosti DRUG-OUT Klub, z. s., Velká Hradební 13/47, 400 01 Ústí nad Labem pro projekt Poradna pro závislosti Varnsdorf.

 

4.03 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2022
Usnesení č. 57/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2022 dle předloženého návrhu.

 

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
Usnesení č. 58/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města dává radě města podnět k vytipování nemovitostí důležitých pro strategický rozvoj centra města a vhodných k nabytí do vlastnictví.

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 59/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

THMGR. ROLAND SOLLOCH                              JIŘÍ SUCHARDA
starosta města                                              místostarosta města

 

 

Předseda návrhové komise: Mgr. Jan Šišulák