Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva města Varnsdorf

31. 3. 2017 - +DiS. Tomáš Secký
Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 30.03.2017 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice.

Program jednání:
1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 4233 a p. p. č. 4234 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 6258/13 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na zrušení usnesení
1.04 Návrh na nabytí stavby do majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
3.01 Členství města Varnsdorf ve Sdružení pro rozvoj Šluknovska
3.02 Poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2017 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
3.03 Žádost o zajištění financování zahrady MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace
3.04 Strategický plán sociálního začleňování města Varnsdorf pro období 2017 – 2020
4. Finanční záležitosti
4.01 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2017
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


 

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 4233 a p. p. č. 4234 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 31/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 4233 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 101 m2 a p. p. č. 4234 – trvalý travní porost o výměře 616 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům Ing. P. a J. K. za kupní cenu 143.400 Kč, splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 143.400 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.


1.02 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 6258/13 vk.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 32/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část p. p. č. 6258/13 – zastavěná plocha, zbořeniště o celkové výměře cca 50 m2 s panem Ing. K. B. za následujících podmínek:
- kupní cena bude stanovena na 200 Kč/m2
- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho měsíce od vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí staveb garáží.


1.03 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 33/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 79/2016/2 ze dne 22.09.2016.


1.04 Návrh na nabytí stavby do majetku města
Usnesení č. 34/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nenabýt do vlastnictví budovu bez č. p./č. e. na p. p. č. 34/26 v k. ú. Varnsdorf.


2. Zprávy výborů ZM

 

3. Různé

3.01 Členství města Varnsdorf ve Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Usnesení č. 35/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo neschválit členství ve Sdružení pro rozvoj Šluknovska.
 

3.02 Poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2017 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 36/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2017 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf v souhrnné výši 1.157.350 Kč dle předloženého návrhu a schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv.


3.03 Žádost o zajištění financování zahrady MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace
Usnesení č. 37/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zajistit spolufinancování části projektu MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace ,,Společně si hrát a navzájem se učit“ z Programu spolupráce mezi ČR a svobodným státem Sasko 2014 – 2020, spočívající v realizaci Revitalizace zahrady MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024, p. o., ve výši 765.268 Kč vč. DPH v roce 2017.


3.04 Strategický plán sociálního začleňování města Varnsdorf pro období 2017 – 2020
Usnesení č. 38/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Strategický plán sociálního začleňování města Varnsdorf pro období 2017 – 2020 dle předloženého návrhu.


4. Finanční záležitosti

4.01 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2017
Usnesení č. 39/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 2 na rok 2017 dle předloženého návrhu.


5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 40/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.


8. Závěr


 

ING. STANISLAV HORÁČEK                                                        JOSEF HAMBÁLEK
starosta města                                                                          místostarosta města

Předseda návrhové komise: Zbyněk Šimák