Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

1. 4. 2022 - Ing. Lukáš Vébr
Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 31. března 2022 na Lidové zahradě

Program jednání:  

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/58, části p. p. č. 4306/15 a části p. p. č. 4306/59, vše v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 191 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 6318/1 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej p. p. č. 6650 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 5311/1 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na nabytí p. p. č. 5914, p. p. č. 5915/1 a p. p. č. 5915/3 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na nabytí p. p. č. 8193 se stavbou č. p. 1146, p. p. č. 8188/8 a částí p. p. č. 8188/1, vše v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na bezúplatné nabytí p. p. č. 8262 a p. p. č. 2941/2 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na prodej p. p. č. 2994, p. p. č. 2995 a p. p. č. 2996 v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh na prodej p. p. č. 1192 a p. p. č. 1193 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej p. p. č. 982 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.12 Návrh na prodej p. p. č. 6862 v k. ú. Varnsdorf
1.13 Návrh na prodej části p. p. č. 6135 v k. ú. Varnsdorf
1.14 Návrh na nabytí části p. p. č. 5805/1 v k. ú. Varnsdorf
1.15 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
1.16 Rozhodnutí o veřejné zakázce „Rekonstrukce centra sociálních služeb a ubytovny č. p. 2470 ve Varnsdorfu“
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé 

3.01 OZV o regulaci hlučných činností a o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší
3.02 Poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2022 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
4. Finanční záležitosti  
4.01 Účelová neinvestiční dotace pro MAS Český sever, z. s., 407 47 Varnsdorf
4.02 Prodej akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s.
4.03 Finanční dar na pomoc Ukrajině
4.04 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2022
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr
     
 

 

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/58, části p. p. č. 4306/15 a části p. p. č. 4306/59, vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 14/2022  (výsledky hlasování
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 4306/58 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 111 m2, část p. p. č. 4306/15 – ostatní plocha, zeleň o výměře 54 m2 a část p. p. č. 4306/59 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2 (dle geometrického plánu č. 6585-163/2022 části označeny jako p. p. č. 4306/206, p. p. č. 4306/207 a p. p. č. 4306/208) v k. ú. Varnsdorf manželům M. a A. K. za kupní cenu 34.600 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 191 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 15/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 191 – travní porost o výměře 302 m2 (dle geometrického plánu č. 6533-287/2021 část označena jako p. p. č. 191/2) v k. ú. Varnsdorf paní K. R. za kupní cenu 60.400 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 6318/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 16/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6318/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 290 m2 (dle geometrického plánu č. 6586-164/2022 část označena jako p. p. č. 6318/3) v k. ú. Varnsdorf panu M. H. a paní P. Ř. a to tak, že každému jednu ideální polovinu, za kupní cenu 58.000 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.04 Návrh na prodej p. p. č. 6650 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 17/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 6650 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 182 m2 v k. ú. Varnsdorf panu S. P. za kupní cenu 36.400 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 5311/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 18/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 5311/1 – zahrada o výměře 542 m2 (dle geometrického plánu č. 6584-162/2022 část označena jako p. p. č. 5311/10) v k. ú. Varnsdorf společnosti SXWCZ s. r. o., IČ 1409929, zastoupené jednateli společnosti panem MUDr. Martinem Vavrušou a paní Ing. Markétou Šichtařovou, se sídlem v Praze 4, Zlešická 1848/5, za kupní cenu 162.600 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.06 Návrh na nabytí p. p. č. 5914, p. p. č. 5915/1 a p. p. č. 5915/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 19/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt p. p. č. 5914 – travní porost o výměře 1.219 m2, p. p. č. 5915/1 – orná půda o výměře 3.883 m2 a p. p. č. 5915/3 – travní porost o výměře 494 m2, vše v k. ú. Varnsdorf od pana M. K. za kupní cenu 2.300.000 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.07 Návrh na nabytí p. p. č. 8193 se stavbou č. p. 1146, p. p. č. 8188/8 a částí p. p. č. 8188/1, vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 20/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví p. p. č. 8193 – zastavěná plocha, výměra 483 m2 se stavbou č. p. 1146, p. p. č. 8188/8 – ostatní plocha, výměra 78 m2 a část p. p. č. 8188/1 – ostatní plocha, výměra 342 m2, vše v k. ú. Varnsdorf od Správy železnic, státní organizace, IČ 70994234 za cenu 3.073.000 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.08 Návrh na bezúplatné nabytí p. p. č. 8262 a p. p. č. 2941/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 21/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo bezúplatně nabýt p. p. č. 8262 – ostatní plocha, komunikace o výměře 1.111 m2 a p. p. č. 2941/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 87 m2 v k. ú. Varnsdorf od Ústeckého kraje, IČ 70892156, Velká Hradební 3118, Ústí nad Labem.

 

1.09 Návrh na prodej p. p. č. 2994, p. p. č. 2995 a p. p. č. 2996 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 22/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 2994, p. p. č. 2995 a p. p. č. 2996 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.10 Návrh na prodej p. p. č. 1192 a p. p. č. 1193 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 23/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 1192 a p. p. č. 1193 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.11 Návrh na prodej p. p. č. 982 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 24/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 982 v k. ú. Studánka u Rumburku.

 

1.12 Návrh na prodej p. p. č. 6862 v k. ú. Varnsdorf
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny.) (výsledky hlasování) (výsledky hlasování) (výsledky hlasování)

 

1.13 Návrh na prodej části p. p. č. 6135 v k. ú. Varnsdorf
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání.) (výsledky hlasování)

 

1.14 Návrh na nabytí části p. p. č. 5805/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 25/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nenabýt část p. p. č. 5805/1 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.15 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
Usnesení č. 26/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření uvedeným příspěvkovým organizacím města dle předloženého návrhu.

 

1.16 Rozhodnutí o veřejné zakázce „Rekonstrukce centra sociálních služeb a ubytovny č. p. 2470 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 27/2022/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo o vybraném dodavateli podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce centra sociálních služeb a ubytovny č. p. 2470 ve Varnsdorfu“ zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uchazeči TERMI s. r. o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, IČ 25032640.

a dále

Usnesení č. 27/2022/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce centra sociálních služeb a ubytovny č. p. 2470 ve Varnsdorfu“ s vybraným dodavatelem společností TERMI s. r. o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, IČ 25032640 za cenu 44.841.969,99 Kč bez DPH.

a dále

Usnesení č. 27/2022/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zajistit financování akce „Rekonstrukce centra sociálních služeb a ubytovny č. p. 2470 ve Varnsdorfu“ z rozpočtu města v roce 2022 a 2023.

 

2. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Různé

3.01 OZV o regulaci hlučných činností a o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší
Usnesení č. 28/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku o regulaci hlučných činností a o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší v předloženém znění.

 

3.02 Poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2022 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 29/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2022 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf dle předloženého návrhu a schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv.

 

4. Finanční záležitosti  

4.01 Účelová neinvestiční dotace pro MAS Český sever, z. s., 407 47 Varnsdorf
Usnesení č. 30/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí neinvestiční dotace MAS Český Sever, z. s. ve výši 3.000 Kč/rok jako paušální platby a 2 Kč na obyvatele obce/ročně na období 2022–2029 a schvaluje uzavření smlouvy.

 

4.02 Prodej akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s.
Usnesení č. 31/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit prodej 2 kusů akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s. se sídlem v Ústí nad Labem, PSČ 400 02, Velká Hradební 3118/48, IČ: 60279524, z majetku města Varnsdorf, za cenu za akcii ve výši 10.000 Kč.

 

4.03 Finanční dar na pomoc Ukrajině
Usnesení č. 32/2022/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí finančního daru ve výši 150.000 Kč na pomoc ukrajinským občanům pobývajícím na území ORP Varnsdorf na transparentní účet č. 304617341/0300 vedený Apoštolskou církví, sbor Varnsdorf, Národní 2826, 407 47 Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 32/2022/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí finančního daru ve výši 100.000 Kč na pomoc Ukrajině prostřednictvím organizace Nadační fond Nehemia, Selská 394/29, Bludovice, 736 01 Havířov, IČ 45215774.

 

4.04 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2022
Usnesení č. 33/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2022 dle předloženého návrhu.

 

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen.) (výsledky hlasování)

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 34/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

THMGR. ROLAND SOLLOCH                              JIŘÍ SUCHARDA
starosta města                                              místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: Jan Šimek