Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

24. 2. 2017 - +DiS. Tomáš Secký
Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 23.02.2017 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice.

Program jednání:

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 6853, p. p. č. 6854/1, p. p. č. 6855 a p. p. č. 6997/5 vše v k. ú.
Varnsdorf
1.02 Návrh na zrušení usnesení
1.03 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
2. Zprávy výborů ZM
2.01 Zpráva Kontrolního výboru č. 05 - Realizace projektu Lední školička bruslení v r. 2016
3. Různé
3.01 Doplnění statutu Městské policie Varnsdorf z důvodu doplnění přílohy č. 4 - Směrnice pro výdej zbraní a střeliva
3.02 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o regulaci hlučných činností a výjimečném zkrácení doby nočního klidu
3.03 Změna Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf
3.04 Schválení Programu Prevence kriminality Města Varnsdorf (dále „Program“), podání Programu v rámci dotační výzvy Ministerstva vnitra ČR na rok 2017
4. Finanční záležitosti
4.01 Návratná finanční výpomoc pro MŠ Varnsdorf, Nezvalova, příspěvkovou organizaci
4.02 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2017
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 6853, p. p. č. 6854/1, p. p. č. 6855 a p. p. č. 6997/5 vše v k.ú.
Varnsdorf
Usnesení č. 20/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 6853 – zastavěná plocha, zbořeniště – 158 m2, p. p. č. 6854/1 – trvalý travní porost – 1.642 m2, p. p. č. 6855 – orná půda – 381 m2 a p. p. č. 6997/5 – trvalý travní porost – 259 m2 vše v k. ú. Varnsdorf paní K. H. za kupní cenu 462.100 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 462.100 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.02 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 21/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 17/2012 ze dne 23. 02. 2012.

1.03 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
Usnesení č. 22/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření uvedeným příspěvkovým organizacím města dle předloženého návrhu.

 

2. Zprávy výborů ZM

2.01 Zpráva Kontrolního výboru č. 05 - Realizace projektu Lední školička bruslení v r. 2016
Usnesení č. 23/2017/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu kontrolního výboru č. 05.

a dále

Usnesení č. 23/2017/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit starostovi města přijmout opatření k řádnému vedení evidence Lední školičky bruslení v roce 2017.

3. Různé

3.01 Doplnění statutu Městské policie Varnsdorf z důvodu doplnění přílohy č. 4 - Směrnice pro výdej zbraní a střeliva
Usnesení č. 24/2017/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit doplnění statutu Městské policie Varnsdorf dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 24/2017/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem statutu Městské policie Varnsdorf.

3.02 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o regulaci hlučných činností a výjimečném zkrácení doby nočního klidu
Usnesení č. 25/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, o regulaci hlučných činností a výjimečném zkrácení doby nočního klidu, v předloženém znění.

3.03 Změna Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf
Usnesení č. 26/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf dle předloženého návrhu.

3.04 Schválení Programu Prevence kriminality Města Varnsdorf (dále „Program“), podání Programu v rámci dotační výzvy Ministerstva vnitra ČR na rok 2017
Usnesení č. 27/2017/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Program prevence kriminality pro rok 2017.

a dále

Usnesení č. 27/2017/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s podáním Programu prevence kriminality města Varnsdorf v dotační výzvě Ministerstva vnitra ČR.

a dále

Usnesení č. 27/2017/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním finanční spoluúčasti města.

4. Finanční záležitosti

4.01 Návratná finanční výpomoc pro MŠ Varnsdorf, Nezvalova, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 28/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 1.365.400 Kč MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, s návratností 400.000 Kč do 31.12.2018, 400.000 Kč do 31.12.2019 a 565.400 Kč do 31.12.2020.

4.02 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2017
Usnesení č. 29/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 1 na rok 2017 dle předloženého návrhu.

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 30/2017 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

8. Závěr

ING. STANISLAV HORÁČEK                                             JOSEF HAMBÁLEK
starosta města                                                              místostarosta města

Předseda návrhové komise: Jaroslav Tomášek