Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

28. 1. 2022 - Ing. Lukáš Vébr
Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 27. ledna 2022 od 15:00 hodin na Lidové zahradě

Program jednání: 
1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 6845 a p. p. č. 6846 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 6853, části p. p. č. 6854/1, části p. p. č. 6855 a části p. p. č. 6997/5 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na směnu části p. p. č. 6855, části p. p. č. 6854/1 a části p. p. č. 6997/5 v k. ú. Varnsdorf za část p. p. č. 6858 a část p. p. č. 6859 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 1519/98 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 5078 a části p. p. č. 5079 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na směnu části p. p. č. 5088 v k. ú. Varnsdorf za část p. p. č. 5086, část p. p. č. 5085/1 a část p. p. č. 5084 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na prodej p. p. č. 5714/1 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na nabytí části p. p. č. 3763 se stavbou č. p. 1093 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na prodej části p. p. č. 995 a části p. p. č. 999 v k. ú. Studánka u Rumburku 
1.10 Návrh na prodej p. p. č. 891 v k. ú. Studánka u Rumburku 
1.11 Návrh na prodej p. p. č. 1155 a p. p. č. 1157 v k. ú. Studánka u Rumburku 
1.12 Návrh na zrušení usnesení
1.13 Návrh na uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby „Kamerový bod Kaufland, propoj z ulice 5. května, Varnsdorf“
1.14 Návrh na uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby „Síť veřejného osvětlení ulice Žitavská, k. ú. Varnsdorf“
1.15 Návrh na zrušení usnesení
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé  
4. Finanční záležitosti   
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr
    


1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 6845 a p. p. č. 6846 v k. ú. Varnsdorf
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání.) (výsledky hlasování)


1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 6853, části p. p. č. 6854/1, části p. p. č. 6855 a části p. p. č. 6997/5 v k. ú. Varnsdorf
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny.) (výsledky hlasování)  (výsledky hlasování)


1.03 Návrh na směnu části p. p. č. 6855, části p. p. č. 6854/1 a části p. p. č. 6997/5 v k. ú. Varnsdorf za část p. p. č. 6858 a část p. p. č. 6859 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 1/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit část p. p. č. 6855 – orná půda o výměře 142 m2, část p. p. č. 6854/1 – orná půda o výměře 73 m2 a část p. p. č. 6997/5 – travní porost o výměře 2 m2 (dle geometrického plánu č. 6532-242/2021 části označeny jako p. p. č. 6855) v k. ú. Varnsdorf ve vlastnictví města Varnsdorf za část p. p. č. 6858 – zastavěná plocha o výměře 9 m2 a část p. p. č. 6859 – travní porost o výměře 7 m2 (dle geometrického plánu č. 6532-242/2021 části označeny jako p. p. č. 6858/2) v k. ú. Varnsdorf ve vlastnictví paní E. V. Z důvodu rozdílných výměr doplatí paní Vytisková Městu Varnsdorf cenu 40.400 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu směnné smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí paní Vytisková. 


1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 1519/98 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 2/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 1519/98 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 27 m2 (dle geometrického plánu č. 6546-1655/2021 část označena jako p. p. č. 1519/195) v k. ú. Varnsdorf manželům P. a I. M. za kupní cenu  5.400 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.


1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 5078 a části p. p. č. 5079 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 3/2022/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 5078 – ostatní plocha, komunikace o výměře 204 m2 (dle geometrického plánu č. 6398-143/2021 část označena jako p. p. č. 5078/2) v k. ú. Varnsdorf paní M. Z. za kupní cenu 40.800 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 3/2022/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 5078 – ostatní plocha, komunikace o výměře 11 m2 a část p. p. č. 5079 – ostatní plocha, komunikace o výměře 86 m2 (dle geometrického plánu č. 6398-143/2021 části označeny jako p. p. č. 5078/3 a p. p. č. 5079/1) v k. ú. Varnsdorf paní H. Š. za kupní cenu 19.400 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 3/2022/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 5078 – ostatní plocha, komunikace o výměře 60 m2 (dle geometrického plánu č. 6398-143/2021 část označena jako p. p. č. 5078/4) v k. ú. Varnsdorf panu J. N. za kupní cenu 12.000 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 3/2022/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 5078 – ostatní plocha, komunikace o výměře 58 m2 a část p. p. č. 5078 – ostatní plocha, komunikace o výměře 10 m2 (dle geometrického plánu č. 6398-143/2021 části označeny jako p. p. č. 5078/5 a p. p. č. 5078/6) v k. ú. Varnsdorf panu J. N. za kupní cenu 13.600 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.


1.06 Návrh na směnu části p. p. č. 5088 v k. ú. Varnsdorf za část p. p. č. 5086, část p. p. č. 5085/1 a část p. p. č. 5084 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 4/2022/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit část p. p. č. 5088 – ostatní plocha, komunikace o výměře 63 m2 (dle geometrického plánu č. 6398-143/2021 část označena jako p. p. č. 5088/1) v k. ú. Varnsdorf ve vlastnictví města Varnsdorf za část p. p. č. 5084 – zahrada o výměře 18 m2 (dle geometrického plánu č. 6398-143/2021 část označena jako p. p. č. 5084/2) v k. ú. Varnsdorf ve vlastnictví paní L. M. K. Z důvodu rozdílných výměr doplatí paní M. K. Městu Varnsdorf cenu 9.000 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu směnné smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí paní M. K. 

a dále

Usnesení č. 4/2022/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit část p. p. č. 5088 – ostatní plocha, komunikace o výměře 45 m2 (dle geometrického plánu č. 6398-143/2021 část označena jako p. p. č. 5088/2) v k. ú. Varnsdorf ve vlastnictví města Varnsdorf za část p. p. č. 5085/1 – zahrada o výměře 38 m2 (dle geometrického plánu č. 6398-143/2021 část označena jako p. p. č. 5085/3) v k. ú. Varnsdorf ve vlastnictví manželů M. a M. S. Z důvodu rozdílných výměr doplatí manželé S. Městu Varnsdorf cenu 1.400 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu směnné smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí manželé S. 

a dále

Usnesení č. 4/2022/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit část p. p. č. 5088 – ostatní plocha, komunikace o výměře 44 m2 (dle geometrického plánu č. 6398-143/2021 část označena jako p. p. č. 5088/3) v k. ú. Varnsdorf ve vlastnictví města Varnsdorf za část p. p. č. 5086 – zahrada o výměře 1 m2 (dle geometrického plánu č. 6398-143/2021 část označena jako p. p. č. 5086/2) v k. ú. Varnsdorf ve vlastnictví manželů J. a E. Z. Z důvodu rozdílných výměr doplatí manželé Z. Městu Varnsdorf cenu 8.600 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu směnné smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí manželé Z. 


1.07 Návrh na prodej p. p. č. 5714/1 v k. ú. Varnsdorf
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny.) (výsledky hlasování) (výsledky hlasování)


1.08 Návrh na nabytí části p. p. č. 3763 se stavbou č. p. 1093 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 5/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nenabýt 11/24 p. p. č. 3763 se stavbou č. p. 1093 v k. ú. Varnsdorf od pana J. N.


1.09 Návrh na prodej části p. p. č. 995 a části p. p. č. 999 v k. ú. Studánka u Rumburku 
Usnesení č. 6/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 995 a p. p. č. 999 v k. ú. Studánka u Rumburku.


1.10 Návrh na prodej p. p. č. 891 v k. ú. Studánka u Rumburku 
Usnesení č. 7/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 891 v k. ú. Studánka u Rumburku.


1.11 Návrh na prodej p. p. č. 1155 a p. p. č. 1157 v k. ú. Studánka u Rumburku 
Usnesení č. 8/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 1155 a p. p. č. 1157 v k. ú. Studánka u Rumburku.


1.12 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 9/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 139/2021 ze dne 23.09.2021.


1.13 Návrh na uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby „Kamerový bod Kaufland, propoj z ulice 5. května, Varnsdorf“
Usnesení č. 10/2022/1  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvu č. X/1102/2020/DC o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby „Kamerový bod Kaufland, propoj z ulice 5. května, Varnsdorf“. Město Varnsdorf je povinno zaplatit za zásah do tělesa komunikace a silničního pozemku v důsledku jím prováděných stavebních prací jako podíl na nákladech na zachování a opravy tělesa komunikace a silničního pozemku. Výše úhrady bude stanovena v souladu s ceníkem schváleným usnesením Rady Ústeckého kraje č. 32/27R/2017 ze dne 01. 11. 2017.

a dále 

Usnesení č. 10/2022/2  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy č. X/1102/2020/DC o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby „Kamerový bod Kaufland, propoj z ulice 5. května, Varnsdorf“.


1.14 Návrh na uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby „Síť veřejného osvětlení ulice Žitavská, k. ú. Varnsdorf“
Usnesení č. 11/2022/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvu č. X/1099/2021/DC o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby „Síť veřejného osvětlení ulice Žitavská, k. ú. Varnsdorf“. Město Varnsdorf je povinno zaplatit za zásah do tělesa komunikace a silničního pozemku v důsledku jím prováděných stavebních prací jako podíl na nákladech na zachování a opravy tělesa komunikace a silničního pozemku. Výše úhrady bude stanovena v souladu s ceníkem schváleným usnesením Rady Ústeckého kraje č. 32/27R/2017 ze dne 01. 11. 2017.

a dále 

Usnesení č. 11/2022/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy č. X/1099/2021/DC o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby „Síť veřejného osvětlení ulice Žitavská, k. ú. Varnsdorf“.


1.15 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 12/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 110/2019/3 ze dne 18. 09. 2019.


2. Zprávy výborů ZM 
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Různé 
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Finanční záležitosti   
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 13/2022 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM dle pozměňovacího návrhu. 


8. Závěr

 

Jiří Sucharda                                                  Mgr. Bc. Ladislava Křížová
místostarosta města                                      místostarostka města

 

Předseda návrhové komise: Mgr. Jan Šišulák