Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

3. 12. 2021 - Ing. Lukáš Vébr
Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 2. prosince 2021 od 15:00 hod. na Lidové zahradě

Program jednání:  
1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 3361/1 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 3345/1 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej p. p. č. 3347/2, p. p. č. 3347/1 a části p. p. č. 3345/2 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej p. p. č. 7721/17 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej p. p. č. 3478/1 v k. ú. Varnsdorf
1.06 části p. p. č. 4376/1 a p. p. č. 4378/1
1.07 Návrh na prodej p. p. č. 7849/2 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na prodej části p. p. č. 7849/7 v k. ú. Varnsdorf
1.09 části p. p. č. 6603
1.10 Návrh na prodej p. p. č. 6580, části p. p. č. 6581, p. p. č. 6582, p. p. č. 6583, části p. p. č. 6577 a části p. p. č. 6578 v k. ú. Varnsdorf
1.11 p. p. č. 915/1 a části p. p. č. 913 Studánka u Rumburku
1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 267, části p. p. č. 268 a části p. p. č. 270 v k. ú. Varnsdorf
1.13 Návrh na prodej p. p. č. 1116/1 v k. ú. Varnsdorf
1.14 Návrh na prodej části p. p. č. 191 v k. ú. Varnsdorf
1.15 Návrh na prodej části p. p. č. 3266 a části p. p. č. 3268 v k. ú. Varnsdorf
1.16 Návrh na směnu části p. p. č. 3266 a části p. p. č. 3268 za část p. p. č. 3265 a p. p. č. 3264 a část p. p. č. 3263 v k. ú. Varnsdorf
1.17 Návrh na prodej části p. p. č. 5397 a části p. p. č. 5816 v k. ú. Varnsdorf
1.18 Návrh na prodej části p. p. č. 3464/1 v k. ú. Varnsdorf
1.19 Návrh na prodej části p. p. č. 1964 v k. ú. Varnsdorf
1.20 Návrh na prodej části p. p. č. 2984/1 v k. ú. Varnsdorf
1.21 Návrh na prodej p. p. č. 2013, p. p. č. 2019 a p. p. č. 2020 v k. ú. Varnsdorf
1.22 Návrh na prodej části p. p. č. 995 a části p. p. č. 999 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.23 Návrh na prodej části p. p. č. 796 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.24 Návrh na zrušení usnesení
1.25 Návrh na schválení Zásad prodeje a pronájmu pozemků v majetku města Varnsdorf
1.26 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v důsledku realizace stavby „Síť veřejného osvětlení ulice Žitavská k. ú. Varnsdorf“
1.27 Žádost o prodloužení termínu oprav na č. p. 663 ve Varnsdorfu
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé 

3.01 Odvolání z funkce přísedící Okresního soudu v Děčíně
3.02 Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
3.03 Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů
3.04 Koncepce školství města Varnsdorf na období 2021-2027
3.05 Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2019 a 2020
3.06 Schválení zajištění financování akce Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním
4. Finanční záležitosti  
4.01 Členské příspěvky
4.02 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2022
4.03 Střednědobý výhled rozpočtu města Varnsdorf na roky 2022-2024
4.04 Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2021
4.05 Technické služby města Varnsdorf s.r.o. – návratná finanční výpomoc
4.06 Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby společnosti REGIA, a. s.
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr
     

 

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 3361/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 159/2021  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 3361/1 – travní porost o výměře 1.670 m2 v k. ú. Varnsdorf paní D. Š. za kupní cenu 334.000 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 334.000 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 3345/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 160/2021  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3345/1 – travní porost o výměře 1.431 m2 (dle geometrického plánu č. 6521-243/2021 část označena jako 3345/1) v k. ú. Varnsdorf paní V. K. za kupní cenu 286.200 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 286.200 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.03 Návrh na prodej p. p. č. 3347/2, p. p. č. 3347/1 a části p. p. č. 3345/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 161/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 3347/2 – travní porost o výměře 344 m2, p. p. č. 3347/1 – travní porost o výměře 413 m2 a část p. p. č. 3345/2 – travní porost o výměře 623 m2 (dle geometrického plánu č. 6521-243/2021 část označena jako p. p. č. 3345/2) v k. ú. Varnsdorf paní K. M. a J. D. a to tak, že každému jednu polovinu za kupní cenu 276.000 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 276.000 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.04 Návrh na prodej p. p. č. 7721/17 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 162/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 7721/17 – trvalý travní porost o výměře 1.368 m2 v k. ú. Varnsdorf panu P. T. za cenu 622.440 Kč + 21% DPH splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 622.440 Kč + 21% DPH do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.05 Návrh na prodej p. p. č. 3478/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 163/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 3478/1 - zahradu o výměře 2.152 m2 v k. ú. Varnsdorf paní H. V. za kupní cenu 430.400 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 430.400 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 4376/1 a p. p. č. 4378/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 164/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 4376/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 892 m2 (dle geometrického plánu č. 6511-1476/2021 část označena jako p. p. č. 4376/1) a p. p. č. 4378/1 – zahrada o výměře 804 m2 v k. ú. Varnsdorf se stavbou továrního komínu panu P. H. a paní T. S. a to tak, že každému jednu polovinu za kupní cenu 339.200 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 339.200 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.07 Návrh na prodej p. p. č. 7849/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 165/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 7849/2 - zahradu o výměře 1.753 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům J. a E. P. za kupní cenu 350.600 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 350.600 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.08 Návrh na prodej části p. p. č. 7849/7 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 166/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 7849/7 - zahradu o výměře 600 m2 (dle geometrického plánu č. 6451-121/2021 část označena jako p. p. č. 7849/10) v k. ú. Varnsdorf paní E. K. za kupní cenu 120.000 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 120.000 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.09 Návrh na prodej části p. p. č. 6603 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 167/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6603 – orná půda o výměře 1.099 m2 (dle geometrického plánu č. 6520-241/2021 část označena jako p. p. č. 6603) v k. ú. Varnsdorf paní M. S. za kupní cenu 219.800 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 219.800 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.10 Návrh na prodej p. p. č. 6580, části p. p. č. 6581, p. p. č. 6582, p. p. č. 6583, části p. p. č. 6577 a části p. p. č. 6578 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 168/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 6580 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 119 m2, část p. p. č. 6581 – zahrada o výměře 363 m2, p. p. č. 6582 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 275 m2, p. p. č. 6583 – zahrada o výměře 244 m2, část p. p. č. 6577 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 165 m2 a část p. p. č. 6578 – zahrada o výměře 368 m2 (dle geometrického plánu č. 6512-1477/2021 části označeny jako p. p. č. 6581 a p. p. č. 6578/1) v k. ú. Varnsdorf panu M. K. a paní M. F. a to tak, že každému jednu polovinu za kupní cenu 460.200 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 460.200 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.11 Návrh na prodej p. p. č. 915/1 a části p. p. č. 913 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 169/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 915/1 – zahrada o výměře 643 m2 a část p. p. č. 913 – travní porost o výměře 1.135 m2 (dle geometrického plánu č. 685-1478/2021 část označena jako p. p. č. 913/2) v k. ú. Studánka u Rumburku paní O. K. za kupní cenu 242.100 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 242.100 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 267, části p. p. č. 268 a části p. p. č. 270 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 170/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 267 – travní porost o výměře 215 m2, část p. p. č. 268 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 136 m2 a část p. p. č. 270 – zahrada o výměře 114 m2 (dle geometrického plánu č. 6446-1034/2021 části označeny jako p. p. č. 267) vše v k. ú. Varnsdorf panu M. P. za kupní cenu 46.500 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.13 Návrh na prodej p. p. č. 1116/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 171/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 1116/1 – zahradu o výměře 805 m2 v k. ú. Varnsdorf paní A. G. za kupní cenu 161.000 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.14 Návrh na prodej části p. p. č. 191 v k. ú. Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen.) (výsledky hlasování)

 

1.15 Návrh na prodej části p. p. č. 3266 a části p. p. č. 3268 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 172/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3266 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 163 m2 a část p. p. č. 3268 – zahrada o výměře 267 m2 (dle geometrického plánu č. 6518-244/2021 části označeny jako díl „b“ a díl „e“) v k. ú. Varnsdorf paní V. N. za kupní cenu 86.000 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.16 Návrh na směnu části p. p. č. 3266 a části p. p. č. 3268 za část p. p. č. 3265 a p. p. č. 3264 a část p. p. č. 3263 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 173/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit část p. p. č. 3266 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 26 m2 a část p. p. č. 3268 – zahrada o výměře 134 m2 (dle geometrického plánu č. 6518-244/2021 části označeny jako díl „d“ a díl „c“) v k. ú. Varnsdorf ve vlastnictví města Varnsdorf za část p. p. č. 3265 – zahrada o výměře 22 m2, část p. p. č. 3263 – zastavěná plocha o výměře 4 m2 a p. p. č. 3264 – ostatní plocha, komunikace o výměře 65 m2 (dle geometrického plánu č. 6518-244/2021) v k. ú. Varnsdorf ve vlastnictví paní V. K. a paní I. V. Z důvodu rozdílných výměr doplatí paní K. a paní V. Městu Varnsdorf cenu 13.800 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu směnné smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí město Varnsdorf.

 

1.17 Návrh na prodej části p. p. č. 5397 a části p. p. č. 5816 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 174/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 5397 – zahrada o výměře 7 m2 a část p. p. č. 5816 – zahrada o výměře 26 m2 (dle geometrického plánu č. 6349-7/2021 části označeny jako p. p. č. 5397/2 a p. p. č. 5816/2) v k. ú. Varnsdorf Správě železnic, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 1955/2478, zastoupené panem Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ za kupní cenu 6.600 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.18 Návrh na prodej části p. p. č. 3464/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 175/2021/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 130/2021 ze dne 23.09.2021.

a dále

Usnesení č. 175/2021/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3464/1 – travní porost o výměře 694 m2 (dle geometrického plánu č. 6473-210/2021 část označena jako p. p. č. 3464/15) v k. ú. Varnsdorf manželům P. a I. B. za kupní cenu 69.400 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.19 Návrh na prodej části p. p. č. 1964 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 176/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést část p. p. č. 1964 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.20 Návrh na prodej části p. p. č. 2984/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 177/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést část p. p. č. 2984/1 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.21 Návrh na prodej p. p. č. 2013, p. p. č. 2019 a p. p. č. 2020 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 178/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 2013 a p. p. č. 2019 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.22 Návrh na prodej části p. p. č. 995 a části p. p. č. 999 v k. ú. Studánka u Rumburku
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu zasedání.) (výsledky hlasování)

 

1.23 Návrh na prodej části p. p. č. 796 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 179/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést část p. p. č. 796 v k. ú. Studánka u Rumburku.

 

1.24 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 180/2021/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 71/2021 ze dne 27.05.2021.

a dále

Usnesení č. 180/2021/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 125/2021/1 ze dne 23.09.2021.

 

1.25 Návrh na schválení Zásad prodeje a pronájmu pozemků v majetku města Varnsdorf
Usnesení č. 181/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Zásady prodeje a pronájmu pozemků v majetku města Varnsdorf s platností od 01.01.2022 dle pozměněného návrhu.

 

1.26 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v důsledku realizace stavby „Síť veřejného osvětlení ulice Žitavská k. ú. Varnsdorf“
Usnesení č. 182/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení: „Síť veřejného osvětlení ulice Žitavská, k. ú. Varnsdorf“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, jakož i strpět vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav zařízení, a to dle geometrického plánu, který vymezí územní rozsah služebnosti, a který bude nedílnou součástí vlastní smlouvy. Služebnost se zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč, k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu. Jednorázová úplata bude splatná nejpozději do 30 dnů od data vystavení daňového dokladu.

 

1.27 Žádost o prodloužení termínu oprav na č. p. 663 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 183/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu dokončení opravy fasády do 30.09.2022 na domě č. p. 663 ve Varnsdorfu za podmínky sepsání dodatku ke kupní smlouvě a nové směnky.

 

2. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Různé

3.01 Odvolání z funkce přísedící Okresního soudu v Děčíně
Usnesení č. 184/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo odvolat do konce funkčního období 2018 - 2022 přísedící Okresního soudu v Děčíně dle předloženého návrhu.

 

3.02 Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Usnesení č. 185/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

 

3.03 Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů
Usnesení č. 186/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů.

 

3.04 Koncepce školství města Varnsdorf na období 2021-2027
Usnesení č. 187/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Koncepci školství města Varnsdorf na období 2021 – 2027 dle předloženého návrhu a ukládá předkladateli doplnit koncepci o soubor opatření a termínovaných úkolů k odstranění nedostatků uvedených v dokumentech a realizaci rozvojových záměrů.

 

3.05 Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2019 a 2020 
Usnesení č. 188/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí výroční zprávu NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2019 a 2020.

 

3.06 Schválení zajištění financování akce Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním
Usnesení č. 189/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění „Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním“ a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.

 

4. Finanční záležitosti  

4.01 Členské příspěvky
Usnesení č. 190/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit členství v uvedených organizacích a výši členských příspěvků, dle předloženého návrhu.

 

4.02 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2022
Usnesení č. 191/2021/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet města Varnsdorf na rok 2022 v pozměněném znění.

a dále

Usnesení č. 191/2021/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2022 a ujednání k provádění rozpočtových opatření v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 191/2021/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ukládá vedoucí ekonomického odboru zajistit rozpis rozpočtu dle § 14 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

a dále

Usnesení č. 191/2021/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí transferů fyzickým i právnickým osobám, které jsou součástí předloženého rozpočtu na rok 2022.

a dále

Usnesení č. 191/2021/5 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2022 – správa bytů (správce REGIA a. s.) v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 191/2021/6 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2022 – pult centrální ochrany (správce Městská policie) v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 191/2021/7 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Statut sociálního fondu na rok 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 191/2021/8 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet sociálního fondu na rok 2022 v předloženém znění.

 

4.03 Střednědobý výhled rozpočtu města Varnsdorf na roky 2022-2024
Usnesení č. 192/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Varnsdorf na období 2022 – 2024 dle předloženého návrhu.

 

4.04 Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2021
Usnesení č. 193/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2021 dle pozměněného návrhu.

 

4.05 Technické služby města Varnsdorf s.r.o. – návratná finanční výpomoc
Usnesení č. 194/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 5.000.000 Kč společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. s lhůtou navrácení do 5 let od poskytnutí návratné finanční výpomoci a za podmínek dle předloženého návrhu.

 

4.06 Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby společnosti REGIA, a. s.
Usnesení č. 195/2021/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby mezi městem Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 a společností REGIA, a. s., Kmochova 2136, 407 47 Varnsdorf, IČ 44567995 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 195/2021/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby mezi městem Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 a společností REGIA, a. s., Kmochova 2136, 407 47 Varnsdorf, IČ 44567995 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 195/2021/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce mezi městem Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 a společností REGIA, a. s., Kmochova 2136, 407 47 Varnsdorf, IČ 44567995 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 195/2021/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce mezi městem Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 a společností REGIA, a. s., Kmochova 2136, 407 47 Varnsdorf, IČ 44567995 dle předloženého návrhu.

 

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 196/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

THMGR. ROLAND SOLLOCH                              JIŘÍ SUCHARDA
starosta města                                              místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: PhDr. Martin Musílek