Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

24. 9. 2021 - Ing. Lukáš Vébr
Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 23. září 2021 od 15:00 hod. na Lidové zahradě

Program jednání: 
1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 5381/1 a části p. p. č. 5382/1 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej p. p. č. 3478/1 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej p. p. č. 4371, p. p. č. 4372 a p. p. č. 4373 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej p. p. č. 910 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 6318 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 6318, p. p. č. 6319 a p. p. č. 6320 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na prodej p. p. č. 4725/1 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na prodej p. p. č. 2353 se stavbou bez č. p. a p. p. č. 2355 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na prodej p. p. č. 4306/23, p. p. č. 4306/186 a p. p. č. 4306/138 v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh na prodej části p. p. č. 4048/2 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 3464/1 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 1550/1 v k. ú. Varnsdorf
1.13 Návrh na prodej části p. p. č. 1550/1 v k. ú. Varnsdorf
1.14 Návrh na prodej p. p. č. 3848 v k. ú. Varnsdorf
1.15 Návrh na prodej p. p. č. 191 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.16 Návrh na prodej p. p. č. 188 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.17 Návrh na prodej p. p. č. 211 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.18 Návrh na prodej p. p. č. 984 a části p. p. č. 986/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.19 Návrh na prodej p. p. č. 881 a p. p. č. 880 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.20 Návrh na prodej části p. p. č. 881 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.21 Návrh na prodej části p. p. č. 881 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.22 Návrh na prodej části p. p. č. 532/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.23 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 2832/3 v k. ú. Varnsdorf
1.24 Návrh na uplatnění předkupního práva
1.25 Návrh na uplatnění předkupního práva
1.26 Návrh na nabytí p. p. č. 1973/3 a p. p. č. 1973/12 v k. ú. Varnsdorf
1.27 Návrh na zrušení usnesení
1.28 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci města
1.29 Návrh na nabytí p. p. č. 45 se stavbou č. p. 1082 a p. p. č. 46 v k. ú. Varnsdorf
2. Zprávy výborů ZM
2.01 Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Městem Varnsdorf a Teplárnou Varnsdorf
3. Různé 
3.01 Výroční zpráva společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za rok 2020
3.02 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2020
3.03 Zpráva o činnosti společnosti REGIA a. s.
3.04 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2020
3.05 Destinační fond Českého Švýcarska
3.06 Rozvoj bytové výstavby v centru města, penzion pro seniory a komplexní řešení území Rekreačního rybníka jako centra pro rekreaci, sportovní a kulturní aktivity
4. Finanční záležitosti  
4.01 OZV č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
4.02 Rozbory hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2021
4.03 Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2021
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr
     

 

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 5381/1 a části p. p. č. 5382/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 121/2021  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 5381/1 – ostatní plochu, jinou plochu o výměře 470 m2 a část p. p. č. 5382/1 – zahradu o výměře 1.520 m2 (dle geometrického plánu č. 6447-1032/2021 části označeny jako p. p. č. 5381/1 a p. p. č. 5382/1) v k. ú. Varnsdorf manželům Z. a J. Š. za kupní cenu 398.000 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 398.000 Kč na dobu neurčitou. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.02 Návrh na prodej p. p. č. 3478/1 v k. ú. Varnsdorf
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání.) (výsledky hlasování)

 

1.03 Návrh na prodej p. p. č. 4371, p. p. č. 4372 a p. p. č. 4373 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 122/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 4371 – zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 53 m2, p. p. č. 4372 – zahradu o výměře 1.198 m2 a p. p. č. 4373 – ostatní plochu, jinou plochu o výměře 227 m2, vše v k. ú. Varnsdorf manželům P. a S. L. za kupní cenu 295.600 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 295.600 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na těchto pozemcích. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.04 Návrh na prodej p. p. č. 910 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 123/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 910 – travní porost o výměře 2.301 m2 v k. ú. Varnsdorf panu P. B. a paní B. D. a to tak, že každému jednu polovinu za kupní cenu 460.200 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 6318 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 124/2021/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 96/2021 ze dne 24.06.2021.

a dále

Usnesení č. 124/2021/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6318 – ostatní plochu o výměře 49 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6400-148/2021 část označena jako p. p. č. 6318/2) společnosti CFIG Real Estate a. s. se sídlem Zelené předměstí, Pardubice, IČ 9434615, zastoupené předsedou představenstva panem Ing. Alešem Pavlem za kupní cenu 9.800 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 6318, p. p. č. 6319 a p. p. č. 6320 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 125/2021/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6318 – travní porost o výměře 497 m2 (dle geometrického plánu č. 6400-148/2021 část označena jako p. p. č. 6318/1), p. p. č. 6319 – zastavěnou plochu, zbořeniště o výměře 125 m2 a část p. p. č. 6320 – ostatní plochu, manipulační plochu o výměře 468 m2 (dle geometrického plánu č. 6448-1033/2021 část označena jako p. p. č. 6320/1), vše v k. ú. Varnsdorf manželům V. a D. D. za kupní cenu 218.000 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 218.000 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

a dále

Usnesení č. 125/2021/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6320 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 79 m2 a část p. p. č. 6320 – ostatní plochu, manipulační plochu o výměře 13 m2 (dle geometrického plánu č. 6448-1033/2021 části označeny jako p. p. č. 6320/2 a p. p. č. 6320/3), vše v k. ú. Varnsdorf panu P. J. za kupní cenu 18.400 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 125/2021/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6320 – ostatní plochu, manipulační plochu o výměře 3 m2 (dle geometrického plánu č. 6448-1033/2021 část označena jako p. p. č. 6320/4), v k. ú. Varnsdorf panu J. J. za kupní cenu 600 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.07 Návrh na prodej p. p. č. 4725/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 126/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 4725/1 – travní porost o výměře 2.912 m2 v k. ú. Varnsdorf panu M. R. za kupní cenu 873.600 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 873.600 Kč do doby kolaudace objektu dle platného územního plánu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.08 Návrh na prodej p. p. č. 2353 se stavbou bez č. p. a p. p. č. 2355 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 127/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 2353 – zastavěnou plochu se stavbou bez č. p. o výměře 93 m2 a p. p. č. 2355 – zahradu o výměře 353 m2 v k. ú. Varnsdorf paní B. S. za kupní cenu 89.201 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.09 Návrh na prodej p. p. č. 4306/23, p. p. č. 4306/186 a p. p. č. 4306/138 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 128/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 4306/23 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 14 m2, p. p. č. 4306/186 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 64 m2 a p. p. č. 4306/138 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 128 m2 v k. ú. Varnsdorf panu L. L. za kupní cenu 22.000 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.10 Návrh na prodej části p. p. č. 4048/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 129/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 4048/2 – travní porost o výměře 12 m2 (dle geometrického plánu č. 6412-158/2021 část označena jako díl „a“) v k. ú. Varnsdorf panu R. Z. za kupní cenu 2.400 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 3464/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 130/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3464/1 – travní porost o výměře 610 m2 (dle geometrického plánu č. 6473-210/2021 část označena jako p. p. č. 3464/15) v k. ú. Varnsdorf manželům P. a I. B. za kupní cenu 61.000 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 1550/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 131/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 1550/1 – zahradu o výměře 166 m2 (dle geometrického plánu č. 6477-209/2021 část označena jako p. p. č. 1550/11) v k. ú. Varnsdorf panu J. P. za kupní cenu 33.200 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.13 Návrh na prodej části p. p. č. 1550/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 132/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 1550/1 – zahradu o výměře 196 m2 (dle geometrického plánu č. 6477-209/2021 část označena jako p. p. č. 1550/10) v k. ú. Varnsdorf panu P. P. a paní H. K. a to tak, že každému jednu polovinu za kupní cenu 39.200 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.14 Návrh na prodej p. p. č. 3848 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 133/2021/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 61/2021 ze dne 27.05.2021.

a dále

Usnesení č. 133/2021/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 3848 – zahrada o výměře 672 m2 v k. ú. Varnsdorf paní P. B. za kupní cenu 134.400 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 134.400 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.15 Návrh na prodej p. p. č. 191 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 134/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 191 – travní porost o výměře 1.903 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku panu J. P. a panu J. B. a to tak, že každému jednu ideální polovinu za kupní cenu 380.600 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 380.600 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.16 Návrh na prodej p. p. č. 188 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 135/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 188 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 684 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku manželům P. a H. V. za kupní cenu 136.800 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.17 Návrh na prodej p. p. č. 211 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 136/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 211 – travní porost o výměře 1.546 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku manželům L. a Š. Č. za kupní cenu 309.200 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 309.200 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.18 Návrh na prodej p. p. č. 984 a části p. p. č. 986/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 137/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 984 – zastavěnou plochu, zbořeniště o výměře 208 m2 a část p. p. č. 986/1 – travní porost o výměře 2.583 m2 (dle geometrického plánu č. 675-156/2021 část označena jako p. p. č. 986/4) v k. ú. Studánka u Rumburku manželům A. a M. J. za kupní cenu 558.200 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 558.200 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.19 Návrh na prodej p. p. č. 881 a p. p. č. 880 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 138/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 881 – travní porost o výměře 2.500 m2 (dle geometrického plánu č. 679-1031/2021 část označena jako p. p. č. 881/2) a p. p. č. 880 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 128 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku panu M. J. za kupní cenu 525.600 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 525.600 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.20 Návrh na prodej části p. p. č. 881 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 139/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 881 – travní porost o výměře 752 m2 (dle geometrického plánu č. 679-1031/2021 část označena jako p. p. č. 881/3) v k. ú. Studánka u Rumburku panu B. H. a paní Z. P. a to tak, že každému jednu polovinu za kupní cenu 150.400 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.21 Návrh na prodej části p. p. č. 881 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 140/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 881 – travní porost o výměře 1.005 m2 (dle geometrického plánu č. 679-1031/2021 část označena jako p. p. č. 881/1) v k. ú. Studánka u Rumburku panu L. Š. za kupní cenu 201.000 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.22 Návrh na prodej části p. p. č. 532/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 141/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 532/1 – travní porost o výměře 557 m2 (dle geometrického plánu č. 681-201/2021 část označena jako díl „a“) v k. ú. Studánka u Rumburku manželům J. a V. L. za kupní cenu 55.700 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.23 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 2832/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 142/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 2832/3 – zastavěná plocha o výměře cca 38 m2 v k. ú. Varnsdorf k umístění soustavy DTS za následujících podmínek:
Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od dokončení stavby, po předložení zaměření skutečného zastavění pozemku.
Kupní cena bude stanovena na 200 Kč/m2 dle Zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.24 Návrh na uplatnění předkupního práva
Usnesení č. 143/2021/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 60/2021 ze dne 27.05.2021.

a dále

Usnesení č. 143/2021/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat souhlas s převodem části p. p. č. 5342/16 na vlastníky č. p. 1345 za podmínky, že bude převedeno i předkupní právo pro město Varnsdorf.

 

1.25 Návrh na uplatnění předkupního práva
Usnesení č. 144/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nevydat souhlas s převodem pozemků p. p. č. 905 – zahrada, výměra 1.342 m2 a p. p. č. 906 – zastavěná plocha, zbořeniště, výměra 367 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku osobám příbuzným v přímé linii.

 

1.26 Návrh na nabytí p. p. č. 1973/3 a p. p. č. 1973/12 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 145/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nenabýt p. p. č. 1973/3 a p. p. č. 1973/12 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.27 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 146/2021/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 126/2020/2 ze dne 24.09.2020.

a dále

Usnesení č. 146/2021/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 152/2020 ze dne 26.11.2020.

a dále

Usnesení č. 146/2021/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 158/2020 ze dne 26.11.2020.

 

1.28 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci města
Usnesení č. 147/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření uvedené příspěvkové organizaci města dle předloženého návrhu.

 

1.29 Návrh na nabytí p. p. č. 45 se stavbou č. p. 1082 a p. p. č. 46 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 148/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví p. p. č. 45 – zastavěnou plochu o výměře 1.128 m2 se stavbou č. p. 1082 a p. p. č. 46 – ostatní plochu, sportoviště a rekreační plochu o výměře 1.431 m2 v k. ú. Varnsdorf od TJ Slovan Varnsdorf z. s., IČ 524361, zastoupené předsedou spolku panem Jiřím Žďárským za kupní cenu 1 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

2. Zprávy výborů ZM

2.01 Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Městem Varnsdorf a Teplárnou Varnsdorf
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny.) (výsledky hlasování) (výsledky hlasování)

 

3. Různé

3.01 Výroční zpráva společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za rok 2020
Usnesení č. 149/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Výroční zprávu společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za rok 2020.

 

3.02 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2020
Usnesení č. 150/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2020.

 

3.03 Zpráva o činnosti společnosti REGIA a. s.
Usnesení č. 151/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti REGIA a. s. za rok 2020.

 

3.04 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2020
Usnesení č. 152/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2020.

 

3.05 Destinační fond Českého Švýcarska
Usnesení č. 153/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se vstupem města Varnsdorf do Destinačního fondu Českého Švýcarska.

 

3.06 Rozvoj bytové výstavby v centru města, penzion pro seniory a komplexní řešení území Rekreačního rybníka jako centra pro rekreaci, sportovní a kulturní aktivity
Usnesení č. 154/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města předložit radě města k projednání a schválení Statut městského architekta a zároveň zajistit promítnutí souvisejících kompetencí do Organizačního řádu Městského úřadu.  
Termín: 15.11.2021

 

4. Finanční záležitosti  

4.01 OZV č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Usnesení č. 155/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle předloženého návrhu.

 

4.02 Rozbory hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2021
Usnesení č. 156/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí „Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2021“.

 

4.03 Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2021
Usnesení č. 157/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2021 dle předloženého návrhu.

 

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 158/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

THMGR. ROLAND SOLLOCH                              JIŘÍ SUCHARDA
starosta města                                              místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: Mgr. Jan Šišulák