Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

29. 11. 2018 - +DiS. Tomáš Secký
Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 28.11.2018 od 15:00 hodin ve Studentském centru Střelnice.

Program jednání

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 7472/1 a p. p. č. 7473/2 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej p. p. č. 1646 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej p. p. č. 7447/3 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/57 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 3647/1 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 7697/1 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na směnu části p. p. č. 7019 a p. p. č. 7015/1 za p. p. č. 7055/26 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na prodej části p. p. č. 1547/1 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na prodej p. p. č. 1519/133 a p. p. č. 1519/148 v k. ú. Varnsdorf
1.10 Jmenování určeného zastupitele pro účely pořizování územně plánovací dokumentace města pro volební období 2018 až 2022
1.11 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
1.12 Přijetí dotace z IROP na Zateplení bytového domu č. p. 2290 ve Varnsdorfu
1.13 Přijetí neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na Záchranu evang. kostela ve Varnsdorfu II
1.14 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé 

3.01 Zastoupení města v obchodních společnostech a sdruženích
3.02 Příkazní smlouva Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf
4. Finanční záležitosti  
4.01 Rozpočtové provizorium na rok 2019
4.02 Rozpočtové opatření č. 19 na rok 2018
4.03 Příspěvek na stravování pro uvolněné zastupitele města
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr     

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 7472/1 a p. p. č. 7473/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 112/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 7472/1 – zahrada o výměře 1.026 m2 a p. p. č. 7473/2 – trvalý travní porost o výměře 268 m2 v k. ú. Varnsdorf paní N. B. za kupní cenu 258.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 258.800 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.02 Návrh na prodej p. p. č. 1646 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 113/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 1646 – zahrada o výměře 1.114 m2 v k. ú. Varnsdorf paní I. J. za kupní cenu 222.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.03 Návrh na prodej p. p. č. 7447/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 114/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 7447/3 – trvalý travní porost o výměře 304 m2 v k. ú. Varnsdorf panu R. E. za kupní cenu 60.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/57 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 115/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 4306/57 – ostatní plocha o výměře 629 m2 (dle GP č. 3722-36/2007 část označena jako p. p. č. 4306/150) v k. ú. Varnsdorf paní L. M. za kupní cenu 62.900 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 3647/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 116/2018/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3647/1 – zahrada o výměře 188 m2 (dle GP č. 5855-117/2018 část označena jako p. p. č. 3647/6) v k. ú. Varnsdorf manželům D. a M. P. za kupní cenu 18.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

a dále

Usnesení č. 116/2018/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3647/1 – zahrada o výměře 57 m2 (dle GP č. 5855-117/2018 část označena jako p. p. č. 3647/7) v k. ú. Varnsdorf manželům J. a J. D. za kupní cenu 5.700 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 7697/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 117/2018/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 7697/1 – trvalý travní porost o výměře 1.604 m2 (dle geometrického plánu č. 5753-33/2018 část označena jako p. p. č. 7697/11) v k. ú. Varnsdorf panu M. J. za kupní cenu 320.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 320.800 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 117/2018/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 7697/1 – trvalý travní porost o výměře 1.315 m2 a část p. p. č. 7697/1 – trvalý travní porost o výměře 1.315 m2 (dle geometrického plánu č. 5753-33/2018 části označeny jako p. p. č. 7697/13 a p. p. č. 7697/14) v k. ú. Varnsdorf manželům V. a M. K. za kupní cenu 544.200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 544.200 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 117/2018/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 7697/1 – trvalý travní porost o výměře 1.923 m2 (dle geometrického plánu č. 5753-33/2018 část označena jako p. p. č. 7697/5) v k. ú. Varnsdorf manželům Ing. Bc. P. J. a MUDr. L. J. za kupní cenu 384.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 384.600 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.07 Návrh na směnu části p. p. č. 7019 a p. p. č. 7015/1 za p. p. č. 7055/26 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 118/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit část p. p. č. 7019 – trvalý travní porost o výměře 5.869 m2 (dle geometrického plánu č. 5877-115/2018 část označena jako p. p. č. 7019/2) a p. p. č. 7015/1 – trvalý travní porost o výměře 1.606 m2 v k. ú. Varnsdorf ve vlastnictví města Varnsdorf za p. p. č. 7055/26 – trvalý travní porost o výměře 7.002 m2 v k. ú. Varnsdorf ve vlastnictví manželů D. Vzhledem k rozdílu výměr doplatí manželé D. cenu 47.300 Kč splatnou v den podpisu směnné smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí manželé D.

1.08 Návrh na prodej části p. p. č. 1547/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 119/2018/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 118/2017 ze dne 26.10.2017.

a dále

Usnesení č. 119/2018/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 1547/1 – zahrada o výměře 1.113 m2 (dle geometrického plánu č. 5606-109/2017 část označena jako 1547/1) panu J. K. za kupní cenu 222.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

1.09 Návrh na prodej p. p. č. 1519/133 a p. p. č. 1519/148 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 120/2018/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 51/2018 ze dne 26.05.2018.

a dále

Usnesení č. 120/2018/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 1519/133 – zastavěná plocha o výměře 79 m2 a p. p. č. 1519/148 – zahrada o výměře 532 m2 v k. ú. Varnsdorf panu A. H. za kupní cenu 122.200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.10 Jmenování určeného zastupitele pro účely pořizování územně plánovací dokumentace města pro volební období 2018 až 2022
Usnesení č. 121/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo určit zastupitele pana Ing. Václava Moravce, který bude spolupracovat s pořizovatelem (dle § 6 odst. (5) písm. f) ve vazbě na § 47 odst. (1) a (4) a § 53 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění - stavební zákon) při pořizování územně plánovací dokumentace města na volební období 2018-2022.

1.11 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
Usnesení č. 122/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření uvedeným příspěvkovým organizacím města dle předloženého návrhu.

1.12 Přijetí dotace z IROP na Zateplení bytového domu č. p. 2290 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 123/2018/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s přijetím dotace ze 78. výzvy IROP - Energetické úspory v bytových domech III. na projekt "Zateplení bytového domu č. p. 2290 ve Varnsdorfu" s celkovými plánovanými výdaji 2.546.420 Kč a předpokládanou dotací 766.694,25 Kč, tj. 31,5 % z celkových způsobilých výdajů.

a dále

Usnesení č. 123/2018/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním financování akce „Zateplení bytového domu č. p. 2290 ve Varnsdorfu“ z rozpočtu města v letech 2018 a 2019.

1.13 Přijetí neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na Záchranu evang. kostela ve Varnsdorfu II
Usnesení č. 124/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s přijetím neinvestiční dotace Fondu Ústeckého kraje na projekt "Záchrana evang. kostela ve Varnsdorfu II" ve výši 500.000 Kč.

1.14 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města
Usnesení č. 125/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví garsoniéru v bytovém domě č. p. 2763/51 ul. Kovářská ve Varnsdorfu od pana J. K. za cenu 30.000 Kč včetně podílu na společných částech domu a p. p. č. 6204/3 v k. ú. Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

2. Zprávy výborů ZM

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé

3.01 Zastoupení města v obchodních společnostech a sdruženích
Usnesení č. 126/2018/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města deleguje zástupce města na valnou hromadu EKO servis Varnsdorf a. s. pana Ing. Přemysla Brzáka s platností pro volební období 2018 – 2022.

a dále

Usnesení č. 126/2018/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města navrhuje zástupce města do dozorčí rady EKO servis Varnsdorf a. s. pana Ing. Stanislava Horáčka a pana Romana Roubíčka s platností pro volební období 2018 – 2022.

a dále

Usnesení č. 126/2018/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města navrhuje zástupce města do představenstva EKO servis Varnsdorf a. s. pana Ing. Václava Moravce s platností pro volební období 2018 – 2022.

a dále

Usnesení č. 126/2018/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města deleguje zástupce města na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti a. s. pana Ing. Stanislava Horáčka s platností pro volební období 2018 – 2022.

a dále

Usnesení č. 126/2018/5 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města deleguje zástupce města na valnou hromadu Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s. pana Ing. Stanislava Horáčka s platností pro volební období 2018 – 2022.

3.02 Příkazní smlouva Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf
Usnesení č. 127/2018/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s podáním žádosti o poskytnutí investiční dotace ze 104. výzvy Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů od poskytovatele dotace Ministerstva životního prostředí k realizaci projektu Sběrný dvůr odpadů Varnsdorf s výší spoluúčasti Města Varnsdorf min. 15%.

a dále

Usnesení č. 127/2018/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem Příkazní smlouvy (Příkazcem je firma JIP – PROJEKT servis, s. r. o.) spočívající v zajištění investiční dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí k realizaci projektu Sběrný dvůr odpadů Varnsdorf dle předloženého návrhu.

4. Finanční záležitosti  

4.01 Rozpočtové provizorium na rok 2019
Usnesení č. 128/2018/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové provizorium na rok 2019 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 128/2018/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Statut sociálního fondu na rok 2019 dle předloženého návrhu.

4.02 Rozpočtové opatření č. 19 na rok 2018
Usnesení č. 129/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 19 na rok 2018 dle pozměňovacího návrhu Ing. Horáčka.

4.03 Příspěvek na stravování pro uvolněné zastupitele města
Usnesení č. 130/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit příspěvek z rozpočtu města na nákup stravenek uvolněným členům zastupitelstva obce dle předloženého návrhu s platností od 01.12.2018.

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

Usnesení č. 131/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

8. Závěr

Ing. Stanislav Horáček
starosta města

Josef Hambálek
místostarosta města

Předseda návrhové komise: Ing. František Hricz