Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

28. 6. 2021 - Ing. Lukáš Vébr
Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 24. června 2021 od 15:00 hod. na Lidové zahradě

Program jednání:  

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej objektu Kinokavárny s částí p. p. č. 2530 a s částí p. p. č. 2533 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na zrušení usnesení a prodej části p. p. č. 7461 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 5075/2 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 6672 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 6673 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej p. p. č. 1149/2, části p. p. č. 1158 a části p. p. č. 1157/2 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na prodej části p. p. č. 6318 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na zrušení usnesení
1.09 Návrh na prodej p. p. č. 3795/1 v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/84 a části p. p. č. 4306/115 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/84, části p. p. č. 4306/115, části p. p. č. 4306/53, části p. p. č. 4306/67 a části p. p. č. 4306/94, vše v k. ú. Varnsdorf
1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/53 v k. ú. Varnsdorf
1.13 Návrh na prodej části p. p. č. 958 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.14 Návrh na prodej části p. p. č. 806 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.15 Návrh na prodej p. p. č. 3598/9 v k. ú. Varnsdorf
1.16 Návrh na prodej části p. p. č. 4605/2 v k. ú. Varnsdorf
1.17 Návrh na prodej části p. p. č. 7187/1 v k. ú. Varnsdorf
1.18 Návrh na prodej části p. p. č. 1415/11 v k. ú. Varnsdorf
1.19 Návrh na prodej p. p. č. 1372/1, p. p. č. 1373, p. p. č. 1374/1, p. p. č. 1388, p. p. č. 1394/1, p. p. č. 1398 a p. p. č. 1399 v k. ú. Varnsdorf
1.20 Návrh na prodej části p. p. č. 4568/1 v k. ú. Varnsdorf
1.21 Návrh na prodej části p. p. č. 2563/4 v k. ú. Varnsdorf
1.22 Návrh na prodej části p. p. č. 1973/1 v k. ú. Varnsdorf
1.23 Návrh na prodej p. p. č. 4304/1 a p. p. č. 4303 v k. ú. Varnsdorf
1.24 Návrh na prodej p. p. č. 4306/58 v k. ú. Varnsdorf
1.25 Návrh na prodej p. p. č. 4306/55, p. p. č. 4306/99 a p. p. č. 4306/28 v k. ú. Varnsdorf
1.26 Návrh na prodej p. p. č. 4227/1 v k. ú. Varnsdorf
1.27 Návrh na prodej p. p. č. 3771 a p. p. č. 3772 v k. ú. Varnsdorf
1.28 Uzavření smlouvy o spolupráci s SVS a.s.
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé 

3.01 Zpráva o výsledku hospodaření Bytového družstva Varnsdorf
3.02 Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Městem Varnsdorf a Teplárnou Varnsdorf
4. Finanční záležitosti  
4.01 Závěrečný účet města za rok 2020 a schválení účetní závěrky 2020
4.02 Přehled plnění příjmů a výdajů k 30.04.2021
4.03 Členství v České asociaci pečovatelské služby
4.04 Zhodnocení finančních prostředků 
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr
     

 

 

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej objektu Kinokavárny s částí p. p. č. 2530 a s částí p. p. č. 2533 v k. ú. Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen.) (výsledky hlasování)


1.02 Návrh na zrušení usnesení a prodej části p. p. č. 7461 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 91/2021/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 156/2020/1 ze dne 26.11.2020.

a dále

Usnesení č. 91/2021/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 156/2020/2 ze dne 26.11.2020.

a dále

Usnesení č. 91/2021/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 7461 – travní porost o výměře 1.032 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 5722-193/2020 část označena jako p. p. č. 7461/3 - zahrada) manželům P. a L. B. za kupní cenu 206.400 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 206.400 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

a dále

Usnesení č. 91/2021/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 7461 – travní porost o výměře 672 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 5722-193/2020 část označena jako p. p. č. 7461/4 - zahrada) paní E. M. za kupní cenu 134.400 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 134.400 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 5075/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 92/2021/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 5075/2 – zahrada o výměře 1.677 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6398-143/2021 část označena jako p. p. č. 5075/7) panu J. N. za kupní cenu 335.400 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 335.400 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na každém z těchto pozemků. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

a dále

Usnesení č. 92/2021/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 5075/2 – zahrada o výměře 1.695 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6398-143/2021 část označena jako p. p. č. 5075/2) panu J. N. za kupní cenu 339.000 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 339.000 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na každém z těchto pozemků. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 6672 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 93/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6672 – zahrada o výměře 1.236 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6334-145/2021 část označena jako p. p. č. 6672/1) panu T. S. a paní M. H. a to tak, že každému jednu polovinu za kupní cenu 247.200 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 247.200 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na každém z těchto pozemků. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 6673 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 94/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6673 – travní porost o výměře 1.659 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6334-145/2021 část označena jako p. p. č. 6673) manželům M. a Z. V. za kupní cenu 331.800 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 331.800 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na každém z těchto pozemků. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.06 Návrh na prodej p. p. č. 1149/2, části p. p. č. 1158 a části p. p. č. 1157/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 95/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 1149/2 – zahradu o výměře 584 m2, část p. p. č. 1158 - ostatní plochu o výměře 432 m2 a část p. p. č. 1157/2 – zastavěnou plochu, zbořeniště o výměře 303 m2, vše v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6399-146/2021 části označeny jako p. p. č. 1149/2) manželům P. S. a P. S. R. za kupní cenu 263.800 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 263.800 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na každém z těchto pozemků. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.07 Návrh na prodej části p. p. č. 6318 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 96/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6318 – ostatní plochu o výměře 49 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6400-148/2021 část označena jako p. p. č. 6318/2) společnosti CFIG SE se sídlem Zelené předměstí, Pardubice, IČ 29138680, zastoupené předsedou představenstva panem Ing. Janem Vaško za kupní cenu 9.800 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.08 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 97/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 70/2021 ze dne 27.05.2021.

 

1.09 Návrh na prodej p. p. č. 3795/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 98/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 3795/1 – travní porost o výměře 1.211 m2 v k. ú. Varnsdorf paní M. N. za kupní cenu 242.200 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.10 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/84 a části p. p. č. 4306/115 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 99/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 4306/84 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 54 m2 a část p. p. č. 4306/115 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 127 m2 (dle geometrického plánu č. 6254-245/2020 části označeny jako p. p. č. 4306/84 a p. p. č. 4306/115) v k. ú. Varnsdorf manželům J. a L. S. za kupní cenu 18.100 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/84, části p. p. č. 4306/115, části p. p. č. 4306/53, části p. p. č. 4306/67 a části p. p. č. 4306/94, vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 100/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 4306/84 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 22 m2, část p. p. č. 4306/115 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 52 m2, část p. p. č. 4306/53 – ostatní plocha, komunikace o výměře 63 m2, část p. p. č. 4306/67 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 46 m2 a část p. p. č. 4306/94 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 18 m2 (dle geometrického plánu č. 6254-245/2020 části označeny jako díly „d“, „e“, „f“, „g“, „h“) v k. ú. Varnsdorf panu P. J. za kupní cenu 20.100 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/53 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 101/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 4306/53 – ostatní plocha, komunikace o výměře 33 m2 (dle geometrického plánu č. 6254-245/2020 část označena jako díl „c“) v k. ú. Varnsdorf panu M. J. za kupní cenu 3.300 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.13 Návrh na prodej části p. p. č. 958 v k. ú. Studánka u Rumburku
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání.) (výsledky hlasování)

 

1.14 Návrh na prodej části p. p. č. 806 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 102/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 806 – travní porost o výměře 2.029 m2 (dle geometrického plánu č. 673-147/2021 část označena jako p. p. č. 806) v k. ú. Studánka u Rumburku manželům J. a V. T. za kupní cenu 202.900 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.15 Návrh na prodej p. p. č. 3598/9 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 103/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 3598/9 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.16 Návrh na prodej části p. p. č. 4605/2 v k. ú. Varnsdorf
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny.) (výsledky hlasování) (výsledky hlasování)

 

1.17 Návrh na prodej části p. p. č. 7187/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 104/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést část p. p. č. 7187/1 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.18 Návrh na prodej části p. p. č. 1415/11 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 105/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést část p. p. č. 1415/11 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.19 Návrh na prodej p. p. č. 1372/1, p. p. č. 1373, p. p. č. 1374/1, p. p. č. 1388, p. p. č. 1394/1, p. p. č. 1398 a p. p. č. 1399 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 106/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 1372/1, p. p. č. 1373, p. p. č. 1374/1, p. p. č. 1388, p. p. č. 1394/1, p. p. č. 1398 a p. p. č. 1399 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.20 Návrh na prodej části p. p. č. 4568/1 v k. ú. Varnsdorf
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání.) (výsledky hlasování)

 

1.21 Návrh na prodej části p. p. č. 2563/4 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 107/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 2563/4 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.22 Návrh na prodej části p. p. č. 1973/1 v k. ú. Varnsdorf
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny.) (výsledky hlasování) (výsledky hlasování)

 

1.23 Návrh na prodej p. p. č. 4304/1 a p. p. č. 4303 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 108/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 4304/1 a p. p. č. 4303 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.24 Návrh na prodej p. p. č. 4306/58 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 109/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 4306/58 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.25 Návrh na prodej p. p. č. 4306/55, p. p. č. 4306/99 a p. p. č. 4306/28 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 110/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 4306/55, p. p. č. 4306/99 a p. p. č. 4306/28 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.26 Návrh na prodej p. p. č. 4227/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 111/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 4227/1 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.27 Návrh na prodej p. p. č. 3771 a p. p. č. 3772 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 112/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 3771 a p. p. č. 3772 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.28 Uzavření smlouvy o spolupráci s SVS a.s.
Usnesení č. 113/2021/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „Splaškové a dešťové kanalizace Varnsdorf“ se společností Severočeská vodárenská společnost a. s., IČ: 49099469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, za účelem zajištění výstavby dešťové kanalizace v ul. Pohraniční stráže, ul. Severská, ul. Šumavská s celkovými náklady stavby ve výši 3.687.853 Kč (bez DPH).

a dále

Usnesení č. 113/2021/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit financování stavby dešťové kanalizace v ul. Severská a v ul. Šumavská, která bude realizována v roce 2021 dle podmínek Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „Splaškové a dešťové kanalizace Varnsdorf“ s tím, že podíl města Varnsdorf na investici nebude přesahovat částku 3.687.853 Kč (bez DPH) a bude splatný z rozpočtu města v roce 2022.

 

2. Zprávy výborů ZM
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen.) (výsledky hlasování)

 

3. Různé

3.01 Zpráva o výsledku hospodaření Bytového družstva Varnsdorf
Usnesení č. 114/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření Bytového družstva Varnsdorf za rok 2020.

 

3.02 Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Městem Varnsdorf a Teplárnou Varnsdorf
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny.) (výsledky hlasování) (výsledky hlasování)

 

4. Finanční záležitosti  

4.01 Závěrečný účet města za rok 2020 a schválení účetní závěrky 2020
Usnesení č. 115/2021/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Varnsdorf za rok 2020 bez výhrad.

a dále

Usnesení č. 115/2021/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit účetní závěrku města Varnsdorf za rok 2020.

a dále

Usnesení č. 115/2021/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ukládá starostovi zajistit předložení zastupitelstvu Zprávy o hospodaření subjektů s majetkovou účastí města, které nebyly součástí závěrečného účtu, samostatně delegovanými zástupci města.

a dále

Usnesení č. 115/2021/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo o převedení výsledku hospodaření v hospodářské činnosti města ve výši 4.113.744,24 Kč do hlavní činnosti a jeho zapojení do rozpočtu na investice v oblasti bytového hospodářství.

 

4.02 Přehled plnění příjmů a výdajů k 30.04.2021
Usnesení č. 116/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Přehled plnění příjmů a výdajů k 30.04.2021.

 

4.03 Členství v České asociaci pečovatelské služby
Usnesení č. 117/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit členství v České asociaci pečovatelské služby a výši členského příspěvku dle předloženého návrhu.

 

4.04 Zhodnocení finančních prostředků
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen.) (výsledky hlasování) (výsledky hlasování)

 

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
Usnesení č. 118/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit starostovi města zajistit vypracování studie na výstavbu zázemí a klidové zóny rekreačního rybníka. Studii předložit k posouzení zastupitelstvu do konce roku 2021.

Usnesení č. 119/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí petici občanů ohledně řešení situace parku u knihovny ze dne 16.06.2021. 

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 120/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

THMGR. ROLAND SOLLOCH                              MGR. BC. LADISLAVA KŘÍŽOVÁ
starosta města                                              místostarostka města

 

 

Předseda návrhové komise: Ing. Stanislav Horáček