Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

22. 6. 2012 - Ing. Lukáš Vébr

 

USNESENÍ


z XVIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 21.06.2012 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
3.01 Návrh na prodej části p. p. č. 170 v k. ú. Studánka u Rumburku
3.02 Návrh na prodej části p. p. č. 5303/1 v k. ú. Varnsdorf
3.03 Návrh na prodej p. p. č. 5310/1 v k. ú. Varnsdorf
3.04 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/106 a části p. p. č. 4306/86 v k. ú. Varnsdorf
3.05 Návrh na zrušení předkupního práva v katastru nemovitostí
3.06 Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
5.01 Výroční zpráva Nadačního fondu Hrádek – Burgsberg Varnsdorf za r. 2011 
5.02 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a.s. v roce 2011 
5.03 Zpráva o činnosti společnosti SVS a.s. v roce 2011 
5.04 Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města
5.05 Spolufinancování projektu „Obnova poškozené sochy Dívka se závojem“
5.06 Zpráva o činnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů za rok 2011 
6. Finanční záležitosti
6.01 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2012 
6.02 Žádost příspěvkové organizace Nemocnice Varnsdorf o finanční příspěvek
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

 

3. Převody majetku města

3.01 Návrh na prodej části p. p. č. 170 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 59/2012  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 170 – orná půda o výměře 667 m2 (dle GP č. 470-30/2012 část označena jako p. p. č. 170/2) v k. ú. Studánka u Rumburku paní MUDr. Z. S. za cenu 66.700 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.02 Návrh na prodej části p. p. č. 5303/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 60/2012/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 5303/1 – ostatní plocha, komunikace o výměře 162 m2 (dle GP č. 4412-65/2012 část označena jako p. p. č. 5303/1) v k. ú. Varnsdorf panu J. D. za cenu 17.010 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 60/2012/2
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 5303/1 – ostatní plocha, komunikace o výměře 99 m2 (dle GP č. 4412-65/2012 část označena jako p. p. č. 5303/3) v k. ú. Varnsdorf paní J. Z. za cenu 10.395 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.03 Návrh na prodej p. p. č. 5310/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 61/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 5310/1 – zahradu o výměře 91 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům Bc. K. B. a Mgr. L. B. za cenu 9.100 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.04 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/106 a části p. p. č. 4306/86 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 62/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 4306/106 – ostatní plocha o výměře 37 m2 a část p. p. č. 4306/86 – ostatní plocha o výměře 109 m2 (dle GP č. 4657-257/2011 části označeny jako p. p. č. 4306/180 a p. p. č. 4306/179) v k. ú. Varnsdorf panu R. M. za cenu 14.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.05 Návrh na zrušení předkupního práva v katastru nemovitostí
Usnesení č. 63/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit předkupní právo na p. p. č. 5509/1, p. p. č. 5509/3 a p. p. č. 5509/4 v k. ú. Varnsdorf.

3.06 Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu
Usnesení č. 64/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit odůvodnění veřejné zakázky dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách „Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu“ dle předloženého návrhu.

 

 

4. Zprávy výboru ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

 

5. Různé

5.01 Výroční zpráva Nadačního fondu Hrádek – Burgsberg Varnsdorf za r. 2011 
Usnesení č. 65/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti Nadačního fondu Hrádek – Burgsberg Varnsdorf v roce 2011.

5.02 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a.s. v roce 2011 
Usnesení č. 66/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2011.

5.03 Zpráva o činnosti společnosti SVS a.s. v roce 2011 
Usnesení č. 67/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2011.

5.04 Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města
Usnesení č. 68/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města dle pozměněného návrhu.

5.05 Spolufinancování projektu „Obnova poškozené sochy Dívka se závojem“
Usnesení č. 69/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit finanční spoluúčast na projektu „Obnova poškozené sochy Dívka se závojem“ ve výši min. 60 % z celkových výdajů, tj. ve výši 60.000 Kč z rozpočtu města pro rok 2012.

5.06 Zpráva o činnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů za rok 2011 
Usnesení č. 70/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů za rok 2011.

 

 

6. Finanční záležitosti

6.01 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2012 
Usnesení č. 71/2012/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2012 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 71/2012/2
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu Statutu sociálního fondu na rok 2012 a změnu rozpočtu sociálního fondu na rok 2012 v předloženém znění.

6.02 Žádost příspěvkové organizace Nemocnice Varnsdorf o finanční příspěvek
Usnesení č. 72/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout finanční příspěvek na 2. pololetí roku 2012 ve výši 850.000 Kč příspěvkové organizaci Nemocnice Varnsdorf na zajištění nepřetržité služby chirurgicko-traumatologické ambulance.

 

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 73/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.8. Závěr

 

MARTIN LOUKA                                                                                             KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                                            místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: