Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

28. 5. 2021 - Ing. Lukáš Vébr
Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 27. května 2021 od 15:00 hod. na Lidové zahradě

Program jednání: 

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 7721/19 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na zrušení usnesení a prodej části p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej p. p. č. 3757 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 3760 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej p. p. č. 3761 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej p. p. č. 5344 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na prodej p. p. č. 5342/17 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na prodej p. p. č. 3848 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na prodej části p. p. č. 4605/2 v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh na prodej části p. p. č. 6882, části p. p. č. 6883 a části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 6873, části p. p. č. 6874, části p. p. č. 6875 a části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Návrh na prodej p. p. č. 3311/13 v k. ú. Varnsdorf
1.13 Návrh na prodej části p. p. č. 459/1 v k. ú. Varnsdorf
1.14 Návrh na prodej části p. p. č. 1362/1 v k. ú. Varnsdorf
1.15 Návrh na prodej části p. p. č. 2563/4 v k. ú. Varnsdorf
1.16 Návrh na prodej p. p. č. 187 v k. ú. Varnsdorf
1.17 Návrh na prodej p. p. č. 5051/1 v k. ú. Varnsdorf
1.18 Návrh na prodej p. p. č. 3318 a p. p. č. 3323/4 v k. ú. Varnsdorf
1.19 Návrh na prodej p. p. č. 7475/1 v k. ú. Varnsdorf
1.20 Návrh na prodej p. p. č. 5640/30 v k. ú. Varnsdorf
1.21 Návrh na prodej části p. p. č. 909/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.22 Návrh na nabytí p. p. č. 3347/2 v k. ú. Varnsdorf
1.23 Návrh na nabytí p. p. č. 1995/2 a p. p. č. 1973/3 v k. ú. Varnsdorf
1.24 Návrh na nabytí p. p. č. 8213/13 v k. ú. Varnsdorf
1.25 Návrh na nabytí p. p. č. 8064/1 v k. ú. Varnsdorf
1.26 Návrh na směnu části p. p. č. 8169/1 za p. p. č. 455/2 v k. ú. Varnsdorf
1.27 Návrh na prodej části p. p. č. 6869/1, p. p. č. 6870/1 a p. p. č. 6870/2 v k. ú. Varnsdorf
1.28 Návrh na prodej části p. p. č. 2147 v k. ú. Varnsdorf
1.29 Návrh na prodej části p. p. č. 4699/1 v k. ú. Varnsdorf
1.30 Návrh na prodej části p. p. č. 7019/1 v k. ú. Varnsdorf
1.31 Návrh na prodej části p. p. č. 3062 v k. ú. Varnsdorf
1.32 Návrh na prodej p. p. č. 5802 v k. ú. Varnsdorf
1.33 Žádost o prodloužení termínu oprav na č. p. 663 ve Varnsdorfu
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé 

3.01 Souhlas s podáním žádosti Městského divadla Varnsdorf, p. o. o dotaci z programu Rozvoje venkova
3.02 Tělocvična pod náměstím
4. Finanční záležitosti  
4.01 Odpis daňové pohledávky
4.02 Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál – REGIA, a. s.
4.03 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2021
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr
     

 

 

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 7721/19 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 54/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 7721/19 – trvalý travní porost o výměře 1.635 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům J. a D. D. za cenu 743.925 Kč + 21% DPH splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 743.925 Kč + 21% DPH do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.02 Návrh na zrušení usnesení a prodej části p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 55/2021/1  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 37/2021/2 ze dne 25.03.2021.

a dále

Usnesení č. 55/2021/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3469/1 – trvalý travní porost o výměře 3.000 m2 (dle geometrického plánu č. 6123-170/2020 část označena jako p. p. č. 3469/7) v k. ú. Varnsdorf paní V. J. Z. za kupní cenu 600.000 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 600.000 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.03 Návrh na prodej p. p. č. 3757 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 56/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 3757 – zahrada o výměře 1.649 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům K. a Y. S. za kupní cenu 329.800 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 329.800 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 3760 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 57/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3760 – zahrada o výměře 1.311 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6368-118/2021 část označena jako p. p. č. 3760) manželům J. a R. H. za kupní cenu 262.200 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 262.200 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.05 Návrh na prodej p. p. č. 3761 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 58/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 3761 – zahrada o výměře 1.429 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům V. a M. L. za kupní cenu 285.800 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 285.800 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.06 Návrh na prodej p. p. č. 5344 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 59/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 5344 – zahrada o výměře 1.179 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům M. a J. Š. za kupní cenu 353.700 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 353.700 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.07 Návrh na prodej p. p. č. 5342/17 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 60/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 5342/17 – zahrada o výměře 1.147 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům M. a L. C. za kupní cenu 344.100 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 344.100 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.08 Návrh na prodej p. p. č. 3848 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 61/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 3848 – zahrada o výměře 672 m2 v k. ú. Varnsdorf paní B. K. a paní P. B. a to tak, že každé jednu polovinu za kupní cenu 134.400 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 134.400 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.09 Návrh na prodej části p. p. č. 4605/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 62/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 4605/2 – travní porost o výměře 891 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6265-4/2021 část označena jako p. p. č. 4605/4) paní H. J. za kupní cenu 178.200 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 178.200 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.10 Návrh na prodej části p. p. č. 6882, části p. p. č. 6883 a části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 63/2021/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 29/2021 ze dne 25.03.2021.

a dále

Usnesení č. 63/2021/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6882 – travní porost o výměře 114 m2, část p. p. č. 6883 – travní porost o výměře 415 m2 a část p. p. č. 6878 – travní porost o výměře 1.275 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6169-281/2020 části označeny jako p. p. č. 6882) panu J. B. za kupní cenu 180.400 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 6873, části p. p. č. 6874, části p. p. č. 6875 a části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 64/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6873 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 178 m2, část p. p. č. 6874 – travní porost o výměře 542 m2, část p. p. č. 6875 – travní porost o výměře 1.728 m2 a část p. p. č. 6878 o výměře 206 m2, vše v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6169-281/2020 části označeny jako p. p. č. 6873/4 a p. p. č. 6875) paní E. K. za kupní cenu 265.400 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.12 Návrh na prodej p. p. č. 3311/13 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 65/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 3311/13 – travní porost o výměře 79 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům J. a B. K. za kupní cenu 15.800 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.13 Návrh na prodej části p. p. č. 459/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 66/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 459/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6366-7/2021 část označena jako p. p. č. 459/5) manželům F. a I. K. za kupní cenu 1.050 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.14 Návrh na prodej části p. p. č. 1362/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 67/2021/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 1362/1 – travní porost o výměře 91 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6367-119/2021 část označena jako p. p. č. 1362/1) manželům I. M. R. a T. M. za kupní cenu 18.200 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 67/2021/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 1362/1 – travní porost o výměře 86 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6367-119/2021 část označena jako díl „b“) panu M. P. za kupní cenu 17.200 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.15 Návrh na prodej části p. p. č. 2563/4 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 68/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 2563/4 – zahrada o výměře 55 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6248-5/2021 část označena jako p. p. č. 2563/11) manželům M. a H. H. za kupní cenu 11.000 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.16 Návrh na prodej p. p. č. 187 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 69/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 187 – zastavěnou plochu, zbořeniště o výměře 140 m2 v k. ú. Varnsdorf paní K. R. za kupní cenu 28.000 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.17 Návrh na prodej p. p. č. 5051/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 70/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 5051/1 – ornou půdu o výměře 2.030 m2 v k. ú. Varnsdorf panu S. S. za kupní cenu 406.000 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.18 Návrh na prodej p. p. č. 3318 a p. p. č. 3323/4 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 71/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 3318 – travní porost o výměře 502 m2 a p. p. č. 3323/4 – travní porost o výměře 26 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům J. a S. F. za kupní cenu 105.600 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.19 Návrh na prodej p. p. č. 7475/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 72/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 7475/1 – zahrada o výměře 1.455 m2 v k. ú. Varnsdorf panu P. M. za kupní cenu 291.000 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.20 Návrh na prodej p. p. č. 5640/30 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 73/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 5640/30 – zahradu o výměře 3 m2 (dle geometrického plánu č. 6177-204/2020) v k. ú. Varnsdorf paní L. K. za kupní cenu 600 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.21 Návrh na prodej části p. p. č. 909/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 74/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 909/1 – travní porost o výměře 556 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku (dle geometrického plánu č. 671-120/2021 část označena jako p. p. č. 909/3) manželům M. a D. T. za kupní cenu 55.600 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.22 Návrh na nabytí p. p. č. 3347/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 75/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt p. p. č. 3347/2 – travní porost o výměře 344 m2 v k. ú. Varnsdorf od paní G. P. a od paní M. K. za kupní cenu 68.800 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.23 Návrh na nabytí p. p. č. 1995/2 a p. p. č. 1973/3 v k. ú. Varnsdorf
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání.) (výsledky hlasování)

 

1.24 Návrh na nabytí p. p. č. 8213/13 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 76/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt p. p. č. 8213/13 – ostatní plochu, komunikaci o výměře 1.850 m2 v k. ú. Varnsdorf od Českých drah a. s., IČ 70994226 za kupní cenu 370.000 Kč + DPH splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.25 Návrh na nabytí p. p. č. 8064/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 77/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt p. p. č. 8064/1 – orná půda o výměře 589 m2 v k. ú. Varnsdorf od paní M. S. za kupní cenu 29.450 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.26 Návrh na směnu části p. p. č. 8169/1 za p. p. č. 455/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 78/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit část p. p. č. 8169/1 – zahrada o výměře 3 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle GP č. 6230-290/2020 část označena jako p. p. č. 8169/3), která je ve vlastnictví města Varnsdorf, za p. p. č. 455/2 – ostatní plocha, komunikace o výměře 34 m2 v k. ú. Varnsdorf, která je ve vlastnictví paní O. R. Z důvodu rozdílných výměr doplatí Město Varnsdorf paní R. částku 6.200 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí Město Varnsdorf. 

 

1.27 Návrh na prodej části p. p. č. 6869/1, p. p. č. 6870/1 a p. p. č. 6870/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 79/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést část p. p. č. 6869/1, p. p. č. 6870/1 a p. p. č. 6870/2 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.28 Návrh na prodej části p. p. č. 2147 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 80/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést část p. p. č. 2147 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.29 Návrh na prodej části p. p. č. 4699/1 v k. ú. Varnsdorf
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny.) (výsledky hlasování)  (výsledky hlasování)

 

1.30 Návrh na prodej části p. p. č. 7019/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 81/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést část p. p. č. 7019/1 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.31 Návrh na prodej části p. p. č. 3062 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 82/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést část p. p. č. 3062 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.32 Návrh na prodej p. p. č. 5802 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 83/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést část p. p. č. 5802 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.33 Žádost o prodloužení termínu oprav na č. p. 663 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 84/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu dokončení opravy fasády do 31.12.2021 na domě č. p. 663 ve Varnsdorfu za podmínky sepsání dodatku ke kupní smlouvě a nové směnky.

 

2. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Různé

3.01 Souhlas s podáním žádosti Městského divadla Varnsdorf, p. o. o dotaci z programu Rozvoje venkova
Usnesení č. 85/2021/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s podáním žádosti Městského divadla Varnsdorf, p. o. o podporu z programu Rozvoje venkova (Fiche 421: Podpora aktivit občanské společnosti - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech) na projekt „Vybavení Městského divadla Varnsdorf II“.

a dále

Usnesení č. 85/2021/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit v případě schválení dotace s předfinancováním projektu a finanční spoluúčastí ve výši 20 % z celkových uznatelných výdajů.

 

3.02 Tělocvična pod náměstím
Usnesení č. 86/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se záměrem nabýt objekt tělocvičny na pozemku p. č. 45, jehož součástí je stavba, budova s č. p. 1082 a pozemek p. č. 46 vše v k. ú. Varnsdorf od TJ Slovan Varnsdorf, IČ 00524361 dle předloženého návrhu.  

 

4. Finanční záležitosti  

4.01 Odpis daňové pohledávky
Usnesení č. 87/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí odepsání daňové pohledávky dle předloženého návrhu.

 

4.02 Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál – REGIA, a. s.
Usnesení č. 88/2021/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout společnosti REGIA a. s., Kmochova 2136, 407 47 Varnsdorf, IČ 44567995 dobrovolný příplatek do vlastního kapitálu mimo základní kapitál, a to na základě návrhu smlouvy dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 88/2021/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál mezi městem Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 a REGIA, a. s., Kmochova 2136, 407 47 Varnsdorf, IČ 44567995 ve znění dle předloženého návrhu.

 

4.03 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2021
Usnesení č. 89/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2021 dle předloženého návrhu.

 

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 90/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

THMGR. ROLAND SOLLOCH                                         JIŘÍ SUCHARDA
starosta města                                                         místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: Mgr. Jan Šišulák