Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

29. 1. 2021 - Ing. Lukáš Vébr
Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 28. ledna 2021 od 15:30 hod. v Lidové zahradě

Program jednání:

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 3340 a části p. p. č. 3345 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej p. p. č. 6651/1 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej p. p. č. 5333 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej p. p. č. 1008 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na prodej p. p. č. 7721/15 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na prodej p. p. č. 5222/4 a části p. p. č. 5223 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na prodej části p. p. č. 6679 v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh na prodej části p. p. č. 6679 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 1615/1 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 340 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.13 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 3541/1 v k. ú. Varnsdorf
1.14 Návrh na prodej p. p. č. 4925/1 v k. ú. Varnsdorf
1.15 Návrh na prodej p. p. č. 6867 a p. p. č. 6468 v k. ú. Varnsdorf
1.16 Návrh na prodej p. p. č. 7721/20 v k. ú. Varnsdorf
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé 

3.01 Členství města Varnsdorf ve spolku Svaz měst a obcí ČR
3.02 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o regulaci hlučných činností a výjimečném zkrácení doby nočního klidu
3.03 Zpráva forenzního auditu
4. Finanční záležitosti  
4.01 Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál – REGIA, a.s.
4.02 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2021
4.03 Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2023
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr
     

 

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 3340 a části p. p. č. 3345 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 1/2021  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3340 – travní porost a část p. p. č. 3345 – travní porost o celkové výměře 1.339 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6124/143/2020 části označeny jako p. p. č. 3340) panu R. K. a paní B. S. a to tak, že každému jednu polovinu za kupní cenu 267.800 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 267.800 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.02 Návrh na prodej p. p. č. 6651/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 2/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6651/1 – travní porost o výměře 662 m2 k. ú. Varnsdorf (dle geometrického č. 6215-244/2020 část označena jako p. p. č. 6651/5) manželům P. a M. P. za kupní cenu 66.200 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.03 Návrh na prodej p. p. č. 5333 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 3/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 5333 – zahradu o výměře 566 m2 k. ú. Varnsdorf paní I. R. za kupní cenu 113.200 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.04 Návrh na prodej p. p. č. 1008 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 4/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 1008 – travní porost o výměře 685 m2 v k. ú. Varnsdorf panu M. L. za kupní cenu 137.000 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 5/2021  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3469/1 – trvalý travní porost o výměře 3.375 m2 (dle geometrického plánu č. 6123-170/2020 část označena jako p. p. č. 3469/13 a p. p. č. 3469/14) v k. ú. Varnsdorf manželům P. a J. B. za kupní cenu 675.000 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 675.000 Kč do doby kolaudace nízkopodlažních objektů na obou těchto pozemcích dle geometrického plánu. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení, již to bylo projednáno v bodu 1.05)

 

1.07 Návrh na prodej p. p. č. 7721/15 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 6/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 7721/15 – trvalý travní porost o výměře 1.693 m2 v k. ú. Varnsdorf společnosti Carmotive, s.r.o., IČ 04974484, zastoupené jednatelem společnosti panem Norbertem Brzobohatým za cenu 770.315 Kč + 21 % DPH splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 770.315 Kč + 21 % DPH do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.08 Návrh na prodej p. p. č. 5222/4 a části p. p. č. 5223 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 7/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 5222/4 – zahradu o výměře 271 m2 a část p. p. č. 5223 – ostatní plocha, komunikace o výměře 6 m2 (dle geometrického plánu č. 6221-313/2020 část označena jako p. p. č. 5223/2) v k. ú. Varnsdorf manželům M. a J. R. za kupní cenu 55.400 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.09 Návrh na prodej části p. p. č. 6679 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 8/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6679 – zahrada o výměře 751 m2 (dle geometrického plánu č. 6251-26/2021 část označena jako p. p. č. 6679/1) v k. ú. Varnsdorf manželům M. a M. K. za kupní cenu 150.200 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.10 Návrh na prodej části p. p. č. 6679 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 9/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6679 – zahrada o výměře 368 m2 (dle geometrického plánu č. 6251-26/2021 část označena jako p. p. č. 6679/2) v k. ú. Varnsdorf manželům R. a K. N. za kupní cenu 73.600 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 1615/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 10/2021/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 40/2020 ze dne 28.05.2020.

a dále

Usnesení č. 10/2021/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 1615/1 – trvalý travní porost o výměře 1.064 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle GP č. 5262-27/2021 část označena jako 1615/1) paní L. L. za kupní cenu 212.800 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 212.800 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 340 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 11/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 340 – travní porost o výměře 2.840 m2 (dle geometrického plánu č. 666-6/2021 část označena jako p. p. č. 340/2) v k. ú. Studánka u Rumburku manželům M. a L. U. za kupní cenu 284.000 Kč splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.13 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 3541/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 12/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 3541/1 – orná půda o výměře cca 3 m2 v k. ú. Varnsdorf k umístění soustavy DTS, za následujících podmínek:

  • Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od dokončení stavby, po předložení zaměření skutečného zastavění pozemku.
  • Kupní cena bude stanovena na 200 Kč/m2 dle Zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.14 Návrh na prodej p. p. č. 4925/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 13/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 4925/1 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.15 Návrh na prodej p. p. č. 6867 a p. p. č. 6468 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 14/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 6867 a p. p. č. 6468 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.16 Návrh na prodej p. p. č. 7721/20 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 15/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 7721/20 – trvalý travní porost o výměře 1.703 m2 v k. ú. Varnsdorf panu J. S. a paní K. S. cenu 774.865 Kč + 21 % DPH splatnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 774.865 Kč + 21 % DPH do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

2. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Různé

3.01 Členství města Varnsdorf ve spolku Svaz měst a obcí ČR
Usnesení č. 16/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit členství ve spolku Svaz měst a obcí ČR a výši členského příspěvku dle předloženého návrhu.

 

3.02 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o regulaci hlučných činností a výjimečném zkrácení doby nočního klidu
Usnesení č. 17/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o regulaci hlučných činností a výjimečném zkrácení doby nočního klidu, v předloženém znění.

 

3.03 Zpráva forenzního auditu
Usnesení č. 18/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu forenzního auditu.

 

4. Finanční záležitosti  

4.01 Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál – REGIA, a.s.
Usnesení č. 19/2021/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout společnosti REGIA a.s., Kmochova 2136, 407 47 Varnsdorf, IČ 44567995 dobrovolný příplatek do vlastního kapitálu mimo základní kapitál, a to na základě návrhu smlouvy dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 19/2021/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál mezi městem Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 a REGIA, a.s., Kmochova 2136, 407 47 Varnsdorf, IČ 44567995 ve znění dle předloženého návrhu.

 

4.02 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2021
Usnesení č. 20/2021/1  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet města Varnsdorf na rok 2021 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 20/2021/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021 a ujednání k provádění rozpočtových opatření v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 20/2021/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ukládá vedoucí ekonomického odboru zajistit neprodleně rozpis rozpočtu dle § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

a dále 

Usnesení č. 20/2021/4  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí transferů fyzickým i právnickým osobám, které jsou součástí předloženého rozpočtu na rok 2021.

a dále

Usnesení č. 20/2021/5 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2021 – správa bytů (správce REGIA a.s.) v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 20/2021/6 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2021 – pult centrální ochrany (správce Městská policie) v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 20/2021/7 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet sociálního fondu na rok 2021 v předloženém znění.

 

4.03 Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2023
Usnesení č. 21/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Varnsdorf na období  2022–2023 dle předloženého návrhu.

 

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
Usnesení č. 22/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit tajemníkovi úřadu vypracovat návrh na změnu jednacího řádu, ve kterém bude nově upraveno časové zařazení diskuse občanů města v programu zasedání ZM.

 

Usnesení č. 23/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo v návaznosti na usnesení č. 190/2020 vybrat ke sledování následující akce:
1. Projektové dokumentace:
- CZT vlastní zdroj
- rekonstrukce náměstí
- rekonstrukce sportovní haly
- rekonstrukce divadla
- rekonstrukce č. p. 2755 střediska Regia
- skatepark po demolici objektu v ul. Západní
- komplexní řešení ul. Plzeňská - chodník, cyklostezka
2. MŠ Západní
3. sběrný dvůr
4. rekonstrukce ZŠ Karlova
5. rekonstrukce provozní budovy TSm Varnsdorf.

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 24/2021 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

THMGR. ROLAND SOLLOCH                                         JIŘÍ SUCHARDA
starosta města                                                         místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: Mgr. Jan Šišulák