Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

27. 11. 2020 - Ing. Lukáš Vébr
Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 26.11.2020 od 15:00 hod. na Střelnici

Program jednání:  

 

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 3319, části p. p. č. 3323 a části p. p. č. 3320 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 3323 a části p. p. č. 3320 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 3323 a části p. p. č. 3320 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 3339 a části p. p. č. 3344 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 3340, části p. p. č. 3344 a části p. p. č. 3345 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 3340 a části p. p. č. 3345 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na prodej p. p. č. 3361/1, části p. p. č. 3344 a části p. p. č. 3345 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na prodej části p. p. č. 7464/1 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na prodej části p. p. č. 7464/1 a p. p. č. 7462 v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh na prodej p. p. č. 7476 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 7461 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 7461 v k. ú. Varnsdorf
1.13 Návrh na prodej části p. p. č. 7472/1 a p. p. č. 7473/2 v k. ú. Varnsdorf
1.14 Návrh na prodej p. p. č. 7721/17 v k. ú. Varnsdorf
1.15 Návrh na prodej p. p. č. 7721/17 v k. ú. Varnsdorf
1.16 Návrh na prodej p. p. č. 3814/29 a p. p. č. 3814/30 v k. ú. Varnsdorf
1.17 Návrh na prodej p. p. č. 2364/3 v k. ú. Varnsdorf
1.18 Návrh na prodej p. p. č. 1531/34 v k. ú. Varnsdorf
1.19 Návrh na prodej p. p. č. 4306/194 v k. ú. Varnsdorf
1.20 Návrh na prodej p. p. č. 4306/194 v k. ú. Varnsdorf
1.21 Návrh na prodej p. p. č. 4306/44, p. p. č. 4306/195 a části p. p. č. 4306/53 v k. ú. Varnsdorf
1.22 Návrh na prodej p. p. č. 411/1 v k. ú. Varnsdorf
1.23 Návrh na prodej p. p. č. 3434, p. p. č. 3433/2 a p. p. č. 3435 v k. ú. Varnsdorf
1.24 Návrh na prodej p. p. č. 5840/1 a části p. p. č. 5841/1 v k. ú. Varnsdorf
1.25 Návrh na prodej p. p. č. 5840/1 a části p. p. č. 5841/1 v k. ú. Varnsdorf
1.26 Návrh na prodej p. p. č. 5868/2 v k. ú. Varnsdorf
1.27 Návrh na prodej části p. p. č. 7683/1 v k. ú. Varnsdorf
1.28 Návrh na prodej p. p. č. 3332 a p. p. č. 3333 v k. ú. Varnsdorf
1.29 Návrh na prodej p. p. č. 155 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.30 Návrh na prodej části p. p. č. 52 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.31 Návrh na prodej části p. p. č. 580 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.32 Návrh na nabytí p. p. č. 3119/2 v k. ú. Varnsdorf
1.33 Návrh na prodej části p. p. č. 329/1 v k. ú. Varnsdorf
1.34 Návrh na prodej části p. p. č. 97 a části p. p. č. 142/35 v k. ú. Varnsdorf
1.35 Návrh na prodej části p. p. č. 92/1 a p. p. č. 93/1 v k. ú. Varnsdorf
1.36 Návrh na prodej části p. p. č. 4605/2 v k. ú. Varnsdorf
1.37 Návrh na prodej části p. p. č. 8168 v k. ú. Varnsdorf
1.38 Návrh na prodej části p. p. č. 4376/1 v k. ú. Varnsdorf
1.39 Návrh na prodej p. p. č. 6600 a p. p. č. 6602 v k. ú. Varnsdorf
1.40 Návrh na prodej části p. p. č. 2563/4 v k. ú. Varnsdorf
1.41 Návrh na prodej p. p. č. 966/1, p. p. č. 966/3 a p. p. č. 966/4 v k. ú. Varnsdorf
1.42 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě v důsledku realizace stavby: Kamerový bod Kaufland, propoj z ulice 5. května, Varnsdorf
1.43 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě v důsledku realizace stavby: Veřejné osvětlení ulice Bratislavská, Tajchmanova a Novoměstská ve Varnsdorfu
1.44 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
1.45 Uzavření darovací smlouvy – parkoviště Lidl
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé 

3.01 Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
3.02 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2019
3.03 Koncepce rozvoje základních škol a jejich vybavenosti
3.04 Příprava a průběh realizace vybraných investičních akcí
4. Finanční záležitosti  
4.01 Rozpočtové provizorium na rok 2021
4.02 Členské příspěvky na rok 2021
4.03 Žádost organizace Technické služby města Varnsdorf s.r.o. o prodloužení lhůty pro vrácení peněžních prostředků a jejich vyúčtování
4.04 Žádost o odklad splacení návratné finanční výpomoci smlouva č. 115/2019 organizaci S radostí, z. s.
4.05 Žádost o změnu lhůty využití investiční dotace smlouva č. 114/2020
4.06 Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2020
4.07 Žádost o bezúročnou návratnou finanční výpomoc pro DMO Lužické a Žitavské hory
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr
     

 

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 3319, části p. p. č. 3323 a části p. p. č. 3320 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 147/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3319 – travní porost a část p. p. č. 3323 – travní porost o celkové výměře 1.707 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu části označeny jako p. p. č. 3319) paní T. P. za kupní cenu 341.400 Kč splatnou do 15ti dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 341.400 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 3323 a části p. p. č. 3320 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 148/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3320 – travní porost a část p. p. č. 3323 – travní porost o celkové výměře 1.644 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu části označeny jako p. p. č. 3320) manželům D. a A. D. za kupní cenu 328.800 Kč splatnou do 15ti dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 328.800 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 3323 a části p. p. č. 3320 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 149/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3320 – travní porost a část p. p. č. 3323 – travní porost o celkové výměře 1.758 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu části označeny jako p. p. č. 3323/3) manželům H. a P. I. za kupní cenu 351.600 Kč splatnou do 15ti dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 351.600 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 3339 a části p. p. č. 3344 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 150/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3339 – travní porost a část p. p. č. 3344 – travní porost o celkové výměře 1.361 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu části označeny jako p. p. č. 3339) panu D. B. za kupní cenu 272.200 Kč splatnou do 15ti dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 272.200 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 3340, části p. p. č. 3344 a části p. p. č. 3345 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 151/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3340 – travní porost, část p. p. č. 3344 – travní porost a část p. p. č. 3345 – travní porost o celkové výměře 1.394 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu části označeny jako p. p. č. 3344/2) manželům M. a M. B. za kupní cenu 278.800 Kč splatnou do 15ti dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 278.800 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 3340 a části p. p. č. 3345 v k. ú. Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

 

1.07 Návrh na prodej p. p. č. 3361/1, části p. p. č. 3344 a části p. p. č. 3345 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 152/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 3361/1 – zahradu, část p. p. č. 3344 – travní porost a část p. p. č. 3345 – travní porost o celkové výměře 1.670 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu části označeny jako p. p. č. 3361/1) panu K. B. a paní K. M. za kupní cenu 334.000 Kč splatnou do 15ti dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 334.000 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.08 Návrh na prodej části p. p. č. 7464/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 153/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 7464/1 – travní porost o výměře 1.696 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu část označena jako p. p. č. 7464/1 - zahrada) manželům J. a R. N. za kupní cenu 339.200 Kč splatnou do 15ti dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 339.200 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.09 Návrh na prodej části p. p. č. 7464/1 a p. p. č. 7462 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 154/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 7464/1 – travní porost o výměře 1.922 m2 a p. p. č. 7462 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 170 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu části označena jako p. p. č. 7462 - zahrada) paní M. S. za kupní cenu 418.400 Kč splatnou do 15ti dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 418.400 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.10 Návrh na prodej p. p. č. 7476 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 155/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 7476 – travní porost o výměře 1.484 m2 v k. ú. Varnsdorf paní M. P. a panu M. S. a to tak, že každému jednu polovinu za kupní cenu 296.800 Kč splatnou do 15ti dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 296.800 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 7461 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 156/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 7461 – travní porost o výměře 1.032 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu část označena jako p. p. č. 7461/1 - zahrada) manželům P. a L. B. za kupní cenu 206.400 Kč splatnou do 15ti dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 206.400 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

a dále

Usnesení č. 156/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 7461 – travní porost o výměře 672 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu část označena jako p. p. č. 7461/2 - zahrada) paní E. M. za kupní cenu 134.400 Kč splatnou do 15ti dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 134.400 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 7461 v k. ú. Varnsdorf
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení, již to bylo projednáno v bodu 1.11)

 

1.13 Návrh na prodej části p. p. č. 7472/1 a p. p. č. 7473/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 157/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 7472/1 – zahrada o výměře 1.026 m2 a p. p. č. 7473/2 – travní porost o výměře 268 m2 v k. ú. Varnsdorf panu R. Š. za kupní cenu 258.800 Kč splatnou do 15ti dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 258.800 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.14 Návrh na prodej p. p. č. 7721/17 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 158/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 7721/17 – trvalý travní porost o výměře 1.368 m2 v k. ú. Varnsdorf panu D. I. za cenu 622.440 Kč + 21% DPH splatnou do 15ti dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 622.440 Kč + 21% DPH do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.15 Návrh na prodej p. p. č. 7721/17 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 159/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 114/2020 a č. 115/2020/2 ze dne 24.09.2020.

a dále

Usnesení č. 159/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 7721/21 – trvalý travní porost o výměře 1.637 m2 v k. ú. Varnsdorf firmě Karel Krolop, IČ 15180280, za cenu 744.835 Kč + 21% DPH splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 744.835 Kč + 21% DPH do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 159/2020/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 7721/22 – trvalý travní porost o výměře 1.467 m2 v k. ú. Varnsdorf firmě Karel Krolop, IČ 15180280, za cenu 667.485 Kč + 21% DPH splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 667.485 Kč + 21% DPH do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.16 Návrh na prodej p. p. č. 3814/29 a p. p. č. 3814/30 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 160/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 3814/29 – trvalý travní porost o výměře 1.072 m2 a p. p. č. 3814/30 – trvalý travní porost o výměře 1.073 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům Š. a L. K. za kupní cenu 429.000 Kč splatnou do 15ti dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 429.000 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.


1.17 Návrh na prodej p. p. č. 2364/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 161/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 2364/3 – zahrada o výměře 479 m2 v k. ú. Varnsdorf paní Z. B. za kupní cenu 95.800 Kč splatnou do 15ti dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.18 Návrh na prodej p. p. č. 1531/34 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 162/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 1531/34 – zastavěná plocha o výměře 26 m2 v k. ú. Varnsdorf panu R. H. za kupní cenu 5.200 Kč splatnou do 15ti dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.19 Návrh na prodej p. p. č. 4306/194 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 163/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 4306/194 – trvalý travní porost o výměře 796 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu část označena jako p. p. č. 4306/197) panu R. M. za kupní cenu 79.600 Kč splatnou do 15ti dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 79.600 Kč do doby výstavby objektu s číslem evidenčním na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.20 Návrh na prodej p. p. č. 4306/194 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 164/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 4306/194 – trvalý travní porost o výměře 797 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu část označena jako p. p. č. 4306/198) panu V. S. za kupní cenu 79.700 Kč splatnou do 15ti dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 79.700 Kč do doby výstavby objektu s číslem evidenčním na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.21 Návrh na prodej p. p. č. 4306/44, p. p. č. 4306/195 a části p. p. č. 4306/53 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 165/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 4306/44 – zastavěnou plochu, zbořeniště o výměře 49 m2, p. p. č. 4306/195 – travní porost o výměře 912 m2 a část p. p. č. 4306/53 – ostatní plochu o výměře 34 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu část označena jako p. p. č. díl „a“) manželům M. a S. H. za kupní cenu 99.500 Kč splatnou do 15ti dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 99.500 Kč do doby výstavby objektu s číslem evidenčním na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.22 Návrh na prodej p. p. č. 411/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 166/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 121/2020/2 ze dne 24.09.2020.

a dále

Usnesení č. 166/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 411/1 – orná půda o výměře 533 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6075-59/2020 část označena jako p. p. č. 411/6) a to tak, že 1/3 paní B. B. a 2/3 panu M. B. za kupní cenu 106.600 Kč splatnou do 15ti dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.23 Návrh na prodej p. p. č. 3434, p. p. č. 3433/2 a p. p. č. 3435 v k. ú. Varnsdorf
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání) (výsledky hlasování)

 

1.24 Návrh na prodej p. p. č. 5840/1 a části p. p. č. 5841/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 167/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 5840/1 – trvalý travní porost o výměře 233 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu část označena jako p. p. č. 5840/1) manželům V. a E. K. za kupní cenu 46.400 Kč splatnou do 15ti dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.25 Návrh na prodej p. p. č. 5840/1 a části p. p. č. 5841/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 168/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 5840/1 – trvalý travní porost a část p. p. č. 5841/1 – ostatní plocha, o celkové výměře 95 m2 v k. ú. Varnsdorf panu R. K. za kupní cenu 19.000 Kč splatnou do 15ti dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.26 Návrh na prodej p. p. č. 5868/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 169/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 5868/2 – zahradu o výměře 1.423 m2 v k. ú. Varnsdorf panu M. Č. za kupní cenu 142.300 Kč splatnou do 15ti dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.27 Návrh na prodej části p. p. č. 7683/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 170/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít směnnou smlouvu části p. p. č. 7683/1 – zahrada o výměře 757 m2 (dle geometrického plánu č. 6214-247/2020 část označena jako p. p. č. 7683/1) v k. ú. Varnsdorf, která je ve vlastnictví města Varnsdorf za část p. p. č. 7682 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 31 m2 a část p. p. č. 7683/1 – zahrada o výměře 35 m2 (dle geometrického plánu č. 6214-247/2020 části označeny jako díl „b“ a „a+c“) v k. ú. Varnsdorf, které jsou ve vlastnictví pana J. Š. Z důvodu rozdílných výměr doplatí pan Š. částku 69.100 Kč splatnou do 15ti dnů od podpisu směnné smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí pan Š.

 

1.28 Návrh na prodej p. p. č. 3332 a p. p. č. 3333 v k. ú. Varnsdorf
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání) (výsledky hlasování)

 

1.29 Návrh na prodej p. p. č. 155 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 171/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 155 – trvalý travní porost o výměře 991 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku manželům P. a A. H. za kupní cenu 99.100 Kč splatnou do 15ti dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.30 Návrh na prodej části p. p. č. 52 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 172/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 52 – ostatní plocha o výměře 295 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku (dle geometrického plánu č. 659-172/2020 část označena jako 52/2) panu T. J. za kupní cenu 29.500 Kč splatnou do 15ti dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.31 Návrh na prodej části p. p. č. 580 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 173/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 580 – travní porost o výměře 1.469 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku (dle geometrického plánu č. 665-276/2020 část označena jako 580/2) manželům R. a I. L. za kupní cenu 146.900 Kč splatnou do 15ti dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.32 Návrh na nabytí p. p. č. 3119/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 174/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt p. p. č. 3119/2 – zahrada o výměře 14 m2 v k. ú. Varnsdorf od paní E. H. za cenu 2.800 Kč plus náklady na zhotovení geometrického plánu. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.

 

1.33 Návrh na prodej části p. p. č. 329/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 175/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést část p. p. č. 329/1 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.34 Návrh na prodej části p. p. č. 97 a části p. p. č. 142/35 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 176/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést část p. p. č. 97 a části p. p. č. 142/35 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.35 Návrh na prodej části p. p. č. 92/1 a p. p. č. 93/1 v k. ú. Varnsdorf
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny)

 

1.36 Návrh na prodej části p. p. č. 4605/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 177/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr převést část p. p. č. 4605/2 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.37 Návrh na prodej části p. p. č. 8168 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 178/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést část p. p. č. 8168 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.38 Návrh na prodej části p. p. č. 4376/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 179/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést část p. p. č. 4376/1 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.39 Návrh na prodej p. p. č. 6600 a p. p. č. 6602 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 180/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 6600 a p. p. č. 6602 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.40 Návrh na prodej části p. p. č. 2563/4 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 181/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr převést část p. p. č. 2563/4 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.41 Návrh na prodej p. p. č. 966/1, p. p. č. 966/3 a p. p. č. 966/4 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 182/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 966/1, p. p. č. 966/3 a p. p. č. 966/4 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.42 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě v důsledku realizace stavby: Kamerový bod Kaufland, propoj z ulice 5. května, Varnsdorf
Usnesení č. 183/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvu č. VI/1102/2020/DC o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení: „Kamerový bod Kaufland, propoj z ulice 5. května, Varnsdorf“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, jakož i strpět vstup a vjezd v souvislosti se zřízením provozováním, udržováním a prováděním úprav zařízení, a to dle geometrického plánu, který vymezí územní rozsah služebnosti a který bude nedílnou součástí vlastní smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 4.000 Kč. K úhradě bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu. Jednorázová úplata bude splatná nejpozději do 30ti dnů od doručení faktury budoucímu oprávněnému.

a dále

Usnesení č. 183/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy č. VI/1102/2020/DC o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení: „Kamerový bod Kaufland, propoj z ulice 5. května, Varnsdorf“, včetně jeho součástí.

 

1.43 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě v důsledku realizace stavby: Veřejné osvětlení ulice Bratislavská, Tajchmanova a Novoměstská ve Varnsdorfu
Usnesení č. 184/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení: „Veřejné osvětlení ulice Bratislavská, Tajchmanova a Novoměstská ve Varnsdorfu“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, jakož i strpět vstup a vjezd v souvislosti se zřízením provozováním, udržováním a prováděním úprav zařízení, a to dle geometrického plánu, který vymezí územní rozsah služebnosti a který bude nedílnou součástí vlastní smlouvy. Služebnost se zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 600 Kč, k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu. Jednorázová úplata bude splatná nejpozději do 30ti dnů od data vystavení daňového dokladu.

a dále

Usnesení č. 184/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení: „Veřejné osvětlení ulice Bratislavská, Tajchmanova a Novoměstská ve Varnsdorfu“, včetně jeho součástí.

 

1.44 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
Usnesení č. 185/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření uvedeným příspěvkovým organizacím města dle předloženého návrhu.

 

1.45 Uzavření darovací smlouvy – parkoviště Lidl
Usnesení č. 186/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem Darovací smlouvy mezi společností Lidl Holding s. r. o. a městem Varnsdorf. Touto smlouvou město Varnsdorf přijímá dar ve výši 3 mil. Kč na vybudování nových parkovacích míst v ul. Karolíny Světlé v k. ú. Varnsdorf.

 

2. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Různé

3.01 Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 187/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Koncepci podpory sportu ve městě Varnsdorf s účinností od 01.01.2021 dle pozměňovacího návrhu zastupitele PhDr. Musílka.

 

3.02 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2019
Usnesení č. 188/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2019.

 

3.03 Koncepce rozvoje základních škol a jejich vybavenosti
Usnesení č. 189/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit starostovi města předložení návrhu Koncepce rozvoje základních škol do roku 2027 v termínu do 27.05.2021.

 

3.04 Příprava a průběh realizace vybraných investičních akcí
Usnesení č. 190/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit místostarostovi města předložit jednou za tři měsíce informaci zastupitelstvu o Přípravě a průběhu realizace vybraných investičních akcí. Výběr akcí bude součástí schvalování rozpočtu města na příslušný rok.

 

 

4. Finanční záležitosti  

4.01 Rozpočtové provizorium na rok 2021
Usnesení č. 191/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 191/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Statut sociálního fondu na rok 2021 dle předloženého návrhu.

 

4.02 Členské příspěvky na rok 2021
Usnesení č. 192/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit členství v uvedených organizacích a výši členských příspěvků dle předloženého návrhu.

 

4.03 Žádost organizace Technické služby města Varnsdorf s.r.o. o prodloužení lhůty pro vrácení peněžních prostředků a jejich vyúčtování
Usnesení č. 193/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu vrácení a vyúčtování návratné finanční výpomoci poskytnuté společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. s lhůtou navrácení do 31.12.2022 a za podmínek dle předloženého návrhu. Změna smlouvy bude provedena vyhotovením písemného dodatku ke smlouvě.

a dále

Usnesení č. 193/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu vyúčtování účelové investiční dotace poskytnuté společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za podmínek dle předloženého návrhu. Změna smlouvy bude provedena vyhotovením písemného dodatku ke smlouvě.

 

4.04 Žádost o odklad splacení návratné finanční výpomoci smlouva č. 115/2019 organizaci S radostí, z. s.
Usnesení č. 194/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu lhůty splácení návratné finanční výpomoci sml. č. 115/2019 organizaci S radostí, z. s. IČ: 27011003, Plzeňská 1261, 407 47 Varnsdorf, za podmínek dle předloženého návrhu a za podmínky podepsání směnky dvěma členy spolku. Změna smlouvy bude provedena vyhotovením písemného dodatku ke smlouvě.

 

4.05 Žádost o změnu lhůty využití investiční dotace smlouva č. 114/2020
Usnesení č. 195/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu lhůty využití investiční dotace sml. č. 114/2020 a jejího vyúčtování, dle předloženého návrhu. Změna bude provedena vyhotovením písemného dodatku ke smlouvě.

 

4.06 Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2020
Usnesení č. 196/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2020 dle předloženého návrhu.

 

4.07 Žádost o bezúročnou návratnou finanční výpomoc pro DMO Lužické a Žitavské hory
Usnesení č. 197/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 100.000 Kč pro DMO Lužické a Žitavské hory, z. s. s lhůtou navrácení do 30.06.2021 a za podmínek dle předloženého návrhu.

 

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 198/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

THMGR. ROLAND SOLLOCH                                         JIŘÍ SUCHARDA
starosta města                                                         místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: PharmDr. Jindřich Šmíd