Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

25. 9. 2020 - Ing. Lukáš Vébr
Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 24. září 2020 od 15:00 hod. na Střelnici

Program jednání:  
1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 3319, části p. p. č. 3323 a části p. p. č. 3320 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 3339 a části p. p. č. 3344 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 3323 a části p. p. č. 3320 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 3340, části p. p. č. 3344 a části p. p. č. 3345 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 3323 a části p. p. č. 3320 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 3340 a části p. p. č. 3345 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na prodej p. p. č. 3361/1, části p. p. č. 3344 a části p. p. č. 3345 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na prodej p. p. č. 5342/10 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na prodej p. p. č. 5342/11 v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh na prodej p. p. č. 5342/12 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
1.13 Návrh na směnu části p. p. č. 1953/1 a části p. p. č. 1930 za část p. p. č. 1954/2 k. ú. Varnsdorf
1.14 Návrh na prodej části p. p. č. 7697/1 v k. ú. Varnsdorf
1.15 Návrh na prodej p. p. č. 7721/11 v k. ú. Varnsdorf
1.16 Návrh na prodej p. p. č. 7721/12 v k. ú. Varnsdorf
1.17 Návrh na prodej p. p. č. 7721/13 v k. ú. Varnsdorf
1.18 Návrh na prodej p. p. č. 7721/21 v k. ú. Varnsdorf
1.19 Návrh na prodej p. p. č. 7721/22 v k. ú. Varnsdorf
1.20 Návrh na prodej p. p. č. 7721/16 v k. ú. Varnsdorf
1.21 Návrh na prodej p. p. č. 5997 a p. p. č. 5998/3 v k. ú. Varnsdorf
1.22 Návrh na prodej části p. p. č. 1686/1 v k. ú. Varnsdorf
1.23 Návrh na prodej p. p. č. 6763/2 v k. ú. Varnsdorf
1.24 Návrh na prodej p. p. č. 4306/194 v k. ú. Varnsdorf
1.25 Návrh na prodej p. p. č. 4306/194 v k. ú. Varnsdorf
1.26 Návrh na prodej p. p. č. 411/1 v k. ú. Varnsdorf
1.27 Návrh na prodej části p. p. č. 2050 v k. ú. Varnsdorf
1.28 Návrh na prodej části p. p. č. 6889/1 a části p. p. č. 6887 v k. ú. Varnsdorf
1.29 Návrh na prodej části p. p. č. 6889/1, části p. p. č. 6884 a části p. p. č. 6887 v k. ú. Varnsdorf
1.30 Návrh na prodej části p. p. č. 6883, části p. p. č. 6884 v k. ú. Varnsdorf
1.31 Návrh na prodej p. p. č. 151 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.32 Návrh na prodej p. p. č. 158 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.33 Návrh na prodej p. p. č. 892/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.34 Návrh na bezúplatný převod p. p. č. 1582 v k. ú. Varnsdorf
1.35 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 2692/145 v k. ú. Varnsdorf
1.36 Návrh na prodej p. p. č. 3289/2 v k. ú. Varnsdorf
1.37 Návrh na prodej p. p. č. 5308, p. p. č. 5309 a p. p. č. 5311/2 v k. ú. Varnsdorf
1.38 Návrh na nabytí p. p. č. 1127 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.39 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě v důsledku realizace stavby: „Varnsdorf, Studánka, kabelizace veřejného osvětlení II. Etapa“
1.40 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v důsledku realizace stavby: „Oprava části náhonu a stavidla u jezu Mandavy, ul. Pod Strání“
1.41 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé 

3.01 Výroční zpráva společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za rok 2019
3.02 Zpráva o výsledku hospodaření Bytového družstva Varnsdorf
3.03 Výroční zpráva společnosti REGIA a. s. o činnosti za rok 2019
3.04 Finanční výbor a Výbor pro hospodaření s odpady
4. Finanční záležitosti  
4.01 Rozbory hospodaření města Varnsdorf k 30. 06. 2020
4.02 Přehled plnění příjmů a výdajů k 31. 08. 2020
4.03 Odpis pohledávek z hospodářské činnosti
4.04 Odpis daňových pohledávek
4.05 Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2020
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr
     

 

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 3319, části p. p. č. 3323 a části p. p. č. 3320 v k. ú. Varnsdorf
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny.)

 

1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 3339 a části p. p. č. 3344 v k. ú. Varnsdorf
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny.)

 

1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 3323 a části p. p. č. 3320 v k. ú. Varnsdorf
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny.)

 

1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 3340, části p. p. č. 3344 a části p. p. č. 3345 v k. ú. Varnsdorf
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny.)

 

1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 3323 a části p. p. č. 3320 v k. ú. Varnsdorf
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny.)

 

1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 3340 a části p. p. č. 3345 v k. ú. Varnsdorf
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny.)

 

1.07 Návrh na prodej p. p. č. 3361/1, části p. p. č. 3344 a části p. p. č. 3345 v k. ú. Varnsdorf
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny.)

 

1.08 Návrh na prodej p. p. č. 5342/10 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 104/2020/1  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 12/2020 ze dne 13.02.2020.

a dále

Usnesení č. 104/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 5342/10 - zahradu o výměře 1.207 m2 k. ú. Varnsdorf panu T. P. a sl. I. Š. a to tak, že každému jednu ideální polovinu za kupní cenu 362.100 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 362.100 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.09 Návrh na prodej p. p. č. 5342/11 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 105/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 5342/11 - zahradu o výměře 1.249 m2 k. ú. Varnsdorf panu L. G. za kupní cenu 374.700 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 374.700 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na těchto pozemcích. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.10 Návrh na prodej p. p. č. 5342/12 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 106/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 5342/12 - zahradu o výměře 1.305 m2 k. ú. Varnsdorf paní Mgr. A. S. za kupní cenu 391.500 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 391.500 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na těchto pozemcích. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 107/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 82/2020 ze dne 25.06.2020.

a dále

Usnesení č. 107/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3469/1 – trvalý travní porost o výměře 2.000 m2 (dle geometrického plánu č. 6123-170/2020 část označena jako p. p. č. 3469/15) v k. ú. Varnsdorf manželům D. a J. K. za kupní cenu 400.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 400.000 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 108/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3469/1 – trvalý travní porost o výměře 2.744 m2 (dle geometrického plánu č. 6123-170/2020 část označena jako p. p. č. 3469/11 a p. p. č. 3469/12) v k. ú. Varnsdorf panu M. M. za kupní cenu 548.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 548.800 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.13 Návrh na směnu části p. p. č. 1953/1 a části p. p. č. 1930 za část p. p. č. 1954/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 109/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít směnnou smlouvu části p. p. č. 1953/1 – ostatní plocha, komunikace o výměře 59 m2 a části p. p. č. 1930 – ostatní plocha, komunikace 1 m2 (dle geometrického plánu č. 6084-50/2020 části označeny jako p. p. č. 1953/18 a p. p. č. 1930/2) v k. ú. Varnsdorf, které jsou ve vlastnictví města Varnsdorf za část p. p. č. 1954/2 – zahrada o výměře 157 m2 (dle geometrického plánu č. 6084-50/2020 část označena jako p. p. č. 1954/28) v k. ú. Varnsdorf, která je ve vlastnictví pana L. Z. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí Město Varnsdorf.

 

1.14 Návrh na prodej části p. p. č. 7697/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 110/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 7697/1 – trvalý travní porost o výměře 1.774 m2 (dle geometrického plánu č. 5753-33/2018 část označena jako p. p. č. 7697/4) v k. ú. Varnsdorf panu M. P. za kupní cenu 354.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 354.800 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.15 Návrh na prodej p. p. č. 7721/11 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 111/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 7721/11 – trvalý travní porost o výměře 1.906 m2 v k. ú. Varnsdorf společnosti FILL ME UP s.r.o., IČ 05287286, zastoupená jednatelem společnosti panem Stanislavem Šustou za cenu 867.230 Kč + 21% DPH splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 867.230 Kč + 21% DPH do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.16 Návrh na prodej p. p. č. 7721/12 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 112/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 92/2019 ze dne 18.09.2019.

a dále

Usnesení č. 112/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 7721/12 – trvalý travní porost o výměře 1.575 m2 v k. ú. Varnsdorf společnosti FILL ME UP s.r.o., IČ 05287286, zastoupená jednatelem společnosti panem Stanislavem Šustou za cenu 716.625 Kč + 21% DPH splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 716.625 Kč + 21% DPH do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.17 Návrh na prodej p. p. č. 7721/13 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 113/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 7721/13 – trvalý travní porost o výměře 1.736 m2 v k. ú. Varnsdorf společnosti FILL ME UP s.r.o., IČ 05287286, zastoupená jednatelem společnosti panem Stanislavem Šustou za cenu 789.880 Kč + 21% DPH splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 789.880 Kč + 21% DPH do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.18 Návrh na prodej p. p. č. 7721/21 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 114/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 7721/21 – trvalý travní porost o výměře 1.637 m2 v k. ú. Varnsdorf panu K. K. za cenu 744.835 Kč + 21% DPH splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 744.835 Kč + 21% DPH do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.19 Návrh na prodej p. p. č. 7721/22 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 115/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 11/2020 ze dne 13.02.2020.

a dále

Usnesení č. 115/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 7721/22 – trvalý travní porost o výměře 1.467 m2 v k. ú. Varnsdorf panu K. K. za cenu 667.485 Kč + 21% DPH splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 667.485 Kč + 21% DPH do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.20 Návrh na prodej p. p. č. 7721/16 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 116/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 7721/16 – trvalý travní porost o výměře 1.527 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům Mgr. Bc. V. a H. Z. za cenu 694.785 Kč + 21% DPH splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 694.785 Kč + 21% DPH do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.21 Návrh na prodej p. p. č. 5997 a p. p. č. 5998/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 117/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 5997 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 818 m2 a 5998/3 – zahrada o výměře 92 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům L. a A. V. za kupní cenu 273.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 273.000 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.22 Návrh na prodej části p. p. č. 1686/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 118/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 1686/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 97 m2 (dle GP č. 5811-3/2018 část označena jako p. p. č. 1686/4) v k. ú. Varnsdorf manželům L. a L. L. za kupní cenu 19.400 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.23 Návrh na prodej p. p. č. 6763/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 119/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 6763/2 – zahrada o výměře 122 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům Ing. J. a V. J. za kupní cenu 24.400 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.24 Návrh na prodej p. p. č. 4306/194 v k. ú. Varnsdorf
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání.) (výsledky hlasování)

 

1.25 Návrh na prodej p. p. č. 4306/194 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 120/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 4306/194 – trvalý travní porost o výměře 796 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu část označena jako p. p. č. 4306/194) panu L. K. za kupní cenu 79.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.26 Návrh na prodej p. p. č. 411/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 121/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 411/1 – orná půda o výměře 569 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6075-59/2020 část označena jako p. p. č. 411/1) panu O. U. za kupní cenu 113.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 121/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 411/1 – orná půda o výměře 533 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6075-59/2020 část označena jako p. p. č. 411/6) a to tak, že 1/3 paní B. B. a 2/3 panu M. B. za kupní cenu 106.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.27 Návrh na prodej části p. p. č. 2050 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 122/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 2050 – ostatní plocha, komunikace o výměře 45 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6167-83/2020 část označena jako p. p. č. 2050/2) manželům Ing. D. a Ing. K. S. za kupní cenu 4.725 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.28 Návrh na prodej části p. p. č. 6889/1 a části p. p. č. 6887 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 123/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6889/1 – travní porost a část p. p. č. 6887 – ostatní plocha o celkové výměře 1.472 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu část označena jako p. p. č. 6889/1) paní J. H. za kupní cenu 147.200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.29 Návrh na prodej části p. p. č. 6889/1, části p. p. č. 6884 a části p. p. č. 6887 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 124/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6889/1 – travní porost, část p. p. č. 6884 – trvalý travní porost a část p. p. č. 6887 – ostatní plocha o celkové výměře 1.227 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu část označena jako p. p. č. 6887) manželům M. a V. M. za kupní cenu 122.700 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.30 Návrh na prodej části p. p. č. 6883, části p. p. č. 6884 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 125/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6883 – orná půda a část p. p. č. 6884 – trvalý travní porost o celkové výměře 2.229 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu část označena jako p. p. č. 6884) panu T. M. za kupní cenu 222.900 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.31 Návrh na prodej p. p. č. 151 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 126/2020/1  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 151 – orná půda o výměře 297 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku (dle geometrického plánu č. 661-85/2020 část označena jako 151/2) panu M. L. a sl. H. M. a to tak, že každému jednu polovinu za kupní cenu 59.400 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 59.400 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na těchto pozemcích. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

a dále

Usnesení č. 126/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 151 – orná půda o výměře 2.035 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku (dle geometrického plánu č. 661-85/2020 část označena jako 151/1) manželům Ing. V. a Mgr. et Mgr. J. J. za kupní cenu 407.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 407.000 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na těchto pozemcích. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.32 Návrh na prodej p. p. č. 158 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 127/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 158 – trvalý travní porost o výměře 1.168 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku manželům P. a A. H. za kupní cenu 116.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.33 Návrh na prodej p. p. č. 892/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 128/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 892/1 – travní porost o výměře 198 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku (dle geometrického plánu č. 663-197/2020 část označena jako 892/4) panu M. V. za kupní cenu 19.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.34 Návrh na bezúplatný převod p. p. č. 1582 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 129/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo bezúplatně převést p. p. č. 1582 – ostatní plocha, komunikace o výměře 375 m2 v k. ú. Varnsdorf Ústeckému kraji, IČ: 70892156, se sídlem Velká Hradební č. p. 3118, Ústí nad Labem.

 

1.35 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 2692/145 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 130/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě prodej části p. p. č. 2692/145 – ostatní plocha, zeleň o výměře cca 35 m2 v k. ú. Varnsdorf k umístění soustavy DTS, za následujících podmínek:

  • Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15ti dnů od dokončení stavby, po předložení zaměření skutečného zastavění pozemku.
  • Kupní cena bude stanovena na 200 Kč/m2 dle Zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.36 Návrh na prodej p. p. č. 3289/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 131/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 3289/2 – orná půda o výměře 334 m2 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.37 Návrh na prodej p. p. č. 5308, p. p. č. 5309 a p. p. č. 5311/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 132/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 5308 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 576 m2, p. p. č. 5309 – zahrada o výměře 186 m2 a p. p. č. 5311/2 – trvalý travní porost o výměře 1.752 m2 vše v k. ú. Varnsdorf.

 

1.38 Návrh na nabytí p. p. č. 1127 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 133/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nenabýt p. p. č. 1127 v k. ú. Studánka u Rumburku.

 

1.39 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě v důsledku realizace stavby: „Varnsdorf, Studánka, kabelizace veřejného osvětlení II. Etapa“
Usnesení č. 134/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvu č. VI/1079/2020/DC o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení: „Varnsdorf, Studánka, kabelizace veřejného osvětlení II. Etapa“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, jakož i strpět vstup a vjezd v souvislosti se zřízením provozováním, udržováním a prováděním úprav zařízení, a to dle geometrického plánu, který vymezí územní rozsah služebnosti a který bude nedílnou součástí vlastní smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 4.000 Kč. K úhradě bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu. Jednorázová úplata bude splatná nejpozději do 30ti dnů od doručení faktury budoucímu oprávněnému.

a dále

Usnesení č. 134/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy č. VI/1079/2020/DC o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení: „Varnsdorf, Studánka, kabelizace veřejného osvětlení II. Etapa“, včetně jeho součástí.

a dále

Usnesení č. 134/2020/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvu č. X/1079/2020/DC o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby: „Varnsdorf, Studánka, kabelizace veřejného osvětlení II. Etapa“. Město Varnsdorf je povinno zaplatit za zásah do tělesa komunikace a silničního pozemku v důsledku jím prováděných stavebních prací jako podíl na nákladech na zachování a opravy tělesa komunikace a silničního pozemku. Výše úhrady bude stanovena v souladu s ceníkem schváleným usnesením Rady Ústeckého kraje č. 32/27R/2017 ze dne 01.11.2017.

a dále

Usnesení č. 134/2020/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy č. X/1079/2020/DC o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby: „Varnsdorf, Studánka, kabelizace veřejného osvětlení II. Etapa“.

 

1.40 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v důsledku realizace stavby: „Oprava části náhonu a stavidla u jezu Mandavy, ul. Pod Strání“
Usnesení č. 135/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvu o zřízení služebnosti stavby na p. p. č. 8186/1 a 8186/11, spočívající v právu strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení „Oprava části náhonu a stavidla u jezu Mandavy, ul. Pod Strání“, a to v rozsahu dle geometrického plánu, který je nedílnou součástí vlastní smlouvy. Služebnost se zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 900 Kč. K této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu. Jednorázová úplata bude splatná nejpozději do 30ti dnů od data vystavení daňového dokladu.

a dále

Usnesení č. 135/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy o zřízení služebnosti stavby „Oprava části náhonu a stavidla u jezu Mandavy, ul. Pod Strání“, spočívající v právu strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení.

 

1.41 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
Usnesení č. 136/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření uvedeným příspěvkovým organizacím města dle předloženého návrhu.

 

2. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Různé

3.01 Výroční zpráva společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za rok 2019
Usnesení č. 137/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Výroční zprávu společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za rok 2019.

 

3.02 Zpráva o výsledku hospodaření Bytového družstva Varnsdorf
Usnesení č. 138/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření Bytového družstva Varnsdorf za rok 2019.

 

3.03 Výroční zpráva o činnosti společnosti REGIA a. s. za rok 2019
Usnesení č. 139/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Výroční zprávu o činnosti společnosti REGIA a. s. za rok 2019.

 

3.04 Finanční výbor a Výbor pro hospodaření s odpady
Usnesení č. 140/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo stanovit počet členů finančního výboru na pět.

a dále

Usnesení č. 140/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit pana Mariána Čapka do funkce člena finančního výboru.

a dále

Usnesení č. 140/2020/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit pana Josefa Hambálka do funkce člena finančního výboru.

a dále

Usnesení č. 140/2020/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit paní Ing. Bohdanu Křížovou do funkce člena finančního výboru.

a dále

Usnesení č. 140/2020/5 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit pana Mgr. Bc. Václava Zemlera do funkce člena finančního výboru.

a dále

Usnesení č. 140/2020/6 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit paní Lenku Lankovou do funkce předsedkyně finančního výboru.

a dále

Usnesení č. 140/2020/7 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit pana Ing. Václava Moravce do funkce předsedy výboru pro hospodaření s odpady.

a dále

Usnesení č. 140/2020/8 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit pana Ing. Miroslava Novotného do funkce člena výboru pro hospodaření s odpady.

a dále

Usnesení č. 140/2020/9 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit pana Ing. Stanislava Horáčka do funkce člena výboru pro hospodaření s odpady.

a dále

Usnesení č. 140/2020/10 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit pana Romana Roubíčka do funkce člena výboru pro hospodaření s odpady.

a dále

Usnesení č. 140/2020/11 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit pana Ing. Jaroslava Draského do funkce člena výboru pro hospodaření s odpady.

 

4. Finanční záležitosti  

4.01 Rozbory hospodaření města Varnsdorf k 30. 06. 2020
Usnesení č. 141/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí „Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2020“.

 

4.02 Přehled plnění příjmů a výdajů k 31. 08. 2020
Usnesení č. 142/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí „Přehled plnění příjmů a výdajů k 31.08.2020“.

 

4.03 Odpis pohledávek z hospodářské činnosti
Usnesení č. 143/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo odepsat pohledávky dle předloženého návrhu. 

 

4.04 Odpis daňových pohledávek
Usnesení č. 144/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí odepsání daňové pohledávky dle předloženého návrhu.

 

4.05 Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2020
Usnesení č. 145/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2020 dle předloženého návrhu.

 

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 146/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

 

THMGR. ROLAND SOLLOCH                                         JIŘÍ SUCHARDA
starosta města                                                         místostarosta města

 

 

Předseda návrhové komise: Mgr. Jan Šišulák