Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

22. 2. 2008 -

USNESENÍ


z XIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 21.2.2008 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________
Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
3.01 Zpráva o vyhodnocení činnosti MP Varnsdorf za rok 2007
3.02 Návrh na uzavření smlouvy k poskytování sociální služby – Terénní program Varnsdorf
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
5.01 Návrh na prodej p.p.č. 4509/6 4509/2 v k.ú. Varnsdorf
5.02 Návrh na prodej p.p.č. 2002/7 a 2002/1 v k.ú. Varnsdorf
5.03 Návrh na prodej p.p.č. 3646/15 a 3596/5 v k.ú. Varnsdorf
5.04 Návrh na prodej stavby na p.p.č. 5839/10 a 5839/11 v k.ú. Varnsdorf
5.05 Návrh na zrušení usnesení
5.06 Návrh na zrušení usnesení
5.07 Návrh na změnu usnesení
5.08 Návrh na zrušení usnesení
5.09 Návrh na pořízení změny ÚPNSÚ V na p.p.č. 5697 v k.ú. Varnsdorf
5.10 Návrh na nabytí pozemků do majetku města
5.11 Žádost o prodloužení termínu oprav na č.p. 1214 ve Varnsdorfu
5.12 Podmínky při prodeji č.p. 479 ve Varnsdorfu
5.13 Dohoda o partnerství Města Varnsdorf s Nadačním fondem Hrádek – Burgsberg
6. Finanční záležitosti
6.01 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2008 
6.02 Rozpočtový výhled města Varnsdorf na období 2009-2010
6.03 Žádost o spolufinancování projektu „Bez hranic“
6.04 Žádost o spolufinancování projektu „Ekologický koutek školy v přírodě
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé

3.01 Zpráva o vyhodnocení činnosti MP Varnsdorf za rok 2007
Usnesení č. 29/2008 #004#
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2007. 

3.02 Návrh na uzavření smlouvy k poskytování sociální služby – Terénní program Varnsdorf
Usnesení č. 30/2008 #005#
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu mezi Městem Varnsdorf a White Light I., o.s. zastoupenou ředitelkou Mgr. Radimeckou k poskytování sociální služby v provozu kontaktního a poradenského centra – Terénní program Varnsdorf ve výši 270.000,- Kč.

4. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej p.p.č. 4509/6 a 4509/2 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 31/2008 #006#
Zastupitelstvo města rozhodlo převést st.p.č. 4509/6 - zastavěnou plochu o výměře 144 m2 a p.p.č. 4509/2 - zahrada o výměře 847 m2v k.ú. Varnsdorf panu J. B. za cenu 89.360,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

5.02 Návrh na prodej p.p.č. 2002/7 a 2002/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 32/2008 #007#
Zastupitelstvo města rozhodlo převést st.p.č. 2002/7 - zastavěnou plochu o výměře 87 m2 a p.p.č. 2002/1 - zahrada o výměře 615 m2v k.ú. Varnsdorf manželům J. a V. M. za cenu 62.250,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

5.03 Návrh na prodej p.p.č. 3646/15 a 3596/5 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 33/2008 #008#
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 3646/15 - zahradu o výměře 603 m2 a p.p.č. 3596/5 - trvalý travní porost o výměře 81 m2 (dle geometrického plánu č. 3727-130/2006) v k.ú. Varnsdorf manželům M. a I. H. za cenu 54.720,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.04 Návrh na prodej stavby na p.p.č. 5839/10 a 5839/11 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 34/2008 #009#
Zastupitelstvo města rozhodlo převést stavbu na p.p.č. 5839/10 a p.p.č. 5839/11 – zastavěná plocha o výměře 7 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům L. a P. T. za cenu 1.050,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající.

5.05 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 35/2008 #010#
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 317/2007 ze dne 29.11.2007.

5.06 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 36/2008/1 #011#
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 113/2005/5 ze dne 29.6.2006.

Usnesení č. 36/2008/2 #012#
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 5688/1 - ostatní plocha o výměře stanovené geometrickým plánem, vypracovaným po dokončení stavby v k.ú. Varnsdorf s panem Ing. K. B. s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za následujících podmínek:
- kupní cena bude činit 150,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti,
- budoucí kupující nejpozději do 1 roku od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě požádá stavební úřad o vydání stavebního povolení,
- budoucí kupující nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě zahájí výstavbu řadové garáže,
- kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů od vydání kolaudace, nejpozději však do 3 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

5.07 Návrh na změnu usnesení
Usnesení č. 37/2008 #013#
Zastupitelstvo města rozhodlo opravit usnesení č. 9/2008/3 ze dne 24.1.2008 a to tak, že jako kupující budou uvedeni manželé V. a A. H..

5.08 Návrh na zrušení usnesení
(Zastupitelé rozhodli o stažení tohoto bodu z programu jednání)

5.09 Návrh na pořízení změny ÚPNSÚ V na p.p.č. 5697 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 38/2008 #014#
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 5697 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2.493 m2 v k.ú. Varnsdorf ze současného funkčního využití – „obytná zástavba středopodlažní“ na navrhované funkční využití – „občanská vybavenost“ s výjimkou provozu heren, barů, diskoték, hostinské a ubytovací činnosti.
Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

5.10 Návrh na nabytí pozemků do majetku města
Usnesení č. 39/2008 #015#
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví města z majetku státu tyto pozemky:
p.č. 790/1 – trvalý travní porost o výměře 13.444 m2 v k.ú. Studánka u Rumburku,
p.č. 1118 – trvalý travní porost o výměře 906 m2 v k.ú. Studánka u Rumburku,
Komunikace bezúplatně nabývané od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových:
p.č. 2450 – ostatní plocha o výměře 1.436 m2 v k.ú. Varnsdorf,
p.č. 2515/1 – ostatní plocha o výměře 10.203 m2 v k.ú. Varnsdorf,
p.č. 2920/3 – ostatní plocha o výměře 23 m2 v k.ú. Varnsdorf,
p.č. 2920/5 – ostatní plocha o výměře 180 m2 v k.ú. Varnsdorf,
p.č. 6161/2 – ostatní plocha o výměře 12 m2 v k.ú. Varnsdorf.

5.11 Žádost o prodloužení termínu oprav na č.p. 1214 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 40/2008 #016#
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu dokončení opravy střechy a fasády na domě č.p. 1214 ve Varnsdorfu do 30.4.2009 za podmínky sepsání nové směnky.

5.12 Podmínky při prodeji č.p. 479 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 41/2008 #017#
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu dokončení stanovených oprav na domě č.p. 479, Varnsdorf do 30.6.2009 za podmínky sepsání nové směnky.

5.13 Dohoda o partnerství Města Varnsdorf s Nadačním fondem Hrádek – Burgsberg
Usnesení č. 42/2008 #018#
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít Dohodu o partnerství Města Varnsdorf s Nadačním fondem Hrádek – Burgsberg Varnsdorf dle předloženého návrhu.

6. Finanční záležitosti

6.01 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2008 
Usnesení č. 43/2008/1 #019#
Zastupitelstvo města rozhodlo změnit návrh rozpočtu následovně: Z Kapitálových výdajů - kapitola 22 Doprava akce Projektová dokumentace na prostranství Věžička převést 200.000,- Kč do běžných výdajů do kapitoly Příspěvky pro VOŠ a SPŠ Varnsdorf na akci SOČ 2008. 

Usnesení č. 43/2008/2 #020#
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet města Varnsdorf na rok 2008 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 43/2008/3 #021#
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2008 a ujednání k provádění rozpočtových opatření dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 43/2008/4 #022#
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit vedoucí ekonomického odboru zajistit v termínu do 29.2.2008 rozpis rozpočtu města Varnsdorf na rok 2008 dle § 14 zák.č. 250/2000 Sb.

Usnesení č. 43/2008/5 #023#
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2008 – správa bytového, nebytového fondu, správa Centrum (správce Regia, a.s.) dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 43/2008/6 #024#
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2008 pult centrální ochrany (správce Městská policie) dle předloženého návrhu.

6.02 Rozpočtový výhled města Varnsdorf na období 2009-2010
Usnesení č. 44/2008 #025#
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtový výhled města Varnsdorf na období 2009-2010 dle předloženého návrhu.

6.03 Žádost o spolufinancování projektu „Bez hranic“
Usnesení č. 45/2008 #026#
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit zajištění spolufinacování projektu „Bez hranic“ nad rámec dotace z vlastních zdrojů ve výši 25%.

6.04 Žádost o spolufinancování projektu „Ekologický koutek školy v přírodě
Usnesení č. 46/2008 #027#
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit zajištění spolufinancování projektu „Ekologický koutek školy v přírodě“ nad rámec dotace z vlastních zdrojů ve výši 20%.

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 47/2008 #028#
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

ING. JOSEF POLÁČEK             FRANTIŠEK DLASK
Starosta města                    Místostarosta města

Předseda návrhové komise: