Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

26. 6. 2020 - Ing. Lukáš Vébr
Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 25. června 2020 od 15:00 hod. na Střelnici

 

Program jednání:  

 

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej p. p. č. 210 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě části p. p. č. 2268/3 a části p. p. č. 1158 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na změnu usnesení
1.09 Návrh na prodej p. p. č. 5850/1 v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh na prodej části p. p. č. 3464/1 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej p. p. č. 5997 a p. p. č. 5998/3 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Prominutí sankce „Stavební úpravy sociálního zařízení v I.N.P. v MŠ Křižíkova 2757“ 
1.13 Rozhodnutí o veřejné zakázce „Stavební úpravy provozního objektu v areálu Technických služeb ve Varnsdorfu“
1.14 Rozhodnutí o veřejné zakázce „Rekonstrukce Hrádku – hlavní budova“
1.15 Rozhodnutí o zajištění financování veřejné zakázky „Mateřská škola Západní“
2. Zprávy výborů ZM
2.01 Zřízení Výboru pro hospodaření s odpady
3. Různé 
3.01 Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, o regulaci hlučných činností
3.02 Návratná finanční výpomoc pro ZŠ a MŠ Bratislavská
3.03 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2019
3.04 Prezentace architektonických studií „Stavební úpravy ZŠ Východní“
3.05 Souhlas se zapojením města Varnsdorf do projektu „Svět, kde si sousedé pomáhají“
3.06 Zřizovací listina příspěvkové organizace Městské divadlo Varnsdorf
3.07 Spolufinancování veřejně prospěšných prací
3.08 IZŠ Karlova Varnsdorf, p. o. – dotace z IROP - Rekonstrukce učebny
3.09 Souhlas se zapojením Městského divadla Varnsdorf, p. o. do programu Rozvoje venkova
3.10 Přijetí daru od Hasičského záchranného sboru ÚK
3.11 Projednání dopisu od předsedy TJ Slovan Varnsdorf z. s.
4. Finanční záležitosti  
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr     

 

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 78/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3469/1 – trvalý travní porost o výměře 3.000 m2 (dle geometrického plánu č. 6123-170/2020 část označena jako p. p. č. 3469/7) v k. ú. Varnsdorf panu V. K. za kupní cenu 600.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 600.000 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 79/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3469/1 – trvalý travní porost o výměře 1.250 m2 (dle geometrického plánu č. 6123-170/2020 část označena jako p. p. č. 3469/8) v k. ú. Varnsdorf manželům J. a Bc. O. B. za kupní cenu 250.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 250.000 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 80/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3469/1 – trvalý travní porost o výměře 1.250 m2 (dle geometrického plánu č. 6123-170/2020 část označena jako p. p. č. 3469/9) v k. ú. Varnsdorf panu M. Š. za kupní cenu 250.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 250.000 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 81/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3469/1 – trvalý travní porost o výměře 2.000 m2 (dle geometrického plánu č. 6123-170/2020 část označena jako p. p. č. 3469/10) v k. ú. Varnsdorf manželům V. a Mgr. P. N. za kupní cenu 400.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 400.000 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 82/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3469/1 – trvalý travní porost o výměře 2.000 m2 (dle geometrického plánu č. 6123-170/2020 část označena jako p. p. č. 3469/15) v k. ú. Varnsdorf panu J. B. a sl. M. H. a to tak, že každému jednu polovinu za kupní cenu 400.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 400.000 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.06 Návrh na prodej p. p. č. 210 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 83/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 210 – zahrada o výměře 206 m2 v k. ú. Varnsdorf panu M. S. za kupní cenu 42.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.07 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě části p. p. č. 2268/3 a části p. p. č. 1158 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 84/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě prodej části p. p. č. 2268/3 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 23 m2 v k. ú. Varnsdorf k umístění soustavy DTS v rámci stavby DC_ Varnsdorf, unifikace DC_2024, za následujících podmínek:
Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15ti dnů od dokončení stavby, po předložení zaměření skutečného zastavění pozemku.
Kupní cena bude stanovena na 200 Kč/m2 dle Zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 84/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě prodej části p. p. č. 1158 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 40 m2 v k. ú. Varnsdorf k umístění soustavy DTS v rámci stavby DC_ Varnsdorf, unifikace DC_1985, za následujících podmínek:
Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15ti dnů od dokončení stavby, po předložení zaměření skutečného zastavění pozemku.
Kupní cena bude stanovena na 200 Kč/m2 dle Zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.08 Návrh na změnu usnesení
Usnesení č. 85/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 16/2020 ze dne 13.02.2020.

a dále

Usnesení č. 85/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 7721/17 – trvalý travní porost o výměře 131 m2 a část p. p. č. 7706 – ostatní plocha, komunikace o výměře 30 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6050-335/2019 části označeny jako 7721/25) manželům Mgr. M. a K. H. za kupní cenu 42.450 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.09 Návrh na prodej p. p. č. 5850/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 86/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 5850/1 – trvalý travní porost, o výměře 3.397 m2  v k. ú. Varnsdorf.

 

1.10 Návrh na prodej části p. p. č. 3464/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 87/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést část p. p. č. 3464/1 – trvalý travní porost, o výměře cca 1.000 m2  v k. ú. Varnsdorf.

 

1.11 Návrh na prodej p. p. č. 5997 a p. p. č. 5998/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 88/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr převést p. p. č. 5997 a p. p. č. 5998/3 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.12 Prominutí sankce „Stavební úpravy sociálního zařízení v I. NP v MŠ Křižíkova 2757“ 
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání.) (výsledky hlasování)

 

1.13 Rozhodnutí o veřejné zakázce „Stavební úpravy provozního objektu v areálu Technických služeb ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 89/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo o vybraném dodavateli veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění s názvem „Stavební úpravy provozního objektu v areálu Technických služeb ve Varnsdorfu“ společnosti KN-STAV s. r. o., Hrnčířská 766/87, 470 01 Česká Lípa, IČ 49101374.

a dále

Usnesení č. 89/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem společností KN-STAV s. r. o., Hrnčířská 766/87, 470 01 Česká Lípa, IČ 49101374 na akci s názvem „Stavební úpravy provozního objektu v areálu Technických služeb ve Varnsdorfu“ za cenu 5.936.780,00 Kč bez DPH a zároveň rozhodlo zajistit financování v letech 2020-2021.

 

1.14 Rozhodnutí o veřejné zakázce „Rekonstrukce Hrádku – hlavní budova“
Usnesení č. 90/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo o vybraném dodavateli veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění s názvem „Rekonstrukce Hrádku – hlavní budova“ společnosti STAMO, spol. s r. o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I, IČ 43222323.

a dále

Usnesení č. 90/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem společností STAMO, spol. s r. o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I, IČ 43222323 na akci s názvem „Rekonstrukce Hrádku – hlavní budova“ za cenu 20.882.414,20 Kč bez DPH a zároveň rozhodlo zajistit financování v letech 2020-2021.

 

1.15 Rozhodnutí o zajištění financování veřejné zakázky „Mateřská škola Západní“
Usnesení č. 91/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zajistit předfinancování akce s názvem Mateřská škola, Západní ul. Varnsdorf ve výši 85.000.000,00 Kč vč. DPH předpokládaných nákladů stavby v letech 2020 -2021.

a dále

Usnesení č. 91/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit Radu města rozhodnutím o vybraném dodavateli podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění s názvem „Mateřská škola, Západní ul. Varnsdorf“, a zároveň pověřením starosty města uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na akci s názvem „Mateřská škola, Západní ul. Varnsdorf“.

 

2. Zprávy výborů ZM

2.01 Zřízení Výboru pro hospodaření s odpady
Usnesení č. 92/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zřídit ve smyslu § 117 odst. 1 zákona o obcích Výbor pro hospodaření s odpady.

a dále

Usnesení č. 92/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo stanovit počet členů na pět.

a dále

Usnesení č. 92/2020/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit předsedu a členy Výboru pro hospodaření s odpady na příštím zasedání ZM.

 

3. Různé

3.01 Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, o regulaci hlučných činností
Usnesení č. 93/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o regulaci hlučných činností a o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší.

 

3.02 Návratná finanční výpomoc pro ZŠ a MŠ Bratislavská
Usnesení č. 94/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace, IČ 70698198, ve výši 1.989.000 Kč s návratností do 31.03.2021.

 

3.03 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2019
Usnesení č. 95/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2019.

 

3.04 Prezentace architektonických studií „Stavební úpravy ZŠ Východní“
Usnesení č. 96/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí prezentace architektonických studií na stavební úpravy ZŠ Východní.

Usnesení č. 96/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo podpořit záměr Ústeckého kraje vybudovat ve Varnsdorfu středoškolský kampus.

 

3.05 Souhlas se zapojením města Varnsdorf do projektu „Svět, kde si sousedé pomáhají“
Usnesení č. 97/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit podání žádosti o podporu z programu Interreg VA, Program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko-Česká republika 2014 – 2020 na projekt „Svět, kde si sousedé pomáhají“.

a dále

Usnesení č. 97/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit v případě schválení žádosti s předfinancováním a finanční spoluúčastí ve výši 10% z celkových výdajů.

 

3.06 Zřizovací listina příspěvkové organizace Městské divadlo Varnsdorf
Usnesení č. 98/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit zřizovací listinu příspěvkové organizaci Městské divadlo Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

3.07 Spolufinancování veřejně prospěšných prací
Usnesení č. 99/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo spolufinancovat vytvořená pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací na základě dohody s Úřadem práce České republiky do výše minimální mzdy v roce 2020.

 

3.08 IZŠ Karlova Varnsdorf, p. o. – dotace z IROP - Rekonstrukce učebny
Usnesení č. 100/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s podáním žádosti Interaktivní základní školy Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace, IČ: 70 698 147 do Integrovaného regionálního operačního programu „Výzva č. 8 – MAS Český sever z. s. – IROP – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělání – Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever“.

a dále

Usnesení č. 100/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zajistit předfinancování nákladů v plné výši do obdržení dotace na projekt Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace, IČ: 70 698 147 s názvem Rekonstrukce jazykovo – počítačové učebny včetně zajištění bezbariérovosti ve výši 2.199.974 Kč včetně DPH.

a dále

Usnesení č. 100/2020/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s poskytnutím spolufinancování min. 5% dle reálné výše projektu Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace, IČ: 70 698 147.

 

3.09 Souhlas se zapojením Městského divadla Varnsdorf, p. o. do programu Rozvoje venkova
Usnesení č. 101/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Městskému divadlu Varnsdorf, p. o. podání žádosti o podporu z programu Rozvoje venkova (Fiche 421: Podpora aktivit občanské společnosti - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech) na projekt „Vybavení Městského divadla Varnsdorf“.

a dále

Usnesení č. 101/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit v případě schválení žádosti s předfinancováním a finanční spoluúčastí ve výši 20 % z celkových výdajů.

 

3.10 Přijetí daru od Hasičského záchranného sboru ÚK
Usnesení č. 102/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo přijmout dar – 4 ks ručních digitálních terminálů Matra, typ. Easy plus do majetku města k využití u jednotky SDH Varnsdorf.

 

3.11 Projednání dopisu od předsedy TJ Slovan Varnsdorf z. s. 
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny.) (výsledky hlasování) a (výsledky hlasování)

 

4. Finanční záležitosti  
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM 
Usnesení č. 103/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

THMGR. ROLAND SOLLOCH                                         JIŘÍ SUCHARDA
starosta města                                                         místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: Mgr. Jan Šišulák