Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

29. 5. 2020 - Ing. Lukáš Vébr
Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 28.05.2020 od 15:00 hodin na Střelnici

Program jednání:

 

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 5342/1 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej p. p. č. 7721/14 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 7697/1 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 7697/1 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 7697/1 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 7697/1 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na prodej části p. p. č. 7697/1 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na prodej p. p. č. 3509/5 a p. p. č. 3508 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na prodej části p. p. č. 3201 a p. p. č. 3195/2 v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh na prodej p. p. č. 1615/1 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 794 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 5280 v k. ú. Varnsdorf
1.13 Návrh na prodej p. p. č. 6893 v k. ú. Varnsdorf
1.14 Návrh na prodej p. p. č. 4822 v k. ú. Varnsdorf
1.15 Návrh na prodej p. p. č. 918/1 v k. ú. Varnsdorf
1.16 Návrh na prodej p. p. č. 1519/133 a p. p. č. 1519/148 v k. ú. Varnsdorf
1.17 Návrh na prodej p. p. č. 1531/33 se stavbou garáže v k. ú. Varnsdorf
1.18 Návrh na prodej části p. p. č. 723 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.19 Návrh na směnu části p. p. č. 901 a části p. p. č. 902/1 za část p. p. č. 892/2 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.20 Návrh na bezúplatné nabytí p. p. č. 512/10 v k. ú. Varnsdorf
1.21 Návrh na nabytí podílů p. p. č. 3814/27 v k. ú. Varnsdorf
1.22 Návrh na nabytí p. p. č. 504/20, p. p. č. 511/14 a p. p. č. 511/15 v k. ú. Varnsdorf
1.23 Návrh na nabytí p. p. č. 3082/4 v k. ú. Varnsdorf
1.24 Návrh na prodej p. p. č. 966/3 v k. ú. Varnsdorf
1.25 Návrh na prodej části p. p. č. 6204/19 v k. ú. Varnsdorf
1.26 Návrh na prodej části p. p. č. 5990/4 a p. p. č. 5983/1 v k. ú. Varnsdorf
1.27 Návrh na uplatnění předkupního práva
1.28 Návrh na zrušení usnesení
1.29 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě a návrh na uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby: „Varnsdorf, Studánka, kabelizace veřejného osvětlení I. Etapa“
1.30 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
1.31 Dodatek č. 4 smlouvy o dílo „Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distribuce jídel pro nemocnici Varnsdorf“
1.32 Rozhodnutí o veřejné zakázce s názvem Sběrný dvůr města Varnsdorf
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé 

3.01 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2019
3.02 Radarové měření ve Varnsdorfu a na Studánce
3.03 Souhlas s podáním dotačního titulu Město Varnsdorf – DA na rok 2021
3.04 Vybudování a vybavení multifunkční učebny pro výuku odborných předmětů pro 28 žáků na Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace
3.05 Projekt Asistenti prevence kriminality a Domovník - preventista
3.06 Obecně závazné vyhlášky o pohybu psů na veřejných prostranstvích a o evidenci trvale označených psů
3.07 Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci REGIA a. s. z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2020
4. Finanční záležitosti  
4.01 Nabídka odkupu akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.
4.02 Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2019
4.03 Přehled plnění příjmů a výdajů k 30.04.2020
4.04 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2020
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr
     

 

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 5342/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 31/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 5342/1 - zahradu o výměře 1.689 m2 (dle GP č. 3473/243/2004 část označena jako p. p. č. 5342/9) vše k. ú. Varnsdorf manželům J. a V. N. za kupní cenu 506.700 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 506.700 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na těchto pozemcích. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.02 Návrh na prodej p. p. č. 7721/14 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 32/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 7721/14 – trvalý travní porost o výměře 2.416 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům F. a K. H. za cenu 1.099.280 Kč + 21% DPH, splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 1.099.280 Kč + 21% DPH do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 7697/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 33/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 7697/1 – trvalý travní porost o výměře 1.738 m2 (dle geometrického plánu č. 5753-33/2018 část označena jako p. p. č. 7697/6) v k. ú. Varnsdorf panu J. J. a paní J. J. a to tak, že každému jednu polovinu za kupní cenu 347.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 347.600 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 7697/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 34/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 7697/1 – trvalý travní porost o výměře 1.673 m2 (dle geometrického plánu č. 5753-33/2018 část označena jako p. p. č. 7697/8) v k. ú. Varnsdorf panu V. J. za kupní cenu 334.600 Kč, splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 334.600 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 7697/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 35/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 7697/1 – trvalý travní porost o výměře 1.471 m2 (dle geometrického plánu č. 5753-33/2018 část označena jako p. p. č. 7697/9) v k. ú. Varnsdorf panu P. R. za kupní cenu 294.200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 294.200 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 7697/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 36/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 7697/1 – trvalý travní porost o výměře 1.668 m2 (dle geometrického plánu č. 5753-33/2018 část označena jako p. p. č. 7697/10) v k. ú. Varnsdorf panu J. B. za kupní cenu 333.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 333.600 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.07 Návrh na prodej části p. p. č. 7697/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 37/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 7697/1 – trvalý travní porost o výměře 1.433 m2 (dle geometrického plánu č. 5753-33/2018 část označena jako p. p. č. 7697/16) v k. ú. Varnsdorf paní E. P. za kupní cenu 286.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 286.600 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.08 Návrh na prodej p. p. č. 3509/5 a p. p. č. 3508 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 38/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 3509/5 – ornou půdu o výměře 1.929 m2 a p. p. č. 3508 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 263 m2 vše v k. ú. Varnsdorf manželům J. a I. H. za kupní cenu 438.400 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 438.400 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na těchto pozemcích. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.09 Návrh na prodej části p. p. č. 3201 a p. p. č. 3195/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 39/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 3201 - zahradu o výměře 1.248 m2 a p. p. č. 3195/2 – trvalý travní porost o výměře 1.117 m2 vše k. ú. Varnsdorf manželům V. a J. K. za kupní cenu 473.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 473.000 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na těchto pozemcích. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.10 Návrh na prodej p. p. č. 1615/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 40/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 1615/1 – trvalý travní porost o výměře 1.197 m2 v k. ú. Varnsdorf paní L. L. za kupní cenu 239.400 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 239.400 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 794 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 41/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 794 – zahrada o výměře 419 m2 (dle geometrického plánu č. 6110-101/2020 část označena jako 794/1) v k. ú. Varnsdorf paní T. D. za kupní cenu 83.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 83.800 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 5280 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 42/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 5280 – zahrada o výměře 639 m2 (dle geometrického plánu 5841-118/2018) v k. ú. Varnsdorf manželům J. a M. K. za kupní cenu 127.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 127.800 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.13 Návrh na prodej p. p. č. 6893 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 43/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 6893 – trvalý travní porost o výměře 468 m2 v k. ú. Varnsdorf panu L. B. za kupní cenu 46.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.14 Návrh na prodej p. p. č. 4822 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 44/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 4822 – zahrada o výměře 613 m2 v k. ú. Varnsdorf panu I. Š. za kupní cenu 122.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.15 Návrh na prodej p. p. č. 918/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 45/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 918/1 – zahrada o výměře 1.286 m2 v k. ú. Varnsdorf paní L. Š. za kupní cenu 257.200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.16 Návrh na prodej p. p. č. 1519/133 a p. p. č. 1519/148 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 46/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 72/2019/2 ze dne 20. 06. 2019.

a dále

Usnesení č. 46/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 1519/133 – zastavěná plocha o výměře 79 m2 a p. p. č. 1519/148 – zahrada o výměře 517 m2 v k. ú. Varnsdorf společnosti TRADE REALITY s.r.o., IČ: 01662511, zastoupené jednatelkou společnosti paní Ivetou Pilařovou, za kupní cenu 119.200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.17 Návrh na prodej p. p. č. 1531/33 se stavbou garáže v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 47/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 1531/33 - zastavěná plocha o výměře 24 m2 v k. ú. Varnsdorf se stavbou garáže paní Z. S. za kupní cenu 4.801 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.18 Návrh na prodej části p. p. č. 723 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 48/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 723 – zahrada o výměře 467 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku (dle GP část označena jako 723/1) manželům J. a J. B. za kupní cenu 93.400 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.19 Návrh na směnu části p. p. č. 901 a části p. p. č. 902/1 za část p. p. č. 892/2 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 49/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít směnnou smlouvu mezi vlastníkem části p. p. č. 901 o výměře 24 m2 a části p. p. č. 902/1 o výměře 98 m2 (dle GP č. 641-13/2020 části označeny jako díly „b“ a „c“) panem M. B. a vlastníkem části p. p. č. 892/2 o výměře 638 m2 (dle GP č. 641-13/2020 část označena jako 892/2) Městem Varnsdorf, vše v k. ú. Studánka u Rumburku s tím, že pan B. uhradí částku 103.200 Kč jako doplatek rozdílných výměr pozemků, splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.20 Návrh na bezúplatné nabytí p. p. č. 512/10 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 50/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo bezúplatně nabýt do vlastnictví p. p. č. 512/10 v k. ú. Varnsdorf od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí Město Varnsdorf.

 

1.21 Návrh na nabytí podílů p. p. č. 3814/27 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 51/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví podíly p. p. č. 3814/27 v k. ú. Varnsdorf za cenu 200 Kč/m2. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí Město Varnsdorf.

 

1.22 Návrh na nabytí p. p. č. 504/20, p. p. č. 511/14 a p. p. č. 511/15 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 52/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví p. p. č. 504/20 – ostatní plocha, komunikace o výměře 45 m2, p. p. č. 511/14 – ostatní plocha, komunikace o výměře 33 m2 a p. p. č. 511/15 – ostatní plocha, komunikace o výměře 23 m2 v k. ú. Varnsdorf od společnosti Kaufland Česká republika v. o. s., IČ 25110161, zastoupené na základě plné moci panem Janem Grünerem a paní Lucií Musilovou, za cenu 500 Kč bez DPH, splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí Město Varnsdorf.

 

1.23 Návrh na nabytí p. p. č. 3082/4 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 53/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví p. p. č. 3082/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 30 m2 v k. ú. Varnsdorf od společnosti MANDAVA TRADE s.r.o., IČ 01502468, zastoupené jednatelkou společnosti paní Blankou Löffler, za cenu 500 Kč bez DPH splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí Město Varnsdorf.

 

1.24 Návrh na prodej p. p. č. 966/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 54/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 966/3 – trvalý travní porost o výměře 296 m2 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.25 Návrh na prodej části p. p. č. 6204/19 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 55/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést část p. p. č. 6204/19 – ostatní plocha, zeleň o výměře cca 110 m2 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.26 Návrh na prodej části p. p. č. 5990/4 a p. p. č. 5983/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 56/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 5990/4 – zahrada o výměře 979 m2 a p. p. č. 5983/1 – orná půda o výměře 176 m2 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.27 Návrh na uplatnění předkupního práva
Usnesení č. 57/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví p. p. č. 3814/29 – trvalý travní porost o výměře 1.075 m2 a p. p. č. 3814/30 – trvalý travní porost o výměře 1.073 m2 v k. ú. Varnsdorf od pana M. H. za cenu 429.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.28 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 58/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 77/2016 ze dne 22. 09. 2016.

a dále

Usnesení č. 58/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 93/2019 ze dne 18. 09. 2019.

 

1.29 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě a návrh na uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby „Varnsdorf, Studánka, kabelizace veřejného osvětlení I. Etapa“
Usnesení č. 59/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvu č. VI/1035/2020/DC o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení „Varnsdorf, Studánka, kabelizace veřejného osvětlení I. Etapa“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, jakož i strpět vstup a vjezd v souvislosti se zřízením provozováním, udržováním a prováděním úprav zařízení, a to dle geometrického plánu, který vymezí územní rozsah služebnosti a který bude nedílnou součástí vlastní smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 4.000 Kč. K úhradě bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu. Jednorázová úplata bude splatná nejpozději do 30 dnů od doručení faktury budoucímu oprávněnému.

a dále

Usnesení č. 59/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy č. VI/1035/2020/DC o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení „Varnsdorf, Studánka, kabelizace veřejného osvětlení I. Etapa“, včetně jeho součástí.

a dále

Usnesení č. 59/2020/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvu č. X/1035/2020/DC o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby „Varnsdorf, Studánka, kabelizace veřejného osvětlení I. Etapa“. Město Varnsdorf je povinno zaplatit za zásah do tělesa komunikace a silničního pozemku v důsledku jím prováděných stavebních prací jako podíl na nákladech na zachování a opravy tělesa komunikace a silničního pozemku. Výše úhrady bude stanovena v souladu s ceníkem schváleným usnesením Rady Ústeckého kraje č. 32/27R/2017 ze dne 01. 11. 2017.

a dále

Usnesení č. 59/2020/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy č. X/1035/2020/DC o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby „Varnsdorf, Studánka, kabelizace veřejného osvětlení I. Etapa“.

 

1.30 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
Usnesení č. 60/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření uvedeným příspěvkovým organizacím města dle předloženého návrhu.

 

1.31 Dodatek č. 4 smlouvy o dílo „Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distribuce jídel pro nemocnici Varnsdorf“
Usnesení č. 61/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podepsáním dodatku č. 4 ke  smlouvě o dílo č. 070/2018, uzavřené dne 30.05.2018 mezi městem Varnsdorf a společností Termi s.r.o. IČ: 25032640 na akci „Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distribuce jídel pro nemocnici Varnsdorf“, kterým se zvyšuje celková cena díla o 540.786,63 Kč bez DPH a kterým se prodlužuje termín dokončení a předání díla do 19.06.2020.

 

1.32 Rozhodnutí o veřejné zakázce s názvem Sběrný dvůr města Varnsdorf
Usnesení č. 62/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo o vybraném dodavateli podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle dokumentu Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění s názvem Sběrný dvůr města Varnsdorf“ společnosti STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČ 60838744.

a dále

Usnesení č. 62/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem společností STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČ 60838744 na akci s názvem „Sběrný dvůr města Varnsdorf“ za cenu 33.823.708,93 Kč bez DPH a zároveň rozhodlo zajistit financování v letech 2020-2021.

 

2. Zprávy výborů ZM 
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Různé

3.01 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2019
Usnesení č. 63/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2019.

 

3.02 Radarové měření ve Varnsdorfu a na Studánce
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen.) (výsledky hlasování)

 

3.03 Souhlas s podáním dotačního titulu Město Varnsdorf – DA na rok 2021
Usnesení č. 65/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s podáním žádosti na pořízení vozidla DA s nákladním přívěsem dle navržené specifikace v rámci dotace MV ČR a rozhodlo zajistit částku ve výši spoluúčasti 700.000 Kč do rozpočtu kapitoly Požární ochrana na rok 2021.

 

3.04 Vybudování a vybavení multifunkční učebny pro výuku odborných předmětů pro 28 žáků na Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace
Usnesení č. 66/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s podáním žádosti Základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, IČ 70698180 do 8. výzvy „MAS Český sever z. s.  – IROP – Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání – Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever“.

a dále

Usnesení č. 66/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zajistit předfinancování nákladů v plné výši do obdržení dotace na projekt Základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, IČ 70698180 s názvem Vybudování a vybavení multifunkční učebny pro výuku odborných předmětů fyziky a ICT ve výši 2.200.000 Kč včetně DPH.

a dále

Usnesení č. 66/2020/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s poskytnutím spolufinancování min. 5 % dle reálné výše projektu Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, IČ 70698180.

 

3.05 Projekt Asistenti prevence kriminality a Domovník - preventista
Usnesení č. 67/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Projekt Asistenti prevence kriminality a Domovník - preventista  pro rok 2020-2022 z Výzvy 052 přes Operační fond zaměstnanosti.

a dále

Usnesení č. 67/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s podáním Projektu na APK a Domovníka - preventistu pro rok 2020-2022 ve Varnsdorfu v dotační Výzvě 052 přes Operační fond zaměstnanosti a to prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

a dále

Usnesení č. 67/2020/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním spolufinancování Projektu Asistenti prevence kriminality a Domovník - preventista pro rok 2020-2022 dle předloženého návrhu.

 

3.06 Obecně závazné vyhlášky o pohybu psů na veřejných prostranstvích a o evidenci trvale označených psů
Usnesení č. 68/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v katastrálním území Varnsdorf a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.

a dále

Usnesení č. 68/2020/2 (výsledky hlasování
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů.

 

3.07 Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci REGIA a. s. z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2020
Usnesení č. 69/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout návratnou finanční výpomoc z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2020 dle předloženého návrhu.

 

4. Finanční záležitosti  

4.01 Nabídka odkupu akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.
Usnesení č. 70/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nekoupit akcie Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.

 

4.02 Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2019
Usnesení č. 71/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Varnsdorf za rok 2019 bez výhrad.

a dále

Usnesení č. 71/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo přijmout opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků vyplývající ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Varnsdorf za rok 2019 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 71/2020/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit účetní závěrku města Varnsdorf za rok 2019.

a dále

Usnesení č. 71/2020/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ukládá starostovi zajistit předložení zastupitelstvu města Zprávy o hospodaření subjektů s majetkovou účastí města, které nebyly součástí závěrečného účtu, samostatně delegovanými zástupci města.

a dále

Usnesení č. 71/2020/5 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo o převedení výsledku hospodaření v hospodářské činnosti města ve výši 5.700.000 Kč do hlavní činnosti a jeho zapojení do rozpočtu na investice v oblasti bytového hospodářství.

 

4.03 Přehled plnění příjmů a výdajů k 30.04.2020
Usnesení č. 72/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Přehled plnění příjmů a výdajů k 30.04.2020.

 

4.04 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2020
Usnesení č. 73/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2020 dle pozměněného návrhu.

 

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

Usnesení č. 74/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města předložit v termínu do 30.10.2020 zastupitelům studii na zřízení nového chodníku v ul. Plzeňská, mezi křižovatkou s ul. Vrchlického po křižovatku s ul. Říční.

 

Usnesení č. 75/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města oslovením Ústeckého kraje, zřizovatele ZZS ÚK, aby specifikoval požadavky na zázemí potencionálního pobočného stanoviště záchranky ve Varnsdorfu tak, aby město kraji mohlo nabídnout vhodné prostory pro tento účel.

 

Usnesení č. 76/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města zařadit do programu příštího zasedání zastupitelstva prezentaci dvou návrhů na dostavbu ZŠ Východní, které vzešly z architektonické soutěže vyhlášené městem.

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

Usnesení č. 77/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

THMGR. ROLAND SOLLOCH                                         JIŘÍ SUCHARDA
starosta města                                                         místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: Marta Maryšková