Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

14. 2. 2020 - Ing. Lukáš Vébr
Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 13. února 2020 od 15:00 hod. na Střelnici

Program jednání:  
1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 7721/22 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 5342/1 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 5342/1 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej p. p. č. 3089 a p. p. č. 3085/1 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej p. p. č. 6768/1 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 7721/17 a části p. p. č. 7706 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na prodej p. p. č. 460 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.08 Návrh na prodej p. p. č. 788/7 a p. p. č. 1118 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.09 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 1165/7, části p. p. č. 7721/18, části p. p. č. 7706 a části p. p. č. 5342/1 vše v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh na prodej části p. p. č. 3637/4 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej p. p. č. 4305/3 a p. p. č. 4305/5 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 1258/2019
1.13 Návrh Smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka na stavbu Mateřská škola, ul. Západní, Varnsdorf
1.14 Rozhodnutí o veřejné zakázce Zateplení bytových domů č. p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu
1.15 Rozhodnutí o veřejné zakázce Sociální bydlení - Žitavská, Varnsdorf
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé 

3.01 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o regulaci hlučných činností a výjimečném zkrácení doby nočního klidu
3.02 Současná krize při zajišťování zdravotní péče pro občany Šluknovského výběžku
3.03 Vybudování dvou multimediálních učeben a učebny přírodopisu na Základní škole Varnsdorf, Východní 1602
3.04 Zastoupení města v obchodních společnostech a sdruženích
3.05 Schválení podání Programu prevence kriminality a zajištění spolufinancování programu
4. Finanční záležitosti  
4.01 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2020
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr     1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 7721/22 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 11/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 7721/22 – trvalý travní porost o výměře 1.467 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům L. a M. A. za cenu 667.485 Kč + 21% DPH, splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 667.485 Kč + 21% DPH do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 5342/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 12/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 5342/1 - zahradu o výměře 1.208 m2 (dle GP č. 3473/243/2004 část označena jako p. p. č. 5342/10) vše k. ú. Varnsdorf manželům L. a L. Š. za kupní cenu 362.400 Kč, splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 362.400 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na těchto pozemcích. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 5342/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 13/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 5342/1 - zahradu o výměře 1.209 m2 (dle GP č. 3473/243/2004 část označena jako p. p. č. 5342/13) vše k. ú. Varnsdorf panu M. S. a paní A. L., Bc. a to tak, že každému jednu ideální polovinu za kupní cenu 362.700 Kč, splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 362.700 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na těchto pozemcích. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.04 Návrh na prodej p. p. č. 3089 a p. p. č. 3085/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 14/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 3089 – trvalý travní porost o výměře 944 m2 a p. p. č. 3085/1 – zahrada o výměře 629 m2 vše k. ú. Varnsdorf panu M. K. za kupní cenu 314.600 Kč, splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení  věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 314.600 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na těchto pozemcích. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.05 Návrh na prodej p. p. č. 6768/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 15/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 6768/1 – zahrada o výměře 1.880 m2 v k. ú. Varnsdorf panu M. P. za kupní cenu 376.000 Kč, splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 7721/17 a části p. p. č. 7706 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 16/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 7721/17 – trvalý travní porost o výměře 131 m2 a část p. p. č. 7706 – ostatní plocha, komunikace o výměře 30 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 6050-335/2019 část označena jako 7721/25) manželům Mgr. M. a K. H. za kupní cenu 75.272 Kč, splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.07 Návrh na prodej p. p. č. 460 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 17/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 460 – trvalý travní porost o výměře 1.541 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku manželům Bc. P. a Bc. A. M. za kupní cenu 308.200 Kč, splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.08 Návrh na prodej p. p. č. 788/7 a p. p. č. 1118 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 18/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 788/7 – ostatní plochu, komunikaci o výměře 125 m2 a p. p. č. 1118 trvalý travní porost o výměře 906 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku paní V. H. za kupní cenu 194.325 Kč, splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 

1.09 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 1165/7, části p. p. č. 7721/18, části p. p. č. 7706 a části p. p. č. 5342/1 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 19/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 1165/7 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 15 m2 v k. ú. Varnsdorf k umístění soustavy DTS v rámci stavby DC_Varnsdorf, unifikace DC_1985, za následujících podmínek:
Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15ti dnů od dokončení stavby, po předložení zaměření skutečného zastavění pozemku.
Kupní cena bude stanovena na 200 Kč/m2 dle Zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 19/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 7721/18 – trvalý travní porost a části p. p. č. 7706 – ostatní plocha, komunikace o celkové výměře cca 30 m2 v k. ú. Varnsdorf k umístění soustavy DTS v rámci stavby DC_Varnsdorf, unifikace DC_0085, za následujících podmínek:
Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15ti dnů od dokončení stavby, po předložení zaměření skutečného zastavění pozemku.
Kupní cena bude stanovena na 200 Kč/m2 dle Zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 19/2020/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 5342/1 – trvalý travní porost o výměře cca 15 m2 v k. ú. Varnsdorf k umístění soustavy DTS v rámci stavby DC_Varnsdorf, unifikace DC_2950, za následujících podmínek:
Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15ti dnů od dokončení stavby, po předložení zaměření skutečného zastavění pozemku.
Kupní cena bude stanovena na 200 Kč/m2 dle Zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

1.10 Návrh na prodej části p. p. č. 3637/4 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 20/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést část p. p. č. 3637/4 – trvalý travní porost o výměře cca 70 m2 v k. ú. Varnsdorf.

 

1.11 Návrh na prodej p. p. č. 4305/3 a p. p. č. 4305/5 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 21/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 4305/3 – ostatní plocha, komunikace a p. p. č. 4305/5 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Varnsdorf.

 

1.12 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 1258/2019
Usnesení č. 22/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu „Oprava mostu VDF-114M, ul. Národní, Varnsdorf“, spočívající v právu vstupu a umístění stavby uvedené v bodě 1. článku II. této smlouvy mezi městem Varnsdorf jako oprávněným a Povodím Ohře, s. p. Vlastní smlouva bude uzavřena za jednorázovou úhradu vypočtenou takto: rozsah VB včetně ochranného pásma x nájemné pro danou lokalitu 11 Kč/m2/rok x 5 let a bude činit minimálně 600 Kč plus DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, splatnou nejpozději do 30ti dnů od data vystavení daňového dokladu. 

a dále

Usnesení č. 22/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu „Oprava mostu VDF-114M, ul. Národní, Varnsdorf“ spočívající v právu vstupu a umístění stavby uvedené v bodě 1. článku II. této smlouvy mezi městem Varnsdorf jako oprávněným a Povodím Ohře, s. p.

 

1.13 Návrh Smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka na stavbu Mateřská škola, ul. Západní, Varnsdorf
Usnesení č. 23/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem Smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku se společností CETIN a. s., IČ 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, která je vlastníkem p. č. 2849/14 k. ú. Varnsdorf.

 

1.14 Rozhodnutí o veřejné zakázce Zateplení bytových domů č. p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny.) (výsledky hlasování)

 

1.15 Rozhodnutí o veřejné zakázce Sociální bydlení - Žitavská, Varnsdorf
Usnesení č. 24/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí, že realizace akce Sociální bydlení - Žitavská, Varnsdorf se společností TERMI s. r. o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, IČ 25032640 za cenu 6.209.090,00 Kč bez DPH bude zahájena po schválení žádosti o změnu ze strany poskytovatele dotace.

 

2. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Různé
3.01 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o regulaci hlučných činností a výjimečném zkrácení doby nočního klidu

Usnesení č. 25/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o regulaci hlučných činností a výjimečném zkrácení doby nočního klidu, v předloženém znění.

 

3.02 Současná krize při zajišťování zdravotní péče pro občany Šluknovského výběžku
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3.03 Vybudování dvou multimediálních učeben a učebny přírodopisu na Základní škole Varnsdorf, Východní 1602
Usnesení č. 26/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s podáním žádosti Základní školy Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace, IČ: 70698155 do 92. výzvy IROP – Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony.

a dále

Usnesení č. 26/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zajistit předfinancování nákladů v plné výši do obdržení dotace na projekt Základní školy Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace, IČ 70698155 s názvem Vybudování dvou multimediálních učeben a učebny přírodopisu na ZŠ Varnsdorf, Východní ve výši 10.483.643 Kč včetně DPH.

a dále

Usnesení č. 26/2020/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s poskytnutím spolufinancování min. 10% dle reálné výše projektu Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace, IČ 70698155.

 

3.04 Zastoupení města v obchodních společnostech a sdruženích
Usnesení č. 27/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města navrhuje odvolat pana Ing. Stanislava Horáčka z funkce zástupce města v dozorčí radě EKO servis Varnsdorf a. s.

a dále

Usnesení č. 27/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města navrhuje zástupce města do dozorčí rady EKO servis Varnsdorf a. s. pana ThMgr. Rolanda Sollocha s platností do konce volebního období 2018-2022.

a dále

Usnesení č. 27/2020/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo odvolat pana Ing. Stanislava Horáčka z funkce zástupce města na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a. s.

a dále

Usnesení č. 27/2020/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města deleguje zástupce města na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti a. s. pana ThMgr. Rolanda Sollocha s platností do konce volebního období 2018-2022.

 

3.05 Schválení podání Programu prevence kriminality a zajištění spolufinancování programu
Usnesení č. 28/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Program Asistenti prevence kriminality pro rok 2020-2022.

a dále

Usnesení č. 28/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s podáním Programu prevence kriminality města Varnsdorf v dotační výzvě Ministerstva vnitra ČR.

a dále

Usnesení č. 28/2020/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním spolufinancování projektu Programu prevence kriminality města Varnsdorf v dotační výzvě Ministerstva vnitra, min. 10% spoluúčast z celkových způsobilých výdajů projektu.

 

4. Finanční záležitosti  
4.01 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2020

Usnesení č. 29/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet města Varnsdorf na rok 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 29/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2020 a ujednání k provádění rozpočtových opatření v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 29/2020/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ukládá vedoucí ekonomického odboru zajistit v termínu do 29.02.2020 rozpis rozpočtu dle §14 zák. č. 250/2000 Sb.     

a dál

Usnesení č. 29/2020/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí dotací (transferů) fyzickým a právnickým osobám, které jsou součástí předloženého rozpočtu na rok 2020.

a dále

Usnesení č. 29/2020/5 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2020 – správa bytů (správce REGIA a. s.) v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 29/2020/6 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2020 – pult centrální ochrany (správce Městská policie) v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 29/2020/7 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet sociálního fondu na rok 2020 v předloženém znění.  

 

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 30/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

THMGR. ROLAND SOLLOCH                                         JIŘÍ SUCHARDA
starosta města                                                         místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: Jan Šimek