Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

10. 1. 2020 - Lucie Šepsová
Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 9. ledna 2020 od 15:00 hod. na Střelnici

Program jednání: 
1. Mimořádně závažná situace ve městě Varnsdorf týkající se kauzy radary
1.01 Odvolání starosty města
1.02 Odvolání 1. místostarosty města
1.03 Volba starosty
1.04 Volba 1. místostarosty
1.05 Odvolání zbývajících členů rady města
1.06 Volba nových členů rady města
2. Převody majetku města
3. Zprávy výborů ZM
4. Různé

4.01 Stanovení odměny neuvolněným členům ZM
5. Finanční záležitosti
5.01 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2020
5.02 Rozpočtový výhled města Varnsdorf na rok 2021-2022
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
7. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
8. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
9. Závěr


1. Mimořádně závažná situace ve městě Varnsdorf týkající se kauzy radary
1.01 Odvolání starosty města

Usnesení č. 1/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí rezignaci pana Josefa Hambálka na funkci 1. místostarosty města.

Usnesení č. 2/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo odvolat pana Ing. Stanislava Horáčka z funkce starosty města.

1.02 Odvolání 1. místostarosty města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení, již to bylo projednáno v bodu 1.01)

1.03 Volba starosty
Usnesení č. 3/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo provést všechny volby tajným hlasováním.

Usnesení č. 3/2020/2
Zastupitelstvo města zvolilo pana ThMgr. Rolanda Sollocha do funkce starosty města.

1.04 Volba místostarostů
Usnesení č. 4/2020/1
Zastupitelstvo města zvolilo pana Jiřího Suchardu do funkce 1. místostarosty.

Usnesení č. 4/2020/2
Zastupitelstvo města zvolilo paní Mgr. Bc. Ladislavu Křížovou do funkce 2. místostarostky.

Usnesení č. 4/2020/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2) písm. k) zákona č. 128/2000 Sb. určuje, že pro výkon funkce starosty města a 1. místostarosty města bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn, pro výkon funkce 2. místostarosty města nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Usnesení č. 4/2020/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města pověřuje v souladu s § 104 zákona č. 128/2000 Sb. místostarostu pana Jiřího Suchardu zastupováním starosty města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta města nevykonává funkci. V případě nepřítomnosti místostarosty města pana Jiřího Suchardy pověřuje zastupitelstvo města zastupováním místostarostku města paní Mgr. Bc. Ladislavu Křížovou.

Usnesení č. 4/2020/5 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města pověřuje v souladu s § 104 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii pana Jiřího Suchardu řízením Městské policie Varnsdorf.

1.05 Odvolání zbývajících členů rady města
Usnesení č. 5/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo odvolat zbývající členy rady města: pana MUDr. Václava Járu, pana Mariana Čapka, pana Josefa Šustu, pana PharmDr. Jindřicha Šmída.

1.06 Volba nových členů rady města
Usnesení č. 6/2020/1
Zastupitelstvo města zvolilo pana Josefa Šustu členem rady města.

Usnesení č. 6/2020/2
Zastupitelstvo města zvolilo pana Ing. Václava Moravce členem rady města.

Usnesení č. 6/2020/3
Zastupitelstvo města zvolilo pana Mgr. Jana Šišuláka členem rady města.

Usnesení č. 6/2020/4
Zastupitelstvo města zvolilo pana PhDr. Martina Musílka členem rady města.


2. Převody majetku města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Různé
4.01 Stanovení odměny neuvolněným členům ZM

Usnesení č. 7/2020/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo stanovit měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
    člen zastupitelstva                                                                    2.353 Kč,                     
    člen výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvl. orgánu           3.923 Kč,                  
    předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady                     4.707 Kč,                  
    člen rady                                                                                   9.413 Kč
    místostarosta                                                                          42.360 Kč.

a dále

Usnesení č. 7/2020/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

a dále

Usnesení č. 7/2020/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo, že měsíční odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se bude poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.


5. Finanční záležitosti  
5.01 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2020

(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání) (výsledky hlasování)

5.02 Rozpočtový výhled 2021-2022
Usnesení č. 8/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtový výhled města Varnsdorf na období  2021–2022 dle předloženého návrhu.


6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


7. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
Usnesení č. 9/2020 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit projekt následného využití revitalizovaného území s názvem Návrh řešení výsadeb na ploše po demolici objektu č. p. 3147, ul. Západní ve Varnsdorfu ve výši 101.325,64 Kč vč. DPH.


8. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 10/2020(výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.


9. Závěr

 

THMGR. ROLAND SOLLOCH                                         JIŘÍ SUCHARDA
starosta města                                                         místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: PharmDr. Jindřich Šmíd