Usnesení ze XXVI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

1. 7. 2009 - Ing. Lukáš Vébr

,které se konalo dne 25. 06. 2009 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice

 

USNESENÍ


z XXVI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 25. 06. 2009 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________
Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
3.01 Zahraniční služební cesta
3.02 Zpráva o činnosti společnosti SVS a.s. v roce 2008
3.03 Udělení čestného občanství panu Josefu Poláčkovi
3.04 Schválení projektu 2. kola programu Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2009
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
5.01 Návrh na prodej p.p.č. 143 v k.ú. Studánka u Rumburku
5.02 Návrh na prodej p.p.č. 4961 v k.ú. Varnsdorf
5.03 Návrh na prodej p.p.č. 4329/1 v k.ú. Varnsdorf
5.04 Návrh na prodej p.p.č. 4725/1 v k.ú. Varnsdorf
5.05 Návrh na prodej stavby bez č.p. na st.p.č. 1519/40 a st.p.č. 1519/40 vše v k.ú. Varnsdorf
5.06 Návrh na prodej části p.p.č. 6465, části p.p.č. 6466 a části p.p.č. 6468 vše v k.ú.
Varnsdorf
5.07 Návrh na prodej části p.p.č. 995/3 v k.ú. Varnsdorf
5.08 Návrh na prodej objektu č.p. 1016 na st.p.č. 7014 v k.ú. Varnsdorf
5.09 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ
Varnsdorf) na p.p.č. 582/2 v k.ú. Varnsdorf
5.10 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ
Varnsdorf) na části p.p.č. 3814/10 v k.ú. Varnsdorf
5.11 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ
Varnsdorf) na p.p.č. 411/4 v k.ú. Studánka u Rumburku
5.12 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ
Varnsdorf) na p.p.č. 3220, části p.p.č. 3218 a p.p.č. 3216/1 v k.ú. Varnsdorf
5.13 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ
Varnsdorf) na p.p.č. 3216/2, p.p.č. 3217/1, p.p.č. 3217/2, p.p.č. 3217/3, p.p.č. 3217/4,
p.p.č. 3217/5 a p.p.č. 3217/7 v k.ú. Varnsdorf
5.14 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ
Varnsdorf) na části p.p.č. 302/1 v k.ú. Studánka u Rumburku
5.15 Návrh na nabytí pozemků do majetku města
5.16 Návrh na odkoupení nemovitosti od AVZO ČR
5.17 Žádost o prodloužení termínu oprav na č.p. 479, ul. Melantrichova
5.18 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
5.19 Návrh na vrácení příspěvku 30 tis. Kč na vybudování inž. sítí
6. Finanční záležitosti
6.01 Žádost Sdružení občanů FK Varnsdorf o finanční příspěvek - podporu
6.02 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2009
6.03 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31. 05. 2009
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé

3.01 Zahraniční služební cesta
Usnesení č. 120/2009/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zahraniční služební cestu starosty města Ing. Josefa Poláčka ve dnech 13. 09. 2009 – 16. 09. 2009 do Belgie na „Zahraniční odbornou exkurzi“.

Usnesení č. 120/2009/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s uhrazením cestovních náhrad dle vnitřního předpisu na zahraniční služební cestu starosty města Ing. Josefa Poláčka do Bruselu.

3.02 Zpráva o činnosti společnosti SVS a.s. v roce 2008
Usnesení č. 121/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. v roce 2008.

3.03 Udělení čestného občanství panu Josefu Poláčkovi
Usnesení č. 122/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo udělit čestné občanství města Varnsdorf panu Josefu Poláčkovi za významný a dlouholetý přínos pro město ve výtvarné oblasti.

3.04 Schválení projektu 2. kola programu Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2009
Usnesení č. 123/2009/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit navrhovaný projekt v rámci 2. kola v programu Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2009.

Usnesení č. 123/2009/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo, že v případě spolufinancování neinvestičního projektu – Sportovní vybavení půjčovny (Kdo si hraje nezlobí) v rámci 2. kola programu Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2009, zajistí spolufinancování projektu ve výši 10.000,- Kč, tj. 20% z celkového projektu.

4. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej p.p.č. 143 v k.ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 124/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 143 – trvalý travní porost o výměře 1196 m2 v k.ú. Studánka u Rumburku s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu panu P. H. a slečně Š. R. za cenu 179.400,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.02 Návrh na prodej p.p.č. 4961 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 125/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 4961 – zahrada o výměře 1092 m2 v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu panu M. B. a paní I. Z. za cenu 163.800,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.03 Návrh na prodej p.p.č. 4329/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 126/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 4329/1 – trvalý travní porost o výměře 1836 m2 v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu manželům R. a Š. M. za cenu 275.400,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.04 Návrh na prodej p.p.č. 4725/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 127/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 4725/1 – trvalý travní porost o výměře 2912 m2 v k.ú. Varnsdorf, s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace objektu v souladu s územním plánem, firmě V. c. s.r.o. za cenu 436.800,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.05 Návrh na prodej stavby bez č.p. na st.p.č. 1519/40 a st.p.č. 1519/40 vše v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 128/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést stavbu na st.p.č. 1519/40 za cenu 1,- Kč a st.p.č. 1519/40 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2 v k.ú. Varnsdorf za cenu 3.900,- Kč panu J. O. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.06 Návrh na prodej části p.p.č. 6465, části p.p.č. 6466 a části p.p.č. 6468 vše v k.ú.
Varnsdorf
Usnesení č. 129/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 6465 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2, dle GP č. 4183-260/2008 část označena jako 6465/2; část p.p.č. 6466 – zahrada o výměře 10 m2, dle GP č. 4183-260/2008 část označena jako „a“; část p.p.č. 6468 – trvalý travní porost o výměře 30 m2 , dle GP č. 4183-260/2008 část označena jako „b“; vše v k.ú. Varnsdorf společenství vlastníků bytových jednotek domu č.p. 1236 zastoupené předsedkyní společenství paní L. V. za cenu 7.200,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.07 Návrh na prodej části p.p.č. 995/3 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 130/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 995/3 – zahrada o výměře 1602 m2, dle GP č. 3010-253/2001 část označena jako 995/3 v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu manželům J. a P. M. za cenu 240.300,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.08 Návrh na prodej objektu č.p. 1016 na st.p.č. 7014 v k.ú. Varnsdorf
(Zastupitelé rozhodli o stažení tohoto bodu z programu jednání) (výsledky hlasování)

5.09 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ
Varnsdorf) na p.p.č. 582/2 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 131/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 582/2 – orná půda o výměře 2.058 m2 v k.ú. Varnsdorf, ze současného funkčního využití – „veřejná, doprovodná, ochranná zeleň“ na navrhované funkční využití – „obytná zástavba nízkopodlažní“. Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

5.10 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ
Varnsdorf) na části p.p.č. 3814/10 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 132/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na části p.p.č. 3814/10 – trvalý travní porost o výměře 2.785 m2 v k.ú. Varnsdorf, ze současného funkčního využití – „louky, pastviny“ na navrhované funkční využití – „zahrádkářské kolonie“. Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

5.11 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ
Varnsdorf) na p.p.č. 411/4 v k.ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 133/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 411/4 – trvalý travní porost o výměře 7.776 m2 v k.ú. Studánka u Rumburku, ze současného funkčního využití – „louky, pastviny“ na navrhované funkční využití – „obytná zástavba nízkopodlažní“. Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

5.12 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ
Varnsdorf) na p.p.č. 3220, části p.p.č. 3218 a p.p.č. 3216/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 134/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 3220 – ostatní plochy o výměře 260 m2, části p.p.č. 3218 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 757 m2a p.p.č. 3216/1 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 730 m2v k.ú. Varnsdorf, ze současného funkčního využití – „výroba čistá“ na navrhované funkční využití – „občanská vybavenost“ s výjimkou provozu heren, barů a diskoték. Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

5.13 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ
Varnsdorf) na p.p.č. 3216/2, p.p.č. 3217/1, p.p.č. 3217/2, p.p.č. 3217/3, p.p.č. 3217/4,
p.p.č. 3217/5 a p.p.č. 3217/7 v k.ú. Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

5.14 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ
Varnsdorf) na části p.p.č. 302/1 v k.ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 135/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na části p.p.č. 302/1 – trvalý travní porost o výměře 15.864 m2 v k.ú. Studánka u Rumburku, spočívající v zahrnutí do zastavitelného území se zachováním určeného funkčního využití – „obytná zástavba nízkopodlažní“.

5.15 Návrh na nabytí pozemků do majetku města
Usnesení č. 136/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví města z majetku státu:
p.p.č. 7721/1 – trvalý travní porost o výměře 10.248 m2 v k.ú. Varnsdorf,
p.p.č. 2055 – zahrada o výměře 152 m2 v k.ú. Varnsdorf,
p.p.č. 2056 – zahrada o výměře 1.717 m2 v k.ú. Varnsdorf,
část p.p.č. 3637 – trvalý travní porost o výměře 28.505 m2 v k.ú. Varnsdorf,
p.p.č. 2054/1 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 543 m2 v k.ú. Varnsdorf.

5.16 Návrh na odkoupení nemovitosti od AVZO ČR
Usnesení č. 137/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt z vlastnictví ASOCIACE víceúčelových ZO technických sportů se sídlem Palackého 2760 do vlastnictví města Varnsdorf tyto nemovitosti:
- budovu č.p. 879 na p.p.č. 6319 a p.p.č. 6319 o výměře 125 m2– zastavěná plocha nádvoří
- p.p.č. 6318 o výměře 546 m2 – zastavěná plocha nádvoří
- p.p.č. 6320 o výměře 563 m2 – manipulační plocha, ostatní plochy, vše v k.ú. Varnsdorf za cenu 307.800,- Kč.

5.17 Žádost o prodloužení termínu oprav na č.p. 479, ul. Melantrichova
Usnesení č. 138/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu dokončení stanovených oprav na domě č.p. 479, Varnsdorf do 30.09.2011 za podmínky sepsání nové směnky.

5.18 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Usnesení č. 139/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle předloženého návrhu.

5.19 Návrh na vrácení příspěvku 30 tis. Kč na vybudování inž. Sítí
Usnesení č. 140/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vrátit manželům K. a M. V. příspěvek na vybudování vodovodu ve výši 30.000,- Kč.


6. Finanční záležitosti

6.01 Žádost Sdružení občanů FK Varnsdorf o finanční příspěvek – podporu
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

6.02 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2009
Usnesení č. 141/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2009 dle předloženého návrhu.

6.03 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31. 05. 2009
Usnesení č. 142/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí „Zprávu o plnění příjmů a výdajů k 31.05.2009“ dle předloženého návrhu.


7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 143/2009 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

ING. JOSEF POLÁČEK                                              MGR. PETR ŠMÍD
starosta města                                                      místostarosta města

Předseda návrhové komise: