Usnesení ze VII. zasedání Zastupitelstva města

1. 6. 2007 - Ing. Lukáš Vébr

,které se konalo dne 31.5.2007 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
3.01 Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky města Varnsdorf č. 1/2007, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Varnsdorf č. 3/2006 o místním poplatku ze vstupného
3.02 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje škol a vzdělávacích zařízení ve městě Varnsdorf v letech 2006-2010
3.03 Zřízení školního klubu při ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469 k 1.9.2007
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
5.01 Návrh na prodej p.p.č. 5187 k.ú. Varnsdorf
5.02 Návrh na prodej p.p.č. 3507 k.ú. Varnsdorf
5.03 Návrh na prodej p.p.č. 2085 k.ú. Varnsdorf
5.04 Návrh na prodej p.p.č. 1484/4 a dílu „a“ z p.p.č. 1480 k.ú. Varnsdorf
5.05 Návrh na prodej p.p.č. 894/3 k.ú. Varnsdorf
5.06 Návrh na prodej dílu „a“ z p.p.č. 1519/1 a dílu „b“ z p.p.č. 1519/1 k.ú. Varnsdorf
5.07 Návrh na prodej p.p.č. 289 k.ú. Studánka
5.08 Návrh na prodej p.p.č. 284 k.ú. Studánka
5.09 Návrh na prodej p.p.č. 2841/5 a dílu „a“ z p.p.č. 2841/1 k.ú. Varnsdorf
5.10 Návrh na prodej p.p.č. 231 k.ú. Varnsdorf
5.11 Návrh na prodej pozemků dle vyhlášky 18/93
5.12 Návrh na prodej p.p.č. 238/2 k.ú. Varnsdorf
5.13 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle Opatření č. 2/2004
5.14 Návrh na prodej domu č.p. 857 se st.p.č. 6253/3 a st.p.č. 6253/2 k.ú. Varnsdorf
5.15 Návrh na prodej domu č.p. 739 se st.p.č. 5764 k.ú. Varnsdorf
5.16 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/09
5.17 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/13
5.18 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/15
5.19 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/17
5.20 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/27
5.21 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/39
5.22 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/41
5.23 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/48
5.24 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/43
5.25 Žádost o prodloužení termínu opravy
5.26 Žádost o prodloužení termínu opravy
5.27 Žádost o prodloužení termínu opravy
5.28 Bezplatné předání majetku do správy
5.29 Zásady prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf
5.30 Přestavba č.p. 1260 ve Varnsdorfu na městskou knihovnu
6. Finanční záležitosti
6.01 Schválení použití Příjmů z výtěžku VHP
6.02 Rozpočtové opatření
6.03 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2007 
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé

3.01 Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky města Varnsdorf č. 1/2007, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Varnsdorf č. 3/2006 o místním poplatku ze vstupného
Usnesení č. 141/2007/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 118/2007 ze dne 26.4.2007.

Usnesení č. 141/2007/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku města Varnsdorf č. 1/2007, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2006 o místním poplatku ze vstupného.

3.02 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje škol a vzdělávacích zařízení ve městě Varnsdorf v letech 2006-2010
Usnesení č. 142/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje škol a vzdělávacích zařízení ve městě Varnsdorf v letech 2006-2010“ dle předloženého návrhu.

3.03 Zřízení školního klubu při ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469 k 1.9.2007
Usnesení č. 143/2007/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zřídit školní klub při Základní škole Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, příspěvková organizace s účinností od 1.9.2007 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 143/2007/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo rozhodlo schválit Změnu č. 3 zřizovací listiny Základní školy Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, příspěvková organizace v souvislosti se zřízením školního klubu s účinností od 1.9.2007 dle předloženého návrhu.

4. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej p.p.č. 5187 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 144/20007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5187 – zahrada o výměře 137 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům M. a E. K. za cenu 10.960,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.02 Návrh na prodej p.p.č. 3507 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 145/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 3507 – zahradu o výměře 649 m2 v k.ú. Varnsdorf panu J. Š. za cenu 51.920,- Kč v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.03 Návrh na prodej p.p.č. 2085 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 146/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 2085 – ostatní plochy, komunikace o výměře 46 m2 v k.ú. Varnsdorf panu F. K. za cenu 3.680,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.04 Návrh na prodej p.p.č. 1484/4 a dílu „a“ z p.p.č. 1480 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 147/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 1484/4 – trvalý travní porost o výměře 187 m2 a díl „a“ z p.p.č. 1480 – zahrada o výměře 93 m2(dle geometrického plánu č. 3662-10/2006) v k.ú. Varnsdorf manželům R. a H. B. za cenu 22.400,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.05 Návrh na prodej p.p.č. 894/3 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 148/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 894/3 – trvalý travní porost o výměře 1.148 m2 (dle geometrického plánu č. 3847-31/2006) v k.ú. Varnsdorf manželům V. a K. D. za cenu 91.840,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.06 Návrh na prodej dílu „a“ z p.p.č. 1519/1 a dílu „b“ z p.p.č. 1519/1 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 149/2007/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést díl „a“ z p.p.č. 1519/1 - ostatní plochy o výměře 396 m2 (dle geometrického plánu č. 3850-28/2007) v k.ú. Varnsdorf panu P. P. za cenu 31.680,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

Usnesení č. 149/2007/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést díl „b“ z p.p.č. 1519/1 - ostatní plochy o výměře 396 m2 (dle geometrického plánu č. 3850-28/2007) v k.ú. Varnsdorf manželům R. a A. H. za cenu 31.680,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.07 Návrh na prodej p.p.č. 289 k.ú. Studánka
Usnesení č. 150/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 289 – trvalý travní porost o výměře 604 m2 v k.ú. Studánka panu Ing. T. N. za cenu 36.240,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.08 Návrh na prodej p.p.č. 284 k.ú. Studánka
Usnesení č. 151/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 284 – trvalý travní porost o výměře 2.143 m2 v k.ú. Studánka panu M. M. za cenu 128.580,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.09 Návrh na prodej p.p.č. 2841/5 a dílu „a“ z p.p.č. 2841/1 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 152/2007/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 2841/5 - trvalý travní porost o výměře 49 m2 (dle geometrického plánu č. 3875-92/2007) v k.ú. Varnsdorf manželům V. a I. P. za cenu 3.920,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

Usnesení č. 152/2007/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést díl „a“ z p.p.č. 2841/1 - trvalý travní porost o výměře 136 m2 (dle geometrického plánu č. 3875-92/2007) v k.ú. Varnsdorf panu R. O. za cenu 10.880,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.10 Návrh na prodej p.p.č. 231 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 153/2007/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 123/2007 ze dne 26.4.2007.

Usnesení č. 153/2007/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 231 - trvalý travní porost o výměře 714 m2 v k.ú. Varnsdorf Ing. J. M. za cenu 35.700,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.11 Návrh na prodej pozemků dle vyhlášky 18/93
Usnesení č. 154/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést st.p.č. 984/2 - zastavěnou plochu o výměře 164 m2 a p.p.č. 984/1 - ornou půdu o výměře 1.580 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 3368-8/2004) manželům P. a A. F. za cenu 121.740,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

5.12 Návrh na prodej p.p.č. 238/2 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 155/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 238/2 – ostatní plochu komunikaci o výměře 144 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům M. a V. S. za cenu 15.120,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.13 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle Opatření č. 2/2004
Usnesení č. 156/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1226/1 o výměře 1.347 m2 v k.ú. Varnsdorf s panem R. G. a paní A. Z. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí zaplatí kupující.

5.14 Návrh na prodej domu č.p. 857 se st.p.č. 6253/3 a st.p.č. 6253/2 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 157/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést dům č.p. 857 se st.p.č.k. 6253/3 o výměře 446 m2 (zast. plocha a nádvoří), st.p.č.k. 6253/2 o výměře 793 m2 (zast. plocha a nádvoří) v k.ú. Varnsdorf panu S. K. za cenu 1.050.000,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava střechy,
- oprava fasády včetně vrchního nátěru.
V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50 % z kupní ceny. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.15 Návrh na prodej domu č.p. 739 se st.p.č. 5764 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 158/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést dům č.p. 739 se st.p.č.k. 5764 o výměře 1.046 m2 (zast. plocha a nádvoří) v k.ú. Varnsdorf manželům M. a M. P. za cenu 400.000,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava střechy,
- oprava fasády včetně vrchního nátěru.
V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50 % z kupní ceny. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.16 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/09
Usnesení č. 159/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/09 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 vše v k.ú. Varnsdorf panu F. S. za cenu 41.644,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.17 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/13
Usnesení č. 160/2007/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 56/2007ze dne 1.3.2007.


Usnesení č. 160/2007/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/13 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 vše v k.ú. Varnsdorf paní O. B. za cenu 30.509,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.18 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/15
Usnesení č. 161/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/15 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 vše v k.ú. Varnsdorf paní M. Š. za cenu 62.988,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.19 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/17
Usnesení č. 162/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/17 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 vše v k.ú. Varnsdorf paní Ž. B. za cenu 62.988,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.20 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/27
Usnesení č. 163/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/27 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 vše v k.ú. Varnsdorf paní R. V. za cenu 72.288,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.21 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/39
Usnesení č. 164/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/39 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 vše v k.ú. Varnsdorf do podílového spoluvlastnictví a to tak, že jednu polovinu panu N. P. a jednu polovinu panu F. P. za cenu 38.538,- Kč splatnou následovně:
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 19.269,-- Kč zaplatí pan N. P. do 2 měsíců od rozhodnutí ZM,
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 19.269,-- Kč zaplatí pan F. P. do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.22 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/41
Usnesení č. 165/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/41 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 vše v k.ú. Varnsdorf panu D. M. za cenu 62.988,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.23 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/48
Usnesení č. 166/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/48 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 vše v k.ú. Varnsdorf panu M. K. za cenu 41.644,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.24 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/43
Usnesení č. 167/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/43 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 vše v k.ú. Varnsdorf paní M. N. za cenu 62.988,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.25 Žádost o prodloužení termínu opravy č.p. 1040 Varnsdorf
Usnesení č. 168/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodloo stažení bodu č. 5.25 z programu jednání.

5.26 Žádost o prodloužení termínu opravy č.p. 987 Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

5.27 Žádost o prodloužení termínu opravy č.p. 2014 Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

5.28 Bezplatné předání majetku do správy
Usnesení č. 169/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo předat bezplatně do správy:
- příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471 drobný dlouhodobý hmotný majetek – el. průtokový ohřívač v hodnotě 14 019,- Kč
- příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, Nám. E. Beneše 469 drobný dlouhodobý hmotný majetek – el. ohřívač Tatramat v hodnotě 3 758,- Kč
- příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650 drobný dlouhodobý hmotný majetek – ohřívač vody OKCE v hodnotě 8 932,- Kč
- příspěvkové organizaci Nemocnice Varnsdorf, Karlova 2280 nemovitý majetek – technické zhodnocení budovy, stavební úpravy soc. zařízení v hodnotě 1 371 882,40 Kč.

5.29 Zásady prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf
Usnesení č. 170/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Zásady prodeje a pronájmů pozemků z majetku města Varnsdorf dle předloženého návrhu.

5.30 Přestavba č.p. 1260 ve Varnsdorfu na městskou knihovnu
Usnesení č. 171/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo rozšířit 1. etapu přestavby č.p. 1260 ve Varnsdorfu na městskou knihovnu o provedení fasády a střechy a 2. etapu zahájit až po získání finančních prostředků z dotací.

6. Finanční záležitosti

6.01 Schválení použití Příjmů z výtěžku VHP
Usnesení č. 172/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit použití příjmů z výtěžku provozování výherních hracích automatů ve výši 80.000,- Kč na projekty v kapitole Prevence kriminality a 48.200,- Kč na úpravy veřejné zeleně v kapitole Životní prostředí.

6.02 Rozpočtové opatření
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

6.03 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2007 
Usnesení č. 173/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2007 dle předloženého návrhu.

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 174/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.


Ing. Josef Poláček   FRANTIŠEK DLASK
Starosta Města      místostarosta města

Předseda návrhové komise: