Usnesení ze VII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

2. 5. 2011 - Ing. Lukáš Vébr

 

USNESENÍ


ze VII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 28.04.2011 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
3.01 Návrh na prodej p. p. č. 6333/2 v k. ú. Varnsdorf
3.02 Návrh na prodej p. p. č. 2421 v k. ú. Varnsdorf
3.03 Návrh na nabytí bytové jednotky ul. Kovářská 2761/09 do vlastnictví města
3.04 Návrh na prodej bytové jednotky ul. Kovářská 2761/07
3.05 Návrh na prodej bytové jednotky ul. Kovářská 2761/46
3.06 Návrh na schválení návrhu zadání Změny č. 9 územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf)
3.07 Projekt Kanalizace a vodovod Varnsdorf realizovaný v rámci Operačního programu Životní prostředí
3.08 Návrh na doplnění seznamu objektů v majetku města Varnsdorf určených k prodeji
4. Zpráva výboru ZM
5. Různé
6. Finanční záležitosti
6.01 Závěrečný účet města za rok 2010
6.02 Schválení použití části výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů
6.03 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2011
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Převody majetku města

3.01 Návrh na prodej p. p. č. 6333/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 68/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 6333/2 – zahrada o výměře 41 m2 v k. ú. Varnsdorf, manželům J. a L. L. za cenu 2.870 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.02 Návrh na prodej p. p. č. 2421 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 69/2011 (výsledky hlasování
Zastupitelstvo rozhodlo převést p. p. č. 2421 – zahrada o výměře 84 m2 v k. ú. Varnsdorf, panu R. H. za cenu 16.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.03 Návrh na nabytí bytové jednotky ul. Kovářská 2761/09 do vlastnictví města
Usnesení č. 70/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo koupit bytovou jednotku č. 2761/09 v ulici Kovářská č. p. 2761 za cenu 69.752 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající a budou odečteny od kupní ceny.

3.04 Návrh na prodej bytové jednotky ul. Kovářská 2761/07
Usnesení č. 71/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/07 v budově s vchodem č. p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st. p. č. 6204/7 v k. ú. Varnsdorf, panu J. Ř. za cenu 161.000 Kč, splatnou do dvou měsíců od rozhodnutí zastupitelstva města. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

3.05 Návrh na prodej bytové jednotky ul. Kovářská 2761/46
Usnesení č. 72/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/46 v budově s vchodem č. p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st. p. č. 6204/7 v k. ú. Varnsdorf, panu J. P. za cenu 171.001 Kč, splatnou do dvou měsíců od rozhodnutí zastupitelstva města. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

3.06 Návrh na schválení návrhu zadání Změny č. 9 územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf)
Usnesení č. 73/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit zadání změny č. 9 územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf dle předloženého návrhu.

3.07 Projekt Kanalizace a vodovod Varnsdorf realizovaný v rámci Operačního programu Životní prostředí
Usnesení č. 74/2011/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo město rozhodlo vzít na vědomí výsledky projednání projektu Kanalizace a vodovod Varnsdorf, realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí z pracovního semináře zastupitelstva města dne 11.04.2011.

a dále

Usnesení č. 74/2011/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo dále jednat se Státním fondem životního prostředí ve věci realizace projektu „Kanalizace a vodovod Varnsdorf“, realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí“ a požádat o prodloužení termínu dodání doplňujících dokladů dle požadavku fondu do 31.10.2011 z důvodu jednání s a. s. SVS o splnění podmínek SFŽP.

3.08 Návrh na doplnění seznamu objektů v majetku města Varnsdorf určených k prodeji
Usnesení č. 75/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo doplnit seznam objektů v majetku města Varnsdorf určených k prodeji, který tvoří přílohu č. 1 k Zásadám prodeje nemovitostí z majetku Města Varnsdorf, o č. p. 64, 1254, 3012, 3013 a 3063 dle doporučení Rady města.

4. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Různé
Usnesení č. 76/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit RM zajištění projednání bytové situace v ulici Kovářská Komisi prevence kriminality. Termín předložení zprávy v ZM - září 2011.

6. Finanční záležitosti

6.01 Závěrečný účet města za rok 2010
Usnesení č. 77/2011/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Varnsdorf za rok 2010 bez výhrad.

a dále

Usnesení č. 77/2011/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ukládá starostovi zajistit předložení zastupitelstvu Zprávy o hospodaření subjektů s majetkovou účastí města, které nebyly součástí závěrečného účtu, samostatně delegovanými zástupci města.

6.02 Schválení použití části výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů
Usnesení č. 78/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit použití příjmů z výtěžku provozování výherních hracích automatů ve výši 347.511,96 Kč na příspěvky v rámci Grantového programu města Varnsdorf.

6.03 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2011
Usnesení č. 79/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2011 dle předloženého návrhu.

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 80/2011
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

8. Závěr

Martin Louka                                                                     Karel Dubský
starosta města                                                                  místostarosta města

Předseda návrhové komise: