Usnesení ze IV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

28. 2. 2011 - Ing. Lukáš Vébr

 

 

USNESENÍ


z IV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 24. 02. 2011 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
3.01 Návrh na prodej p.p.č. 656/1 v k.ú. Studánka
3.02 Návrh na zrušení usnesení
3.03 Návrh na zrušení usnesení
3.04 Návrh na prodloužení termínu splatnosti kupní ceny
3.05 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p.p.č. 2039 a p.p.č. 2040 v k.ú. Varnsdorf.
3.06 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p.p.č. 672, p.p.č. 676, p.p.č. 673, p.p.č. 674 a p.p.č. 675 v k.ú. Studánka u Rumburku
3.07 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p.p.č. 4233 a p.p.č. 4234 v k.ú. Varnsdorf
3.08 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p.p.č. 7682 a na části p.p.č. 7683 v k.ú. Varnsdorf
3.09 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p.p.č. 984, části p.p.č. 983 a části p.p.č. 986/1 v k.ú. Studánka u Rumburku
3.10 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p.p.č. 906 a p.p.č. 905 v k.ú. Studánka u Rumburku
3.11 Rekonstrukce a dostavba plaveckého bazénu, Západní č.p. 3083, Varnsdorf
4. Zprávy výborů ZM
4.01 Zpráva finančního výboru
5. Různé
5.01 Iniciativa ,,Vlajka pro Tibet“
5.02 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o symbolech města a jejich užívání
6. Finanční záležitosti
6.01 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2011
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Převody majetku města

3.01 Návrh na prodej p.p.č. 656/1 v k.ú. Studánka
Usnesení č. 29/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 656/1 – trvalý travní porost o výměře 1245 m2 v k.ú. Studánka, panu R. W. za cenu 124.500,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.02 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 30/2011 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 95/2010 ze dne 27. 05. 2010.

3.03 Návrh na zrušení usnesení
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

3.04 Návrh na prodloužení termínu splatnosti kupní ceny
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání) (výsledky hlasování)

3.05 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p.p.č. 2039 a p.p.č. 2040 v k.ú. Varnsdorf.
Usnesení č. 31/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo městarozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 2040 – zahrada o výměře 2.595 m2 ap.p.č. 2039 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 414 m2 v k.ú. Varnsdorf ze současného funkčního využití „veřejná, doprovodná, ochranná zeleň“ na funkční využití „obytná zástavba nízkopodlažní“.

3.06 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p.p.č. 672, p.p.č. 676, p.p.č. 673, p.p.č. 674 a p.p.č. 675 v k.ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 32/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo městarozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 672 - trvalý travní porost o výměře 872 m2, p.p.č. 676 - trvalý travní porost o výměře 292 m2, p.p.č. 673 - trvalý travní porost o výměře 629 m2, p.p.č. 674 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 101 m2 a p.p.č. 675 - trvalý travní porost o výměře 400 m2 v k.ú. Studánka u Rumburku ze současného funkčního využití –„veřejná, doprovodná, ochranná zeleň“ na navrhované funkční využití – „obytná zástavba nízkopodlažní“. Poměrné náklady na pořízení změny územního plánu uhradí žadatel.

3.07 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p.p.č. 4233 a p.p.č. 4234 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 33/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 4233 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 101 m2 ap.p.č. 4234 – trvalý travní porost o výměře 616 m2 v k.ú. Varnsdorf ze současného funkčního využití „občanská vybavenost, služby“ na funkční využití „obytná zástavba nízkopodlažní“.

3.08 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p.p.č. 7682 a na části p.p.č. 7683 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 34/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na části p.p.č. 7683 – zahrada o výměře 3.004 m2 ap.p.č. 7682 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 395 m2 v k.ú. Varnsdorf ze současného funkčního využití „veřejná, doprovodná, ochranná zeleň“ na funkční využití „obytná zástavba nízkopodlažní“.

3.09 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p.p.č. 984, části p.p.č. 983 a části p.p.č. 986/1 v k.ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 35/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 984 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 208 m2, na části p.p.č. 983 – trvalý travní porost o výměře 1.217 m2 a na části p.p.č. 986/1 – trvalý travní porost o výměře 6.562 m2 v k.ú. Studánka u Rumburku ze současného funkčního využití –„veřejná, doprovodná, ochranná zeleň“, resp. „louky, pastviny“ na navrhované funkční využití – „obytná zástavba nízkopodlažní“.

3.10 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p.p.č. 906 a p.p.č. 905 v k.ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 36/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 906 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 367 m2 a p.p.č. 905 – zahrada o výměře 1.342 m2 v k.ú. Studánka u Rumburku ze současného funkčního využití –„veřejná, doprovodná, ochranná zeleň“, resp. „louky, pastviny“ na navrhované funkční využití – „obytná zástavba nízkopodlažní“.

3.11 Rekonstrukce a dostavba plaveckého bazénu, Západní č.p. 3083, Varnsdorf
Usnesení č. 37/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu: Rekonstrukce a dostavba plaveckého bazénu, Západní č.p. 3083 Varnsdorf, kterým se využívá opční právo uvedené v čl.15 smlouvy č. EI 306/09 ze dne 18. 11. 2009 na stavební práce a dodávky určené pro III. etapu (2. část) v ceně 10.398.032 Kč bez DPH za předpokladu schválení rozpočtu města na rok 2011.


4. Zprávy výborů ZM

4.01 Zpráva finančního výboru
Usnesení č. 38/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ukládá finančnímu výboru zpracovat ve spolupráci s příslušnými odbory města analýzu dopadů do rozpočtu města, týkající se např. deregulace nájemného v bytech,
daně z nemovitostí, výší nájmu v nebytových prostorech apod. v souvislosti s celostátní politikou. Termín předložení zprávy je stanoven na červnové zasedání zastupitelstva města.


5. Různé

5.01 Iniciativa ,,Vlajka pro Tibet“
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

5.02 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o symbolech města a jejich užívání
Usnesení č. 39/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o Symbolech města Varnsdorf a jejich užívání dle předloženého návrhu.


6. Finanční záležitosti

6.01 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2011
Usnesení č. 40/2011/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet města Varnsdorf na rok 2011 v předloženém znění včetně pozměňovacích návrhů.

a dále

Usnesení č. 40/2011/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2011 a ujednání k provádění rozpočtových opatření v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 40/2011/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ukládá vedoucí ekonomického odboru zajistit v termínu do 28. 02. 2011
rozpis rozpočtu dle §14 zák. č.250/2000 Sb.

a dále

Usnesení č. 40/2011/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2011 – správa bytového, nebytového fondu, správa Centrum (správce REGIA a.s.) dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 40/2011/5 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2011 pult centrální ochrany (správce Městská policie) dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 40/2011/6 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Statut sociálního fondu na rok 2011 a rozpočet sociálního fondu na rok 2011 dle předloženého návrhu.


7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 41/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.


8. Závěr

 

MARTIN LOUKA                                                              KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                              místostarosta města

 

 

Předseda návrhové komise: