Usnesení ze III. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

23. 1. 2015 - Ing. Lukáš Vébr

USNESENÍ


z III. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 22. 01. 2015 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________

Program jednání:
1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 5615 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na převod části p. p. č. 5981 za část p. p. č. 6755 a p. p. č. 6696/4 vše v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na jmenování určeného zastupitele pro účely pořizování územně plánovací dokumentace města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
3.01 Schválení Programu Prevence kriminality města Varnsdorf a podání žádosti v rámci dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR na rok 2015 a zajištění spolufinancování programu
4. Finanční záležitosti
4.01 Členské příspěvky na rok 2015
4.02 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2015
4.03 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 5615 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 1/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 5615 ostatní plochu (dle GP č. 5114-225/2014 část označena jako p. p. č. 5615/2 ) o výměře 34 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 3.570 Kč manželům J. a J. P. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.02 Návrh na převod části p. p. č. 5981 za část p. p. č. 6755 a p. p. č. 6696/4 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 2/2015/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6755 – ostatní plochu (dle GP č. 5121-224/2014 část označena jako p. p. č. 6755/2) o výměře 130 m2 a p. p. č. 6696/4 – trvalý travní porost o výměře 68 m2 vše v k. ú. Varnsdorf manželům Z. a F. J. za cenu 1 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 2/2015/2 (výsledky hlasování)  
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt část p. p. č. 5981 – trvalý travní porost (dle GP č. 4417-63/2012 část označena jako p. p. č. 5981/2) o výměře 257 m2 v k. ú. Varnsdorf od manželů Z. a F. J. a pana V. K. za cenu 1 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.03 Návrh na jmenování určeného zastupitele pro účely pořizování územně plánovací dokumentace města
Usnesení č. 3/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo určit zastupitele pana Ing. Václava Moravce, který bude spolupracovat s pořizovatelem (dle § 6 odst. (5) písm. f) ve vazbě na § 47 odst. (1) a (4) a § 53 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění - stavební zákon) při pořizování územně plánovací dokumentace města.

 

2. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

 

3. Různé

3.01 Schválení Programu Prevence kriminality města Varnsdorf a podání žádosti v rámci dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR na rok 2015 a zajištění spolufinancování programu
Usnesení č. 4/2015 (výsledky hlasování)  
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit podání žádosti Program prevence kriminality města Varnsdorf v rámci dotačního titulu a dále zajištění spolufinancování projektu dle předloženého návrhu.

 

4. Finanční záležitosti

4.01 Členské příspěvky na rok 2015
Usnesení č. 5/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit členství a výši členských příspěvků pro rok 2015 v organizacích dle předloženého návrhu.

4.02 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2015
Usnesení č. 6/2015/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet města Varnsdorf na rok 2015 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 6/2015/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2015 a ujednání k provádění rozpočtových opatření v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 6/2015/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ukládá vedoucí ekonomického odboru zajistit v termínu do 30.01.2015 rozpis rozpočtu dle §14 zák. č. 250/2000 Sb.

a dále

Usnesení č. 6/2015/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí příspěvků fyzickým a právnickým osobám, které jsou součástí rozpočtu na rok 2015 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 6/2015/5 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2015 – správa bytových a nebytových prostor (správce REGIA a.s.) v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 6/2015/6 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2015 – správa Centrum (správce REGIA a. s.) v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 6/2015/7 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2015 – pult centrální ochrany (správce Městská policie) v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 6/2015/8 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet sociálního fondu na rok 2015 v předloženém znění.

4.03 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
Usnesení č. 7/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření uvedeným příspěvkovým organizacím města dle předloženého návrhu.

 

 

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 8/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

ING. STANISLAV HORÁČEK                                                JOSEF HAMBÁLEK
starosta města                                                                  místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: