Usnesení z 99. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 13. 7. 2006 od 14:00 hod. v kanceláři starosty města


Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Návrh rozpočtového opatření č. 7
b) Návrh rozpočtového opatření č. 8
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Návrh novelizace Organizačního řádu MěÚ Varnsdorf
b) Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
c) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům aktivu pro občanské záležitosti
d) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům komise k projednávání přestupků
e) Návrh ve věci plakátovacích ploch
f) Žádost o schválení veřejné hudební produkce na otevřeném prostranství v nočních hodinách
g) Návrh na změnu člena KSMV

Usnesení č. 56/2006
Rada města rozhodla:
1. Neprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf panu R. N..

2. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2741, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu P. K. a slečně B. V. do 30. 6. 2007.

3. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf paní K. D. na dobu určitou do 30. 9. 2006.

4. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 7510 v k.ú. Varnsdorf.

5. Zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p.p.č. 7510 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že vzniknou dvě parcely vhodné k výstavbě rodinného domu a komunikace dle návrhu architekta.

6. Vypovědět nájemní smlouvu č. 04/05/1 na pronájem části p.p.č. 4204/1 a části p.p.č. 4205 v k.ú. Varnsdorf z důvodu nesplnění první podmínky uvedené v bodě VII..

7. Zveřejnit záměr pronajmout a převést část p.p.č. 4204/1 a část p.p.č. 4205 v k.ú. Varnsdorf.

8. Ukončit nájemní smlouvu č. 13/03/1 na pronájem p.p.č. 993 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 6. 2006 dle žádosti nájemce.

9. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 993 v k.ú. Varnsdorf.

10. Vypovědět nájemní smlouvu č. 95/2000 na pronájem p.p.č. 161 a p.p.č. 162 v k.ú. Varnsdorf z důvodu uvedeném v bodě V. odstavec 3 této smlouvy.

11. Ukončit nájemní smlouvu č. 22/05/1 na pronájem p.p.č. 4067 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 6. 2006 dle žádosti nájemce.

12. Pronajmout část p.p.č. 3240 (dle GP č. 3728-131/2006 část označena jako 3240/2) o výměře 260 m2, část p.p.č. 3241 (dle GP č. 3728-131/2006 část označena jako 3241/2) o výměře 43 m2 na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok a č.p. 1286 se st.p.č. 3239 o výměře 85 m2 za účelem zřízení prodejny květin za cenu 120,- Kč/m2/rok, vše v k.ú. Varnsdorf paní S. T..

13. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 6200/1 v k.ú. Varnsdorf.

14. Doporučit ZM nabýt do vlastnictví část p.p.č. 6200/1 v k.ú. Varnsdorf.

15. Pronajmout nebytové prostory v části objektu „A“ v 1. N.P. o výměře 549,2 m2 na p.p.č. 54 v k.ú. Varnsdorf na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1.000,- Kč/měsíc panu H. J..

Usnesení č. 57/2006
Rada města rozhodla schválit:
1. Rozpočtové opatření č. 7 dle předloženého návrhu.

2. Rozpočtové opatření č. 8 dle předloženého návrhu.

3. Organizační řád Městského úřadu Varnsdorf v úplném znění k 1. 7. 2006 dle předloženého návrhu.

4. Vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle předloženého návrhu.

5. Vyplacení finančního příspěvku členům aktivu pro občanské záležitosti RM dle předloženého návrhu.

6. Vyplacení finančního příspěvku členům komise k projednávání přestupků dle předloženého návrhu.

7. Konání veřejných hudebních produkcí pořádaných v rámci festivalu NAMAX na otevřeném prostranství v nočních hodinách ve dnech 11. 9. – 17. 9. 2006, a to dle žádosti Sboru Apoštolské církve, Varnsdorf ze dne 12. 7. 2006.


Usnesení č. 58/2006
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Návrh na uzavření smlouvy o dílo na vypracování urbanistické studie „Úpravy ploch v okolí věžičky Národní – Otáhalova, Varnsdorf“ s projekčním ateliérem RG projekt s cenou díla 83.300,- Kč.

2. Návrh na uzavření smlouvy o dílo na provedení elektroinstalace v budově MěÚ č.p. 470, Varnsdorf v části 1. N.P. s Tomášem Oborníkem s cenou díla 196.269,70 Kč.


Usnesení č. 59/2006
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením nájemní smlouvy na pronájem plakátovacích ploch dle předloženého návrhu s firmou RENGL, s.r.o. Liberec.


Usnesení č. 60/2006
Rada města rozhodla odvolat:
1. Pana J. F. z funkce člena komise správy majetku a výstavby s účinností k 31. 7. 2006.

Usnesení č. 61/2006
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Paní J. S. do funkce člena komise správy majetku a výstavby s účinností k 1. 8. 2006.

 

Ing. Josef Poláček, starosta města 

Mgr. Zdeňka Vajsová, místostarostka