Usnesení z 98. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 29. 6. 2006 ve Studentském klubu Střelnice

 

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Změnu závazných ukazatelů pro ZŠ nám. E. Beneše
b) Přezkoumání hospodaření města za rok 2006
c) Žádost Českého rybářského svazu o finanční příspěvek
d) Žádost o splátkový kalendář
e) Návrh na vyplacení peněžitého daru
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky „Oprava místních komunikací“
b) Zajištění zpětného odběru elektrozařízení
c) Návrh na vyplacení odměny ředitelce MŠ Seifertova 2471
d) Návrh na stanovení platu ředitelce MŠ Seifertova 2471
e) Návrh dohody o spolupráci na obnově drobných sakrálních památek
f) Žádosti o povolení výjimek z tržního řádu
g) Žádost o schválení veřejné hudební produkce na otevřeném prostranství v nočních hodinách
h) Návrh na odvolání z funkce vedoucího odboru dopravy
i) Doplnění a změnu programu zasedání ZM

Usnesení č. 49/2006
Rada města rozhodla:
1. Zadat přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2006 auditorské společnosti dle předloženého návrhu.

2. Neposkytnout Českému rybářskému svazu finanční příspěvek na vybavení členů rybářské stráže.

3. Souhlasit s přistoupením paní J. D. k závazku syna J. D. na dlužné nájemné ve výši 39.326,- Kč.

4. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2739/26, ul. Edisonova, Varnsdorf panu M. M. na dobu určitou do 30. 6. 2007.

5. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2762/25, ul. Kovářská, Varnsdorf slečně P. H. na dobu určitou do 30. 6. 2007.

6. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2725/28, ul. Hrnčířská, Varnsdorf panu M. B..

7. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2764/47, ul. Žitavská, Varnsdorf panu J. P. na dobu určitou do 30. 6. 2007.

8. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2725/20, ul. Hrnčířská, Varnsdorf panu M. P..

9. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2725/29, ul. Hrnčířská, Varnsdorf paní M. K. za podmínky navrácení garsoniéry č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf.

10. Pronajmout byt 1+3 v č.p. 2740/67, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní P. P. za podmínky navrácení bytu 1+2 v č.p. 2741/12, ul. Křižíkova, Varnsdorf.

11. Pronajmout byt 1+2 v č.p. 2741/12, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní L. M. S. za podmínky navrácení bytu 1+1 v č.p. 2740/53, ul. Křižíkova, Varnsdorf.

12. Pronajmout náhradní byt 1+2 v č.p. 2041/3, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní K. Š. za podmínky, že paní I. T. vrátí městu byt 1+1 v č.p. 2739/41, ul. Edisonova, Varnsdorf.

13. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf manželům J. a I. Š. do 31. 12. 2006.

14. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v č.p. 1236, ul. Mostecká, Varnsdorf panu I. F. do 31. 12. 2006.

15. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf paní B. K. do 30. 6. 2007. 

16. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č.p. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf panu T. O. do 31. 12. 2006.

17. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf panu D. Procházkovi do 30. 6. 2007.

18. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p.2762, ul. Kovářská, Varnsdorf paní A. B. do 31. 12. 2006. 

19. Neměnit usnesení RM č. 32/2006/39 ze dne 11. 5. 2006.

20. Uzavřít smlouvu o budoucí nájemní smlouvě na pronájem bytu v č.p. 3300, ul. Kostelní, Varnsdorf dle předloženého návrhu ze dne 19. 6. 2006.

21. Pronajmout garsoniéru v DPS v č.p. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf paní V. N..

22. Pronajmout byt 1+1 v DPS v č.p. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf paní M. S..

23. Pronajmout garsoniéru v DPS v č.p. 3000, ul. Žitavská, Varnsdorf panu J. P..

24. Pronajmout garsoniéru v DPS v č.p. 3000, ul. Žitavská, Varnsdorf paní F. S..

25. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 3646/4 a část p.p.č. 3638/6 v k.ú. Varnsdorf.

26. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 92/2 a část p.p.č. 87/25 v k.ú. Varnsdorf.

27. Prodloužit nájemní smlouvu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě na pronájem p.p.č. 6009 v k.ú. Varnsdorf do 31. 7. 2007.

28. Uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 2004/10010 na pronájem části p.p.č. 995 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že jako nájemce bude uvedena pouze slečna P. D..

29. Nezveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 6763/2 o výměře 122 m2 v k.ú. Varnsdorf.

30. Ukončit nájemní smlouvu č. 66/2002 na pronájem části p.p.č.4695 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 6. 2006 dle žádosti nájemce.

31. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 5492/20 a část p.p.č. 5492/21 vše v k.ú. Varnsdorf.

32. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 5492/20 a část p.p.č. 5492/21 vše v k.ú. Varnsdorf.

33. Pronajmout p.p.č. 982 o výměře 2771 m2 v k.ú. Studánka paní K. H. na dobu neurčitou za účelem sekání trávy za 0,20 Kč/m2/rok .

34. Pronajmout část p.p.č. 4695 o výměře 410 m2 v k.ú. Varnsdorf panu P. K. a panu J. J. na dobu neurčitou za cenu 3 Kč/m2/rok za účelem užívání zahrady.

35. Vydat prohlášení o vlastnictví staveb na st.p.č. 30/7, st.p.č. 30/8, st.p.č. 30/9, st.p.č. 30/10, st.p.č. 30/11 a st.p.č. 30/12 v k.ú. Varnsdorf.

36. Pronajmout část p.p.č. 1309/1 o výměře 1.061 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu část označena jako 1309/6) manželům K. a J. J. za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

37. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1309/6 o výměře 1.061 m2 v k.ú. Varnsdorf s manžely K. a J. J. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí zaplatí kupující.

38. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 1310/1 v k.ú. Varnsdorf.

39. Zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení části p.p.č. 1310/1 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že nová hranice parcely bude v prodloužené linii p.p.č. 1310/3 a části p.p.č. 1310/1 v k.ú. Varnsdorf navazující na nově vniklé pozemky určené k výstavbě rodinných domů. Náklady spojené s pořízením GP uhradí žadatelé.

40. Souhlasit s uložením podzemní elektropřípojky na p.p.č. 3750/1 v k.ú. Varnsdorf.

41. Souhlasit s vybudováním zpevněného vjezdu na p.p.č. 4577 v k.ú. Varnsdorf.

42. Změnit dobu nájmu nebytových prostor v objektu č.p. 2970 ve Varnsdorfu o celkové výměře 54,00 m2 panu MUDr. J. F. na dobu neurčitou za cenu 500,- Kč/m2/rok.
43. Nepronajmout CZECH PAN s.r.o. Varnsdorf nebytové prostory v rozsahu celého areálu v ul. Čsl. letců za podmínek dle žádosti firmy ze dne 13. 2. 2006, doplněné dopisem ze dne 28. 6. 2006.

44. Pronajmout APT CZECH s.r.o. Hodkovice nebytové prostory v objektu na st.p.č. 4594/2 v k.ú. Varnsdorf za cenu 500,00 Kč/m2 zast. pl./rok, p.p.č. 4595 a část p.p.č. 4594/1 v k.ú. Varnsdorf za cenu 1,00 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem koupě zboží a jeho dalšího prodeje.

45. Pronajmout CZECH PAN s.r.o. Varnsdorf nebytové prostory v rozsahu celé nemovitosti na p.p.č. 4587/2 v k.ú. Varnsdorf za cenu 3.000,00 Kč/celá nemovitost/měsíc + 100,00 Kč/hod. za užívání tělocvičny do 9. 1. 2007 a za cenu 500,00 Kč/m2 užívané pl./rok od 10. 1. 2007 na dobu neurčitou za účelem umístění kanceláří, prodejny, skladovacích prostor a tělocvičny.

46. Pronajmout s.r.o. CZECH PAN Varnsdorf pozemky včetně stavebních objektů, a to p.č. 4280/2, 4587/1, 4588/2, 4590/1, 4591/1, 4591/5, 4593, 4588/1, 4590/1, část 4594/1 a vodní plochy na p.p.č. 4592 a 4280/1 v k.ú.Varnsdorf na dobu neurčitou za cenu 1,00 Kč/m2/rok za účelem komerčního využití a skladování.

47. Souhlasit se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro pana F. P. a úhradou nákladů spojených se zřízením parkovacího místa ve výši 50%.

48. Nepřijmout nabídku na pronájem objektu č.p. 1545 ve Varnsdorfu.

49. Vypovědět nájemní smlouvu s HOSTALEK-WERBUNG s.r.o. Česká Třebová na pronájem sloupů veřejného osvětlení k umisťování tabulí městského dopravního a informačního systému a vyhlásit výběrové řízení na nového nájemce.

50. O přidělení veřejné zakázky „Oprava místních komunikací“ dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách uchazeči KOREKT DIPS spol. s r.o., Vinohradská 78, 618 00 Brno, IČ 15549160, a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek (podle § 63 zákona č. 40/2004Sb., o veřejných zakázkách.

51. Povolit výjimku z tržního řádu pro prodej zmrzliny na soukromém pozemku u č.p. 501, ul. Národní, Varnsdorf dle žádosti paní P. Z., Varnsdorf za podmínky souhlasu majitele pozemku na dobu určitou do 31. 10. 2006.

52. Nepovolit výjimku z tržního řádu pro prodej levných knih dle žádosti firmy Jaroslav Kos, Havlíčkův Brod.

53. Povolit výjimku z tržního řádu v prostoru nám. E. Beneše dle žádosti pana L. M. C. D. na dobu určitou od 3. 7. 2006 do 7. 7. 2006 (v době konání ohlášeného hudebního a tanečního vystoupení).

54. Nepovolit výjimku z tržního řádu pro prodej zmrzliny na soukromém pozemku č. 2483/1, ul. Národní, Varnsdorf dle žádosti pana R. C..

Usnesení č. 50/2006
Rada města rozhodla schválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů pro Základní školu Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

2. Splátkový kalendář paní J. D. na dlužné nájemné ve výši 39.326,- Kč v měsíčních splátkách 2.000,- Kč, počínaje měsícem červencem 2006 pod ztrátou výhody splátek a za podmínky pravidelného splácení nájemného a s ním spojených služeb.

3. Vyplacení peněžitého daru paní Š. U. dle předloženého návrhu.

4. Realizaci řešení dopravní situace v ul. Čsl. Letců a ul. Pražská dle předloženého návrhu.

5. Vyplacení odměny při prvním odchodu do důchodu paní M. Vaňkové, ředitelce Mateřské školy Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

6. Konání veřejné hudební produkce na otevřeném prostranství v nočních hodinách dle žádosti pana R. D. ze dne 21. 6. 2006.

7. Doplnění a změnu programu XLI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf v bodě 3. Různé takto:
3.06 Návrh Směrnice pro efektivní a hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města Varnsdorf
3.07 Návrh změny zřizovací listiny PO Základní škola Varnsdorf, Karlova 1700
3.08 Žádost o změnu kapacity PO Základní škola Varnsdorf, Karlova 1700

Usnesení č. 51/2006
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 37/2006/5 ze dne 25. 5. 2006.

2. Usnesení RM č. 32/2006/38 ze dne 11. 5. 2006. 

3. Usnesení RM č. 43/2006/50 ze dne 8. 6. 2006.

Usnesení č. 52/2006
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Žádost o pronájem bytu paní P. B. s tím, že z důvodu nedostatku volných bytů se žádosti nevyhovuje.

Usnesení č. 53/2006
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo na stavbu „40 b.j. kasárna Varnsdorf“ s cenou díla 1 042 942,12 Kč.

2. Starostu města uzavřením smlouvy o dílo na rekonstrukci části 2.NP v č.p. 1838 ve Varnsdorfu se zhotovitelem Stamo spol. s r.o. Děčín s cenou díla 1 636 442,00 Kč.

3. Starostu města uzavřením smlouvy o dílo na strukturovanou kabeláž v objektu č.p.1838 ve Varnsdorfu se zhotovitelem ComSystems, spol. s r.o. Děčín s cenou díla 295 929,00 Kč.

4. Starostu města uzavřením smlouvy o dílo na stavbu „Křižovatka Varnsdorf“ na část financovanou městem Varnsdorf s cenou díla 4.177.634,00 Kč.

5. Starostu města uzavřením smlouvy se společností Elektrowin a.s. o zajištění zpětného odběru elektrozařízení.

6. Starostu města uzavřením dohody o spolupráci se společností Ekolamp s. r.o. při zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností.

7. Starostu města uzavřením smlouvy se společností Asekol s.r.o. o zajištění zpětného odběru elektrozařízení.

8. Starostu města uzavřením smlouvy se společností EKO servis Varnsdorf a.s. o zajištění povinností vyplývajících z provozování místa zpětného odběru elektrozařízení.

9. Starostu města uzavřením dohody o spolupráci s Gymnáziem Varnsdorf při obnově drobných sakrálních památek ve Varnsdorfu.

Usnesení č. 54/2006
Rada města rozhodla stanovit:
1. Plat paní E. Tesařové, ředitelce Mateřské školy Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace s účinností od 1. 8. 2006. 

Usnesení č. 55/2006
Rada města rozhodla odvolat:
1. Pana Stanislava Stromko z funkce vedoucího Odboru dopravy MěÚ Varnsdorf z důvodu zrušení funkce v důsledku organizačních změn.

 

Ing. Josef Poláček, starosta města

Mgr. Zdeňka Vajsová, místostarostka