Usnesení z 98. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 98. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 06.09.2018 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města.

Program jednání rady města

1. Převody majetku města
1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Smlouva o výpůjčce kompostérů
2.02 Rozhodnutí o veřejné zakázce „Zajištění grafického zpracování, tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“
2.03 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
2.04 Jmenování člena redakční rady Hlasu severu
2.05 Rozhodnutí o veřejné zakázce „Nájem systémů pro měření rychlostí na pozemních komunikacích včetně příslušného software pro správu a zpracování přestupků“
2.06 Povolení výjimky z počtu žáků na třídu v Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace
2.07 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
2.08 Program na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr

1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 361/2018
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 287/2018/1 ze dne 19.06.2018.

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 362/2018/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/71, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní A. B. na dobu určitou do 28.02.2019. Náhradník paní R. M. do 30.04.2019.

a dále

Usnesení č. 362/2018/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3014/15, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní A. B. do 28.02.2019. Náhradník paní A. Ch. do 30.04.2019. 

a dále

Usnesení č. 362/2018/3
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/23, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní A. Š. na dobu určitou do 31.10.2019. Náhradník paní S. D. do 28.02.2019.

a dále

Usnesení č. 362/2018/4
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/11, ul. Prašná  ve Varnsdorfu paní V. M. a panu V. M. na dobu určitou do 28.02.2019. Náhradník paní M. Y. do 30.04.2019.

Žádost o pronájem bytu zvláštního určení 1+0
Usnesení č. 363/2018
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+0 v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 3321/7, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. H. na dobu určitou do 31.10.2019.

1.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej části p. p. č. 3637/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 364/2018
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 3637/3 – trvalý travní porost o výměře cca 1.300 m2 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej části p. p. č. 7697/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 365/2018
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 7697/1 – trvalý travní porost o výměře 20.699 m2 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p. p. č. 2490 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 366/2018
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 2490 – zahrada o výměře 213 m2 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p. p. č. 1646 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 367/2018
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1646 – zahrada o výměře 1.114 m2 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p. p. č. 7447/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 368/2018
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 7447/3 – trvalý travní porost o výměře 304 m2 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p. p. č. 2532/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 369/2018
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 2532/1 – zahrada o výměře 1.106 m2 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o pronájem p. p. č. 2532/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 370/2018
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 2532/1 – zahrada o výměře 1.106 m2 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej pozemků v lokalitě ul. K. Světlé v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 371/2018
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3318, p. p. č. 3319, p. p. č. 3319, p. p. č. 3320, p. p. č. 3323, p. p. č. 3339, p. p. č. 3340, p. p. č. 3344, p. p. č. 3345 a p. p. č. 3361/1, vše v k. ú. Varnsdorf.

Nabídka na odprodej p. p. č. 7957 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 372/2018
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nenabýt do vlastnictví p. p. č. 7957 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o pronájem p. p. č. 5865/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 373/2018
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 5865/1 – ostatní plochu o výměře 6.328 m2 v k. ú. Varnsdorf paní J. K. a panu P. R. a to tak, že každému jednu polovinu za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku a pasení koní.

Uzavření Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě
Usnesení č. 374/2018
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 20/2016 na pronájem p. p. č. 5342/1 a p. p. č. 5311/1 v k. ú. Varnsdorf za účelem údržby pozemku a pasení koní s paní Z. Z. a to tak, že se vypouští pozemek č. 5311/1 v k. ú. Varnsdorf a tím se mění roční nájemné.

Uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí kupní smlouvě
Usnesení č. 375/2018
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 26/2016 za účelem výstavby 8 řadových garáží s panem Ing. K. B. a to tak, že se nájemní smlouva prodlužuje do 31.12.2020.

Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene– služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4017072, DC Varnsdorf, p. p. č. 1928/3
Usnesení č. 376/2018
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p p č. 1928/3, nové kNN na části p. p. č. 1872 a p. p. č. 1928/1 vše v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

Žádost o prodloužení termínu dokončení díla Stavební úpravy sociálních zařízení v I. a II. N. P. pavilonu „B“ V MŠ Pražská 2812, Varnsdorf
Usnesení č. 377/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na  akci „Stavební úpravy sociálních zařízení v I. a II. N. P. pavilonu „B“ V MŠ Pražská 2812, Varnsdorf“ z důvodu prodloužení termínu dokončení díla do 24.09.2018.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Úpravy prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu
Usnesení č. 378/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na  akci „Úpravy prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“, kterým se snižuje cena díla o 59.764,68  Kč bez DPH.

2. Různé

2.01 Smlouva o výpůjčce kompostérů
Usnesení č. 379/2018
Rada města rozhodla schválit podmínky o přidělování kompostérů pro druhé kolo projektu „Domácí kompostování na území města Varnsdorf“ a formulář smlouvy o výpůjčce dle pozměňovacího návrhu.

2.02 Rozhodnutí o veřejné zakázce „Zajištění grafického zpracování, tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“
Usnesení č. 380/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy na „Zajištění grafického zpracování, tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“ s dodavatelem Marek Dvořák, TISKÁRNA TRIO, Národní 499, 407 47 Varnsdorf, IČ 64709990 za celkovou cenu 497.300 Kč bez DPH.

2.03 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 381/2018/1
Rada města rozhodla schválit neinvestiční dotaci na nadstandardní reprezentaci v souladu s Koncepcí podpory sportu ve městě Varnsdorf panu Mgr. J. N. ve výši 10.000 Kč.

a dále

Usnesení č. 381/2018/2
Rada města rozhodla schválit neinvestiční dotaci na nadstandardní reprezentaci v souladu s Koncepcí podpory sportu ve městě Varnsdorf paní Bc. L. D. ve výši 10.000 Kč.

2.04 Jmenování člena redakční rady Hlasu severu
Usnesení č. 382/2018
Rada města rozhodla jmenovat paní Mgr. Barboru Hájkovou členem redakční rady Hlasu severu s účinností od 01.09.2018.

2.05 Rozhodnutí o veřejné zakázce „Nájem systémů pro měření rychlostí na pozemních komunikacích včetně příslušného software pro správu a zpracování přestupků“
Usnesení č. 383/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky s názvem: „Nájem systémů pro měření rychlostí na pozemních komunikacích včetně příslušného software pro správu a zpracování přestupků“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2.06 Povolení výjimky z počtu žáků na třídu v Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace
Usnesení č. 384/2018
Rada města rozhodla povolit výjimku z počtu žáků na třídu v Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace, pro školní rok 2018/2019 dle předloženého návrhu.

2.07 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 385/2018
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.

2.08 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 386/2018
Rada města rozhodla schválit program na XXXVII. zasedání ZM, které se uskuteční dne 20.09.2018 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

3. Diskuse

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

4. Závěr

Ing. Stanislav Horáček
starosta města

ThMgr. Roland Solloch
místostarosta města