Usnesení z 97. schůze Rady města Varnsdorf

22. 8. 2018 - +DiS. Tomáš Secký
Usnesení z 97. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 22.08.2018 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města.

Program jednání rady města

1. Finanční záležitosti
2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti

1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2018 
Usnesení č. 353/2018
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 12 na rok 2018 v předloženém znění.

2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 354/2018
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/7, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu F. M. na dobu určitou do 31.12.2018 dle předloženého návrhu.

2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o pronájem části p. p. č. 8181 a části p. p. č. 800 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 355/2018
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 8181 – vodní plochu o výměře 50 m2 a část p. p. č. 800 – trvalý travní porost o výměře 50 m2 v k. ú. Varnsdorf paní L. V. za cenu 10 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem parkování osobních automobilů k budově č. p. 135 ve Varnsdorfu.

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Revitalizace veřejného prostranství ve Varnsdorfu, ul. Západní - vnitroblok“
Usnesení č. 356/2018/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky s názvem „Revitalizace veřejného prostranství ve Varnsdorfu, ul. Západní - vnitroblok“ vyhlášené dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vybranému dodavateli SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I, IČ 25042751.

a dále

Usnesení č. 356/2018/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I, IČ 25042751 na akci „Revitalizace veřejného prostranství ve Varnsdorfu, ul. Západní - vnitroblok“ za cenu 7.559.996,97 Kč bez DPH za předpokladu schválení rozpočtového opatření.  

Rozhodnutí o veřejné zakázce „Oprava chodníku ul. Pražská od č. p. 1439 k č. p. 3023“
Usnesení č. 357/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním smlouvy o dílo na akci „Oprava chodníku ul. Pražská od č. p. 1439 k č. p. 3023“ se společností Technické služby města Varnsdorf s. r. o. s termínem dokončení do 31.10.2018 a celkovou cenou díla 255.842,00 Kč bez DPH.  

Rozhodnutí o veřejné zakázce „Oprava chodníku ul. Čsl. Letců od ul. Husova po ul. Karlova“
Usnesení č. 358/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním smlouvy o dílo na akci „Oprava chodníku ul. Čsl. Letců od ul. Husova po ul. Karlova“ se společností Technické služby města Varnsdorf s. r. o. s termínem dokončení do 31.10.2018 a celkovou cenou díla 453.729,00 Kč bez DPH.

Rozhodnutí o veřejné zakázce „Vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti – Nemocnice Varnsdorf“
Usnesení č. 359/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním smlouvy o dílo na akci „Vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti – Nemocnice Varnsdorf“ se společností SELM s. r. o., IČO 25676229 s termínem dokončení do 31.12.2018 a celkovou cenou díla 359.250,00 Kč bez DPH.

Rozhodnutí o veřejné zakázce „Odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf“
Usnesení č. 360/2018
Rada města rozhodla o zrušení veřejné zakázky s názvem „Odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf“ vyhlášené dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf.

Ing. Stanislav Horáček
starosta města

Josef Hambálek
místostarosta