Usnesení z 96. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 8. 6. 2006 v kanceláři starosty města

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Změnu závazných ukazatelů pro PO
b) Návrh splátkového kalendáře
c) Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2006
d) Návrh dodatku pokladního řádu
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Návrh organizace provozu školních družin v měsících červenci a srpnu 2006
b) Organizační strukturu MěÚ Varnsdorf
c) Žádost firmy Hostalek – Werbung spol. s r.o. o pronájem sloupů veřejného osvětlení
d) Žádost firmy RENGL, s.r.o. o pronájem plakátovacích ploch
e) Návrh dodatku ke smlouvě č. SWR/02/155
f) Návrh programu zasedání ZM

Usnesení č. 43/2006
Rada města rozhodla:
1. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 1305, p.p.č. 1306 a p.p.č. 1310/1 v k.ú. Varnsdorf.

2. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 1310/3 v k.ú. Varnsdorf.

3. Zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p.p.č. 1305, p.p.č. 1306 a p.p.č. 1310/1 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že vzniknou 4 parcely vhodné k výstavbě RD.

4. Vypovědět nájemní smlouvu č. 33/2000 na pronájem p.p.č. 1305 v k.ú. Varnsdorf z důvodu výstavby RD.

5. Vypovědět nájemní smlouvu č. 49/1995 na pronájem části p.p.č. 1310/1 v k.ú. Varnsdorf z důvodu výstavby RD.

6. Vypovědět nájemní smlouvu č. 58/1995 na pronájem části p.p.č. 1310/1 v k.ú. Varnsdorf z důvodu výstavby RD.

7. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 6036 v k.ú. Varnsdorf.

8. Vypovědět nájemní smlouvu č. 26/2004 na pronájem p.p.č. 6036 v k.ú. Varnsdorf z důvodu výstavby RD.

9. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 3646/1 v k.ú. Varnsdorf.

10. Zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p.p.č. 3646/1 v k.ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání zahrádek.

11. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 7263/1 a p.p.č. 7265/1 v k.ú. Varnsdorf na výstavbu RD.

12. Zveřejnit záměr pronajmout a převést část p.p.č. 5342/1 v k.ú. Varnsdorf.

13. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 2523/1 v k.ú. Varnsdorf.

14. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 124, p.p.č. 125, p.p.č. 130, p.p.č. 278, p.p.č. 279, p.p.č. 280 a p.p.č. 282 v k.ú. Studánka.

15. Doporučit ZM nabýt do vlastnictví p.p.č. 6928 v k.ú. Varnsdorf.

16. Vypovědět nájemní smlouvu č. 71/2006 na pronájem části p.p.č. 4378/1 v k.ú. Varnsdorf z důvodu výstavby RD.

17. Pronajmout část p.p.č. 4378/1 o výměře 1.751 m2v k.ú. Varnsdorf panu J. P. za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

18. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 4378/3 o výměře 1.751 m2 v k.ú. Varnsdorf s panem J. P. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí uhradí kupující.

19. Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení p.p.č. 3241 a p.p.č. 3240 v k.ú. Varnsdorf tak, aby byl oddělen prostor pro výstavbu obchodního centra a zbývající část pronajata s objektem č.p. 1286 ve Varnsdorfu.

20. Vypovědět nájemní smlouvu č. 43/95 na pronájem části p.p.č. 3229 a p.p.č. 3242 v k.ú. Varnsdorf z důvodu výstavby obchodního centra dle schváleného ÚPNSÚ.

21. Pronajmout p.p.č. 7113/9 o výměře 1.094 m2v k.ú. Varnsdorf panu M. Š. a slečně L. K. za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

22. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 7113/9 o výměře 1.094 m2 v k.ú. Varnsdorf s panem M. Š. a slečnou L. K. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí uhradí kupující.

23. Pronajmout p.p.č. 4949 o výměře 20 m2, p.p.č. 4950 o výměře 900 m2, p.p.č. 4951 o výměře 699 m2 a p.p.č. 4952 o výměře 508 m2, vše v k.ú. Varnsdorf panu R. Š. a paní R. K. za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

24. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 4949 o výměře 20 m2, p.p.č. 4950 o výměře 900 m2, p.p.č. 4951 o výměře 699 m2 a p.p.č. 4952 o výměře 508 m2, vše v k.ú. Varnsdorf s panem R. Š. a paní R. K. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí uhradí kupující.

25. Pronajmout část p.p.č. 5688/1 o výměře 24 m2 v k.ú. Varnsdorf dle geometrického plánu č. 3669-33/2005 manželům Z. a A. B. za cenu 10,- Kč/m2 na dobu určitou 3 roky za účelem výstavby řadové garáže.

26. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 5688/1 – ostatní plocha o výměře stanovené geometrickým plánem, vypracovaným po dokončení stavby v k.ú. Varnsdorf s manžely Z. a A. B. s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za následujících podmínek:
- kupní cena bude činit 150,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti,
- budoucí kupující nejpozději do 1 roku od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě požádá stavební úřad o vydání stavebního povolení,
- budoucí kupující nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě zahájí výstavbu řadové garáže,
- kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů od vydání kolaudace, nejpozději však do 3 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

27. Pronajmout část p.p.č. 5688/1 o výměře 24 m2 v k.ú. Varnsdorf dle geometrického plánu č. 3669-33/2005 manželům J. a E. Ž. za cenu 10,- Kč/m2 na dobu určitou 3 roky za účelem výstavby řadové garáže.

28. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 5688/1 – ostatní plocha o výměře stanovené geometrickým plánem, vypracovaným po dokončení stavby v k.ú. Varnsdorf s manžely J. a E. Ž. s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za následujících podmínek:
- kupní cena bude činit 150,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti,
- budoucí kupující nejpozději do 1 roku od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě požádá stavební úřad o vydání stavebního povolení,
- budoucí kupující nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě zahájí výstavbu řadové garáže,
- kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů od vydání kolaudace nejpozději do 3 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

29. Pronajmout část p.p.č. 5688/1 o výměře 24 m2 v k.ú. Varnsdorf dle geometrického plánu č. 3669-33/2005 slečně L. B. za cenu 10,- Kč/m2 na dobu určitou 3 roky za účelem výstavby řadové garáže.

30. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 5688/1 – ostatní plocha o výměře stanovené geometrickým plánem, vypracovaným po dokončení stavby v k.ú. Varnsdorf se slečnou L. B. s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za následujících podmínek:
- kupní cena bude činit 150,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti,
- budoucí kupující nejpozději do 1 roku od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě požádá stavební úřad o vydání stavebního povolení,
- budoucí kupující nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě zahájí výstavbu řadové garáže,
- kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů od vydání kolaudace nejpozději do 3 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

31. Pronajmout část p.p.č. 5688/1 o výměře 24 m2 v k.ú. Varnsdorf dle geometrického plánu č. 3669-33/2005 panu F. R. za cenu 10,- Kč/m2 na dobu určitou 3 roky za účelem výstavby řadové garáže.

32. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 5688/1 – ostatní plocha o výměře stanovené geometrickým plánem, vypracovaným po dokončení stavby v k.ú. Varnsdorf s panem F. R. s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za následujících podmínek:
- kupní cena bude činit 150,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti,
- budoucí kupující nejpozději do 1 roku od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě požádá stavební úřad o vydání stavebního povolení,
- budoucí kupující nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě zahájí výstavbu řadové garáže,
- kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů od vydání kolaudace nejpozději do 3 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

33. Pronajmout část p.p.č. 5688/1 o výměře 24 m2 v k.ú. Varnsdorf dle geometrického plánu č. 3669-33/2005 manželům M. a M. N. za cenu 10,- Kč/m2 na dobu určitou 3 roky za účelem výstavby řadové garáže.

34. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 5688/1 – ostatní plocha o výměře stanovené geometrickým plánem, vypracovaným po dokončení stavby v k.ú. Varnsdorf s manžely M. a M. N. s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za následujících podmínek:
- kupní cena bude činit 150,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti,
- budoucí kupující nejpozději do 1 roku od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě požádá stavební úřad o vydání stavebního povolení,
- budoucí kupující nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě zahájí výstavbu řadové garáže,
- kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů od vydání kolaudace nejpozději do 3 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

35. Pronajmout část p.p.č. 5688/1 o výměře 24 m2 v k.ú. Varnsdorf dle geometrického plánu č. 3669-33/2005 manželům Mgr. P. a Ing. J. F. za cenu 10,- Kč/m2 na dobu určitou 3 roky za účelem výstavby řadové garáže.

36. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 5688/1 – ostatní plocha o výměře stanovené geometrickým plánem, vypracovaným po dokončení stavby v k.ú. Varnsdorf s manžely Mgr. P. a Ing. J. F. s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za následujících podmínek:
- kupní cena bude činit 150,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti,
- budoucí kupující nejpozději do 1 roku od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě požádá stavební úřad o vydání stavebního povolení,
- budoucí kupující nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě zahájí výstavbu řadové garáže,
- kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů od vydání kolaudace nejpozději do 3 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

37. Pronajmout část p.p.č. 5688/1 o výměře 24 m2 v k.ú. Varnsdorf dle geometrického plánu č. 3669-33/2005 manželům P. a J. B. za cenu 10,- Kč/m2 na dobu určitou 3 roky za účelem výstavby řadové garáže.

38. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 5688/1 – ostatní plocha o výměře stanovené geometrickým plánem, vypracovaným po dokončení stavby v k.ú. Varnsdorf s manžely P. a J. B. s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za následujících podmínek:
- kupní cena bude činit 150,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti,
- budoucí kupující nejpozději do 1 roku od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě požádá stavební úřad o vydání stavebního povolení,
- budoucí kupující nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě zahájí výstavbu řadové garáže,
- kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů od vydání kolaudace nejpozději do 3 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

39. Pronajmout část p.p.č. 5688/1 o výměře 24 m2 v k.ú. Varnsdorf dle geometrického plánu č. 3669-33/2005 panu J. S. za cenu 10,- Kč/m2 na dobu určitou 3 roky za účelem výstavby řadové garáže.

40. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.p.č. 5688/1 – ostatní plocha o výměře stanovené geometrickým plánem, vypracovaným po dokončení stavby v k.ú. Varnsdorf s panem J. S. s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za následujících podmínek:
- kupní cena bude činit 150,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti,
- budoucí kupující nejpozději do 1 roku od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě požádá stavební úřad o vydání stavebního povolení,
- budoucí kupující nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě zahájí výstavbu řadové garáže,
- kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů od vydání kolaudace nejpozději do 3 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

41. Pronajmout část p.p.č. 5688/1 o výměře 24 m2 v k.ú. Varnsdorf dle geometrického plánu č. 3669-33/2005 panu P. B. za cenu 10,- Kč/m2 na dobu určitou 3 roky za účelem výstavby řadové garáže.

42. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 5688/1 – ostatní plocha o výměře stanovené geometrickým plánem, vypracovaným po dokončení stavby v k.ú. Varnsdorf s panem P. B. s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za následujících podmínek:
- kupní cena bude činit 150,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti,
- budoucí kupující nejpozději do 1 roku od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě požádá stavební úřad o vydání stavebního povolení,
- budoucí kupující nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě zahájí výstavbu řadové garáže,
- kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů od vydání kolaudace nejpozději do 3 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

43. Pronajmout část p.p.č. 5688/1 o výměře 24 m2 v k.ú. Varnsdorf dle geometrického plánu č. 3669-33/2005 manželům P. a M. N. za cenu 10,- Kč/m2 na dobu určitou 3 roky za účelem výstavby řadové garáže.

44. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 5688/1 – ostatní plocha o výměře stanovené geometrickým plánem, vypracovaným po dokončení stavby v k.ú. Varnsdorf s manžely P. a M. N. s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za následujících podmínek:
- kupní cena bude činit 150,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti,
- budoucí kupující nejpozději do 1 roku od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě požádá stavební úřad o vydání stavebního povolení,
- budoucí kupující nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě zahájí výstavbu řadové garáže,
- kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů od vydání kolaudace nejpozději do 3 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

45. Pronajmout část p.p.č. 3648 o výměře 712 m2 v k.ú. Varnsdorf panu M. Š. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky za cenu 3,- Kč/m2/rok.

46. Pronajmout část p.p.č. 4695 o výměře 300 m2 v k.ú. Varnsdorf panu M. K. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky za cenu 3,- Kč/m2/rok.

47. Ukončit nájemní smlouvu č. 33/2005 na pronájem části p.p.č.4695 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 6. 2006.

48. Pronajmout část p.p.č. 1519/1 o výměře 400 m2 v k.ú. Varnsdorf panu R. H. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky za cenu 3,- Kč/m2/rok.

49. Pronajmout část p.p.č. 1519/1 o výměře 400 m2 v k.ú. Varnsdorf panu P. P. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky za cenu 3,- Kč/m2/rok.

50. Pronajmout p.p.č. 7500 o výměře 1.227 m2 a část p.p.č. 7503 o výměře 1.165 m2 v k.ú. Varnsdorf paní A. K. na dobu neurčitou za účelem sekání trávy a pastvy koně za cenu 0,20 Kč/m2/rok.

51. Pronajmout část p.p.č. 82 o výměře 75 m2 v k.ú. Varnsdorf paní I. S. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky za cenu 3,- Kč/m2/rok.

52. Doporučit předložit ZM návrh na převod domu v č.p. 1746 se st.p.č. 5707 a p.p.č. 5709/1 vše v k.ú. Varnsdorf panu J. O. D. za cenu 2.000.000,- Kč

53. Nepronajmout byt paní B. Ch. z důvodu, že město nemá volný vhodný byt k dispozici a z důvodu dlužného nájemného z bytu v č.p. 856.

54. Souhlasit s organizací provozu školních družin ve Varnsdorfu v měsících červenci a srpnu 2006 dle předloženého návrhu.

55. Zřídit Oddělení péče o děti Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Varnsdorf s účinností od 1. 6. 2006.

56. Zřídit Oddělení pro zdravotně postižené a staré občany, dávky sociální péče pro nezaměstnané Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Varnsdorf s účinností od 1. 6. 2006.

57. Zřídit Oddělení dopravy Odboru správních agend MěÚ Varnsdorf s účinností od 1. 7. 2006.

58. Přejmenovat finanční odbor na ekonomický odbor s účinností od 1. 6. 2006

Usnesení č. 44/2006
Rada města rozhodla schválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů pro PO Městská knihovna Varnsdorf dle předloženého návrhu.

2. Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů pro PO Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650 dle předloženého návrhu.

3. Splátkový kalendář panu V. N. na dluh z neuhrazeného poplatku následovně:
- měsíční splátky v minimální výši 10.000,- Kč pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem červen 2006 do úplného zaplacení pohledávky.

4. Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2006 dle předloženého návrhu.

5. Dodatek č. 1 pokladního řádu dle předloženého návrhu.

6. Podnájem bytu v č.p. 3300/3, ul. Kostelní, Varnsdorf pana M. P. pro paní V. T. na dobu určitou do 30. 9. 2006.

7. Program XLI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 29. června 2006 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
3.01 Projekt ekonomické a ekologické stability zásobování města Varnsdorf teplem
3.02 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a.s. za rok 2005
3.03 Zpráva o rozboru dluhů, dlužníků a dlužných částek na nájemném a službách v městských bytech za I. pol. 2006
3.04 Návrh OZV o dani z nemovitosti na území města Varnsdorf
3.05 Návrh OZV, kterou se stanovuje koeficient, jímž se násobí základní sazba v celém městě Varnsdorf
3.06 Návrh dohody o hospodaření se společnou věcí (bytový dům č.p. 3300)
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

Usnesení č. 45/2006
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 120/2004/10 ze dne 18. 10. 2004.

2. Usnesení RM č. 32/2006/46 ze dne 11. 5. 2006.

3. Odbor dopravy MěÚ Varnsdorf, a to sloučením s Odborem správních agend, s účinností k 30. 6. 2006.

Usnesení č. 46/2006
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením dodatku č. 7 ke smlouvě č. SWR/02/155 ze dne 8. 1. 2003 s firmou VERA, spol. s r.o..

Usnesení č. 47/2006
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Dopis zástupkyně veřejného ochránce práv Anny Šabatové ze dne 30. 5. 2006 ve věci řešení bytové situace paní B. Ch..

 

Ing. Josef Poláček, starosta města 

Mgr. Zdeňka Vajsová, místostarostka