Usnesení z 95. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 25. 5. 2006 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice


 

Rada města projednala:
1. Převody majetku města
2. Různé
a) Stanovení počtu zaměstnanců obce
b) Žádost o schválení veřejné hudební produkce
c) Návrh na jmenování ředitelky PO Mateřské školy Varnsdorf, Seifertova 2471
d) Návrh ve věci změny účinnosti Vnitřního platového předpisu pro ředitele ZŠ, MŠ a JZŠ
e) Žádosti o povolení výjimek z počtu dětí na třídu v mateřských školách
f) Návrh na stanovení osobního příplatku pro ředitele ZŠ, MŠ a JZŠ
g) Návrh na personální změny v sociální komisi doplňkové péče a zdravotní komisi
h) Doplnění programu zasedání ZM

Usnesení č. 37/2006
Rada města rozhodla:
1. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2740/32, ul. Křižíkova, Varnsdorf A. Frkalové za podmínky navrácení garsoniéry v č.p. 2764, ul. Žitavská, Varnsdorf.

2. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2762/30, ul. Kovářská, Varnsdorf slečně M. Šnoblové na dobu určitou do 30. 6. 2007.

3. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2726/27, ul. Hrnčířská, Varnsdorf paní M. Noskové.

4. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2763, ul. Kovářská, Varnsdorf paní H. Štubnerové na dobu určitou do 30. 6. 2007 za podmínky navrácení garsoniéry v tom samém domě.

5. Pronajmout byt 1+3 v č.p. 2740/67, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní M. Buchnerové na dobu určitou do 30. 6. 2007.

6. Uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 736/3, ul. Karlova, Varnsdorf o celkové podlahové ploše bytu 77,8 m2 s paní B. Tischerovou.

7. Nepronajmout městský byt 1+1 nebo 1+2 paní O. Horákové a doporučuje bytovou situaci řešit řádnou výměnou bytu.

8. Nevyhovět žádosti o pronájem bytu paní P. Bužíkové z důvodu, že město Varnsdorf nemá pro paní P. Bužíkovou vhodný volný byt k pronájmu.

9. Nevyhovět žádosti pana I. Meyhesch a paní I. Turkové o pronájem náhradního bytu 1+2 pro svoji nájemnici paní Šekmarovou a doporučuje celou záležitost řešit soudní cestou.

10. Nevyhovět žádosti o pronájem dvou garsoniér za podmínky navrácení bytu 1+1 v č.p. 3014, ul. K. Světlé, Varnsdorf manželům E. a L. Libichovým.

11. Uzavřít novou nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf s panem M.R. Sabolem na dobu neurčitou.

12. Uzavřít novou nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf s panem J. Pondělíčkem na dobu neurčitou.

13. Uzavřít novou nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf s panem J. Blažejem na dobu neurčitou.

14. Uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf s paní J. Hladíkovou na dobu neurčitou.

15. Uzavřít novou nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf s panem P. Nováčkem na dobu neurčitou.

16. Uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf s panem M. Husárem na dobu neurčitou.

17. Uzavřít novou nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf s paní M. Svobodovou na dobu neurčitou.

18. Uzavřít novou nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf s paní M. Levinskou na dobu neurčitou.

19. Uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf se sl. H. Holubovou na dobu neurčitou.

20. Uzavřít novou nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf s panem J. Englem na dobu neurčitou.

21. Uzavřít novou nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf se sl. M. Batovcovou na dobu neurčitou.

22. Uzavřít novou nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf s paní M. Laubrovou na dobu neurčitou.

23. Uzavřít novou nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf se sl. M. Lorencovou na dobu neurčitou.
24. Uzavřít novou nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf s panem B. Ložinčákem na dobu neurčitou.

25. Uzavřít novou nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf s panem Z. Ticháčkem na dobu neurčitou.

26. Uzavřít novou nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf s paní J. Novákovou na dobu neurčitou.

27. Uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf s panem K. Schillerem na dobu neurčitou.

28. Uzavřít novou nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf s panem P. Burikem na dobu neurčitou.

29. Uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+2 v č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf s paní Š. Pasovskou na dobu neurčitou.

30. Uzavřít novou nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf se sl. V. Eisenvortovou na dobu neurčitou.

31. Uzavřít novou nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf s panem M. Fekem na dobu neurčitou.

32. Uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf s paní A. Čičákovou na dobu neurčitou.

33. Uzavřít novou nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf se sl. V. Pošvovou na dobu neurčitou.

34. Pronajmout byt 1+1 v DPS č.p. 3000, ul. Žitavská, Varnsdorf panu M. Navrátilovi.

35. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 6763/4 v k.ú. Varnsdorf.

36. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 4655 v k.ú. Varnsdorf.

37. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 4729/1 a část p.p.č. 4725 v k.ú. Varnsdorf.

38. Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 4729/1 a části p.p.č. 4725 v k.ú. Varnsdorf a to tak, aby byl umožněn přístup k zadní části č.p. 1405 a č.p. 881 ve Varnsdorfu za účelem nutných oprav a údržby domů.

39. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 2849/1 v k.ú. Varnsdorf.

40. Nejednat o prodeji částí p.p.č. 4376/1 a p.p.č. 4378/1 z důvodu existence stavby komínu a ponechat stávající nájemní vztah.

41. Pronajmout p.p.č. 161 o výměře 303 m2a p.p.č. 162 o výměře 672 m2v k.ú. Varnsdorf paní T. Swadoschové za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

42. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 161 o výměře 303 m2 a p.p.č. 162 o výměře 672 m2 v k.ú. Varnsdorf s paní T. Swadoschovou za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí uhradí kupující.

43. Pronajmout p.p.č. 633 o výměře 282 m2a p.p.č. 634 o výměře 817 m2v k.ú. Varnsdorf panu V. Čermochovi za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

44. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 633 o výměře 162 m2 a p.p.č. 634 o výměře 817 m2 v k.ú. Varnsdorf s panem V. Čermochem za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí uhradí kupující.

45. Prodloužit termín pro podání žádosti o vydání stavebního povolení dle nájemní smlouvy č. 06/05/1 do 30. 4. 2007.

46. Pronajmout část p.p.č. 5507 o výměře 306 m2 a část p.p.č. 5508 o výměře 174 m2 vše v k.ú. Varnsdorf paní M. Bártové, na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky za cenu 3,- Kč/m2/rok.

47. Pronajmout část p.p.č. 5507 o výměře 449 m2 a část 5508 o výměře 76 m2 vše v k.ú. Varnsdorf o výměře panu T. Talianovi, na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky za cenu 3,- Kč/m2/rok.

48. Ukončit nájemní smlouvu č. 29/2005 na pronájem části p.p.č.1236 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 5. 2006 dle žádosti nájemce.

49. Souhlasit s uložením podzemní elektrické přípojky na p.p.č. 1230/3 a p.p.č. 1227/3 v k.ú. Varnsdorf pro objekt č.p. 1227/1.

50. Rozšířit nájem nebytových prostor v č.p. 3063, 1. Zdravotní Rumburk, a.s. o společné WC pro nájemce nebytových prostor v č.p. 3063, Varnsdorf na dobu neurčitou za cenu 500,- Kč/m2/rok.

51. Souhlasit se změnou užívání části pronajatých nebytových prostor na p.p.č. 2501, 2503, 2504 a 2505 v k.ú. Varnsdorf.

52. Rada města rozhodla odprodat stánky z městské tržnice ve Varnsdorfu Kynologickému klubu Varnsdorf za cenu 1,- Kč, s podmínkou následného úklidu dle smlouvy.

53. Souhlasit s navýšením počtu zaměstnanců obce, zařazených do MěÚ dle předloženého návrhu.

54. Povolit výjimku z počtu dětí na třídu mateřským školám ve Varnsdorfu na základě předložených žádostí ředitelek mateřských škol s účinností od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007.

55. Opravit usnesení č. 32/2006/24 ze dne 11. 5. 2006 a to takto: Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf panu S. Oláhovi do 30. 6. 2007.

56. Uzavřít novou nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2739/56, ul. Edisonova, Varnsdorf s paní H. Zikovou na dobu určitou do 31. 12. 2006.

Usnesení č. 38/2006
Rada města rozhodla odvolat:
1. Paní Š. Utcuvskou z funkce člena sociální komise doplňkové péče s účinností od 1. 6. 2006.

2. Paní E. Brejchovou z funkce tajemníka sociální komise doplňkové péče s účinností od 1. 6. 2006.

3. Paní I. Hermanovou z funkce tajemníka zdravotní komise s účinností od 1. 6. 2006.


Usnesení č. 39/2006
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Paní E. Tesařovou do funkce ředitelky PO Mateřské školy Varnsdorf, Seifertova 2471 s účinností od 1. 8. 2006.

2. Paní I. Hermanovou do funkce tajemníka sociální komise doplňkové péče s účinností od 1. 6. 2006.

3. Paní E. Brejchovou do funkce člena sociální komise doplňkové péče a do funkce tajemníka zdravotní komise s účinností od 1. 6. 2006.


Usnesení č. 40/2006
Rada města rozhodla schválit:
1. Přechod nájmu bytu 1+1 v č.p. 3014, ul. K. Světlé, Varnsdorf z paní Z. Kroužkové na paní Z. Polcarovou.

2. Podnájem bytu 1+1 v č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní E. Kadlečkové pro pana M. Pilcha na dobu určitou do 30. 6. 2007.

3. Konání veřejné hudební produkce v atriu Muzea pod názvem „S Kvíltetem při svíčkách“ na otevřeném prostranství v nočních hodinách dne 17. 6. 2006, a to dle žádosti Kulturní komise Rady města, zastoupené panem M. Loukou.
4. Změnu účinnosti Vnitřního platového předpisu pro ředitele základních škol, mateřských škol a školních jídelen s právní subjektivitou zřizovaných městem Varnsdorf, a to od 1. 6. 2006.

5. Stanovení osobního přípatku ředitelů mateřských škol, základních škol a školních jídelen zřízených městem Varnsdorf s účinností od 1. 6. 2006 dle předloženého návrhu.

6. Doplnění programu XL. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf v bodě 3. Různé takto:
3.01 Návrh na pořízení nového vozidla pro potřeby MěÚ
3.02 Žádost PO Nemocnice Varnsdorf ve věci pořízení nového sanitního vozu


Usnesení č. 41/2006
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 32/2006/4 ze dne 11. 5. 2006.

2. Usnesení RM č. 32/2006/14 ze dne 11. 5. 2006.

3. Usnesení RM č. 32/2006/21 ze dne 11. 5. 2006.

4. Usnesení RM č. 32/2006/36 ze dne 11. 5. 2006.

5. Usnesení RM č. 32/2006/37 ze dne 11. 5. 2006.

6. Usnesení RM č. 20/2006/19 ze dne 27. 3. 2006.

Usnesení č. 42/2006
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením smlouvy mezi Ústeckým krajem a městem Varnsdorf o společném postupu při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „Křižovatka Varnsdorf“.

2. Starostu města uzavřením smlouvy s Ing. J. Folbrechtem na zhotovení projektu rekonstrukce kanalizace v 1. PP nemocnice ve Varnsdorfu s cenou díla 158.508,- Kč.

Ing. Josef Poláček        Mgr. Zdeňka Vajsová
starosta města            místostarostka