Usnesení z 94. schůze Rady města Varnsdorf

20. 7. 2018 - +DiS. Tomáš Secký
Usnesení z 94. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 19.07.2018 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města.

Program jednání rady města

1. Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Školní jídelnu, nám. E. Beneše 2926, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkovou organizaci
1.05 Žádosti o přijetí účelově určených darů příspěvkovou organizací města
1.06 Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2018
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
3.02 Návrh na stanovení platů nově jmenovaným ředitelům PO města Varnsdorf
3.03 Školní jídelna Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926 - doplňková činnost
3.04 Uzavření Příkazní smlouvy na administrativní služby za účelem získání dotace na realizaci projektu: „Sociální bydlení – Žitavská, Varnsdorf“
3.05 Uzavření Příkazní smlouvy na administrativní služby za účelem získání dotace na realizaci projektu: „Centrum sociálních služeb a ubytovna č. p. 2470 Varnsdorf“
3.06 Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Realizace kurzů měkkých dovedností pro zaměstnance a zastupitele“
3.07 Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Varnsdorf“
3.08 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou
4. Diskuse
5. Závěr

1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Školní jídelnu, nám. E. Beneše 2926, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 308/2018
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně, nám. E. Beneše 2926, příspěvkové organizaci a změnu závazných ukazatelů na rok 2018 dle předloženého návrhu.

1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 309/2018
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2018 dle předloženého návrhu.

1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 310/2018
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému divadlu Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2018 dle předloženého návrhu.

1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 311/2018
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2018 dle předloženého návrhu.

1.05 Žádosti o přijetí účelově určených darů příspěvkovou organizací města
Usnesení č. 312/2018
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit přijetí účelově určených darů Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu.

1.06 Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2018
Usnesení č. 313/2018
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 9 na rok 2018 v předloženém znění.

2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o souhlas s podnájmem bytu 1+KK v družstevním domě města Varnsdorf č. p. 3300/23, ul. Kostelní ve Varnsdorfu
Usnesení č. 314/2018
Rada města rozhodla souhlasit s podnájmem bytu 1+KK v družstevním domě města Varnsdorf č. p. 3300/23, ul. Kostelní ve Varnsdorfu pana M. H. pro paní K. S. od 01.07.2018 do 30.06.2019.

Žádost o souhlas s podnájmem bytu 1+KK v družstevním domě města Varnsdorf č. p. 3300/16, ul. Kostelní ve Varnsdorfu
Usnesení č. 315/2018
Rada města rozhodla souhlasit s podnájmem bytu 1+KK v družstevním domě města Varnsdorf č. p. 3300/16, ul. Kostelní ve Varnsdorfu paní D. M. pro paní D. Š. od 01.06.2018 do 31.05.2019.

2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 316/2018
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. č. 1422 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky nemovitostí (oprávnění) p. p. č. 1403 a 1404 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávnění.

Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 317/2018
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 3431 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 3429/2 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu
Usnesení č. 318/2018
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy „DC Varnsdorf, p. p. č. 1531/28“, nové kNN na části p. p. č.  1519/98 a p. p. č. 1531/21 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 1531/28 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4007721/1, DC Varnsdorf, p. p. č. 1724/1
Usnesení č. 319/2018
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 1724/1, nové kNN na části p. p. č. 2189/1 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

Darovací smlouva – převod movitých věcí umístěných v budově muzea Varnsdorf č. p. 415 ul. Poštovní z majetku města Varnsdorf do majetku Ústeckého kraje
Usnesení č. 320/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Darovací smlouvy o převodu movitých věcí umístěných a inventarizovaných v budově č. p. 415 z vlastnictví města Varnsdorf do vlastnictví Ústeckého kraje, IČ 70892156, se sídlem Velká Hradební č. p. 3118, 400 01 Ústí nad Labem.

Žádost o pronájem p. p. č. 8181 a p. p. č. 800 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 321/2018
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 8181 a p. p. č. 800 v k. ú. Varnsdorf.

Pronájem nebytových prostor v budově městského úřadu č. p. 1838, ul. T. G. Masaryka
Usnesení č. 322/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání uzavřenou mezi městem Varnsdorf a Mgr. Janou Slintákovou, IČ 01393499 na dobu neurčitou s platností od 01.08.2018 v budově č. p. 1838, ul. T. G. Masaryka v k. ú. Varnsdorf dle předloženého návrhu.

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Demolice ubytovny č. p. 2335, ul. Lounská ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 323/2018/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Demolice ubytovny č. p. 2335, ul. Lounská ve Varnsdorfu“ vyhlášené dle § 56 a § 57 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vybranému dodavateli Radek Škvára, s. r. o., Kotopeky 75, 268 01 Hořovice, IČ 25095234.

a dále
 
Usnesení č. 323/2018/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Radek Škvára, s. r. o., Kotopeky 75, 268 01 Hořovice, IČ 25095234 na akci „Demolice ubytovny č. p. 2335, ul. Lounská ve Varnsdorfu“ za cenu 1.761.450,35 Kč bez DPH.

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Varnsdorf, Aloise Jiráska – stavba vodovodu, rekonstrukce kanalizace“
Usnesení č. 324/2018/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Varnsdorf, Aloise Jiráska – stavba vodovodu, rekonstrukce kanalizace“, vyhlášené dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf, vybranému dodavateli Horák – stavební a obchodní společnost, s. r o., U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX, IČ 41326687.

a dále

Usnesení č. 324/2018/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Horák – stavební a obchodní společnost, s. r o., U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX, IČ 41326687 na akci „Varnsdorf, Aloise Jiráska – stavba vodovodu, rekonstrukce kanalizace“ za cenu 5.709.118,54 Kč bez DPH za předpokladu zajištění financování stavby a uzavřením Dodatku smlouvy o spolupráci upravující finanční podíl SVS. 

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Lávka ev. č. VDF 118L přes Mandavu“
Usnesení č. 325/2018/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Lávka ev. č. VDF 118L přes Mandavu“, vyhlášené dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf, vybranému dodavateli NOWASTAV a. s., Malešická 49, 130 00 Praha 3, IČ 00565679.

a dále
 
Usnesení č. 325/2018/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem  NOWASTAV a. s., Malešická 49, 130 00 Praha 3, IČ 00565679 na akci „Lávka ev. č. VDF 118L přes Mandavu“ za cenu 1.785.668,44 Kč bez DPH.

Uzavření Smlouvy o dílo „Veřejné osvětlení – bytové domy ul. Legií“
Usnesení č. 326/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Veřejné osvětlení – bytové domy ul. Legií“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., s termínem dokončení do 30.11.2018 a celkovou cenou díla 493.607,03 Kč bez DPH, a to za předpokladu schválení financování.

Uzavření Smlouvy o dílo „Veřejné osvětlení ul. Barvířská“
Usnesení č. 327/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Veřejné osvětlení ul. Barvířská“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., s termínem dokončení do 30.11.2018 a celkovou cenou díla 641.866,95 Kč bez DPH, a to za předpokladu schválení financování.

Uzavření Smlouvy o dílo „Výměna kamer MKDS – 2. etapa“
Usnesení č. 328/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Výměna kamer MKDS – 2. etapa“ se společností ELNIKA plus, s.r.o., Poštovní 412, 407 47 Varnsdorf, s termínem dokončení do 30.09.2018 a celkovou cenou díla 218.650 Kč bez DPH.

Uzavření Smlouvy o dílo „Veřejné osvětlení ul. Karlova“
Usnesení č. 329/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Veřejné osvětlení ul. Karlova“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., s termínem dokončení do 30.11.2018 a celkovou cenou díla 595.837,80 Kč bez DPH, a to za předpokladu schválení financování.

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Stavební úpravy sociálního zařízení v I. a II. N.P.  pavilonu „B“ MŠ Pražská č. p. 2812 ve Varnsdorfu“ 
Usnesení č. 330/2018/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Stavební úpravy sociálního zařízení v I. a II. N.P.  pavilonu „B“ MŠ Pražská č. p. 2812 ve Varnsdorfu“ na základě poptávkového řízení dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf, vybranému dodavateli firmě LCD s.r.o., IČ 62743643, Karlova 3144, Varnsdorf.

a dále
 
Usnesení č. 330/2018/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem firmou LCD s.r.o., IČ 62743643, Karlova 3144, Varnsdorf (nabídková cena 1.191.087,60 Kč bez DPH na akci „Stavební úpravy sociálního zařízení v I. a II. N.P.  pavilonu „B“ MŠ Pražská č. p. 2812 ve Varnsdorfu“ za cenu 1.191.087,60 Kč bez DPH za předpokladu zajištění finančních prostředků rozpočtovým opatřením.

3. Různé

3.01 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
Usnesení č. 331/2018
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku oddávajícím dle návrhu tajemníka MěÚ.

3.02 Návrh na stanovení platů nově jmenovaným ředitelům PO města Varnsdorf
Usnesení č. 332/2018
Rada města rozhodla stanovit platy s termínem účinnosti od 01.08.2018 nově jmenovaným ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf dle předloženého návrhu.

3.03 Školní jídelna Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926 - doplňková činnost
Usnesení č. 333/2018
Rada města rozhodla neschválit příspěvkové organizaci Školní jídelna Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926 směrnici o rozdělení mzdových prostředků z doplňkové činnosti dle předloženého návrhu.

3.04 Uzavření Příkazní smlouvy na administrativní služby za účelem získání dotace na realizaci projektu: „Sociální bydlení – Žitavská, Varnsdorf“
Usnesení č. 334/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Příkazní smlouvy na realizaci projektu: „Sociální bydlení – Žitavská, Varnsdorf“ se společností HS Occasion, s.r.o. se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 02796040 za cenu 390.000 Kč bez DPH.

3.05 Uzavření Příkazní smlouvy na administrativní služby za účelem získání dotace na realizaci projektu: „Centrum sociálních služeb a ubytovna č. p. 2470 Varnsdorf“
Usnesení č. 335/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Příkazní smlouvy na realizaci projektu: „Centrum sociálních služeb a ubytovna č. p. 2470 Varnsdorf“ se společností HS Occasion, s.r.o. se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 02796040 za cenu 390.000 Kč bez DPH.

3.06 Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Realizace kurzů měkkých dovedností pro zaměstnance a zastupitele“
Usnesení č. 336/2018/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Realizace kurzů měkkých dovedností pro zaměstnance a zastupitele“, vyhlášené dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf, vybranému dodavateli Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s., Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8, IČ 26187639.

a dále

Usnesení č. 336/2018/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s., Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8, IČ 26187639 na akci „Realizace kurzů měkkých dovedností pro zaměstnance a zastupitele za cenu 156.000 Kč bez DPH.

3.07 Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Varnsdorf“
Usnesení č. 337/2018/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky s názvem „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Varnsdorf“, vyhlášené dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vybranému dodavateli Servodata a. s., Jankovcova 1037/49, 170 00 PRAHA, IČ 25112775.

a dále

Usnesení č. 337/2018/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem  Servodata a. s., Jankovcova 1037/49, 170 00 PRAHA, IČ 25112775 na akci „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Varnsdorf“ za cenu 3.056.500 Kč bez DPH.

3.08 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou
Usnesení č. 338/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou ze dne 21.11.2016.

4. Diskuse

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Závěr

Ing. Stanislav Horáček
starosta města

Josef Hambálek
místostarosta