Usnesení z 93. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 13. 4. 2006 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice


Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Žádost romského sportovního klubu FC ROMA Varnsdorf o finanční příspěvek
b) Žádost kina Centrum Panorama o prominutí poplatku ze vstupného
c) Žádost kina Centrum Panorama o prominutí poplatku ze vstupného na akci
d) Žádost kina Centrum Panorama o finanční příspěvek
e) Návrh na změnu závazných ukazatelů PO ZŠ Edisonova
f) Návrh na odpis pohledávky
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Návrh Statutu Centra – komplexu sociálních služeb ve Varnsdorfu
b) Návrh organizace provozu mateřských škol v měsících červenci a srpnu 2006
c) Žádost o schválení veřejné hudební produkce
d) Doplnění programu XXXIX. zasedání ZM
e) Návrh na pověření k jednání ve věci smluvních vztahů mezi PO Nemocnice Varnsdorf a VZPUsnesení č. 27/2006
Rada města rozhodla:
1. Neposkytnout romskému sportovnímu klubu FC ROMA Varnsdorf finanční příspěvek.

2. Prominout kinu Centrum Panorama poplatek ze vstupného z promítání filmů na rok 2006.

3. Prominout kinu Centrum Panorama poplatek ze vstupného na akci „Horečka sobotní noci aneb Silvestr 2005“.

4. Doporučit ZM odepsat pohledávku ve výši 1.070.723,40 Kč.

5. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2741/62, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu J. R. na dobu určitou do 30. 4. 2007.

6. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2740/32, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní J. V. na dobu určitou do 30. 4. 2007.

7. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2725/7, ul. Hrnčířská, Varnsdorf panu P. B. na dobu určitou do 30. 4. 2007.

8. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2762/45, ul. Kovářská, Varnsdorf paní M. F. na dobu určitou do 30. 6. 2007 za podmínky navrácení garsoniéry v tom samém domě.

9. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2764/15, ul. Žitavská, Varnsdorf slečně M. Š. na dobu určitou do 30. 4. 2007.

10. Pronajmout byt 1+2 v č.p. 2426/2, ul. Smetanova, Varnsdorf slečně L. B. a panu A. S. na dobu určitou do 30. 6. 2007.

11. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf paní B. K. do 30. 6. 2006.

12. Nezveřejnit záměr převést objekty se st.p.č. 2501, st.p.č. 2503, st.p.č. 2504 a st.p.č. 2505, vše v k.ú. Varnsdorf.

13. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 5725 v k.ú. Varnsdorf.

14. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 459 v k.ú. Varnsdorf.

15. Zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení části p.p.č. 459 v k.ú. Varnsdorf dle předloženého návrhu. Náklady spojené se zpracováním geometrického plánu uhradí žadatel.

16. Ukončit nájemní smlouvu č. 15/05/1 na pronájem p.p.č. 1484/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 3. 2006 dle žádosti nájemce.

17. Ukončit nájemní smlouvu č. 58/1998 na pronájem části p.p.č. 7693 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 6. 2006 dle žádosti nájemce.

18. Ukončit nájemní smlouvu č. 32/2005 na pronájem části p.p.č. 87/15 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 6. 2006 dle žádosti nájemce s tím, že ukončením nájemní smlouvy nezanikají povinnosti vyplývající z rozhodnutí stavebního úřadu k odstranění stavby pronajatém na pozemku.

19. Zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v objektu na p.p.č. 54 v k.ú. Varnsdorf.

20. Zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v objektu č.p. 1254 v k.ú. Varnsdorf.

21. Pronajmout nebytové prostory v č.p. 1254, ul. Poštovní, Varnsdorf panu M. B. v části 1. NP o výměře 15,2 m2 za cenu 500,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

22. Zveřejnit záměr pronajmout v k.ú. Varnsdorf:
- p.p.č. 4587/2 – zastavěná plocha a nádvoří s budovou bez č.p.,
- p.p.č. 4587/1 – zastavěná plocha a nádvoří,
- p.p.č. 4588/2 – ostatní plocha,
- p.p.č. 4591/1 – zastavěná plocha a nádvoří,
- p.p.č. 4589 – zastavěná plocha a nádvoří s budovou v č.p. 786,
- p.p.č. 4591/4 – zastavěná plocha a nádvoří s budovou bez č.p.,
- p.p.č. 4591/3 –zastavěná plocha a nádvoří s budovou bez č.p.,
- p.p.č. 4591/2 – zastavěná plocha a nádvoří s budovou bez č.p.,
- p.p.č. 4594/2 – zastavěná plocha a nádvoří s budovou bez č.p.,
- p.p.č. 4595 – ostatní plocha,
- p.p.č. 4593 – vodní plocha,
- p.p.č. 4592 – vodní plocha,
- p.p.č. 4280/2 – zastavěná plocha a nádvoří s budovou bez č.p.,
- p.p.č. 4591/5 –zastavěná plocha a nádvoří s budovou bez č.p.,
- p.p.č. 4280/1 – ostatní plocha,
- p.p.č. 4282/1 – trvalý travní porost.

23. Pronajmout garsoniéru v DPS č.p. 3000, ul. Žitavská, Varnsdorf panu J. K..

24. Souhlasit s organizací provozu mateřských škol v měsících červenci a srpnu 2006 dle předloženého návrhu.


Usnesení č. 28/2006
Rada města rozhodla schválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů pro PO ZŠ Edisonova Varnsdorf dle předloženého návrhu.

2. Výměnu bytu mezi slečnou M. Č., bytem 1+3 v č.p. 2739, ul. Edisonova, Varnsdorf a manžely O. a M. K., bytem 1+3 v č.p. 2806, ul. Pražská, Varnsdorf.

3. Statut Centra – komplexu sociálních služeb ve Varnsdorfu s účinností od 1. 4. 2006 dle předloženého návrhu.

4. Pořádání veřejné hudební produkce „Rampušačka – městská akce“ na otevřeném prostranství v nočních hodinách, a to dle předložené žádosti.

5. Doplnění programu XXXIX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf v bodě 3. Různé takto:
b) Volba přísedících Okresního soudu v Děčíně
c) Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům ZMUsnesení č. 29/2006
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 20/2006/43 ze dne 27. 3. 2006.

2. Usnesení RM č. 124/2005/34 ze dne 20. 10. 2005.Usnesení č. 30/2006
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Žádost kina Centrum Panorama o finanční příspěvek na činnost.

Usnesení č. 31/2006
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou ATELIÉR B3 s.r.o. Ústí nad Labem na zpracování projektu „Stravovací provoz a distribuce jídel pro Nemocnici Varnsdorf“ s cenou díla 238.000,- Kč.

2. Ředitele PO Nemocnice Varnsdorf pana MUDr. Václava Járu jednáním s ředitelkou VZP ÚP Děčín MUDr. Janou Štěrbovou o trvání a šíři smluvních vztahů mezi PO Nemocnice Varnsdorf a VZP.

 

Ing. Josef Poláček, starosta města

Mgr. Zdeňka Vajsová, místostarostka