Usnesení z 93. schůze Rady města Varnsdorf

27. 6. 2018 - +DiS. Tomáš Secký
Usnesení z 93. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 27.06.2018 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města.

Program jednání rady města

1. Finanční záležitosti
1.01 Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2018
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti

1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2018
Usnesení č. 305/2018
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 8 na rok 2018 v předloženém znění.

2. Převody majetku města

2.01 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě
Usnesení č. 306/2018/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 41/2018 ze dne 25.01.2018.

a dále
 
Usnesení č. 306/2018/2
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni - služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy „DC Studánka u Rumburku, p. p. č. 64 nové kNN na části p. p. č. 64 a p. p. č. 3  v  k. ú. Studánka u Rumburku, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

Rekonstrukce společné stanice JSDH a HZS ve Varnsdorfu
Usnesení č. 307/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce společné stanice JSDH a HZS ve Varnsdorfu - rekonstrukce lapolu“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČO 25017098 s termínem dokončení do 31.08.2018 a celkovou cenou díla 368.069,54 Kč bez DPH s odkládací podmínkou účinnosti smlouvy do doby provedení rozpočtového opatření. 

Ing. Stanislav Horáček
starosta města

Josef Hambálek
místostarosta