Usnesení z 92. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 27. 3. 2006 od 14:00 hod. v kanceláři starosty městaRada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Žádost hudebního souboru Malvas o prominutí poplatku ze vstupného
b) Žádost Gymnázia Rumburk o prominutí poplatku ze vstupného
c) Žádost Klubu cyklistiky Krásná Lípa o finanční příspěvek
d) Návrh na odpis pohledávky
e) Návrh na stanovení závazných ukazatelů a návrh na schválení odpisových plánů na rok 2006 pro příspěvkové organizace
f) Žádost o splátkový kalendář
g) Návrh na změnu rozdělení hospodářského výsledku PO ZŠ Edisonova
h) Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2006
i) Návrh na poskytnutí finančního příspěvku v rámci Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2006
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Informaci Sboru apoštolské církve Varnsdorf o projektu NAMAX
b) Žádost Regia a.s. o uzavření dodatku k mandátní smlouvě
c) Žádost Regia a.s. o uzavření dodatku k příkazní smlouvě
d) Návrh jmenování vedoucího redaktora Hlasu severu a jeho zástupce
e) Návrh na stanovení osobního příplatku ředitelům PO
f) Doporučení kulturní komise ve věci provozování měsíčních trhů ve městě
g) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům komise k projednávání přestupků
h) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům aktivu pro občanské záležitosti
i) Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
j) Návrh programu XXXIX. zasedání ZM
k) Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky
4. Zprávu o kontrole plnění usnesení RMUsnesení č. 20/2006
Rada města rozhodla:
1. V souladu s ustanovením článku 9 bodu 5/ obecně závazné vyhlášky města Varnsdorf č. 4/2003 o místním poplatku ze vstupného, ve znění pozdějších změn, prominout hudebnímu souboru Malvas poplatek ze vstupného na vystoupení pořádaného 25. 2. 2006.

2. V souladu s ustanovením článku 9 bodu 5/ obecně závazné vyhlášky města Varnsdorf č. 4/2003 o místním poplatku ze vstupného, ve znění pozdějších změn, prominout Gymnáziu Rumburk poplatek ze vstupného na maturitním plese třídy 4. C.

3. Poskytnout Klubu cyklistiky Krásná Lípa finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč na XIX. ročník závodu „Tour de Feminin“.

4. Odepsat pohledávku ve výši 93,- Kč dle předloženého návrhu.

5. Poskytnout finanční příspěvky v rámci Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2006 dle předloženého návrhu grantové pracovní komise (viz. příloha).

6. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2761/39 (s balkonem), ul. Kovářská, Varnsdorf panu R. L. na dobu určitou do 31. 3. 2007.

7. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2740/2, ul. Křižíkova, Varnsdorf slečně K. Z. na dobu určitou do 31. 3. 2007.

8. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2740/16, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní J. Č. na dobu určitou do 31. 3. 2007.

9. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2761/35, ul. Kovářská, Varnsdorf panu M. H. do 31. 3. 2007.

10. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v č.p. 1162/2 ul. Lidická, Varnsdorf panu M. H. do 31. 3. 2007.

11. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2761/40 paní M. H. do 30. 4. 2007.

12. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2763/38 ul. Kovářská, Varnsdorf slečně Z. N. do 30. 4. 2007.

13. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2725/18, ul. Hrnčířská, Varnsdorf panu K. S. do 30. 4. 2007.

14. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2739/71, ul. Edisonova, Varnsdorf panu J. Š. do 30. 4. 2007.

15. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2741/32, ul. Křižíkova, Varnsdorf slečně R. V. do 30. 4. 2007.

16. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2761/24, ul. Kovářská, Varnsdorf paní R. K. do 30. 4. 2007.

17. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS v č.p. 2970/26, ul. Lesní, Varnsdorf panu T. O. do 31. 7. 2006.

18. Neprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2725/38, ul. Hrnčířská, Varnsdorf panu J. R..

19. Neprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2739/56, ul. Edisonova, Varnsdorf paní H. Z..

20. Nesnížit nájemné v bytech č.p. 2290/B, ul. Prašná, Varnsdorf.

21. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 161 a p.p.č. 162 v k.ú. Varnsdorf.

22. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 633 a p.p.č. 634 v k.ú. Varnsdorf.

23. Zveřejnit záměr převést st.p.č. 589/5 v k.ú. Varnsdorf.

24. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 4306/55 v k.ú. Varnsdorf.

25. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 2448/1 a p.p.č. 2449/2 v k.ú. Varnsdorf.

26. Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 2448/1 a to tak, že bude zachován příjezd k zadní části č.p. 536 a č.p. 3096 a oddělená část bude sloužit jako přístup k zadní části domu č.p. 538 v k.ú. Varnsdorf.

27. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 153 v k.ú. Varnsdorf.

28. Neměnit stanovisko ve věci prodeje p.p.č. 3289/2 v k.ú. Varnsdorf.

29. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 3289/2 v k.ú. Varnsdorf.

30. Neměnit stanovisko ve věci prodeje části p.p.č. 368 v k.ú. Studánka.

31. Doporučit ZM schválit splátkový kalendář manželům I. a P. H. na kupní cenu za prodej pozemku a to tak, že částka 127.440,- Kč bude uhrazena v 5-ti splátkách po 25.488,- Kč s tím, že první splátka bude uhrazena v den podpisu kupní smlouvy a poslední nejpozději do 31. 12. 2006.

32. Doporučit ZM převést p.p.č. 499/1 – zahradu o výměře 1.354 m2 v k.ú. Varnsdorf panu P. V. za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že bude uzavřena nájemní smlouva mezi P. V. a Českým zahrádkářským svazem MO Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

33. Zrušit dohodou nájemní smlouvu č. 9/2001 mezi městem Varnsdorf a Českým zahrádkářským svazem MO Varnsdorf a zároveň uzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem zahrádkářských kolonií (bez pozemku p.p.č. 499/1 v k.ú. Varnsdorf) doplněnou o nezbytné přílohy dle EU.

34. Pronajmout část p.p.č. 4204/1 o výměře 2.150 m2 a část p.p.č. 4205 o výměře 189 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu části označeny jako jedna parcela 4204/5) panu M. Č. za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

35. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 4204/5 o výměře 2.150 m2 v k.ú. Varnsdorf s panem M. Č. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

36. Pronajmout p.p.č. 1484/1 o výměře 1.120 m2 v k.ú. Varnsdorf panu M. M. a paní M. M. za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

37. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1484/1 o výměře 1.120 m2 v k.ú. Varnsdorf s panem M. M. a paní M. M. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

38. Pronajmout část p.p.č. 1226/1 o výměře 1347 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle GP -3658-1/2006) panu A. N. za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

39. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1226/1 o výměře 1347 m2 v k.ú. Varnsdorf s panem A. N. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

40. Neměnit stanovisko ve věci pronájmu p.p.č. 981/1 v k.ú. Varnsdorf a nabídnout tento pozemek spolu s p.p.č. 985/3 v k.ú. Varnsdorf jinému zájemci o výstavbu RD.

41. Pronajmout část p.p.č. 2562 o výměře 2.584 m2 (dle geometrického plánu část označena jako 2562/2), p.p.č. 2563/2 o výměře 479 m2a p.p.č. 2564 o výměře 214 m2, vše v k.ú. Varnsdorf panu V. L. N. a panu V. Q. N. na dobu určitou 3 roky za cenu 20,- Kč/m2 za účelem výstavby obchodního centra.

42. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na p.p.č. 2562/2 o výměře 2.584 m2, p.p.č. 2563/2 o výměře 479 m2a p.p.č. 2564 o výměře 214 m2, vše v k.ú. Varnsdorf panu V. L. N. a panu V. Q. N. za následujících podmínek:
- kupní cena bude stanovena na 500,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti,
- kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů po kolaudaci přízemí včetně venkovních úprav celého objektu, nejdéle však do 3 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

43. Pronajmout část p.p.č. 3339 v k.ú. Varnsdorf o výměře 589 m2 panu M. Vrbovi na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

44. Pronajmout p.p.č. 3482 v k.ú. Varnsdorf o výměře 460 m2 a p.p.č. 3483 v k.ú. Varnsdorf o výměře 1118 m2 panu M. Maršálovi na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

45. Ukončit nájemní smlouvu na umístění reklamních zařízení s firmou Outdoor Praha s.r.o. dohodou k 31. 5. 2005.

46. Vypovědět nájemní smlouvy, převzaté od Ústeckého kraje v rámci bezúplatného převodu areálu č.p. 786, ul. Čsl. letců na město Varnsdorf:
- Pavel Černý-HAKO ze dne 1. 10. 2002,
- APT CZECH s.r.o. (ELORA) ze dne 5. 1. 2004,
- RENGL s.r.o. Liberec ze dne 1. 3. 2004,
- RAILREKLAM spol. s r.o. Praha ze dne 14. 4. 2005,
- Český rybářský svaz, místní organizace Horní Podluží ze dne 1. 1. 2003,
- CZECH PAN s.r.o. ze dne 9. 1. 2003 a ze dne 30. 8. 2005.

47. Souhlasit se zřízením a provozováním rozvodů telekomunikační sítě pro zřízení internetových přípojek v bytových domech ve vlastnictví města Varnsdorf za podmínky souhlasu uživatelů bytů a za podmínky splnění technických požadavků pro provozování sítě.

48. Souhlasit se změnou nájemní smlouvy na pronájem prostor v č.p. 2060, ul. Poštovní mezi Nemocnicí Varnsdorf a J. Š. na dobu určitou 10 let.

49. Odložit stanovení osobního příplatku ředitelům příspěvkových organizací mateřské školy, základní školy a školní jídelny, městská knihovna a městské divadlo do doby vytvoření kritérií hodnocení.

50. O přidělení veřejné zakázky „Údržba vybrané veřejné zeleně“ dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách uchazeči MARIUS PEDERSEN a.s., Malé náměstí 124, 500 03 Hradec Králové, IČ 42194920, a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek (podle § 63 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách)

 

Usnesení č. 21/2006
Rada města rozhodla schválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele závazné ukazatele na rok 2006 a odpisové plány na rok 2006 pro příspěvkové organizace mateřské školy, základní školy a školní jídelny, městská knihovna, městské divadlo a nemocnice dle předloženého návrhu.

2. Splátkový kalendář na dluh z půjčky FRB-V paní L. K. ve výši 11.992,- Kč, a to pod ztrátou výhody splátek takto:
- 16 měsíčních splátek ve výši 700,- Kč, počínaje měsícem březnem 2006,
- 1 měsíční splátka ve výši 792,- splatná v měsíci červenci 2007.

3. Z titulu funkce zřizovatele rozdělení hospodářského výsledku za rok 2005 PO ZŠ Edisonova Varnsdorf následovně:
- ztrátu z hlavní činnosti pokrýt ze zisku z vedlejší činnosti,
- částku 22.204,65 Kč odvést do rezervního fondu.

4. Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2006 dle předloženého návrhu.

5. Podnájmem nebytových prostor v 1. podz. podlaží v č.p. 512, ul. Národní, Varnsdorf firmy To & Mi Vdf s.r.o. pro paní M. B. pro prodejnu textilu, bižuterie a jiných doplňků.

6. Vyplacení mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Městská knihovna Varnsdorf dle předloženého návrhu.

7. Vyplacení finančního příspěvku členům komise k projednávání přestupků dle předloženého návrhu.

8. Vyplacení finančního příspěvku členům aktivu pro občanské záležitosti RM dle předloženého návrhu.

9. Vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle předloženého návrhu.

10. Program XXXIX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 13. dubna 2006 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
a) Zpráva o činnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


 

Usnesení č. 22/2006
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 8/2006/5 ze dne 14. 2. 2006.

2. Usnesení RM č. 16/2006/17 ze dne 2. 3. 2006.

3. Usnesení RM č. 16/2006/15 ze dne 2. 3. 2006.

4. Usnesení RM č. 1/2006/25 ze dne 12. 1. 2006.

5. Usnesení RM č. 8/2006/36 ze dne 14. 2. 2006.Usnesení č. 23/2006
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Informaci Sboru apoštolské církve Varnsdorf o projektu NAMAX v roce 2006.

2. Výsledek jednání mezi městem Varnsdorf, panem P. V. a Českým zahrádkářským svazem MO Varnsdorf.

3. Doporučení kulturní komise ve věci provozování měsíčních trhů ve městě.

4. Zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení RM.

 

Usnesení č. 24/2006
Rada města rozhodla stanovit:
1. Cenu pro prodej domu č.p. 2726 se st.p.č. 4554/2 v k.ú. Varnsdorf ve výši 5.000.000,- Kč.

2. Cenu pro prodej domu č.p. 2725 se st.p.č. 4553 v k.ú. Varnsdorf ve výši 5.000.000,- Kč.

3. Výši nájemného v bezbariérových bytech v č.p. 3300, ul. Kostelní, Varnsdorf a způsob úhrady dle předloženého návrhu.


 

Usnesení č. 25/2006
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou LCD s.r.o. Varnsdorf na rekonstrukci sociálního zařízení v Nemocnici Varnsdorf ve 2. a 3. NP s cenou díla 726.512,- Kč.

2. Starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Stamo spol. s r.o. Děčín na rekonstrukci objektu č.p. 1838 ve Varnsdorfu – kanceláře odboru správních agend s cenou díla 2.224.479,00 Kč.

3. Starostu města uzavřením dodatku č. 1 k mandátní smlouvě na správu nemovitostí a výkon dalších práv a povinností s firmou REGIA a.s. ze dne 22. 12. 2003 (změna předmětu smlouvy a změna odměny správce).

4. Starostu města uzavřením dodatku k příkazní smlouvě na správu tělovýchovných zařízení s firmou REGIA a.s. ze dne 31. 1. 1994 (změna maximálního nájemného).


 

Usnesení č. 26/2006
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Paní R. Macovou do funkce vedoucího redaktora Hlasu severu s účinností od 1. 4. 2006.

2. Pana R. Dausche do funkce zástupce vedoucího redaktora Hlasu severu s účinností od 1. 4. 2006.

 

Ing. Josef Poláček, starosta města

Mgr. Zdeňka Vajsová, místostarostka

 

 

 

Oprava administrativní chyby v názvu vybraného uchazeče


Usnesení č. 20/2006
Rada města rozhodla:
50. O přidělení veřejné zakázky „Údržba vybrané veřejné zeleně“ dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách uchazeči MARIUS PEDERSEN GROUP, zastoupené pověřeným účastníkem EKO servis Varnsdorf a.s., Varnsdorf, Sv. Čecha 1277, IČ 25042149, a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek (podle § 63 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách).

 

Ing. Josef Poláček, starosta města