Usnesení z 92. schůze Rady města Varnsdorf

20. 6. 2018 - +DiS. Tomáš Secký
Usnesení z 92. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 19.06.2018 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města.

Program jednání rady města

1. Převody majetku města
1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby
2.02 Povolení výjimky z počtu dětí na třídu v mateřských školách pro školní rok 2018/2019
2.03 Návrh na převedení majetku mezi příspěvkovými organizacemi – Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812 a Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín
2.04 Návrh na pololetní odměny ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo)
2.05 Doplnění programu na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr

1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 287/2018/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/71, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. F. na dobu určitou do 30.06.2019. Náhradník paní M. B. do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 287/2018/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/59, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní A. H. na dobu určitou do 30.06.2018. Náhradník pan M. K. a paní T. B. do 30.06.2018. 

2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej části p. p. č. 2426/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 288/2018
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 2426/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o pronájem části p. p. č. 153 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 289/2018
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 153 – zahradu o výměře 500 m2 v k. ú. Varnsdorf panu Z. P. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.

Žádost o pronájem části p. p. č. 5075/2 a části p. p. č. 5078 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 290/2018
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 5078 – ostatní plochu, komunikaci o výměře 39 m2 a část p. p. č. 5075/2 – zahradu o výměře 476 m2 v k. ú. Varnsdorf panu Mgr. O. L. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.

Žádost o pronájem části p. p. č. 3361/1 a části p. p. č. 3344 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 291/2018
Rada města rozhodla nepronajmout část p. p. č. 3361/1 – zahradu o výměře 380 m2 a část p. p. č. 3344 – trvalý travní porost o výměře 110 m2 v k. ú. Varnsdorf panu Mgr. L. D. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.

Žádost o pronájem části p. p. č. 809 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 292/2018
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 809 – ornou půdu o výměře 1.180 m2 v k. ú. Varnsdorf panu M. D. cenu 300 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem sekání trávy, údržby pozemku.

Žádost o pronájem části p. p. č. 1686/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 293/2018
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 1686/1 – ostatní plochu o výměře 100 m2 v k. ú. Varnsdorf paní L. J. cenu 300 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem sekání trávy, údržby pozemku.

Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 294/2018
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby plynárenského zařízení „REKO MS Varnsdorf – Hašlerova + 2, číslo stavby 7700100952, na části p. p. č. 5980, p. p. č. 6003 a p. p. č. 6061 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

Rozhodnutí o veřejné zakázce „Oprava povrchu komunikace v ulici Rumburská“
Usnesení č. 295/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o dílo na akci „Oprava povrchu komunikace v ulici Rumburská“ se společností SaM Děčín a.s., IČO 5042751 s termínem dokončení do 30.06.2018 a celkovou cenou díla  448.620,65 Kč bez DPH.  

Rekonstrukce společné stanice JSDH a HZS ve Varnsdorfu
Usnesení č. 296/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML1299/SOPD/OKH, uzavřené mezi Ústeckým krajem a Městem Varnsdorf dne 20.06.2017 na realizaci projektu ,,Rekonstrukce společné stanice JSDH a HZS ve Varnsdorfu", kterým se prodlužuje termín použití dotace do 31.10.2018.

Instalace telekomunikačního zařízení na bytovém domě č. p. 2740
Usnesení č. 297/2018
Rada města rozhodla pronajmout prostory pro umístění telekomunikačního zařízení v domě
č. p. 2740 ve Varnsdorfu firmě VÝBĚŽEK.NET, s.r.o. za nájemné ve výši 1.000 Kč/měsíčně + DPH.

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Varnsdorf – oprava fotbalového hřiště s umělým povrchem“
Usnesení č. 298/2018/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Varnsdorf – oprava fotbalového hřiště s umělým povrchem“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vybranému dodavateli EUROGREEN CZ s. r. o., Nám. Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 64651959.

a dále

Usnesení č. 298/2018/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem  EUROGREEN CZ s. r. o., Nám. Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 64651959 na akci „Varnsdorf – oprava fotbalového hřiště s umělým povrchem“ za cenu 5.497.329,84 Kč bez DPH.

Příkazní smlouvy na zajištění výkonu technického dozoru a koordinátora BOZP na stavbě „Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distribuce jídel pro nemocnici Varnsdorf“
Usnesení č. 299/2018/1
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Příkazní smlouvy na výkon technického dozoru s panem Pavlem Hruškou, IČ  66633052, Varnsdorf za cenu 198.000 Kč bez DPH.

a dále

Usnesení č. 299/2018/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Příkazní smlouvy na výkon koordinátora BOZP – ProProjekt s.r.o., IČ 25487892, Rumburk za cenu 95.000 Kč bez DPH.

2. Různé

2.01 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby
Usnesení č. 300/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 17/SML4074/01-SoPD/ZD o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby.

2.02 Povolení výjimky z počtu dětí na třídu v mateřských školách pro školní rok 2018/2019
Usnesení č. 301/2018/1
Rada města rozhodla povolit výjimku z počtu dětí na třídu mateřským školám ve Varnsdorfu s účinností od 01.09.2018 do 31.08.2019 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 301/2018/2
Rada města rozhodla vzít na vědomí informaci o počtu rezervních míst v mateřských školách ve Varnsdorfu pro školní rok 2018/2019.

2.03 Návrh na převedení majetku mezi příspěvkovými organizacemi – Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812 a Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín
Usnesení č. 302/2018
Rada města rozhodla schválit převedení majetku – Mobilní telefon Samsung Galaxy J5 z Mateřské školy Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvková organizace do Základní školy Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace.

2.04 Návrh na pololetní odměny ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo)
Usnesení č. 303/2018
Rada města rozhodla schválit vyplacení pololetních odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Varnsdorf dle předloženého návrhu.

2.05 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 304/2018
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 3. Různé takto:
3.01 Výroční zpráva společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za rok 2017

3. Diskuse

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

4. Závěr

Ing. Stanislav Horáček
starosta města

Josef Hambálek
místostarosta města