Usnesení z 91. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 2. 3. 2006 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice


Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Vyjádření stanoviska k pohledávkám
b) Směrnici o oběhu účetních dokladů
c) Žádosti o odpuštění poplatku ze vstupného
d) Návrh ve věci řešení pohledávky – půjčka z FRB
e) Návrh na rozdělení hospodářského výsledku PO
f) Žádosti o splátkový kalendář
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Návrh na přeřazení majetku z PO Městská knihovna do PO Mateřská škola, Pražská 2812
b) Návrh spolupráce na projektu „Axis4info – Centrální registr produktů, služeb a činností firem a institucí“
c) Návrh na podporu projektu „Zkvalitnění vzdělávání s možností lepšího uplatnění v praxi, především v podnikání“
d) Návrh na úpravu platu ředitelky Základní školy Varnsdorf, Seifertova 1650
e) Návrh ve věci metodického postupu k vymáhání pohledávek
f) Návrh na pověření zastupováním vedoucího redaktora Hlasu severu


Usnesení č. 16/2006
Rada města rozhodla:
1. Doporučit ZM odepsat pohledávku ve výši 519.646,40 Kč dle předloženého návrhu.

2. V souladu s ustanovením článku 9 bodu 5/ obecně závazné vyhlášky města Varnsdorf č. 4/2003 o místním poplatku ze vstupného, ve znění pozdějších změn, prominout Kulturnímu domu Rozkrok Varnsdorf poplatek ze vstupného na všechny akce pořádané do 31. 12. 2006.

3. V souladu s ustanovením článku 9 bodu 5/ obecně závazné vyhlášky města Varnsdorf č. 4/2003 o místním poplatku ze vstupného, ve znění pozdějších změn, prominout Střední zdravotnické škole Rumburk poplatek ze vstupného na maturitním plese.

4. Předat pohledávku z FRB-V ve výši 300.000,- Kč právníkovi města k soudnímu vymáhání.
5. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2763/15, ul. Kovářská, Varnsdorf panu J. B. na dobu určitou do 28. 2. 2007.

6. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2726/7, ul. Hrnčířská, Varnsdorf panu Z. T. na dobu určitou do 28. 2. 2007.

7. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2740/28, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní B. K. za podmínky navrácení bytu 1+1 v č.p. 2762/30, ul. Kovářská, Varnsdorf.

8. Pronajmout byt 1+3 v č.p. 2741/57, ul. Křižíkova, Varnsdorf manželům Z. a L. H. na dobu určitou do 28. 2. 2007.

9. Pronajmout byt 1+3 v č.p. 2426/1, ul. Smetanova, Varnsdorf paní MUDr. N. J. Ch. na dobu určitou do 28. 2. 2007.

10. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2764/48, ul. Žitavská, Varnsdorf sl. V. P. do 31. 3. 2007.

11. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2725/42, ul. Hrnčířská, Varnsdorf panu I. S. do 31. 3. 2007.

12. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéru v č.p. 2726/9, ul. Hrnčířská, Varnsdorf paní N. K. do 31. 10. 2006.

13. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2761/9, ul. Kovářská, Varnsdorf paní A. P. do 31. 3. 2007.

14. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2761/14, ul. Kovářská, Varnsdorf sl. I. M. do 31. 10. 2006.

15. Neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v č.p. 1162/2, ul. Lidická, Varnsdorfu panu M. H. do 30. 6. 2006.

16. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v č.p 2090/4, ul. Cihlářská, Varnsdorf paní M. Č. do 31. 3. 2007.

17. Neprodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2761/35, ul. Kovářská, Varnsdorf panu M. H. do 31. 3. 2007.

18. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2764/25, ul. Žitavská, Varnsdorf panu J. Z. do 31. 3. 2007.

19. Prodloužit nájemní smlouvy na pronájem garsoniéry v č.p. 2741/40, ul. Křižíkova, Varnsdorf Mgr. K. Z. do 31. 3. 2007.

20. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2762/46, ul. Kovářská, Varnsdorf sl. M. F. do 31. 3. 2007.

21. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2763/36, ul. Kovářská, Varnsdorf paní J. S. do 31. 3. 2007.
22. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2726/46, ul. Hrnčířská, Varnsdorf paní J. N. do 31. 3. 2007.

23. Pronajmout garsoniéru v DPS č.p. 3000, ul. Žitavská, Varnsdorf paní V. T..

24. Pronajmout garsoniéru v DPS č.p. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf paní F. M..

25. Pronajmout garsoniéru v DPS č.p. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf paní W. H..

26. Pronajmout garsoniéru v bezbariérovém bytě v č.p. 3300, ul. Kostelní, Varnsdorf paní K. S..

27. Uzavřít smlouvu o budoucí nájemní smlouvě na pronájem bytu v bytovém domě, ul. Kostelní dle předloženého návrhu ze dne 23. 2 . 2006. 

28. Zveřejnit záměr převést st.p.č. 4699/63 v k.ú. Varnsdorf.

29. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 3289/2 v k.ú. Varnsdorf.

30. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 1843/1, st.p.č. 1844/1, p.p.č. 1841, p.p.č. 1842 a p.p.č. 1846/1 v k.ú. Varnsdorf.

31. Doporučit ZM nabýt do vlastnictví část p.p.č. 1846/2 v k.ú. Varnsdorf.

32. Zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p.p.č. 1841, p.p.č. 1846/1 a p.p.č. 1846/2 v k.ú. Varnsdorf a to tak, aby v dané lokalitě vznikly dva pozemky vhodné k výstavbě rodinného domu.

33. Souhlasit s převedením movitého majetku jehličkové tiskárny EPSON, inv. č. 1521 v zůstatkové ceně 0,- Kč z majetku PO Městská knihovna Varnsdorf do majetku PO Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812.

34. Vyjádřit podporu projektu Střední školy služeb a cestovního ruchu „Zkvalitnění vzdělávání s možností lepšího uplatnění v praxi, především v podnikání“.

35. Neuzavřít smlouvu o spolupráci s World Trade Center Prague, a.s. na projektu „Axis4info – Centrální registr produktů, služeb a činností firem a institucí.“

36. Souhlasit s dočasnou stavbou skladu plynů na p.p.č. 92/1 v k.ú. Varnsdorf.


Usnesení č. 17/2006
Rada města rozhodla schválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele rozdělení hospodářského výsledku za rok 2005 PO Městská knihovna Varnsdorf následovně:
- hospodářský výsledek v plné výši převést do rezervního fondu, z toho minimálně 110.000,- Kč účelově použít v roce 2006 na nákup knih.

2. Z titulu funkce zřizovatele odvod celého zůstatku fondu reprodukce majetku do rozpočtu zřizovatele do 31. 3. 2006.
3. Z titulu funkce zřizovatele rozdělení hospodářského výsledku za rok 2005 PO Městské divadlo následovně:
- částku 150.000,- Kč převést do rezervního fondu organizace, částku 208.531,83 Kč odvést do rozpočtu zřizovatele.

4. Z titulu funkce zřizovatele rozdělení hospodářského výsledku za rok 2005 pro PO mateřské školy dle předloženého návrhu.

5. Z titulu funkce zřizovatele rozdělení hospodářského výsledku za rok 2005 pro PO základní školy dle předloženého návrhu.

6. Z titulu funkce zřizovatele rozdělení hospodářského výsledku za rok 2005 pro PO jídelny základních škol dle předloženého návrhu.

7. Z titulu funkce zřizovatele rozdělení hospodářského výsledku za rok 2005 pro PO Nemocnice Varnsdorf následovně:
- hospodářský výsledek v plné výši převést na krytí ztráty z minulých let.

8. Splátkový kalendář na dlužné nájemné panu P. R. za paní V. R., a to pod ztrátou výhody splátek a za podmínky pravidelného splácení nájemného a s ním spojenými službami v měsíčních splátkách ve výši 3.000,- Kč, počínaje měsícem březnem 2006.

9. Splátkový kalendář na dlužné nájemné panu L. O. ve výši 18.633,- Kč, a to pod ztrátou výhody splátek a za podmínky, že poplatek z prodlení a soudní poplatky budou projednány po zaplacení dlužné částky takto:
- 17 měsíčních splátek ve výši 1.000,- Kč, počínaje měsícem březnem 2006
- 1 měsíční splátka ve výši 1.633,- splatná 31. srpna 2007.

10. Přechod nájmu bytu 1+1 v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf z pana R. B. a sl. S. P. na sl. M. B. s tím, že nájemní smlouva na byt bude uzavřena na dobu určitou do 31. 3. 2007.

11. Úpravu platu Mgr. S. Bílkové, ředitelky PO Základní školy Varnsdorf, Seifertova 1650 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 18/2006
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením dodatku č. 2 k mandátní smlouvě pro správu nemovitostí a výkon dalších práv a povinností uzavřené dne 22. 12. 2003 mezi městem Varnsdorf a Regia a.s. dle předloženého návrhu.

2. Pana Roberta Dausche zastupováním vedoucího redaktora časopisu Hlas severu s účinností od 1. 3. 2006.


Usnesení č. 19/2006
Rada města rozhodla vydat:
1. Směrnici o oběhu účetních dokladů dle předloženého návrhu.

2. Směrnici k postupu při vymáhání pohledávek města Varnsdorf s účinností od 1. 4. 2006 dle předloženého návrhu.

3. Směrnici k postupu při promíjení (snižování) a povolování splátek (posečkání) pohledávek města Varnsdorf s účinností od 1. 4. 2006 dle předloženého návrhu.Mgr. Zdeňka Vajsová Jiří Sucharda
místostarostka Místostarosta